Schadegeval? Raadpleeg de BIV-verzekeraar alvorens acties te ondernemen
© Pixabay

Schadegeval? Raadpleeg de BIV-verzekeraar alvorens acties te ondernemen

woensdag 13 juni 2018

Het gebeurt helaas nog te vaak dat een vastgoedmakelaar die met een eis tot schadevergoeding wordt geconfronteerd, op eigen initiatief een advocaat onder de arm neemt of een expert gelast om zijn belangen te behartigen, zonder voorafgaand akkoord van de verzekeraar. Daarom brengen we nogmaals enkele bepalingen van de collectieve BIV-polis onder de aandacht.

Wanneer een verzekerde het voorwerp uitmaakt van een minnelijke of gerechtelijke vordering, dient hij in eerste instantie de verzekeringsmakelaar Concordia NV (of de verzekeraar) te informeren, belast met het beheer van de polis voor de Nederlandstalige vastgoedmakelaars (cf. artikel 9 van de polisvoorwaarden).

Stap eerst naar de verzekeringsmakelaar of verzekeraar van de BIV-polis

Algemeen gesteld heeft de verzekeraar, in het kader van een verzekering in aansprakelijkheid, de leiding van het geschil en behoort de keuze voor het aanstellen van een advocaat ook bij de verzekeraar. In dat opzicht maakt de collectieve polis van het BIV hierop geen uitzondering. Het is immers zo dat, ingeval van aansprakelijkheid (minnelijk of na vonnis), de verzekeraar de schade zal uitbetalen. Een vastgoedmakelaar die zelf initiatief neemt om een eigen advocaat of expert naar keuze aan te stellen, zal zelf moeten instaan voor de kosten en erelonen die hem gefactureerd worden.

Wie zelf een advocaat of expert aanstelt, staat zelf in voor de daarbij horende kosten en erelonen.

Bovendien willen wij u er op wijzen geen erkenning van aansprakelijkheid, beloftes voor vergoeding of zelfs betalingen te doen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verzekeraar.

Doe geen erkenning van aansprakelijkheid, geen beloftes voor vergoedingen, geen betalingen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verzekeraar.

Deze akkoorden/dadingen zijn immers niet tegenstelbaar aan de verzekeraar die mogelijks uw aansprakelijkheid wenst te betwisten en bijgevolg niet tussenkomt in de schadevergoeding.