Terug naar het overzicht

Actualisering overstromingsgevoelige gebieden en informatieplicht vastgoedmakelaar goedgekeurd

maandag 27 juni 2022

Waterkaart Vlaanderen

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft een ontwerp van decreet goedgekeurd dat het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid aanpast.

Het goedgekeurde ontwerp actualiseert de afbakening van overstromingsgevoelige gebieden (watertoets) en de daarmee samenhangende informatieplicht van onroerend goed voor vastgoedmakelaars. Deze wijzigingen komen er mede dankzij gezamenlijke inspanningen die werden geleverd door het BIV en CIB Vlaanderen.

"Mogelijk" of "effectief" valt weg

Uit een evaluatie van de informatieplicht was namelijk gebleken dat de term ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ voor sommige kandidaat-kopers of huurders onduidelijk was. Om daaraan te verhelpen zullen de termen ‘mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied’ bij verkoop en verhuur worden geschrapt en vervangen door ‘overstromingsgevoelig gebied’.

Melding in publiciteit én in compromis

Daarnaast moet er bij verkoop zowel in de publiciteit als in de onderhandse verkoopovereenkomst melding gemaakt worden wanneer vastgoed niet in overstromingsgevoelig gebied gelegen is. Nu is het onduidelijk wanneer er niets vermeld staat of men dit vergeten is of het onroerend goed daadwerkelijk niet in overstromingsgevoelig gebied ligt.

Attestering overstromingsgevoeligheid na ingrepen

Verder is uit de praktijk gebleken dat men soms ingrepen uitvoert aan gebouwen en terreinen waardoor de overstromingsgevoeligheid verandert. Om daarmee rekening te houden bij het invullen van de informatieplicht kan de Vlaamse regering voorzien dat een erkend deskundige de overstromingsgevoeligheid attesteert.

Inwerkingtreding

Omdat de vernieuwde informatieplicht vasthangt aan nieuwe begrippen en nieuwe kaarten die  worden opgenomen in een ontwerpbesluit tot aanpassing van het watertoetsbesluit, zal de bovenstaande infoplicht pas in werking treden op een datum die nog door de Vlaamse regering moet worden bepaald, al zal dit uiterlijk op 1 januari 2023 zijn. De wijze waarop je precies aan de informatieplicht moet voldoen, wordt momenteel verder uitgewerkt. 

Nieuwstags