Terug naar het overzicht

Ministerraad keurde voorontwerp van wet goed die Vastgoedmakelaarswet wijzigt

woensdag 28 juni 2023

Afbeelding van huis met sleutel
©Shutterstock

Op vrijdag 2 juni heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat wijzigingen aanbrengt aan de Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013. 

Let wel: het gaat om een voorontwerp dat nu de publieke consultatie moet doorlopen. Hierna moet de tekst ook nog langs de Raad van State passeren. Het is de bedoeling van onze voogdijminister Clarinval om de wet nog deze legislatuur te laten goedkeuren.

Het voorontwerp van wet bevat wijzigingen op de volgende vijf punten.

Versoepeling voorwaarden vrijwillige erkenning rechtspersonen

De voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die vervolgens wordt ingeschreven op de lijst van het Beroepsinstituut) worden versoepeld en verduidelijkt, dit om te voldoen aan de Europese vereisten inzake de reglementering van intellectuele beroepen. 

De versoepelingen zijn de volgende:

  1. een rechtspersoon mag lid zijn van het bestuursorgaan. De vaste vertegenwoordiger moet wel steeds een beroepsbeoefenaar zijn;
  2. de rechtspersoon mag ook andere activiteiten opnemen in zijn voorwerp;
  3. de voorwaarde dat alle leden van het bestuursorgaan beroepsbeoefenaars zijn, wordt teruggebracht naar 50% + 1. Enkel de beroepsbeoefenaars mogen rechtstreeks handelingen verrichten die met het beroep verband houden of mogen de rechtspersoon vertegenwoordigen in handelingen die betrekking hebben op het beroep van vastgoedmakelaar;
  4. de voorwaarde dat het kapitaal voor minstens 60% in handen is van beroepsbeoefenaars wordt geschrapt;
  5. de voorwaarde dat de stemrechten voor 60% in handen zijn van beroepsbeoefenaars wordt geschrapt.

De erkenning van de rechtspersoon betreft een mogelijkheid, geen verplichting! 

Effectiviteit van de tuchtmaatregelen waarborgen

Er werd bepaald dat een erkend BIV-lid die geschrapt of geschorst werd, het beroep ook niet in dienstverband, dus als werknemer, mag uitoefenen zolang zijn of haar sanctie loopt. Dit moet voorkomen dat een geschrapte of geschorste vastgoedmakelaar de werkzaamheden als werknemer blijft uitoefenen onder toezicht van een zelfstandige die een stroman kan zijn. Deze bepaling werd ingevoerd om te voorkomen dat de effectiviteit van een tuchtsanctie wordt ondermijnd, ter bescherming van de begunstigden en ook om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Toegang tot het beroep op basis van aantoonbare beroepservaring

Er komt een mogelijkheid om als titularis op het Tableau te worden ingeschreven voor personen die kunnen aantonen dat ze relevante beroepservaring hebben als werknemer, of in het kader van de uitoefening van een ander intellectueel beroep (die reeds op vandaag het beroep kunnen uitoefenen zonder BIV-erkenning zoals notaris, architect, ...). Het moet gaan om een relevante voltijdse beroepservaring van 6 jaar, verworven in de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag. Die ervaring geeft dan toegang tot het afleggen van de bekwaamheidsproef zonder de stage te moeten doorlopen. Het is aan de Uitvoerende Kamer om de ervaring geval per geval te beoordelen. Voor personen met relevante beroepservaring valt ook de diplomavereiste weg.

Wettelijke basis voor gesplitste tuchtwerking

Het wetsontwerp bevat een wettelijke basis om bij het uitspreken van tuchtsancties rekening te kunnen houden met de eigenheid van de onderscheiden deelberoepen, zoals bv. syndici. Dit biedt een basis voor de verdere modernisering van de tuchtprocedure.

Digitale verkiezingen mogelijk

Met het oog op modernisering wil het Instituut eind 2024 digitale verkiezingen organiseren. De wet van 11 februari 2013 werd daarom gewijzigd.

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop van dit dossier.