Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 456

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2559 (T6970)

Samenvatting

Ontoereikend financieel beheer leidde tot niet betaling van de leveranciers. Diverse problemen stonden de afrekening van de verwarming in de weg. Aangeklaagde was echter nalatig en zocht niet naar een oplossing wat kosten voor de VME met zich meebracht.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2554 (T7187)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar wordt verweten een onroerend goed in het kader van een verkoopsopdracht niet oprecht te hebben geschat. Het lijkt de Uitvoerende Kamer duidelijk dat de aangeklaagde vanaf het begin van de opdracht de bedoeling had persoonlijk het onroerend goed aan te kopen. Op dat ogenblik dient de aangeklaagde zich te onthouden als vastgoedmakelaar-bemiddelaar op te treden, gezien geen objectiviteit meer kan gegarandeerd worden. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging bewezen en legt hem de sanctie op van 1 week schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Vastgoedmakelaar: verplichting geschreven overeenkomst / naleving WER
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2553 (T7206)

Samenvatting

De stagemeester liet zijn kantoor over aan een franchisegever. Hij wenste wel nog op te treden als stagemeester maar dan zonder de stagiair te moeten vergoeden. Hij vroeg daarom creditnota's op te stellen teneinde de stageverplichtingen te omzeilen.

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1192 (D5612)

Samenvatting

Courtier – collaboration avec des tiers non agréés IPI – Prête-nom – non direction des
activités immobilières – rétrocession tardive au notaire instrumentant du solde de
sommes détenues pour compte de l’acquéreur – non réponse à l’assesseur juridique
instruisant le dossier disciplinaire - manquement aux articles 1, 3, 4, 22, 23, 29 et 44 du
code de déontologie.

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2548 (T7235)

Samenvatting

Aangeklaagde hanteert misleidende handelspraktijken door een prijsvergelijking te maken tussen zijn makelaarsloon en dat van de traditionele makelaar zonder alle relevante gegevens objectief te vermelden. Eveneens wordt gebruik gemaakt van misleidende reclame gezien men laat uitschijnen dat door aangeklaagde geleverde diensten dezelfde zijn dan die van de traditionele makelaars, maar dan aan een goedkoper tarief.

Artikels

Collegialiteit
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2546 (T7171)

Samenvatting

In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2544 (T7006)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar lliet de bemiddelingsopdracht niet ondertekenen door alle mede-eigenaars. De opdracht kon ook onmogelijk exclusief worden uitgevoerd gezien reeds een andere makelaar met de verkoop van dit pand was belast (in het kader van een echtscheiding), de vastgoedmakelaar gebruikte bijgevolg een foutieve bemiddelingsopdracht.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2541 (T7259)

Samenvatting

Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform de wet is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2536 (T6687)

Samenvatting

In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft).

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2534 (T6071)

Samenvatting

De overeengekomen schriftelijke afspraak naar aanleiding van het niet doorgaan van een huurovereenkomst werd door de makelaar niet nageleefd.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Financiële verrichtingen
Naamlening
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Samenwerking niet-erkende / naamlening
Derdenrekening
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2532 (T7132)

Samenvatting

De advertentie van het immokantoor bevat foutieve informatie gezien de makelaar naliet de stedenbouwkundige toestand van het goed te verifiëren (winkelpand werd aangeboden als appartement). Toen vervolgens de verkoop niet doorging werd het voorschot achtergehouden.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2531 (T7170)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar dient zich - naar aanleiding van een verkoop - te informeren over de stedenbouwkundige toestand van het pand teneinde potentiële kopers correcte informatie te kunnen verschaffen. Dit is een essentieel element van de informatieplicht. De vastgoedmakelaar in kwestie kwam te kort aan deze verplichting.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2528 (T6878)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zijn BIV-erkenningsnummer ter beschikking hebben gesteld van niet BIV-erkende personen en een samenwerking gehad hebben met een persoon die deze activiteit onwettig uitoefende gezien hij ten gevolge van een tuchtrechtelijke beslissing geschorst was van het Tableau van vastgoedmakelaars. Bovendien liet hij het vertrouwen in een bediende zo ver gaan hem te laten beschikken over het eigenlijke beheer van de budgetten van de vereniging van mede-eigenaars. Binnen het toevertrouwde mandaat kon hij vrijelijk instaan voor het beheer en de besteding van deze gelden. Dit had tot gevolg dat de vastgoedmakelaar-syndicus in wiens naam de bediende opereerde te laat opmerkte dat voorschotten niet werden gestort op een daartoe bestemde werkrekening, maar doorgesluisd naar het persoonlijk bankrekeningnummer van de bediende. De Uitvoerende Kamer acht de feiten bewezen, en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 5 maanden als sanctie op.

Aard van de klacht

Syndicus - financieel beh.
Samenwerking met niet-erkenden
Financiële verrichtingen
Toezicht kantoor en personeel
Eer en waardigheid

Artikels

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Opschorting van uitspraak

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2524 (T7344)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar moet voor de Uitvoerende Kamer verschijnen nadat hij een notariële verkoopakte publiceerde waarop de persoonlijke gegevens van de vorige eigenaar af te lezen viel. Ook na de afronding van de opdracht bleef dit online staan. Aangeklaagde werkte met een onlineplatform waar kandidaat-kopers na registratie toegang kregen tot online informatie met betrekking tot een onroerend goed dat te koop werd aangeboden. Hierbij wordt ook de notariële eigendomstitel van de verkoper, waarin de 30-jarige oorsprong van het onroerend goed kenbaar is gemaakt, opgenomen. De Uitvoerende Kamer stelt dat de vastgoedmakelaar in het kader van zijn onderzoeksplicht deze info dient op te vragen teneinde zijn cliënt te adviseren. Het openbaar maken van de integrale verkoopakte aan eenieder (vb. al registreren zij zich puur uit nieuwsgierigheid op de website) kan echter een schending van de privacy uitmaken. Uitspraak: de tenlastelegging is bewezen, maar de uitspraak over de sanctie wordt gedurende 3 jaar opgeschort.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 2522 (T5134)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar kwam te kort in de informatie en opzoekingsplicht: de in de publiciteit meegedeelde informatie in verband met de oppervlakte van het onroerend goed was foutief. Bovendien was er sprake van miskenning van de wil van de opdrachtgever door het plaatsen van een reclamebord.

Artikels

Verbod uitoefening zonder opdracht
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing