Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 386

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3172 (T8704)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou zich schuldig hebben gemaakt aan het opstellen van gebrekkige verkoopdossiers, door zijn onderzoeks- en informatieplicht na te laten. Ook slaagde hij er niet in de nodige attesten waaruit de permanente vorming blijkt voor te leggen. De Uitvoerende Kamer legt de vastgoedmakelaar de sanctie van berisping op, met het volgen van opleidingen voor een totale duur van 12 uren.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3171 (T8928)

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3166 (T8971)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een mede-eigendom nagelaten hebben een correct financieel, administratief, juridisch en technisch beheer te voeren. Na het einde van zijn mandaat zou hij het volledige beheerdossier niet hebben overgedragen aan de Voorzitter van de laatste Algemene Vergadering. Bovendien zou hij zowel tijdens als na zijn mandaat cash afhalingen en overschrijvingen van de rekening van de VME naar zijn persoonlijke rekening hebben gedaan. De opgeroepene vastgoedmakelaar-syndicus laat na hieromtrent verklaring te geven en verschijnt ondanks de uitnodiging niet voor de UK. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.

Artikels

Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3164 (T8054)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar kan, naar aanleiding van een schrijven door de plaatsvervangende juridisch assessor, geen bewijsstukken van de permanente vorming voorleggen. Hij geeft aan deze zo snel mogelijk te bezorgen, maar antwoordt niet meer op de rappelbrieven. De vastgoedmakelaar vraagt nadien zijn weglating aan. De Uitvoerende Kamer tilt zwaar aan het ontbreken van permanente vorming, deze maakt immers een significante pijler van het erkend beroep uit. Sanctie: 1 maand effectieve schorsing, die - onder voorbehoud van de aanwending van een rechtsmiddel - ingaat bij wederinschrijving.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Blâme

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1472 (D5955)

Samenvatting

Courtier – pas de contrat écrit – rémunération floue – confraternité – formation professionnelle insuffisante - manquement aux articles 1, 8, 23, 36, 47 et 48 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Courtage vente
Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Artikels

Acceptation du mandat
confraternité
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Projet écrit de convention
réserves sur le prix de vente
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3157 (T8772)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar wordt verweten een samenwerkingsverband te hebben georganiseerd met twee personen die geen toelating hadden om de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar uit te oefenen. In een geval geeft aangeklaagde aan dat hij niet wist dat de medewerker geen BIV-inschrijving had aangevraagd. Hij lijkt niet te weten dat het louter aanvragen van een BIV-erkenning op zich niet volstaat: de erkenning moet toegestaan zijn en niet aangevraagd om een samenwerking aan te gaan. De samenwerking werd ook verder gezet nadat de aangeklaagde werd aangeschreven door de diensten van het BIV. Verder heeft de aangeklaagde onvoldoende aandacht besteed aan permanente vorming. De Uitvoerende Kamer tilt zwaar aan deze onwettige samenwerkingen die zich samen uitstrekken over een periode van meer dan één jaar, en het gebrek aan permanente vorming, die voor elke makelaar noodzakelijk is, maar zeker voor stagemeesters. De makelaar krijgt een effectieve schorsing van 8 maand, waarvan
4 maanden met uitstel gedurende 3 jaren, met als bijkomende sanctie het volgen van 35 uren permanente vorming binnen het jaar, bovenop de reguliere vorming en met uitsluiting van de e-learning.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting
Samenwerking met niet-erkenden
Naamlening

