Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

6% btw voor renovatie vanaf 10 jaar: overgangsmaatregel

woensdag 9 december 2015

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vanaf 1 januari 2016 moet een privéwoning minstens 10 jaar in gebruik zijn in plaats van 5 vooraleer een renovatie aan het gunstige btw-tarief van 6% kan gebeuren. De FOD Financiën meldt nu dat er een overgangsregel komt waarbij woningen die aan 4 voorwaarden voldoen nog van de oude “tariefregeling 2015” te kunnen genieten tot uiterlijk 31.12.2017.

De overgangsmaatregel geldt nooit voor woningen die na 31.12.2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen. Meer informatie en voorbeelden vind je in de bijgevoegde mededeling van de FOD Financiën en op deze FAQ.

Om na 31.12.2015 alsnog in aanmerking te kunnen komen voor de “tariefregeling 2015”:

  1. moet de woning tussen 01.01.2007 en 31.12.2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen;
  2. moet op 31.12.2015 voldaan zijn aan alle toepassingsvoorwaarden van de “tariefregeling 2015”;
  3. dient:
    • a) de overeenkomst met betrekking tot de concrete werken gesloten te zijn uiterlijk op 31.12.2015. 3 Naast de wettelijk voorziene gevallen waarin een overeenkomst vaste dagtekening heeft (o.a. registratie op een registratiekantoor naar keuze of de opname van de hoofdinhoud van de overeenkomst in een authentieke (notariële) akte), kan de vaste datum van de overeenkomst ook worden aangetoond indien de dienstverrichter/aannemer uiterlijk op 31.12.2015 een kopie van de overeenkomst aan zijn btwcontrolekantoor bezorgt (zie ook onderstaande opmerkingen). Het btwcontrolekantoor reikt in dat geval een ontvangstbewijs uit met vermelding van de datum van ontvangst en de coördinaten van de betrokken partijen (dienstverrichter en bouwheer) OF;
    • b) voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, de aanvraag met betrekking tot de concrete werken ingediend te zijn uiterlijk op 31.12.2015. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van die aanvraag, het bewijs van de indieningsdatum en de stedenbouwkundige vergunning OF;
    • c) voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige meldingsplicht, moet het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk 31.12.2015. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van het meldingsformulier en van het bewijs van de indieningsdatum.
  4. de factuur m.b.t. deze werken uiterlijk 31.12.2017 te worden uitgereikt.