Terug naar het overzicht

SNELCURSUS EN UPDATE VENNOOTSCHAPSRECHT : EEN GRONDIG OVERZICHT OP MAAT VAN DE PRACTICUS

Betalend

Beschrijving


Sinds 1 mei 2019 is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking en voor bestaande vennootschappen sinds 1 januari 2020. De wet van 23 maart 2019 is inmiddels gerepareerd door de Wet van 28 april 2020 (BS 10 mei 2020). Deze reparatiewetgeving wijzigde onder meer bepalingen inzake de bestuurdersaansprakelijkheid, het meervoudig stemrecht, het toegestane kapitaal, de uitsluiting van vennoten en de inkoop van eigen aandelen. 

Anderzijds moeten nog veel vennootschappen hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe WVV.

Dus na ruim één jaar is het tijd voor een grondige praktijkgerichte analyse, waarbij we de materie in drie delen brengen, elke avond een deel. Bij de bespreking zal ook rekening worden gehouden met de eerste rechtsleer en het CBN. 

Deel 1 : Vergelijking van de diverse vennootschapsvormen na het WVV 2019

In de eerste sessie vergelijken en analyseren we de diverse overgebleven vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV, de CV, de VOF, de commanditaire vennootschap en de maatschap, waarbij ook veel aandacht besteed zal worden aan de overgangsbepalingen, m.a.w. aan wat op welk moment moet gebeuren. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe, strengere voorwaarden bij winstuitkeringen in de BV en CV (liquiditeitstest).

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod :

 • Welke vennootschapsvormen worden afgeschaft?  Wat zijn de overgangsbepalingen voor de afgeschafte vennootschapsvormen?
 • Wat zijn de essentiële karakteristieken van de NV, de BV en de CV?
 • Wat onderscheidt de CV van de BV? 
 • Is het nog zinvol te opteren voor een VOF of CommV?
 • Wat wijzigt er inzake de maatschap?
 • Wat zijn de kapitaalvereisten van de diverse vennootschapsvormen? 
 • Wat zijn de oprichtingsformaliteiten van de NV, de BV, de CV , de VOF en de CommV?
 • Hoe moet het nieuwe financiële plan er uitzien na 1 mei 2019?
 • Kan men een bestaande NV omvormen in een BV? 
 • Wat  gebeurt er met het kapitaal van een BVBA, die haar statuten nog niet aanpaste aan het WWVV?
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake winstuitkeringen onder het nieuwe recht? 
 • Wat verstaan we onder de liquiditeitstest?
 • Afschaffen van de pluraliteitsvereiste : voor welk vennootschappen? 
 • Vergelijking van de alarmbelprocedure in de NV, de BV en de CV
 • Wat zijn de neerleggingsverplichtingen van de jaarrekening? 
 • Hoe bewijst men een overdracht van aandelen?
 • Wat is het elektronisch aandelenregister?

Deel 2 : Het bestuursorgaan, de bestuuurdersaansprakelijkheid en de AV anno 2020

In een tweede sessie analyseren we de organisatie en werking van de bestuursorganen van de NV, BV en CV (raad van bestuur, dagelijks bestuur en de algemene vergadering), die door het WVV grondig werden gewijzigd. Ook de regels van de bestuurdersaansprakelijkheid komen uitvoerig aan bod, alsmede de wapens die de aandeelhouders kunnen hanteren ten aanzien van bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenden.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe ziet het bestuursorgaan van de BV en CV er uit na de hervorming ?
 • Welk zijn de mogelijkheden (en beperkingen) voor de organisatie van het bestuursorgaan in de NV? 
 • Kan een bestuurder een opzeggingsvergoeding of –termijn bedingen bij het aanvaarden van zijn mandaat?
 • Wat wijzigt er inzake de vaste vertegenwoordiger?
 • Wat is de duurtijd van een bestuurdersmandaat?
 • Is het zinvol te opteren voor aan statutair bestuurder? 
 • Hoe werkt de algemene vergadering ?  Hoe oproepen?  Binnen welke termijn? 
 • Kan schriftelijke besluitvorming, zo ja, hoe werkt deze?
 • Kan een algemene vergadering via Skype of teleconferentie gehouden worden, en onder welke voorwaarden? 
 • Wat zijn daden van dagelijks bestuur?
 • Hoe luiden de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid? 
 • Welke mogelijkheden hebben de aandeelhouders ten aanzien van bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenen?

Deel 3 : De vereffening anno 2020

In de derde sessie analyseren  we de vereffeningsprocedure in de overgebleven vennootschappen, die eindelijk vereenvoudigd wordt in vele gevallen. Ook hier passen we de nieuw regels in in het bestaande kader. Ook de aangepaste regels van uittreding en uitsluiting in de BV/CV komen uitvoerig aan bod.

Volgende items komen (onder meer) aan bod:

 • Wat is het onderscheid tussen een gerechtelijke en een vrijwillige ontbinding?
 • Wanneer kan een vennootschap gerechtelijk ontbonden worden?
 • In welke gevallen is de tussenkomst van de ondernemingsrechtbank nog vereist bij een vereffening?
 • Kan een VOF of gewone commanditaire vennootschap in één akte worden vereffend?
 • Wat zijn de aangepaste voorwaarden voor de vereffening in één akte voor een BV / N ?
 • Wat is de bevoegdheid van de vereffenaar ?
 • Wat is de aansprakelijkheid van de vereffenaar? 
 • Wat is het verschil in procedure tussen een deficitaire en een niet-deficitaire vereffening?  
 • Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening? 
 • Welke publicaties moeten gebeuren in het BS?
 • Kan een afgesloten vereffening heropend worden?
 • Voor welke zaken is de vereffenaar aansprakelijk? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte fulltext syllabus en uitgebreide powerpoint (per deel) waar het nieuwe recht naast het oude wordt geplaatst, met tal van vergelijkingstabellen. De deelnemers ontvangen ook het nieuwe wetboek en uitvoeringsbesluit, alsmede de concordantietabellen in elektronisch vorm.

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 24, 25 en 26 augustus 2020, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email 3 uitnodigingen met telkens een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming. 

Voor wat de interactie betreft : de opleiding is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

DEELNAMEPRIJS : 399,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 12 uur permanente vorming. Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 12 standaardpunten (Dossiernr. 2019-06324) en door de Nationale Kamer van notarissen voor 10,5 uur (Nr. 20/32145).

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

Meerdere dagen
Erkende uren 12
Language Nederlands
Lesgever(s) Guy Poppe
Interessant voor Bemiddelaar
Periode 27/08/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
27/08/2024
18:00 - 22:00 Webinar Inloggen

Datum

27/08/2024

Tijd

18:00 - 22:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
Fiscolegis - Artelegis

Georganiseerd door
Fiscolegis - Artelegis

Inschrijven