Voorwoord

De minister

Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Het beroep vastgoedmakelaar berust grotendeels op het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van zij die het beroep uitoefenen. Ons land telt momenteel zo’n 10.000 vastgoedmakelaars. Zij dragen een ontzaglijk grote verantwoordelijkheid ten opzichte van iedereen die gebruik maakt van hun diensten voor de aankoop of verkoop van vastgoed: de vastgoedmakelaar verschijnt op het toneel op een cruciaal moment in het leven van zijn klant.

De minister - vervolg

Onder meer om dit vertrouwen een extra boost te geven, zijn wij samen met de sector het wettelijk kader van het beroep blijven bijschaven. Zoals u weet trad op 1 januari 2016 de collectieve verzekering in werking. Consumenten zijn nu beter beschermd, aangezien elke vastgoedmakelaar die ingeschreven is bij het BIV, gedekt is door deze verzekering. De verplichte inschrijving van het mandaat van de syndicus (zowel beroepsmatig als niet-beroepsmatig) voor elke vereniging van mede-eigenaars die hij beheert in de Kruispuntbank van Ondernemingen, trad in werking op 1 april 2017. De verenigingen van mede-eigenaars hebben tot 1 april 2018 om zich hieraan aan te passen. Dit laat toe de communicatie naar de mede-eigendommen toe te verbeteren.

Dit jaar kunnen we de wet van 21 december 2017 aan het lijstje met verwezenlijkingen toevoegen. De in de wet gevonden gulden middenweg tussen de uitoefening van een economische activiteit met een hoge toegevoegde waarde en een doeltreffende bescherming van de consumentenrechten, vormt een belangrijke stap voorwaarts voor iedereen. De verbeteringen die uit de wet voortvloeien, zullen het vertrouwen van de klanten in uw beroep gegarandeerd nog sterker maken. Een evenwichtige wetgeving is een broodnodige garantie voor rechtszekerheid in een sector die zo belangrijk is voor de algemene economie, maar ook voor particulieren. De wet handelt immers over een van de gevoeligste punten van hun dagelijks leven. Deze nieuwe wet trad op 1 februari 2018 in werking.

Ik neem de vrijheid om in dit voorwoord een paar verdienstelijke innovaties volkomen terecht in de kijker te zetten:

 • Invoering van de kwaliteitsrekening, die van kracht zal worden op 1 augustus 2018: het onderscheid tussen de eigen middelen van de vastgoedmakelaar en de middelen van derden, dat reeds een deontologische verplichting is, maar nu ook bij wet verplicht zal worden, zoals reeds het geval is voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Dit systeem zal de klant beschermen tegen het insolventierisico van de beroepsbeoefenaar, en zet de vastgoedmakelaar op gelijke voet met zijn collega’s, die dit voordeel al genieten.
 • Meer transparantie in de tuchtprocedure: beslissingen over vastgoedmakelaars worden voortaan aan de aanklager gecommuniceerd.
 • Meer middelen tot actie voor de aanklager: de aanklager wiens klacht door de rechtskundig assessor geseponeerd wordt, kan een herziening van deze beslissing vragen bij een rechtskundig assessor generaal. Er wordt dus een vorm van beroep ingevoerd. Er zullen overigens specifieke maatregelen voorzien worden voor het inlichten van de verenigingen van mede-eigenaars.
 • Meer slagkracht voor het BIV: het Instituut kan de rechter indien nodig vragen een voorlopige bestuurder aan te wijzen, en de toegang van de vastgoedmakelaar tot de rekeningen te verhinderen. Bedoeling hiervan is de mede-eigenaars preventief te beschermen in afwachting van een beslissing over eventuele schuld.
 • Ik wil alles in het werk stellen om te waken over de goede uitvoering van de nieuwe wet, zodat uw beroep de verwachte gunstige effecten zal kunnen genieten. Tevens zal ik een informatiecampagne lanceren gericht aan het grote publiek, die de positieve effecten van deze recente hervorming van het wettelijk kader in de verf zal zetten.

