Terug naar het overzicht

Tijdelijke versoepelde schriftelijke besluitvorming op Algemene Vergaderingen wordt weer een feit

donderdag 23 december 2021

appartementen illustratie
©BIV

Goed nieuws. Het is weldra terug mogelijk om Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen via versoepelde schriftelijke besluitvorming te laten verlopen. Daar was grote vraag naar uit onze sector gezien zowel fysieke als hybride Algemene Vergaderingen momenteel niet meer toegelaten zijn. Via een amendement dat werd ingediend op een lopend wetsontwerp - dat gisteren in het Parlement werd gestemd - kan nu toch voorzien worden in de mogelijkheid tot versoepelde schriftelijke besluitvorming.

De inwerkingtreding zal gebeuren op de dag van publicatie in het Staatsblad. We houden jullie op de hoogte. De mogelijkheid van de schriftelijke besluitvorming is voorlopig voorzien t.e.m. 31 mei 2022. Er werd ook opnieuw voorzien in de mogelijkheid om de maatregel te verlengen (of te verkorten) door middel van KB.

Procedure

De versoepelde schriftelijke besluitvorming houdt in dat beslissingen van de VME rechtsgeldig kunnen genomen worden wanneer meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

De beslissingen worden genomen bij de meerderheid die voor elk agendapunt afzonderlijk door de wet wordt vereist voor beslissingen van een (niet-schriftelijke) Algemene Vergadering. Dit is een afwijking van de besluitvorming met eenparigheid van stemmen van alle leden die normaal voor schriftelijke Algemene Vergaderingen geldt. Opgelet: schriftelijke besluitvorming is echter nooit toegelaten voor beslissingen waarbij een authentieke akte moet worden verleden. Zo zal bv. een wijziging van de statuten, daden van verkrijging en beschikking van onroerende goederen, of een beslissing tot ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars door de Algemene Vergadering niet mogelijk zijn via een schriftelijke AV.

De stembrieven die de syndicus met de post of elektronisch heeft ontvangen zijn geldig wanneer deze na de datum van de verzending van de oproeping binnen de drie weken, of bij spoedeisendheid binnen 8 kalenderdagen, toekomen.

De syndicus moet de notulen opmaken van de schriftelijke besluitvorming waarin, naast de vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden ook alle namen vermeld moeten staan van mede-eigenaars wiens stembrieven in aanmerking zijn genomen.