Terug naar het overzicht

Actualia omgevingsrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Het Vlaamse omgevingsrecht staat niet stil. Er is heel wat op til in het Vlaamse parlement met tal van decreten: een verzameldecreet omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening, een wijzigingsdecreet dat de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitbreiden met de behandeling van beroepen tegen besluiten tot definitieve vaststelling van RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen, en van beroepen tegen definitieve voorkeursbesluiten en projectbesluiten rond complexe projecten, het instrumentendecreet met de nieuwe regeling van planschade en planbaten, een decreet rond woonuitbreidingsgebieden, een voorontwerp van decreet Wonen in eigen streek, een Kaderdecreet handhaving Vlaamse regelgeving, … Er staat ook een wijziging van het Milieuhandhavingsbesluit op stapel en recent zijn ook diverse besluiten gewijzigd die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit het decreet integraal waterbeleid. Ook de regels rond ontharding werden recent aangepast.

Programma

Tijdens dit M&D webinar worden de recent in werking getreden regels besproken en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige wetgeving, met een zo actueel mogelijke stand van zaken. Als er witte rook is voor de nieuwe regels voor de aanpak van stikstof bij omgevingsvergunningsaanvragen, dan worden die uiteraard ook besproken.

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Bart De Becker
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
M&D Seminars

Georganiseerd door
M&D Seminars

Inschrijven