Artikels

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3143 (T8465)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus wordt verweten te hebben nagelaten een correct financieel, juridisch en technisch beheer te voeren in een residentie door o.a. het niet betalen van de leveranciers en het nalaten een boekhouding te voeren. Ook legde hij geen verantwoording af voor het al dan niet gevoerde beheer ten aanzien van de Algemene Vergadering en liet hij na de Uitvoerende Kamer op een passende wijze te informeren. De Uitvoerende Kamer legt de makelaar een schorsing op van 2 weken.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: neutraliteit bij geschillen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3126 (T8709)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar wordt verweten in het kader van diverse verkoopopdrachten te hebben bemiddeld zonder te beschikken over een formele bemiddelingsopdracht die voldoet aan de bepalingen van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. De vastgoedmakelaar geeft aan dat het tuchtonderzoek niet op regelmatige wijze gevoerd zou zijn. De Uitvoerende Kamer volgt de makelaar hier niet in, en legt hem de sanctie van berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren inzake samenstelling verkoopdossier en bemiddelingsopdrachten op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst

Artikels

Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3123 (T8812)

Samenvatting

De syndicus wordt verweten druk uitgeoefend te hebben op een mede-eigenaar om schuld te bekennen. Ook liet hij de schadevergoeding storten op zijn rekeningnummer in plaats van deze van de VME. De syndicus kreeg van de Uitvoerende Kamer de sanctie van berisping en het volgen van opleidingen inzake syndicschap (beheer van schadegevallen) ten belope van 6 uren.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Syndicus - financieel beh.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3117 (T8777)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zette een samenwerkingsverband op met een derde die geen toelating heeft om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen. Ook kan hij voor de afgelopen twee jaar geen enkel vormingsattest voorleggen. De vastgoedmakelaar wordt door de Uitvoerende Kamer gesanctioneerd met een schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars van zes maanden en het volgen van opleidingen ten belope van 12 uren, die dienen uitgevoerd worden bovenop de deontologische verplichting van bijscholing.

Aard van de klacht

Samenwerking met niet-erkenden
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3113 (T8635)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar gaf na afloop van de opdracht tot verkoop van een onroerend goed een lijst met 206 namen van personen aan wie hij in het kader van zijn opdracht precieze en individuele informatie zou hebben verschaft aan de opdrachtgever. Dit blijkt een ‘automatische outprint’, verkregen door een softwareprogramma, van alle mensen die ingetekend hebben op de betreffende woning of die op zoek waren naar een gelijkaardige woning. De vastgoedmakelaar kreeg van de Uitvoerende Kamer de sanctie van berisping opgelegd, aangevuld met het volgen van een opleiding ten belope van 3 uren in verband met de samenstelling van een verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3089 (T7831)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar vervalste facturen en wendde gelden van derden voor eigen doeleinden aan. De Uitvoerende Kamer tilt zeer zwaar aan dergelijke fouten en legt een schrapping van het tableau van vastgoedmakelaars als sanctie op.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Financiële verrichtingen

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3085 (T8296)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou de ondeontologische praktijken van zijn stagiair minstens getolereerd hebben door onvoldoende toezicht uit te oefenen. In casu deponeerde de stagiair wervende brieven in de brievenbussen van panden die door een andere vastgoedmakelaar te koop werden aangeboden. De vastgoedmakelaar kreeg een schorsing van twee weken als sanctie.

Aard van de klacht

Stage
Eer en waardigheid

Artikels

Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3081 (T8755)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar gaf in het kader van een verkoop van een onroerend goed aan de opdrachtgever een lijst van personen aan wie zij zogezegd precieze en individuele informatie zou hebben overgemaakt. Deze lijst blijkt een ‘automatische outprint’ van alle personen die hadden ingetekend op de woning of die op zoek waren naar een gelijkaardige woning. De Uitvoerende Kamer legde de vastgoedmakelaar een waarschuwing op, met een bijkomende opleiding ten belope van 3 uren inzake verkoopsopdrachten.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Opschorting van uitspraak

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3080 (T8669)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar wordt verweten zich in het kader van een bemiddelingsopdracht schuldig te hebben gemaakt aan discriminatie op grond van de beschermde criteria ‘burgerlijke staat’ en ‘geboorte’. Ook zou hij de klaagster onder druk te hebben gezet om haar klacht bij het B.I.V. in te trekken. De eerste tenlastelegging wordt bewezen geacht en gesanctioneerd met een opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Discriminatie

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing