Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Controles FOD: bemiddelingsopdrachten

woensdag 6 januari 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Er zijn controles op komst door de FOD Economie, zo vermeldden we eind vorig jaar al. We gingen in de vorige BIV-Mail al in op de verplichte vermeldingen op je website. Deze keer belichten we nog eens de verplichte én verboden vermeldingen in je bemiddelingsopdrachten met consumenten, zoals opgelegd door het zogenaamde “KB Freya”, oftewel “Het KB aangaande het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars” van 12 januari 2007. We bieden naast het KB zelf uiteraard ook nog steeds het volledige toelichtende document met voorbeeldclausules aan.

Verplichte vermeldingen

Een opdracht moet verplicht volgende zaken vermelden:

 1. herroepingsbeding
  • 7 werkdagen (overeenkomsten gesloten binnen de onderneming)
  • 14 kalenderdagen (overeenkomsten gesloten buiten de onderneming)
 2. Vermelding stilzwijgende verlenging
  • vormelijk:
   • op de voorzijde van de eerste bladzijde
   • in vet gedrukte letters
   • in een kader los van de tekst
  • inhoudelijk:
   • uiterlijke opzegdatum en wijze van opzegging
   • het feit dat de consument, na de stilzwijgende verlenging de opdracht te allen tijde kan opzeggen met een opzeggingstermijn van maximum één maand en dit zonder opzegvergoeding
 3. opdracht en omvang van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • duidelijk, ondubbelzinnig en in één rubriek beschreven
  • hieruit moet blijken of de vastgoedmakelaar een overeenkomst mag sluiten of enkel kandidaten mag voorstellen aan zijn opdrachtgever
  • omschrijving van grenzen waarbinnen vastgoedmakelaar mag onderhandelen
 4. melding van overeengekomen commissie
  • inclusief btw
  • én inclusief alle taksen en kosten die consument verplicht moet betalen
 5. duur van de opdracht (i.g.v. (co)-exclusieve opdracht is de maximale duur 6 maand)
 6. feit dat er geen ereloon is verschuldigd indien verkoop of verhuur niet kan plaatsvinden omwille van een opschortende of ontbindende voorwaarde
 7. de wijze waarop de opdrachtgever de consument regelmatig en minstens maandelijks informeert over het verloop van de opdracht
 8. datum en adres waar bemiddelingsopdracht wordt afgesloten, handgeschreven door consument
 9. als het ereloon al verschuldigd is vanaf er een geldig bod wordt uitgebracht moet dit bod bewezen worden aan de klant (geschrift of ander vast bewijs)
 10. als de bemiddelingsopdracht bepaalt dat de klant ereloon verschuldigd is als de klant zelf een overeenkomst van verkoop/verhuur sluit met een wederpartij waaraan de vastgoedmakelaar informatie heeft verschaft, dan moet de opdracht melden dat de vastgoedmakelaar daarvan het bewijs dient te leveren
 11. als de bemiddelingsovereenkomst bepaalt dat de klant na de beëindiging van de overeenkomst ereloon verschuldigd is, indien de klant een overeenkomst voor verkoop of verhuur tekent met een wederpartij waaraan de vastgoedmakelaar precieze en individuele informatie gaf, dan mag dit enkel voor zover:
  • in de bemiddelingsovereenkomst werd opgenomen dat de vastgoedmakelaar binnen de 7 werkdagen na de beëindiging een lijst zal bezorgen met de personen aan wie gemelde informatie gegeven werd
  • de overeenkomst met de wederpartij binnen de 6 maanden na de beëindiging van de overeenkomst met de vastgoedmakelaar getekend wordt
 12. precontractuele informatie die aan de consument moet gegeven worden voor de opdracht getekend wordt
  • sinds 31 mei 2014
  • voor opdrachten gesloten buiten onderneming
  • checklist met herroepingsformulier is beschikbaar op BIV.be

Verboden bedingen

Een opdracht mag niet de volgende voorwaarden bevatten:

 1. schadebedingen die meer dan 75% van het ereloon bedragen
 2. opzegtermijn van langer dan één maand (indien opzeg gebeurt vóór het einde van de overeenkomst) bij opdrachten van bepaalde duur
 3. voorwaarden die verwarring scheppen tussen een mogelijkheid tot opzeg en de schadebedingen
 4. schadebedingen die niet wederkerig of gelijkwaardig zijn

Nieuwstags