Terug naar het overzicht

EPC-labelpremie bij energierenovatie voor alle eigenaars en renteloze energielening tot max. 60.000 euro voor nieuwe eigenaars

woensdag 23 december 2020

EPC-labelpremie bij energierenovatie voor alle eigenaars en renteloze energielening tot max. 60.000 euro voor nieuwe eigenaars
©VEA

Afgelopen vrijdag werd het Energiebesluit van 19 november 2010 definitief gewijzigd door de Vlaamse Regering. Het besluit geeft daarmee uitvoering aan een aantal bepalingen uit het gewijzigde Energiedecreet. Zo wordt de EPC-labelpremie veralgemeend naar alle woningen en wooneenheden. Ook zullen nieuwe eigenaars van niet-energiezuinige woningen een renteloos krediet kunnen aangaan om hun woning energetisch te renoveren. 

Vanaf 2021 zal het Vlaams gewest een premie verlenen aan alle eigenaars die hun woning of  appartement binnen de vijf jaar van een grondige energetische renovatie voorzien. Concreet moet een EPC-label van E of F naar een label A, B of C evolueren voor een woning of van label D, E of F naar een label A of B voor een appartement. Wie voor deze grondige renovatie kiest en zo de labelpremie bekomt, kan deze niet cumuleren met de totaalrenovatiebonus die geldt voor drie of meer energiebesparende werken.

Om de premie te kunnen activeren bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder moet de investeerder een geldig EPC kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de wooneenheid een energielabel D, E of F had. Binnen de vijf jaar na de datum van het eerste EPC, moet de investeerder dan een nieuw geldig EPC voorleggen waaruit het gunstige label blijkt. Voor EPC’s opgemaakt in 2019 of 2020 begint de voormelde termijn van vijf jaar maar te lopen vanaf 1 januari 2021. De hoogte van de premies vind je hier terug (p 7). 

Daarnaast wordt de renteloze energielening, die op vandaag enkel geldt voor prioritaire doelgroepen met een beperkt inkomen, vanaf 2021 uitgebreid naar al wie een woning koopt, erft of via schenking verwerft, en deze binnen de vijf jaar na de transactie energetisch renoveert. Het verwerven van een nieuwe eigendom wordt aanzien als een sleutelmoment waarop een energetische renovatie zich kan voordoen.

Nieuwe eigenaars die een woning aankopen gaan meestal een hypothecair krediet aan bij een kredietinstelling. Voor  deze  eigenaars  wordt  een  aanvullend hypothecair renovatiekrediet voorzien door  de kredietinstelling,  waarbij  de  rente  op  dit  aanvullend  krediet  wordt  terugbetaald  door  het Vlaams Energieagentschap (VEA) via een rentesubsidie. Nieuwe eigenaars die een woning door erfenis of schenking verwerven zijn doorgaans beter af met een consumentenkrediet. Voor hen wordt een uitbreiding van de renteloze energielening via de energiehuizen voorzien (energielening+).

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting. Meer info vind je op deze pagina. De precieze modaliteiten rond het krediet lees je in het Besluit (p 14). 

Tot slot werd in het gewijzigde besluit voorgesteld dat de sloop-en-heropbouwpremie (SHP) verlengd wordt voor omgevingsaanvragen tot eind 2022, in plaats van tot eind 2020. Deze termijn komt overeen met de geplande invoering van de 6% btw regelgeving bij sloop en heropbouw door de federale regering. De verlenging zal uitsluitend toegankelijk zijn voor diegenen die buiten het toepassingsgebied vallen van de federale btw-verlaging. Hiervoor moet bij de aanvraag een verklaring op eer worden afgelegd. De SHP zou eveneens worden verhoogd tot 10.000 euro indien de omgevingsvergunning is aangevraagd vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.