Besluit huurwaarborgregeling en uitvoeringsbesluit Vlaams Woninghuurdecreet naar Raad van State

Besluit huurwaarborgregeling en uitvoeringsbesluit Vlaams Woninghuurdecreet naar Raad van State

woensdag 24 oktober 2018

Op de Vlaamse ministerraad van 19 oktober werden twee besluiten principieel goedgekeurd die uitvoering geven aan een aantal bepalingen uit het toekomstige Vlaams Woninghuurdecreet. Dit gebeurde na advies van de Vlaamse Woonraad.

Eén besluit handelde over de instelling van de huurwaarborgregeling. Deze anonieme renteloze lening moest worden uitgewerkt om de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur door te voeren. De Woonraad stelt vast dat de lening niet de bedoeling heeft om structurele betaalproblemen bij (kandidaat-)huurders op te lossen. De Vlaamse Regering geeft aan dat de Woonraad dit correct interpreteert, gezinnen met structurele betalingsmoeilijkheden worden verwezen naar andere instrumenten (zoals sociale huur via SVK’s, SHM’s, huursubsidie en huurpremie).

Op vraag van de Woonraad past de Vlaamse Regering de aanvraagprocedure voor de huurwaarborg aan. De procedure waarbij een huurovereenkomst bij de aanvraag wordt gevoegd wordt gelijkwaardig aan de aanvraag waar nog geen huurovereenkomst werd ingesloten. In het laatste geval zal de kredietgever de aanvraag al beoordelen volgens enkele erkenningsvoorwaarden. De bevestiging van deze aanvraag blijft drie maand geldig. Wanneer de huurovereenkomst dan wordt bijgevoegd, beoordeelt de kredietaanvrager binnen de drie werkdagen de overige toekenningsvoorwaarden.

Ook wordt expliciet in het besluit ingeschreven dat er, naast het renteloos karakter, geen kosten verbonden zijn aan de huurwaarborglening. Op andere voorstellen van de Woonraad, zoals het temperen van de strenge voorwaarden inzake bezit van onroerend goed van de aanvrager werd niet ingegaan.

Een ander besluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet bevat onder andere de richtinggevende lijst van kleine herstellingen en de niet-limitatieve lijst van kosten en lasten. De Woonraad erkent het belang van het neutraal modelformulier huurwaarborg dat ook in dit besluit is opgenomen, maar wijst erop dat het formulier in de praktijk niet gebruikt wordt. Ze vraagt initiatieven om dit te verhelpen. De Vlaamse Regering volgt deze zienswijze en bevestigt dat met de banksector zal worden samengezeten.

Beide besluiten zitten in de eindfase en worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.