Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Vastgoedmakelaarswet: toegangsverbod uitgebreid

woensdag 11 oktober 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In de Vastgoedmakelaarswet van 2013 was reeds voorzien dat wie veroordeeld was voor misbruik van vertrouwen (in de zin van art. 491 Strafwetboek) ambtshalve wordt geschrapt van de ledenlijst. Logischerwijs verhindert ook elke voorafgaande veroordeling (op basis van art. 491 Strafwetboek) de opname op de ledenlijst.

De nieuwe antiwitwaswet wijzigt de Vastgoedmakelaarswet, in die zin dat het toegangsverbod om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, wordt uitgebreid (cf. art. 178):

“Art. 5. § 1. Niemand kan het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen indien hij beroofd is van zijn politieke en burgerlijke rechten of in staat van faillissement is verklaard zonder eerherstel te hebben verkregen of indien zijn uittreksel uit het strafregister vermeldt, op het tijdstip dat hij de toegang aanvraagt, dat hij in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie, één van de volgende straffen heeft opgelopen:

1° een criminele straf;

2° een gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste een jaar voor een van de misdrijven die staan vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend een dergelijk verbod op te leggen;

3° een strafrechtelijke geldboete van ten minste 2 500 euro vóór toepassing van de opdeciemen, wegens inbreuk op de wetgeving betreffende het voorkomen van het witwassen en de financiering van terrorisme.”

Nieuwstags