Terug naar het overzicht

Nieuwe pachtwetgeving Vlaanderen: het decreet van 13 oktober 2023. De wijzigingen toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen.

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Voor deze webinar on demand hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen in het kader van de nieuwe Vlaamse pachtwetgeving die werd goedgekeurd op 4 oktober 2023. Er zullen telkens 10 belangrijke praktijkvragen zowel in hoofde van de pachter als van de verpachter behandeld worden.

Inleiding: Inwerkingtreding en toepassingsgebied

Deel I: Vragen in hoofde van de pachter

 1. Is een contract vereist om te spreken van pacht? Zo ja, aan welke voorwaarde moet de overeenkomst voldoen?
 2. Wat is de minimumduur en hoe kan de overeenkomst opgezegd worden door de pachter?
 3. Hoe kan een pachtprijs worden voldaan? Kan dit nog steeds in natura? Is er nog steeds een maximale pachtprijs?
 4. Heeft de pachter het recht om gebouwen op te richten op de gronden of werken uit te voeren?
 5. Is onderpacht en pachtoverdracht mogelijk? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 6. Wanneer er meerdere pachters zijn, kan er dan één pachter zich terugtrekken?
 7. Kan de pacht na het overlijden van de pachter door de erfgenamen worden voortgezet? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
 8. Hoe wordt de uittredingsvergoeding berekend?
 9. Wat houdt het voorkooprecht van de pachter juist in? Wat met het voorkooprecht van de pachter wanneer er een openbare verkoop via het verkoopplatform Biddit plaatsvindt?
 10. Wat zijn de gevolgen voor de pachter indien de verpachter wordt onteigend?

Deel II: Vragen in hoofde van de verpachter

 1.  Is het aantrekkelijker om voor erfpacht te kiezen dan voor pacht? Wat is de invloed van het nieuwe goederenrecht op deze rechtsfiguren?
 2. Welke overeenkomsten vallen buiten het toepassingsgebied van het Vlaams Pachtdecreet? Is dit een verschil met de oude Federale wetgeving?
 3. Hoe kan de overeenkomst opgezegd worden door de verpachter? Is er een verschil met de vorige opzegmogelijkheden?
 4. Aan welke voorwaarden moet een opzeg minstens voldoen?
 5. Kan door de rechter de opzegging worden geweigerd of beperkt in oppervlakte?
 6. Welke sancties kunnen opgelegd worden indien het opzegmotief niet wordt gerealiseerd?
 7. Kan een ontbinding van de pachtovereenkomst gevraagd worden indien de pachter zijn verplichtingen niet nakomt?
 8. Wat zijn de gevolgen voor de pachtovereenkomst wanneer de verpachter komt te overlijden?
 9. Wat zijn de gevolgen voor de overeenkomst indien komt vast te staan dat het de bedoeling was om het Pachtdecreet te ontwijken?
 10. Komt elke landbouwgrond in aanmerking voor onteigening door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon voor redenen van bebossing en natuurrealisatie?
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law / Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven