Terug naar het overzicht

Tuchtrechtspraak: syndicus, neem je beheerstaak ernstig

woensdag 2 december 2020

Tuchtrechtspraak: syndicus, neem je beheerstaak ernstig
©BIV

Van een syndicus wordt verondersteld dat hij een vakkundig technisch, administratief en financieel beheer voert binnen de VME’s waar hij aan het werk is. Helaas is dit voor een minderheid niet het geval. Getuige daarvan twee recente tuchtbeslissingen genomen door onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer (UK). 

Zo werd een beklaagde ten laste gelegd dat hij naliet om zijn beheersdossier na afloop van zijn opdracht binnen de 30 dagen over te dragen aan zijn opvolger. In een andere VME was hij dan weer aan de slag zonder over een geschreven syndicusovereenkomst te beschikken. Er werd verder nagelaten om een mede-eigenaar uit te nodigen op de AV. Tot slot bleken er ook financiële nalatigheden te zijn. Zo werden er in een VME geen afrekeningen gemaakt of deed zich een wanbetaling van facturen voor waardoor de VME zich met een gerechtsdeurwaarder geconfronteerd zag. 

De UK oordeelde dat bij de overdracht van het beheersdossier zeer duidelijk bleek dat deze niet binnen de wettelijke termijn gebeurde. Rond het ontbreken van een correct administratief beheer haalde de betrokkene aan dat een medewerker op zijn kantoor met een burn-out te kampen had en dat een aantal betalingen en opvragingen niet correct waren gebeurd, maar dat wel alles gedaan werd om deze recht te zetten. In het nalaten om de mede-eigenaar uit te nodigen erkende de beklaagde zijn fout. De schriftelijke overeenkomst werd nooit overgemaakt en ook wat de wanbetaling van facturen betreft, konden geen elementen worden aangevoerd die de tenlastelegging tegenspraken. 

De UK betreurde dat de aangeklaagde in zowat elke VME de schuld afschuift op een mede-eigenaar. Een ongelukkigheid kan voorvallen, maar herhaaldelijk dezelfde fouten maken getuigt van weinig professionalisme, zo oordeelde ze. Ook de gevelde medewerker kan geen excuus vormen. De UK legde een berisping op met een bijkomende sanctie van 20 te volgen opleidingsuren. 

Een ander dossier waar de beklaagde bij verstek werd veroordeeld is nog veel zwaarwichtiger. In een bepaalde VME liet de beklaagde na om zijn beheersdossier over te dragen. Tevens werd een blokpolis en onderhoudskosten van de lift niet betaald en werden enkele duizenden euro’s van het vermogen van de VME ontvreemd. In een andere VME stelde zich hetzelfde probleem van de blokpolis en werd een nog veel grotere geldsom van haar rekeningen ontvreemd. Daarnaast bezondigde de beklaagde zich ook aan schriftvervalsing. De situatie liep dermate uit de hand dat de vrederechter een bewindvoerder aanstelde die tot de constatatie kwam dat het werkkapitaal nog 0 euro bedroeg, waar dit 67.000 euro had moeten zijn… Alsof dat nog niet ernstig genoeg is, vertoonde de beklaagde grote tekorten binnen zijn permanente vorming.

De tuchtkamer oordeelde dat deze syndicus zijn hoedanigheid compleet fout heeft aangewend en dat deze praktijken dan ook onmiddellijk gestopt moesten worden door het intrekken van zijn erkenning. De UK beweert ontsteld te zijn door het feit dat zovele mede-eigenaars zijn geschaad en doet de houding van de betrokkene af als crimineel. Enkel de allerzwaarste sanctie kan hier passend zijn, zo stelde ze. Om die reden werd een schrapping opgelegd met onmiddellijke ingang, d.w.z. ongeacht of de beklaagde deze sanctie nog aanvecht door middel van hoger beroep of niet.