  Ik ben ervan overtuigd dat de goede samenwerking die we het voorbije jaar met het Instituut hadden, voortgezet zal worden in 2018!

   Denis Ducarme,

   Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

  Het bureau

  BIV on the move!

  De balans van 2017 - het eerste jaar van ons mandaat - is positief voor ons allemaal: bemiddelaars, syndici en het BIV.

  Afgelopen jaar was het BIV betrokken bij de behandeling van vier grote wetgevende dossiers : de hervorming van de wet van 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, de wijziging van de antiwitwaswetgeving, de herziening van het koninklijk besluit rond de bemiddelingsovereenkomsten en de hervorming van de wet op de mede-eigendom. Deze laatste twee zijn nog steeds lopende.

  Het bureau - vervolg

  In 2017 werd een zeer belangrijk dossier afgerond, namelijk de hervorming van de wet die het beroep van vastgoedmakelaar organiseert (wet van 21 december 2017). Ze is op 1 februari 2018 in werking getreden.

  Het BIV heeft maandenlang aan dit project gesleuteld, samen met de minister van Middenstand evenals met de vertegenwoordigers van de eigenaars en mede-eigenaars. De hervorming voorziet in een doorgedreven professionalisering van de vastgoedmakelaar en in meer bescherming van de consument. We zijn dan ook tevreden met deze nieuwe wet.

  De derdenrekening – die reeds een deontologische verplichting vormde voor de vastgoedmakelaars – kent voortaan ook een wettelijke verankering. Een belangrijke nieuwigheid is dat de derdengelden, in geval van een faillissement van de vastgoedmakelaar, buiten de boedel vallen. Hierdoor komen bij een mogelijk faillissement de derdengelden toe aan de rechthebbenden (zoals de eigenaar-verkoper) en niet aan de bevoorrechte schuldeisers, zoals de fiscus.

  Het BIV zal voortaan ook via een spoedprocedure aan de rechter om bewarende maatregelen kunnen verzoeken. Zo kan de rechter bijvoorbeeld een voorlopig bewindvoerder in een mede-eigendom aanstellen of de toegang tot de rekening met de derdengelden blokkeren.

  De hervorming zorgt ook voor meer transparantie in de tuchtprocedure. De definitieve tuchtbeslissing zal automatisch aan de klager worden gecommuniceerd. Zij die hun klacht zonder gevolg geklasseerd zien door de rechtskundig assessor, zullen een herziening van deze beslissing kunnen vragen aan de rechtskundig assessor-generaal. Er wordt dus een vorm van beroep mogelijk gemaakt. Er zijn eveneens specifieke maatregelen voorzien om - indien een syndicus een ernstige tuchtbeslissing krijgt opgelegd (schorsing van meer dan één maand, schrapping…) alle verenigingen van mede-eigenaars te informeren waar de betrokkene actief is.

  Het BIV drong aan om syndici niet langer te onderwerpen aan de antiwitwasverplichtingen. Voorheen moesten syndici deze wetgeving, net als bemiddelaars, respecteren en waren ze onder meer verplicht om een jaarverslag antiwitwas in te dienen. Na de verduidelijking van het BIV omtrent het feit dat een syndicus louter beheerstaken uitvoert - en het ons niet duidelijk was hoe een syndicus geconfronteerd zou kunnen worden met witwaspraktijken - zag de wetgever in dat een syndicus geen risico vormt op vlak van witwassen van kapitaal of financiering van terrorisme. Met de komst van de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 zijn syndici dan ook vrijgesteld van de antiwitwasverplichtingen.

  Het derde belangrijke dossier uit 2017 wordt thans gefinaliseerd en handelt over de mede-eigendom. Het BIV maakte deel uit van de werkgroep die zich over de aanpassing en verbetering van de wet op de mede-eigendom boog. Ook CIB Vlaanderen, Federia, ABSA, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Nationaal Syndicaat van Eigenaars en Mede-eigenaars en de Verenigde Eigenaars werkten hieraan mee, onder leiding van professoren Vincent Sagaert (KUL) en Pascale Lecocq (ULg).

  De hervorming zal de taken van de syndicus ten goede komen en moet het leven in een mede-eigendom aangenamer maken. Zo is er onder meer een versoepeling voorzien van enkele meerderheden binnen de algemene vergadering. Daarnaast stelde het BIV voor om de statuten af te slanken, zodat niet bij elke kleine wijziging een notariële akte moet worden opgesteld. In de aanbevelingen werd opgenomen dat alle niet-essentiële elementen uit het reglement van mede-eigendom gehaald worden en zullen worden opgenomen in het reglement van interne orde, dat verplicht zal worden. Op basis van de conclusies van de werkgroep, werd een wetsontwerp ingediend dat nu de parlementaire weg doorloopt. De minister van Justitie hoopt dat de wet medio juni 2018 in het Staatsblad zal verschijnen.

  In 2017 kwam het koninklijk besluit omtrent de bemiddelingsovereenkomsten opnieuw op tafel te liggen nadat de Economische Inspectie in 2016 controles uitvoerde bij 322 vastgoedmakelaars. Bij 59% van de gecontroleerde makelaars werden één of meerdere overtredingen vastgesteld. Er werd op meerdere punten gecontroleerd (KB bemiddelingsovereenkomsten, BIV-erkenning, juiste inschrijving KBO-inschrijving, aanwezigheid verplichte vermeldingen op de website, correcte prijsaanduiding en naleving antiwitwasplicht). Na ontvangst van de resultaten, nam het BIV contact met de FOD Economie om meer duidelijkheid bij de cijfers en de exacte vaststellingen te krijgen. Vervolgens vonden, op vraag van het BIV, verschillende overlegmomenten plaats op het kabinet van minister Peeters. Er werd besloten om het KB, dat dateert van 2007 en nood heeft aan een herziening, in samenspraak met de FOD Economie te herwerken en te verbeteren. Het BIV overhandigde hieromtrent een nota met voorstellen aan de minister. 2017 is evenwel geëindigd zonder vooruitgang in dit dossier. We hopen dan ook oprecht dat het KB snel wordt verduidelijkt en dat we samen een eensgezinde interpretatie bereiken.

  Voor wat de projecten verbonden aan het Instituut betreft, heeft het Bureau van het BIV begin 2017 al enkele doelstellingen uitgewerkt, waaronder een verbeterde organisatie van de stage.. Het is van groot belang om een zo kwalitatief mogelijke stage na te streven, voor zowel stagiairs, stagemeesters als voor het BIV zelf. Dit zal nog verder worden uitgewerkt.

  Ook de optimalisering van de communicatie staat op de agenda. Het BIV is door sommige leden en door consumenten nog te weinig gekend. Door onder meer animatievideo’s, een grotere aanwezigheid op het terrein en andere, nog vorm te geven initiatieven, wil het BIV tonen dat ze door haar ondersteunende rol bijdraagt tot de professionalisering van de sector.

  We kijken alvast uit naar het vervolg van onze werkzaamheden in het nieuwe jaar!

  Stefaan Leliaert, voorzitter, Nicolas Watillon, ondervoorzitter, Alain Deketelaere, ondervoorzitter, Cécile Vause, penningmeester.

  De vastgoedmakelaar

  Adviseur en vertrouwenspersoon

  De vastgoedmakelaar

  • beschikt over een BIV-erkenning en dient de deontologie te respecteren;

  • is een bemiddelaar, syndicus of rentmeester die over heel wat vakkennis beschikt;

  • is een echte professional die zich permanent bijschoolt en is een betrouwbare partner die gedekt is door een collectieve beroepsaansprakelijkheids-verzekering;

  • is onvervangbaar.

  De vastgoedmakelaar-bemiddelaar

  is de bemiddelende persoon tussen de koper en verkoper of huurder en verhuurder.

  De vastgoedmakelaar-syndicus

  beheert de gemeenschappelijke delen in mede-eigendommen zoals appartementsgebouwen.

  Een rentmeester

  neemt het beheer van een onroerend goed over van de private eigenaar.

  Hoe vastgoedmakelaar worden?

  DIPLOMAVEREISTE

  Elk bachelordiploma van minimum niveau 6 in het Europees kwalificatiekader (EQF) of een specifieke ondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar.

  Lees meer

  COMPETENTIETEST

  De competentietest is de proef die je voor aanvang van je stage moet afleggen om je beroepskennis te testen. Deze test belemmert de toegang tot de stage niet. Het BIV zal nagaan op welke vlakken je kennis bijgeschaafd dient te worden.

  Lees meer

  Stage

  Eenmaal ingeschreven op de Lijst van stagiairs, ga je aan de slag in het kantoor van je stagemeester. Wie zijn stage in hoofdberoep uitoefent, kan ze al na één jaar afronden. De totale stageperiode (inclusief afleggen van de bekwaamheidsproef) mag nooit langer dan drie jaar duren na datum van inschrijving op de Lijst van stagiairs.

  Lees meer

  BEKWAAMHEIDSPROEF

  Dit is de laatste stap in het traject. Wie slaagt voor de schriftelijke en mondelinge bekwaamheidsproef, wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen. Het BIV oordeelt of je geschikt bent om titularis te worden.

  Lees meer

  GESLAAGD ?

  Je wordt ingeschreven als titularis op het Tableau. Je krijgt een naambord en een officieel certificaat!

  LEDEN

  BIV graph
  10.181 vastgoedmakelaars
  7033 mannen (69,1%)
  3148 vrouwen (30,9%)
  8042 titularissen
  4660 NL
  2658 B
  5207 BS
  177 S
  3382 FR
  2094 stagiairs
  1200 NL
  1812 B
  177 BS
  105 S
  894 FR
  45 occasionelen*
  28 NL
  45 B
  17 FR

  (*) Occasionelen zijn vastgoedmakelaars die in een andere Europese lidstaat zijn gevestigd en die occasioneel in België bemiddelen.

  Geografische verdeling

  Antwerpen

  1348 makelaars

  Vlaams-Brabant

  874 makelaars

  Henegouwen

  700 makelaars

  Brussel

  1875 makelaars

  West-Vlaanderen

  1523 makelaars

  Oost-Vlaanderen

  1348 makelaars

  Waals-Brabant

  711 makelaars

  Luik

  655 makelaars

  Limburg

  582 makelaars

  Luxemburg

  138 makelaars

  Namen

  329 makelaars

  Buitenland

  98 makelaars

  Leeftijd

  De gemiddelde leeftijd van de titularis-vastgoedmakelaar is 49 jaar. De stagiair-vastgoedmakelaar is gemiddeld 34 jaar. Ongeacht of het om titularissen of stagiairs gaat, stellen we vast dat de bemiddelaar gemiddeld 41 is, de syndicus gemiddeld 46 en de bemiddelaar-syndicus gemiddeld 50.

  Diploma

  28% ONDERNEMERSOPLEIDING VASTGOEDMAKELAAR
  28% BACHELOR
  7% Bouw
  18% Bedrijfsbeheer
  29% Vastgoed
  46% Andere
  20% GEMEENTELIJKE LIJST
  19% Master
  16% Economisch
  18% Rechten
  66% Andere
  3% andere
  2% BEROEPSERVARING

  Het BIV

  Garantie voor een betrouwbare en professionele sector

  Missies

  Het instituut heeft drie missies te vervullen :

  • de toegang tot het beroep controleren ;
  • toezien op de naleving van de deontologie en sancties opleggen in geval van niet-naleving ;
  • mensen die het beroep onwettig uitoefenen uit de markt halen.

  Financiële balans

  Onze rekencommissarissen en onze bedrijfsrevisor hebben hun verslag met betrekking tot de rekeningen over het boekjaar 2017 overhandigd en dit overeenkomstig de hun toevertrouwde opdracht tot nazicht van de jaarrekeningen. Deze rekeningen werden door de Nationale Raad op 29 maart 2018 goedgekeurd.

  Balans

  € 2.923.049,11 ACTIVA
  € 1.172.818,30 VASTE ACTIVA
  € 3.472.427,31 - € 2.299.609,01 (afschrijvingen) Terreinen en gebouwen
  € 1.571.617,28 - € 1.571.617,28 (afschrijvingen) Installaties, machines & uitrustingen
  € 102.099,44 - € 102.099,44 (afschrijvingen) Meubilair
  € 1.750.230,81 VLOTTENDE ACTIVA
  € 115.983,51 Vorderingen op hoogstens 1 jaar
  € 268.975,13 Leveranciers met debetsaldo
  € 292,61 Overlopende rekeningen
  € 1.364.979,56 Liquide middelen
  € 2.923.049,11 PASSIVA
  € 2.281.635,13 EIGEN VERMOGEN
  € 490.000,00 Beschikbare reserves
  € 1.029.850,57 Over te dragen winsten
  € 761.784,56 Sociaal Passief
  € 641.413,98 SCHULDEN
  € 273.217,37 Handelsschulden
  € 366.479,53 Schulden m.b.t. belastingen, sociale lasten & bezoldigingen
  € 1.717,08 Overlopende rekeningen
  RESULTAATREKENING
  € 8.822.305,47 OPBRENGSTEN
  € 8.041.809,97 Ledenbijdragen + dossierkosten
  € 163.680,20 Rappelkosten + recuperatie gerechtskosten
  € 293,52 Financiële opbrengsten
  € 459.533,34 Diverse ontvangsten
  € 19.112,00 Uitzonderlijke opbrengsten
  € 99.114,59 Opbrengsten huur & huurlasten
  € 38.761,85 Onttrekkingen aan de reserves
  € 8.822.305,47 KOSTEN
  € 5.218.324,19 Diverse goederen en diensten
  € 497.793,97 Zitpenningen
  € 53.799,01 Verplaatsingsonkosten
  € 2.299.380,17 Bezoldigingen
  € 4.234,98 Financiële kosten
  € 116.854,83 Belastingen & roerende voorheffing
  € 309.061,72 Afschrijvingen investeringen
  € 36.659,74 Uitzonderlijke kosten
  € 286.196,86 Over te dragen winst 2017

  BESLISSINGEN VAN HET BIV

  Tuchtbeslissingen

  De tuchtrechtbanken van het BIV treden in werking op basis van klachten wanneer een erkend vastgoedmakelaar een deontologische regel overtreedt. Er kwamen vorig jaar meer dan 35% méér klachten binnen dan in 2016. Als er deontologische tekortkomingen kunnen worden aangetoond, is het aan de Uitvoerende Kamer om hierover een uitspraak te doen.

  1183 Klachten
  771 NL
  412 FR
  783 SEPONERINGEN
  496 NL (64%)
  287 FR (70%)

  Mogelijke redenen voor een seponering zijn bijvoorbeeld het gebrek aan bewijzen of het feit dat er geen deontologische fout kon worden vastgesteld. De rechtskundig assessor onderzoekt de klacht en verzamelt informatie. Als de assessor van oordeel is dat een tuchtrechtelijke veroordeling noodzakelijk is, wordt de vastgoedmakelaar in kwestie opgeroepen voor de Uitvoerende Kamer. Het is zo dat meerdere klachten tegen eenzelfde vastgoedmakelaar soms worden gebundeld. In dergelijke samengevoegde tuchtdossiers wordt vaak tot één beslissing gekomen.

  283 beslissingen
  190 NL
  93 FR
  333 dossiers waarover
  beslist werd
  213 NL
  120 FR

  Wat de uitspraken betreft, kan de Uitvoerende Kamer ofwel vrijspreken, ofwel een tuchtsanctie opleggen. Dat kan een schrapping of een schorsing zijn, maar ook een berisping of een waarschuwing. De Kamers kunnen geen schadevergoeding opleggen. Daarvoor is enkel een burgerlijke rechtbank bevoegd.

  32 Schrappingen
  22 NL
  10 FR
  52 Berispingen
  33 NL
  19 FR
  19 Vrijspraken
  15 NL
  4 FR
  97 Schorsingen
  58 NL
  39 FR
  30 Waarschuwingen
  21 NL
  9 FR
  53 Andere
  41 NL
  12 FR

  Zowel de betrokken vastgoedmakelaar als de rechtskundig assessor van de Uitvoerende Kamer, hebben de mogelijkheid om de beslissing in beroep aan te vechten.

  53 beroepen
  40 NL
  13 FR
  39 Lichtere sanctie
  29 NL
  10 FR
  2 Onontvankelijk/ zonder voorwerp
  2 NL
  0 FR
  13 Bevestiging
  van de sanctie
  10 NL
  3 FR
  1 Zwaardere sanctie
  1 NL
  0 FR

  Administratieve beslissingen

  Aantal beslissingen

  De Uitvoerende Kamers behandelen aanvragen tot inschrijving, weglating of wijziging van deelkolom. Deze vragen worden in eerste aanleg aan de administratieve Uitvoerende Kamer voorgelegd, die deze aanvaarden of weigeren.

  Aantal weglatingen

  In 2017 stabiliseert het aantal weglatingen zich. Het gaat hoofdzakelijk om aanvragen van vastgoedmakelaars die hun activiteiten op één (of op beide deelkolommen) wensen stop te zetten.

  Nieuwe inschrijvingen op de Lijst van stagiairs

  Het beroep van vastgoedmakelaar blijft populair, dat bewijzen ook de cijfers omtrent de nieuwe inschrijvingen op de Lijst van stagiairs.

  De meeste stagiairs zijn enkel als bemiddelaar actief. Slechts een klein aantal kiest voor een combinatie van beide hoedanigheden. Een nog kleiner aantal kiest enkel voor de syndicusactiviteit.

  Nieuwe stagiairs per deelkolom (NL)
  2017
  501 Stagiairs
  444 Bemiddelaars
  27 Syndici
  30 Bemiddelaars en syndici
  Nieuwe inschrijvingen op het Tableau van titularissen

  Wie zijn stage beëindigd heeft en geslaagd is voor de bekwaamheidstest, wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen. Het aantal nieuwe titularissen daalde heel licht ten aanzien van 2016.

  Ook de meeste titularissen zijn enkel als bemiddelaar actief. Slechts een kleine minderheid kiest enkel voor het syndicschap of voor een combinatie van beide activiteiten.

  Nieuwe titularissen per deelkolom (NL)
  2017
  238 titularissen
  189 Bemiddelaars
  20 Syndici
  21 Bemiddelaars en syndici

  Ook wie een administratieve beslissing van de Uitvoerende Kamer betwist, kan hiertegen in beroep gaan.

  65 beroepen
  25 NL
  40 FR
  70 beslissingen
  31 NL
  39 FR
  28 zittingen
  16 NL
  12 FR

  Aan Nederlandstalige zijde werden er vorig jaar 137 nieuwe stagemeesters ingeschreven, waarvan 83 op beide kolommen, 54 enkel op de bemiddelaarskolom en niemand louter op de syndicuskolom. 1 stagemeester vroeg z’n weglating aan. Een stagemeester moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet hij onder meer minstens 4 jaar ononderbroken en in hoofdberoep op het Tableau van titularissen ingeschreven zijn en mag hij geen enkele schorsing of schrapping hebben opgelopen (tenzij later eerherstel volgde). Aan Franstalige zijde werden vorig jaar 104 nieuwe stagemeesters ingeschreven.

  AANTAL VERGADERINGEN

  De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke organen van het Instituut zijn heel actief.

  ILLEGALE MAKELAARDIJ

  De strijd tegen illegale makelaars
  is primordiaal voor het BIV

  Tegenover de meer dan 10.000 erkende vastgoedmakelaars die de deontologische code onderschreven hebben, vormingsverplichtingen hebben en over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken, staat een kleine maar hardnekkige groep van nepmakelaars. Zij treden de wet- en regelgeving met de voeten en vormen een gevaar voor de consument. De opsporing en vervolging van deze nepmakelaars blijft dan ook een voorname taak van het BIV.

  In 2017 werden 582 dossiers omtrent illegale makelaardij geopend. Die klachten werden hetzij rechtstreeks gemeld door consumenten of vastgoedmakelaars of kwamen tot stand op basis van 449 inspectieverslagen van onze privédetectives.

  582 Geopende dossiers
  in 2017
  259 NL
  323 FR
  244 Zonder BIV-erkenning
  148 NL
  96 FR
  338 Samenwerking met een onwettige beoefenaar
  111 NL
  227 FR

  Gelukkig hoeft niet elk geopend dossier voor een rechtbank te komen. In eerste instantie vragen en krijgen we informatie. Als de persoon niet onwettig handelt, omdat de klacht over een bediende in een vastgoedkantoor gaat of omdat de syndicus een mede-eigenaar blijkt te zijn, kan een dossier snel worden afgesloten. Als er daarentegen sprake is van illegale uitoefening kan de makelaar kiezen om zich in regel te stellen en het erkenningstraject aan te vatten, of om de activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten.

  Als dat niet gebeurt, aarzelt het BIV niet om gerechtelijke stappen te zetten.

  247 lopende dossiers konden worden afgerond zonder juridische actie te ondernemen, waarvan 28 dossiers doordat de betrokkene zelf de illegale activiteit stopzette. 34 keer moest het BIV wel naar het gerecht stappen.

  Ook in 2017 mochten illegale makelaars er nagenoeg altijd van uitgaan dat, als ze zich niet in regel stelden en de zaak voor de rechtbank kwam, een veroordeling het gevolg zou zijn. In de praktijk kwam dit neer op het onmiddellijk stopzetten van de illegale activiteit, vaak gekoppeld aan een dwangsom, die tot wel 5.000 euro per inbreuk per dag kon oplopen.

  42 van de 43 vonnissen werden uitgesproken in het voordeel van het BIV. In drie gevallen kwam het tot een akkoordvonnis. In drie andere gevallen werd er een dwangsom gevorderd. Eén keer werd een correctionele straf uitgesproken.

  ONDERSTEUNING

  Vormingen

  Vastgoedmakelaars moeten hun kennis permanent bijscholen. Om dat mogelijk te maken, waakt de werkgroep vorming over een kwalitatief vormingsaanbod.

  In 2017 werden aan Nederlandstalige zijde 408 vormingen en 23 vormingsverstrekkers erkend. Aan Franstalige kant telden we 163 erkende vormingen en 7 erkende vormingsverstrekkers. Sinds de oprichting van ons vormingsplatform Edux werden er 96 vormingsverstrekkers erkend aan beide taalzijden. We reikten vorig jaar allemaal samen 14.124 vormingsattesten uit.

  E-learning

  Via de e-learning kunnen vastgoedmakelaars online cursussen volgen die meetellen voor hun vormingsverplichting. De onderwerpen van de cursussen worden regelmatig geactualiseerd, om ze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

  In 2017 boden we 36 (19 Nederlandstalige en 17 Franstalige) online cursussen aan. Vastgoedmakelaars raadpleegden deze cursussen 88.334 keer en legden 15.056 keer een test af.

  Juridische helpdesk

  Voor juridische eerstelijnshulp kunnen BIV-leden terecht bij de juridische helpdesk. Juristen, gespecialiseerd in vastgoedrecht, geven er antwoord op alle juridische vragen die verband houden met de vastgoedmakelaarsactiviteit. De juristen geven geen schriftelijk advies en zullen geen documenten onderzoeken. Voor alle BIV-gerelateerde zaken, zoals de werking, de wettelijke opdrachten, de toelatingsvoorwaarden, de stage, dossiers in behandeling, enz. dient de vastgoedmakelaar contact te nemen met het Instituut.

  De Nederlandstalige helpdesk behandelde in 2017 maar liefst 1.666 oproepen. Dat zijn er bijna 140 per maand. De Franstalige helpdesk beantwoordde 2.488 oproepen.

