Terug naar het overzicht

Wet geeft VME’s meer rechten bij afsluiten overeenkomsten

woensdag 14 februari 2024

Gebouwen

Op donderdag 8 februari werd een wetsontwerp rond diverse bepalingen inzake economie aangenomen op de plenaire vergadering van de Kamer. Enkele artikels (19, 21 en 22) hebben betrekking op VME’s.

Uit de meldingen van de FOD Economie bleek dat VME’s geconfronteerd worden met een reeks moeilijkheden wanneer ze overeenkomsten afsluiten. Het gaat hierbij vooral om onderhoudscontracten (liften, brandblussers), of om overeenkomsten inzake herstellingen (dak, aannemingswerken). VME’s worden geconfronteerd met contracten met een soms abnormaal lange duur, die ook vaak voorzien in een verlenging met eenzelfde buitensporige duur. Een ander voorbeeld zijn de onduidelijke en vaak onrechtmatige clausules omtrent eventuele prijsaanpassing of de aansprakelijkheid van de onderneming voor de foutieve uitvoering van haar prestaties.

Hieruit volgt dat VME’s zich in een zwakke positie kunnen bevinden wanneer ze overeenkomsten sluiten. Om die reden laat deze nieuwe wet het Wetboek Economisch Recht (boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming) van toepassing worden op deze overeenkomsten. Ze doet dit enerzijds door de wettelijke beschermingsmechanismen inzake onrechtmatige bedingen en stilzwijgende verlenging van overeenkomsten (hoofdstuk 6 en 9 van titel III van boek VI van het Wetboek Economisch Recht) ook op VME’s die hoofdzakelijk uit consumenten bestaan toepasselijk te maken (waarvan 75% of meer van de aandelen in de gemeenschappelijke delen toebehoren aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben volgens de statuten van de mede-eigendom), en anderzijds de wettelijke beschermingsmechanismen inzake onrechtmatige bedingen geldend voor ondernemingen (titel III/1 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht), toepasselijk maken op VME’s die niet hoofdzakelijk uit consumenten bestaan (waarvan meer dan 25% van haar aandelen in de gemeenschappelijke delen toebehoren aan kavels die een professionele bestemming kunnen hebben volgens de statuten van de mede-eigendom). Aangezien de VME vertegenwoordigd wordt door een syndicus, die de nodige expertise bezit voor de normale rechtshandelingen in naam van de mede-eigendom, leek het voor de indieners van de wet niet nodig de bescherming uit te breiden tot andere bepalingen van boek VI van het Wetboek Economisch Recht.

Tot op heden was boek VI van het Wetboek Economisch Recht niet van toepassing op VME’s, aangezien ze door hun rechtspersoonlijkheid niet als ‘consument’ of ‘onderneming’ aanzien werden. Door hier verandering in te brengen zal een VME voor de afgesloten contracten een bijkomende wettelijke bescherming genieten die in lijn ligt met de rechten die een individuele consument of een onderneming heeft. De inwerkingtreding volgt 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.