Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 386

Schorsing

Datum
Kamer
Kamer van Beroep
Beslissing 1201 (T8928)

Samenvatting

Gebrekkige administratief en financieel beheer te hebben gevoerd als syndicus door:
- nalaten de jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren,
- nalaten een rechtmatig verzoek tot het houden van een bijzondere Algemene Vergadering te organiseren,
- zonder verantwoordingsstuk sommen van de rekening van de VME overschrijven op de eigen rekening of op de rekening van andere VME’s,
- nalaten een correcte overdracht aan een opvolgende syndicus te faciliteren, en
- toe-eigenen van commissielonen nadat het syndicus mandaat werd beëindigd.

Nalaten te antwoorden op brieven van het BIV.
Niet respecteren van de verplichting tot het volgen van permanente vorming.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3238 (T9246)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou zelf een onderscheid tussen kandidaat-huurders hebben gemaakt zonder dat hij hiertoe bevoegd was, en op deze manier de opdrachtgever een kans te hebben ontnomen om te verhuren aan een geïnteresseerde. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vorming stagiair
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3237 (T9316)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed commissie hebben aangerekend aan de kopers zonder dat hij hiervoor over een overeenkomst tussen alle betrokken partijen beschikte. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen

Artikels

Ereloon
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3215 (T8857)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van de Vereniging van Mede-Eigenaars daden van beheer hebben gesteld zonder dat hij daarvoor beschikte over een geldige aanstelling vanwege de Algemene Vergadering. In hetzelfde dossier wordt een andere vastgoedmakelaar-syndicus opgeroepen die dit zou hebben toegelaten. De Uitvoerende Kamer legt beiden als sanctie een berisping op.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3214 (T9050)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in verschillende verkoopdossiers een publiciteit hebben gevoerd zonder de nodige vermeldingen van het EPC. Ook zou hij hebben bemiddeld zonder de nodige voorafgaande geschreven bemiddelingsopdracht. Sanctie: een berisping, met als bijkomende sanctie het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande de samenstelling van het verkoopdossier.

Aard van de klacht

Niet-conforme overeenkomst
Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3212 (T9290)

Samenvatting

De aangeklaagde zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed op websites publiciteit hebben gevoerd zonder de nodige vermeldingen van het EPC. Bovendien zou hij in deze verkoop hebben bemiddeld zonder over een geschreven bemiddelingsopdracht te beschikken. Aangeklaagde stelt dat de opdrachtgever geen consument betrof, zodat de voorschriften van het K.B. van 12 januari 2007 niet van toepassing zouden zijn. De Uitvoerende Kamer volgt de aangeklaagde hier niet in, en legt hem een waarschuwing op als sanctie. Bijkomend moet hij opleidingen ten belope van 6 uren volgen, waarvan 3 uur aangaande de topic deontologie en 3 uur aangaande de topic samenstelling van het verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3211 (T9034)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten een huurwaarborg van 1500 EUR die op zijn derdenrekening was overgeschreven door te geven aan de rechthebbende. Hij reageert niet op vragen om inlichtingen vanwege de Uitvoerende Kamer en verschijnt ook niet op de zitting. De Uitvoerende Kamer oordeelt dat een niet correct beheer met andermans geld, ongeacht de hoegrootheid van de som, een zwaar vergrijp is en legt aangeklaagde dan ook een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Financiële verrichtingen
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3209 (T9114)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou een kandidaat-huurder met een leefloon die om inlichtingen vroeg a priori hebben geweerd en geen onderzoek hebben gedaan naar de hoogte van het leefloon van de geïnteresseerde. De makelaar stelt dat in deze concrete case de huurprijs te hoog was en huren ‘met een leefloon nooit zou lukken’. De Uitvoerende Kamer acht de inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer en de discriminatiewetgeving bewezen en legt de makelaar een waarschuwing als sanctie op, met bijkomend het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren aangaande deontologie en/of discriminatie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Discriminatie

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Zonder gevolg

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3203 (T9089)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed nagelaten hebben de hypothecaire staat van dit goed te controleren, en de verplichte stedenbouwkundige inlichtingen niet in advertentie op zijn website hebben opgenomen. Ook zou hij hebben nagelaten een door de koper op zijn derdenrekening gestorte waarborg integraal door te storten aan de notarissen. De assessor wijst er op dat de redelijke termijn werd overschreden en vordert dat de aangeklaagde zou worden vrijgesproken. De Uitvoerende Kamer volgt deze redenering.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen
Onderzoeks- & informatieplicht
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3195 (T9103)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een woning nagelaten hebben de wettelijk verplichte informatie met betrekking tot het EPC te vermelden in de publiciteit op een website. In tien gevallen was er geen vermelding van de verplichte stedenbouwkundige informatie. De Uitvoerende Kamer legt haar de sanctie op van berisping, met een bijkomende sanctie van het volgen van opleidingen ten belope van 6 uur permanente vorming, specifiek met betrekking tot het samenstellen van het verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3191 (T9113)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar laat na op het einde van de huur een ontvangen huurwaarborg terug te geven. Hij reageert niet op vragen om inlichtingen vanwege de Uitvoerende Kamer en verschijnt ook niet op de zitting. De Uitvoerende Kamer legt de vastgoedmakelaar de sanctie van schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars op.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3186 (T8984)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar laat in het kader van een verkoop na een voorschot op de derdenrekening te storten en het saldo van dit voorschot over te maken aan de opdrachtgever. De beklaagde verschijnt niet op de zitting. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Financiële verrichtingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3182 (T8887)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in het kader van een verhuurdossier hebben nagelaten een compleet dossier op te maken en de huurders correct te informeren omtrent het feit dat het onroerend goed een vakantiewoning betreft waar huurders hun domicilie niet kunnen vestigen. De Uitvoerende Kamer oordeelt dat dit een verantwoordelijkheid is die enkel de vastgoedmakelaar toekomt en geeft aan dat een educatief sein hier zeker gepast en nodig is. Sanctie: berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren, specifiek 3 uur aangaande de samenstelling van een verhuurdossier en 3 uur aangaande de verhuurcontracten.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Artikels

Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3180 (T8742)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus heeft nagelaten een lijst van gegevens van mede-eigenaars over te maken aan een mede-eigenaar. Er zou een conflict heersen tussen de mede-eigenaar en de overige mede-eigenaars, gezien zijn ‘geestelijke toestand’. De Uitvoerende Kamer oordeelt dat dit niet bewezen is, en dus ook niet vaststaat of deze vrees oprecht is. Mede-eigenaars worden verschillend behandeld en de neutraliteit wordt niet gehanteerd. De Uitvoerende Kamer legt een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: toezicht dat betalingen toekomende aan VME op haar rekening worden gestort
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3179 (T9044)

Samenvatting

Er wordt de vastgoedmakelaar verweten dat er in het kader van een verkoop van een woning geen actuele en correcte noch gehele stedenbouwkundige informatie aanwezig was. Aangezien de vastgoedmakelaar geen passende verificatie voerde legt de Uitvoerende Kamer hem de sanctie van waarschuwing op met bijkomend het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing