Terug naar het overzicht

Estate Planning Fundamentals | Verankeren van planningen : erfovereenkomsten, zorgvolmacht, successieverzekering

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

In dit seminarie komen een aantal bijzondere technieken aan bod om een successieplanning te verankeren middels een erfovereenkomst, het vermogen te bewaken met een zorgvolmacht en fiscale verrassingen te ontwijken met een successieverzekering.

Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin de fundamenten en instrumenten van vermogensplanning aan bod komen. De 5 webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de eigen voorkennis en/of de gewenste verdieping.

Programma

Erfenissen vormen vaak een bron van conflict tussen erfgenamen met tal van discussies over een ongelijke verdeling, over gedane schenkingen tijdens het leven van de erflater, over genoten voordelen, over het beheer van diens vermogen, over de fiscale afrekening, etc.

Nochtans bestaan er mogelijkheden om preventief de familiale vrede te bewaren door tijdens het leven van de erflater reeds afspraken te maken.

Met de hervorming van het erfrecht in 2018 is het meer dan ooit mogelijk om in een globale of een punctuele erfovereenkomst vooraf afspraken vast te leggen tussen erfgenamen over de erfrechten in de nalatenschap en de (waardering en verrekening van) gedane schenkingen tijdens het leven van de erflater.

Alsook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de zorgvolmacht als middel om het vermogen van de erflater te beheren en als planningsinstrument in extremis. In die zin kan de zorgvolmacht gemoedsrust brengen, doordat (de verderzetting van) de gewenste successieplanning mogelijk blijft, ook al wordt de erflater wilsonbekwaam.

En in bepaalde omstandigheden kan een successieverzekering nuttig zijn om te vermijden dat erfgenamen een onroerend goed of een ander deel van het vermogen moeten verkopen om de successierechten te kunnen betalen.

Uw docent, M. Rinse ELSERMANS (Cazimir), bespreekt in dit webinar welke afspraken kunnen worden vastgelegd in een globale of punctuele erfovereenkomst, hoe deze erfovereenkomst tot stand komen en kunnen worden gewijzigd, en welke vormvereisten dienen te worden voldaan. Hij onderzoekt de modaliteiten van de zorgvolmacht en de meerwaarde ervan als beheers- en planningsinstrument in extremis, en hij bespreekt wanneer een successieverzekering aangewezen of nuttig kan zijn.

Meer bepaald worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Erfovereenkomsten
  • Hoe worden erfovereenkomsten opgemaakt? Wat zijn de wettelijke vormvereisten?
  • Moet iedereen aanwezig zijn op de gezamenlijke vergadering bij de notaris, of kan u zich laten vertegenwoordigen via volmacht? En wat bij de ondertekening van de erfovereenkomst?
  • Wat zijn de aandachtspunten bij het schenken van vermogen onder verschillende voorwaarden (nu eens in blote eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?
  • Bestaat er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden tussen de kinderen?
  • Is het schrappen van een valkeniersclausule een erfovereenkomst? En het aangaan van een huwelijksovereenkomst van algehele gemeenschap van goederen?
  • Welke wijzigingen brengen de invoering van boek 4 van het nieuw Burgerlijk Wetboek met zich mee inzake erfovereenkomsten?
 • De zorgvolmacht
  • Wanneer is het zinvol om een zorgvolmacht te geven? Is een klassieke bankvolmacht niet voldoende?
  • Wie kan een zorgvolmacht opmaken? En wie kan worden aangesteld als lasthebber?
  • Wanneer treedt een zorgvolmacht in werking? Wie maakt het oordeel over het tijdstip van inwerkingtreding?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een zorgvolmacht? Kan u nog aan successieplanning doen via een zorgvolmacht?
  • Wanneer is het beste ogenblik om een zorgvolmacht op te maken? Aan het begin of aan het einde van de vermogensplanning?
  • Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals
   • het beheer van de rekeningen;
   • het innen van de schuldvorderingen;
   • het schenken van goederen aan kinderen of partner;
   • het sluiten van een erfovereenkomst; of
   • het opmaken van een testament?
  • Ongewenste inmenging wordt vermeden, maar zijn er voldoende waarborgen tegen misbruik? Kan u conventionele controlemechanismen inbouwen?
  • Is de tussenkomst van een notaris (steeds) vereist?
  • Wat als de lasthebber zich niet aan de bepalingen van de zorgvolmacht houdt?
  • Worden derden (te goeder trouw) beschermd tegen onbevoegd optreden door de lasthebber?
 • De successieverzekering:
  • Wanneer is een successieverzekering (niet aangewezen?
  • Is een successieverzekering steeds voordelig?
  • Hoe moet een successieverzekering worden vormgegeven om (fiscaal) de gewenste uitwerking te krijgen?
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) ELSERMANS Rinse
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven