Terug naar het overzicht

Reactie reportage Terzake rond discriminatie huurmarkt

vrijdag 12 juni 2020

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Gisteravond was op Terzake (Canvas) een reportage te zien waaruit bleek dat kandidaten met een migratieachtergrond nog steeds worden gediscrimineerd op de Vlaamse huurmarkt. Via het toepassen van praktijktests werden twee identieke mails verstuurd die enkel verschilden op vlak van de naam van de kandidaat-huurder (éénmaal met een typisch Vlaamse naam en éénmaal met een buitenlands klinkende naam). Er werden 40 mails verstuurd, waarvan 20 naar particuliere verhuurders en 20 naar immokantoren in verschillende grootsteden. Particuliere verhuurders gaven slechts 11 keer antwoord aan de buitenlands klinkende naam terwijl hij van de immokantoren 18 keer respons ontving.

Wanneer de redacteur zich voordeed als verhuurder en zegt niet aan allochtonen te willen verhuren geeft meer dan de helft van de gecontroleerde immokantoren (11 op 20) aan dat discriminatie op grond van afkomst moet kunnen. Hoewel de omvang van deze steekproef beperkt is, hadden we natuurlijk op betere resultaten gehoopt. Discriminatie, en de opdracht geven tot discrimineren is wettelijk verboden. Ook is het verboden als vastgoedmakelaar, die als professional onderworpen is aan de deontologische code, in te gaan op een discriminatoire vraag van een eigenaar. Dit kan tuchtrechtelijk worden gesanctioneerd voor onze Uitvoerende Kamer. Hoewel het aantal dossiers hierrond bij het BIV gering blijft (slechts 1% van binnenkomende klachten bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer in 2019 handelden over discriminatie door vastgoedmakelaars) nemen we deze klachten zeer serieus. We roepen je op om de wet na te leven en geen gehoor te geven aan mogelijk discriminatoire eisen van de verhuurder. Elk discriminatiegeval is er één te veel.

In een resolutie die woensdag door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd aangenomen is er sprake van een ‘onafhankelijk en academisch monitoringsysteem om discriminatie in kaart te brengen’. Het is nog onduidelijk uit welke elementen dat monitoringsysteem zal bestaan. De Vlaamse Regering vraagt aan de academische wereld om een methodiek voor te stellen die discriminatie kan meten en sensibiliserend werkt. We kijken verder uit naar de concrete uitwerking hiervan. Vrijdag distancieerde de Regering zich alleszins expliciet van het begrip 'praktijktesten'. Het BIV is van oordeel dat het organiseren van praktijktesten sensibiliserend kan werken, maar het lijkt ons niet de juiste methode om tot structurele oplossingen te komen.

We geloven wél dat er een mentaliteitswijziging moet komen in hoofde van vooral de verhuurder. Een professioneel handelende vastgoedmakelaar weet dat een plaatsbezoek niet geweigerd kan worden op basis van discriminerende criteria. Belangrijk is dat iedere objectief geschikte kandidaat ook effectief kans maakt in het selectieproces. In plaats van toe te geven aan de wensen van de eigenaar kan het zinvol zijn de verhuurder te vragen naar de reden waarom hij zijn pand niet aan een persoon met migratieachtergrond wil verhuren. Gaat het om een angstreflex? Probeer de selectiecriteria van de eigenaar te objectiveren door te stellen op zoek te gaan naar de beste kandidaat, zonder te discrimineren. We geloven dat er in het vinden naar een juiste houding naar discriminerende vragen van eigenaars nog heel wat winst te boeken is. Het BIV blijft daarom inzetten op sensibilisering en gerichte vormingen rond dit thema.

Neem deze anti-discriminatieclausule op in je opdrachten! Bijkomende tips over hoe je kan reageren op discriminatie vind je ook in deze recente UNIA-brochure rond anti-discriminatie. Op p.29 vind je specifieke tips terug voor vastgoedmakelaars.