Terug naar het overzicht

Neem info over renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen op in het compromis

woensdag 27 oktober 2021

Neem info over renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen op in het compromis
©Shutterstock

We communiceerden er al over in BIV-Mails 380 en 390: er is vanaf 1 januari 2022 een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen of eenheden op komst. Het is zo dat niet-residentiële gebouwen of eenheden vanaf 1 januari binnen de vijf jaar na het verlijden van de authentieke akte voor verkoop, erfpacht of opstalrecht aan enkele minimale energetische maatregelen moeten voldoen. Aanvullend op deze maatregelen moeten kleine niet-residentiële gebouwen (< dan 500 m2) binnen de vijf jaar na overdracht ook een energielabel C of beter behalen. Meer details over deze verplichting zijn te vinden op de site van het VEKA

Op 1 oktober ll. werd een ontwerp van wijziging van het Energiedecreet definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Als gevolg van deze aanpassing van het Energiedecreet zal een informatieverplichting voor de vastgoedmakelaar rond de renovatieverplichting worden toegevoegd. Zo zal de eventuele renovatieverplichting immers steeds in de publiciteit en in de onderhandse overeenkomst vermeld moeten worden. Het ontwerp van decreet werd ingediend bij het Vlaams Parlement, verwacht wordt dat de informatieverplichting tegen het einde van het jaar van kracht zal zijn.

Het is echter van belang dat de nieuwe eigenaar van niet-residentiële gebouwen waarvan de authentieke akte vanaf 1 januari 2022 wordt verleden tijdig geïnformeerd wordt over de renovatieverplichting die van toepassing zal zijn. Daarom roept Energieminister Zuhal Demir onze leden op om nu reeds de nodige bepalingen inzake de renovatieverplichting op te nemen in de onderhandse verkoopovereenkomsten.

Minimaal moet worden opgenomen wat onder artikel 11.2/2.1. §1 van het Energiedecreet terug te vinden is:

De Vlaamse Regering kan bepalen dat niet-residentiële gebouwen bij een notariële overdracht in volle eigendom, of bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht op een niet-residentieel gebouw, binnen een gestelde termijn na het verlijden van de authentieke akte aan een minimaal energieprestatieniveau voldoen. De Vlaamse Regering kan hier ook een reeks van aparte eisen, maatregelen en type-renovatiewerken bepalen die daarbij als een minimum binnen die termijn moeten worden uitgevoerd.

De uitvoering van de verplichting, vermeld in het eerste lid, wordt opgelegd aan respectievelijk de eigenaar, de opstalhouder, of de erfpachter. In geval na de verkoop van het niet-residentieel gebouw gedurende de looptijd van deze verplichting die op het gebouw rust:

1° het niet-residentieel gebouw wordt geërfd, dan gaat de verplichting over op de erfgenaam of legataris. De erfgenaam of de legataris moet dan binnen de resterende termijn voldoen aan het minimaal energieprestatieniveau dat de erflater diende te halen;

2° het niet-residentieel gebouw wordt geschonken of verkocht, of een opstalrecht of erfpacht wordt erop gevestigd, dan gaat de verplichting over op de koper of de ontvanger van de schenking of de erfpachter of opstalhouder. De koper, de ontvanger van de schenking, de erfpachter of de opstalhouder moet dan binnen de resterende termijn voldoen aan het minimaal energieprestatieniveau dat de verkoper, schenker, erfpachtgever of opstalgever zelf diende te halen. Indien het te behalen minimaal energieprestatieniveau sindsdien werd verstrengd rust bijkomend op de nieuwe eigenaar, erfpachter of de opstalhouder de verplichting om binnen een gestelde termijn na het verlijden van de authentieke akte aan dat verstrengde minimaal energieprestatieniveau te voldoen.

Het staat je natuurlijk vrij deze vermelding in de onderhandse overeenkomst nader te specifiëren.

Nieuwstags