Terug naar het overzicht

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) onderschreven door BIV: uitgebreide dekking maar onderworpen aan het aansprakelijkheidsrecht

dinsdag 28 februari 2023

reddingsboei, bescherming
©Shutterstock

De dekking die je als vastgoedmakelaar geniet via de door het BIV afgesloten polis burgerlijke aansprakelijkheid is zeer uitgebreid. Om een schadegeval te kunnen laten dekken moet aan de drie elementen van burgerlijke aansprakelijkheid worden voldaan: een fout van de verzekerde, schade veroorzaakt aan een derde en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. In dit artikel brengt Concordia (de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar binnen de collectieve polis) enkele zaken in herinnering.
 

Schade toegebracht aan een derde en oorzakelijk verband tussen fout en schade

De BA Uitbating dekt je buitencontractuele aansprakelijkheid als je tijdens de uitoefening van je activiteiten als makelaar schade toebrengt aan een derde.
Voorbeeld: een klant bezoekt je kantoor, struikelt over een losliggend tapijt, raakt gewond en kan een paar maanden niet werken met inkomensverlies, letselschade en smartengeld tot gevolg.
Door het tapijt niet goed vast te leggen, ben je nalatig geweest en heb je schade veroorzaakt aan een derde partij. De BA Uitbating komt, binnen de grenzen van de polis, tussenbeide om de schade van de benadeelde cliënt te vergoeden. Indien nodig zal de verzekeraar een advocaat aanstellen voor je verdediging en zijn honoraria betalen. 
 Als het tapijt goed was vastgemaakt, zou er geen val of schade zijn geweest. De nalatigheid/fout is inderdaad oorzakelijk verbonden met de schade.

Fouten of nalatigheden van de verzekerde

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt je contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte schade, die het gevolg is van een fout (slecht advies, fout bij het doorgeven van informatie, verlies van documenten, ...) of een nalatigheid, in het kader van het verlenen van je professionele diensten (intellectuele dienst).  
 Voorbeeld: Een klant vertrouwt je de verkoop van zijn appartement toe. Je maakt een advertentie op basis van de plannen die hij heeft gestuurd en je maakt een fout bij het lezen van de schaal (met als gevolg een onjuist geadverteerde oppervlakte).
De koper wil het appartement verhuren. Wanneer de sleutels worden overhandigd, ontdekt hij dat het appartement kleiner is dan geadverteerd en stelt hij een vordering tegen jou in tot vergoeding van zijn verwachte inkomstenderving (verschil in huur tussen een flat van 100 m2 en een flat van 75 m2).  
De verzekeraar zal een advocaat aanstellen om je te verdedigen en indien de rechtbank je veroordeelt tot betaling van het genoemde huurverschil, zal zij de vergoeding aan de koper betalen.   
Een ander voorbeeld: je vergeet de premies te betalen voor een brandverzekeringspolis voor een appartementsgebouw, met als gevolg dat de verzekeraar de polis opzegt wegens niet-betaling van de premie. Tot overmaat van ramp... vindt er een brand plaats en de coöperatie heeft geen dekking op het moment van het verlies.

De vereniging van mede-eigenaars stelt een vordering tegen jou in tot vergoeding van haar schade.
In beide bovengenoemde gevallen is het duidelijk dat de fout/het verzuim in causaal verband staat met de schade van de derde (huurinkomsten die lager zijn dan de verwachtingen van de koper enerzijds en materiële schade aan het gebouw door een onverzekerde brand anderzijds).
In de bovengenoemde situaties ging het om vermogensschade en dus om vergoedbare schade in de zin van de polis.