Terug naar het overzicht

Kabels en leidingen en aansprakelijkheid

Betalend
E-learning

Beschrijving


Uurregeling: aanvang 17 uur

DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, schadebeheerders, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

 • Een inzicht verwerven in de aansprakelijkheid rond het raken van kabels en leidingen bij werken.
 • Kennis verwerven om de verzekerbaarheid van het risico te verbeteren.

INHOUD:

 • De problematiek betreffende beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen, komt steeds meer naar voor. Al enkele jaren maakt deze materie het voorwerp uit van reglementering. Er wordt hierbij verwezen naar het Decreet van 14 maart 2008 ‘houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen’ voor het Vlaamse Gewest.

 • Deze materie kent een grote catalogus aan rechtspraak. Deze opleiding zal dan ook veelvuldig per deelaspect verwijzen naar de belangrijkste uitspraken inzake.

 • Het is duidelijk dat er op de aannemer een zware verantwoordelijkheid rust. Dit uit zich op verschillende manieren.

 • Er wordt dieper ingegaan op de verplichting van iedere persoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken wil uitvoeren, om een planaanvraag in te dienen. Er zijn hierop uitzonderingen. Een bijkomende verplichting hierbij is dat elke persoon die een planaanvraag moet indienen, pas met de uitvoering van de grondwerken mag beginnen voor zover de relevante informatie werd bekomen.

 • Voor zover er schade optreedt is het aan de eigenaar van de beschadigde kabel of leiding om zich op het artikel 1382-1383 oud Burgerlijk Wetboek te beroepen en moet deze bewijzen dat de schade door de fout van de aannemer werd veroorzaakt. Het loutere feit dat er werken werden uitgevoerd die de kabel of leiding heeft beschadigd, is niet voldoende. Rechtspraak is hierbij uiterst relevant.

 • Zodoende rust er een zware verantwoordelijkheid op de aannemer wanneer hij de liggingsplannen niét opvraagt. Het niet-opvragen wordt an sich beschouwd als een buitencontractuele fout in het licht van artikel 1382-1383 oud Burgerlijk Wetboek!  Daarnaast is het aan de aannemer om vóór de aanvang van het werk, zich te vergewissen van de precieze ligging van de ondergrondse kabels en leidingen. Deze lokalisatieplicht dient met de nodige redelijkheid worden bekeken. Dit belet opnieuw niet dat dit vatbaar is voor discussie en interpretatie, met de nodige rechtspraak als gevolg. Deze lokalisatieplicht houdt zowel een intellectuele als materiële lokalisatie in. Hoe dit moet gezien worden, komt mede aan bod in deze opleiding.

 • Duidelijk is dat de aannemer een grote verantwoordelijkheid werd gegeven. Niettemin kan deze zich eventueel beroepen op de onoverkomelijke onwetendheid. Hoe dit wordt ingevuld, komt naar voor in rechtspraak en rechtsleer.

 • Concluderend legt deze opleiding de focus op verschillende deelaspecten. Zijnde de informatieplicht, lokalisatieplicht, wijze van lokalisatie, overleg, de onoverwinnelijke onwetendheid, en tot slot de vraag of er al dan niet de mogelijkheid bestaat tot exoneratie.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving en Tak 13.

PLANNING: 1 sessie van 1.50 uur

AANTAL PUNTEN: 1.50 FSMA punten verzekering

DOCENT: Ludo Ockier van het advocatenkantoor Ockier en Partners te Kortrijk; introductie door Luc Devlamynck

VEREISTE BASISKENNIS:

Kennis verzekeringen is vereist.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS en DOCUMENTEN:

Kopie van de slides.

KMO-portefeuille / Thema's

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille.Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs (voor Cyber 45%).

Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille.

Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998, de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul).

Bij het indienen van je KMO portefeuille aanvraag wordt het thema van de opleiding gevraagd. Kies voor bedrijfsstrategie.

Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Language Nederlands
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven