Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Oproep BIV-leden: stel je kandidaat als insolventiefunctionaris!

dinsdag 20 maart 2018

Oproep BIV-leden: stel je kandidaat als insolventiefunctionaris!
©Freepik.com

Vanaf 1 mei 2018 treedt de nieuwe insolventiewetgeving in werking. Naast een update van de faillissementswetgeving alsook deze betreffende de continuïteit van de ondernemingen, is deze wetgeving vernieuwend wat betreft haar toepassingsgebied. De nieuwe insolventiewetgeving is van toepassing op alle ondernemers, ook op vastgoedmakelaars.

Met de nieuwe insolventiewetgeving worden Ordes en Instituten (zoals het BIV) betrokken bij insolventierechtelijke gebeurtenissen. De vrije beroepen (zoals vastgoedmakelaars, notarissen, architecten, boekhouders, advocaten, …) krijgen in de nieuwe regelgeving een aangepaste benadering, omwille van de deontologische regels die op deze beroepen van toepassing zijn (beroepsgeheim/discretieplicht).

De Wet voorziet daarom voor de vrije beroepen in specifieke maatregelen via hun Orde of Beroepsinstituut. In deze logica dienen de Ordes of Instituten, elk voor hun eigen beroep, praktijkmensen of zoals genoemd in de wet “insolventiefunctionarissen” voor te dragen om de gebruikelijke mandatarissen (zoals curatoren bij faillissement) te ondersteunen bij de verschillende insolventieprocedures. Hun rol zal met name bestaan om tussen te komen bij de aangeduide hoofdmandataris in het kader van een insolventieprocedure teneinde hem hulp en bijstand te bieden betreffende de technische aspecten van de beroepspraktijk en de deontologie van de BIV-leden.

Volgende opdrachten kunnen toevertrouwd worden aan een insolventiefunctionaris:

 • bijstand verlenen aan de rechter - verslaggever bij een bezoek ter plaatse bij de vastgoedmakelaar wanneer deze werd opgeroepen voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden doch niet is verschenen;
 • optreden als co-gerechtsmandataris na vaststelling van grove tekortkomingen met het oog op de continuïteit van de activiteiten of bij overdracht van activiteiten in het kader van een gerechtelijke reorganisatie;
 • optreden als mede-curator aan de zijde van de curator in het kader van een faillissement van een lid/stagiair BIV (vb. al dan niet verderzetten van de activiteiten, openen van de briefwisseling van de gefailleerde vastgoedmakelaar en hieraan het gewenste gevolg geven).

Uiteraard dienen deze beroepsbeoefenaars vertrouwd te zijn met de materie en moeten zij de nodige garanties bieden inzake bekwaamheid, ervaring en onafhankelijkheid.

Het BIV is door de overheid belast met het opmaken van een lijst van erkende vastgoedmakelaars die deze opdracht kunnen vervullen. Deze lijst bevat naast de naam van de beroepsbeoefenaar tevens zijn contactgegevens, de opdrachten waarvoor hij kandidaat is, de regio waar hij wenst op te treden alsook de taal van de dossiers die hij wenst te behandelen.

Indien u BIV-lid bent alsook over de nodige ervaring beschikt om uw confraters in moeilijkheden bij te staan, aarzel dan niet om U hiervoor kandidaat te stellen.

BIV-leden die zich kandidaat willen stellen als ‘insolventiefunctionaris’ dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

1.    sedert minstens drie jaar onafgebroken ingeschreven te zijn op het tableau;

2.    geen tuchtstraf hebben opgelopen (tenzij uitwissing of eerherstel);

3.    in regel zijn met de BIV-bijdrage.

Hoe kan u zich kandidaat stellen ?

U kan uw kandidatuur sturen naar het BIV – Luxemburgstraat 16B  te 1000 Brussel of via mail naar info@biv.be  uiterlijk tegen 21 april 2018 met vermelding van volgende referentie : “Kandidatuur BIV insolventiefunctionaris”, uw naam en BIV-lidnummer.

In uw kandidatuur ook graag vermelding:

 1. voor welke opdrachten u zich kandidaat stelt (zoals: vastgoedmakelaar-bemiddelaar, syndicus en/of rentmeester);
 2. de taal van de dossiers die u wenst te behandelen (Nederlands en/of Frans);
 3. alsook het rechtsgebied waar u eventueel als insolventiefunctionaris wenst op te treden (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent of Luik).

Opm. België telt 5 gerechtelijke gebieden:

 1. Antwerpen: voor de provincies Antwerpen en Limburg
 2. Bergen: voor de provincie Henegouwen
 3. Brussel: voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant
 4. Gent: voor de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
 5. Luik: voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg

Alvast bedankt voor de betrokkenheid!

Nieuwstags