Terug naar het overzicht

Nieuw KB Vastgoedbemiddelingsovereenkomsten sinds 1 februari in werking

woensdag 24 januari 2024

Handen, documenten, handtekening

Nieuw KB Vastgoedbemiddelingsovereenkomsten sinds 1 februari in werking

Sinds 1 februari 2024 treedt deze nieuwe KB Vastgoedbemiddelingsovereenkomsten in werking en zullen deze van toepassing zijn op alle overeenkomsten die je vanaf die datum met consumenten afsluit. Het nieuwe KB betekent dat het huidige KB (KB Freya) op 1 februari werd opgeheven.

Gezien deze nieuwe regelgeving, herinneren we graag nog eens aan de voornaamste wijzigingen:

  • Het herroepingsbeding voor consumenten gaat naar 14 kalenderdagen – voorheen bedroeg dit 7 werkdagen voor overeenkomsten gesloten binnen de onderneming en 14 kalenderdagen voor overeenkomsten gesloten buiten de onderneming;

  • De vermelding van de datum en het precieze adres waar de overeenkomst wordt afgesloten, moet nog steeds worden opgenomen in de overeenkomst, maar moet niet meer handgeschreven zijn door de consument;

  • Er werd nu expliciet bepaald dat vastgoedmakelaars kosten in rekening mogen brengen voor de inspanningen die ze leveren om documenten te verkrijgen (bv. EPC-attest), naast de kosten van de documenten zelf. De vastgoedmakelaar moet in zijn bemiddelingsovereenkomst duidelijk vermelden of de dienst van het opvragen van die attesten al dan niet inbegrepen is in het tarief, of anderszins apart aangerekend wordt;

  • Voor wat betreft het opvragen van diverse attesten: een lijst met vereiste attesten moet als bijlage worden bijgevoegd aan de bemiddelingsovereenkomst. De consument moet hierbij de keuze hebben om deze attesten zelf op te vragen. Vraagt de vastgoedmakelaar ze in naam en voor rekening van de consument op, dan moet de consument hiermee uitdrukkelijk toestemmen per attest dat vereist is. Is de prijs van het attest gekend, dan wordt de totale prijs meegedeeld. Is de prijs niet gekend, maar wel bepaalbaar, dan dient de berekeningswijze worden meegedeeld. Is deze prijs niet kenbaar, dan moet worden meegedeeld dat er extra kosten verschuldigd zijn met indien mogelijk een indicatie van de omvang van deze kosten;

  • Wanneer een overeenkomst een onbepaalde duur heeft, bedraagt de opzegtermijn voor het beëindigen van het contract maximaal 2 maanden - voorheen was hieromtrent niets voorzien (let wel: enkel niet-exclusieve overeenkomsten kunnen afgesloten worden voor onbepaalde duur);

We creëerden een nieuwe webpagina waarin we de wijzigingen en specifiek de gewijzigde wetsartikelen verduidelijken. Binnen een week wordt deze nieuwe informatie gepubliceerd. Ook de aangepaste modelovereenkomsten die we aanbieden zullen dan online te vinden zijn.