  Communicatie

  Het BIV neemt haar informatieve taak ernstig. We publiceren een wekelijkse nieuwsbrief en een driemaandelijks magazine om onze leden optimaal te informeren over de snel veranderende vastgoedwereld. Afgelopen jaar lanceerden we onze eerste animatievideo om de rol en de wettelijke taken van het BIV bij onze leden in de verf te zetten. Dankzij de video worden ook consumenten en journalisten geïnformeerd over het Instituut.

  In 2017 werden 92 digitale nieuwsbrieven en 8 papieren magazines verstuurd aan beide taalzijden. Samen verspreidden we 12 persberichten en zijn we actief op sociale media.

  Modeldocumenten
  op de BIV-website

  Eénmaal ingelogd vinden vastgoedmakelaars heel wat juridische en praktische documenten terug die hen helpen bij de uitoefening van hun beroep. Zo is er een antiwitwashandleiding en zijn er diverse modelclausules en relevante wetteksten met toelichtende nota’s. Daarnaast is er een uitgebreide FAQ.

  Ontmoetingen

  IPI - Nouveaux titulaires

  Het BIV nodigt elk trimester de nieuwe titularissen uit voor een belangrijk moment uit hun carrière : de uitreiking van de getuigschriften en naamborden.

  In 2017 werden 238 nieuwe titularissen uitgenodigd voor dit huldigingsmoment. Aan Franstalige zijde mochten we 230 nieuwe titularissen verwelkomen.

  In 2017 stapte het BIV naar de vastgoedmakelaars én naar het grote publiek toe. We waren aanwezig op de congressen van CIB-Vlaanderen en Federia, alsook op het eerste Salon van de Mede-Eigendom. We bezochten ook enkele hogescholen om onze rol binnen de sector toe te lichten.

  Contact

  Who's who - Departementen

  Directiecomité

  • Olivier Aoust
   juridisch directeur (Fr)
  • Jurgen Vansteene
   juridisch directeur (Nl)
  • Stefaan Jonckheere
   financieel en logistiek directeur
  • Danielle Verrees
   directiesecretaresse

  JURIDISCH DEPARTEMENT (NL)

  • Directeur : Jurgen Vansteene
  • Ellen Dejonckheere
   juriste en secretaris werkgroep vorming
  • Jan Merckx
   jurist
  • Elke Van Holsbeek
   juriste
  • Yannick O
   onderzoeksmedewerker
  • Elisabeth Pitteljon
   (tot 30/04/2017) tuchtdossiers
  • Hilde Cuypers
   administratieve dossiers
  • Olivia Caus
   stagedossiers
  • Anne Roggen
   dossiers Kamer van Beroep
  • Danielle Verrees
   stagemeesterdossiers
  • Elke Vanobbergen
   administratief bediende

  JURIDISCH DEPARTEMENT (FR)

  • Directeur : Olivier Aoust
  • Caroline Bormans
   juriste
  • Patricia Despretz
   juriste
  • Serge Meynen
   tuchtdossiers syndici
  • Alain Bertrand
   administratieve dossiers
  • Anne-Sophie Bausière
   stagedossiers
  • Giuseppina Giunta
   stagemeesterdossiers + dossiers Kamer van Beroep
  • Nathalie Vanderlinden
   bekwaamheidsproef + competentietest

  DEPARTEMENT FINANCIËN EN LOGISTIEK

  • Directeur : Stefaan Jonckheere
  • Martine Dubernard
   medewerkster
  • Colette Herbots
   receptioniste

  DEPARTEMENT OPSPORING

  • Directeur : Bruno Kerckhof
  • 1 privédetective (NL)
  • 1 privédetective (FR)
  • Marianne Tassenoy
   medewerkster

  DEPARTEMENT COMMUNICATIE EN VORMING

  • Directeur : Steven Lee
   sl@ipi.be
  • Dorien Stevens
   communicatieverantwoordelijke NL ds@biv.be
  • Claire Gilissen
   communicatieverantwoordelijke FR cg@ipi.be
  • Frank Damen
   Digital manager fd@biv.be

  GEBOUW

  • Alain Bertrand
   verantwoordelijke gebouw
  • Beata Drzymont
   (tot 20/12/2017) onderhoud
  • Lucia Maiello
   onderhoud