Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Overkoepelende renovatiepremie vanaf 2019

woensdag 29 augustus 2018

Overkoepelende renovatiepremie vanaf 2019

Omdat de huidige renovatiepremie (RENO) en verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) in grote mate overlappend zijn en voor de burger verwarring veroorzaken, besliste de Vlaamse Regering in haar zomerakkoord om beide premies te integreren tot één overkoepelende renovatiepremie, voorzien op 1 januari 2019. Zie ook het ontwerp van besluit hierrond.

De huidige RENO (max. 2 aanvragen in een periode van 10 jaar, de 2de kan ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na indiening van de 1ste aanvraag) wordt beperkt tot de hogere inkomens. De huidige VAP wordt afgestemd op de renovatiepremie en wordt de renovatiepremie voor de lagere inkomens waarbij de mogelijkheid behouden blijft om de aanvragen te spreiden over 10 jaar. De huidige inkomensgrenzen uit de renovatiepremie worden overgenomen in de overkoepelende premie. Het premiepercentage bedraagt 30% voor de groep met de lagere inkomens (niet hoger dan 25.000 euro als alleenstaande) en voor verhuurders, en 20% voor de groep met de hogere inkomens (niet hoger dan 35.000 euro als alleenstaande).

De woning moet minstens 30 jaar oud zijn op het moment van de premieaanvraag. Bij de VAP was de leeftijdsvereiste nu nog 25 jaar. De eigendomsvoorwaarde wordt vereenvoudigd. De premieaanvrager mag geen andere woning in volle eigendom bezitten. De (deel)categorieën en het minimuminvesteringsbedrag per categorie worden overgenomen uit de huidige renovatiepremie.

De huidige renovatiepremie blijft verder gelden voor de aanvragers die reeds een eerste aanvraag hebben gedaan en er binnen de twee jaar nog een tweede wensen te doen. De huidige VAP wordt opgeheven op 1 juli 2019. Tot zolang worden aanvragen voor een VAP nog behandeld overeenkomstig het huidige besluit. Na de opheffing kan enkel nog de renovatiepremie worden aangevraagd. Over dit besluit wordt advies ingewonnen bij de Vlaamse Woonraad en de Raad van State.

Nieuwstags