Terug naar het overzicht

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Betalend

Beschrijving


Op 16 april 2024 werd het wetsvoorstel inzake Boek 7 ingediend door dhr. Koen Geens en mevr. Katja Gabriëls. Voor de bouwsector zal zeker Titel 4 over de dienstencontracten een impact hebben, reden waarom prof. dr. Kristof Uytterhoeven tijdens deze webinar een aantal nieuwigheden zal behandelen, die ongetwijfeld zullen zorgen voor een kleine omwenteling in de sector.

Volgende nieuwigheden worden stap voor stap besproken, gezien hun grote impact voor de bouw- en vastgoedsector:

 • Samenwerkingsverbintenis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (art. 7.4.5)
  • Volgens artikel 7.4.5 zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer met oog op de uitvoering van de opdracht tot wederzijdse samenwerking verplicht.Wat houdt deze samenwerkingsverplichting precies in?
  • In welke mate is de opdrachtnemer gehouden om de instructies van de opdrachtgever op te volgen?
  • Hoe verhoudt deze bepaling zich tot de reglementering inzake de uitoefening van het beroep van architect?
 • Ongekende omstandigheden (art. 7.4.8)
  • Dit artikel codificeert de theorie van de ‘sujétions imprévues’, die de rechtspraak en de rechtsleer in de context van bouwaanneming ontwikkelden, en breidt het toepassingsgebied daarvan uit tot alle dienstencontracten: analyse van de impact van deze codificatie.
  • In welke mate verschilt de theorie van de sujétions imprévues van de imprevisieleer?
 • Aanvaarding en inontvangstname (art. 7.4.9)
  • Wat wijzigt dit artikel aan de bestaande regels zoals ontwikkeld door de rechtspraak en rechtsleer?
 • Coördinatie (art. 7.4.10)
  • Dit artikel legt in het kader van complexe projecten aan de opdrachtgever de verbintenis op om de werkzaamheden van de verschillende opdrachtnemers te coördineren. Wanneer de opdrachtgever aan deze verbintenis tekortkomt en één of meer opdrachtnemers daardoor schade lijden, kunnen zij de opdrachtgever daarvoor contractueel aansprakelijk stellen: de gevolgen voor de bouwsector.
  • Wat als de opdrachtgever niet zelf voor deze coördinatie instaat, maar die coördinatie contractueel aan een van de opdrachtnemers opdraagt?
 • Conformiteit (art. 7.4.15 en 7.4.16)
  • De opdrachtnemer moet volgens dit artikel een conforme opdracht uitvoeren. Wat houdt het begrip “conformiteit” in?
  • Wat wordt er verstaan onder een conformiteitsgebrek?
  • Hoe is de bewijslast verdeeld?
 • Nieuwe termijnen inzake conformiteitsgebreken (art. 7.4.17, 7.4.18 en 7.4.19)
  • Wat houden de conformiteitstermijn, de kennisgevingstermijn ende verjaringstermijn in?
 • Meerdere opdrachtnemers (art. 7.4.28)
  • Dit artikel codificeert de samenwerkingsverbintenis: wat houdt dit juist in?
 • Voorlopige en definitieve oplevering (art. 7.4.48)
  • De voorlopige en de definitieve oplevering hebben elk hun eigen betekenis en draagwijdte: het voorgesteld artikel poogt deze contractuele praktijk te codificeren. Draagwijdte van dit artikel.
 • Stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken (art. 7.4.49)
  • De reden van de herstructurering van art. 1792 van het oud Burgerlijk Wetboek
  • De schrapping van de verwijzing naar de vaste prijs.
  • De beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken tot gebreken die “ten laatste” tien jaar na de aanvaarding van het onroerend bouwwerk door de bouwheer aan het licht komen: de tegemoetkoming aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie luidens dewelke de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken al vóór de aanvaarding geldt.
  • Het samenvallen van de conformiteitstermijn met de vervaltermijn.
  • De uitdrukkelijke bevestiging van het openbaar orde karakter van de regels inzake de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken.
Eendaags
Erkende uren 3
Language Nederlands
Lesgever(s) Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 07/11/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
07/11/2024
12:30 - 16:00 Webinar Inloggen

Datum

07/11/2024

Tijd

12:30 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven