Voorwoord...

De Minister

Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Wegens de sperperiode voorafgaandelijk aan de verkiezingen bevindt onze voogdijminister en Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, de heer Denis Ducarme, zich in de onmogelijkheid om ons een voorwoord te bezorgen. Wij danken de voogdijminister langs deze weg alvast voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.

Het Bureau

BIV - Het bureau

De weg vooruit is digitaal

2018 was een vruchtbaar jaar, zowel voor de vastgoedsector als voor het BIV. Het vastgoedberoep professionaliseert zich jaar na jaar en dat stemt ons verheugd.

De hervormde vastgoedmakelaarswet, die op 1 februari 2018 van kracht ging, is daar een mooi voorbeeld van. Samen met onder andere de minister van Middenstand heeft het Instituut maandenlang gewerkt aan een gedegen wet die zowel de kwalitatieve attitudes van de vastgoedmakelaar versterkt als in meer transparantie naar de consument en een nog betere bescherming van zijn belangen voorziet. Het gebruik van een derdenrekening mag dan evident klinken, het BIV heeft lange tijd voor de wettelijke verankering van deze rekening geijverd. In geval van een faillissement van de vastgoedmakelaar, vallen de derdengelden buiten de boedel en komen ze toe aan de rechthebbenden en niet aan de bevoorrechte schuldeisers, zoals de fiscus. Verder kan het BIV, in het kader van een tuchtprocedure, via een spoedregeling aan de rechter om bewarende maatregelen vragen. Zo kan de rechter bv. een voorlopig bewindvoerder aanstellen die tijdelijk de dossiers van het betrokken lid zal beheren.

Het bureau - vervolg

Op 30 december van vorig jaar ging het nieuwe reglement van plichtenleer in voege. Belangrijk daarbij is dat er voortaan een vormingsplicht geldt van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar. In een snel veranderende vastgoedsector is en blijft het bijschaven van kennis essentieel. Ook moet de vastgoedmakelaar voortaan op elk document én op zijn website de naam van de verzekeringsonderneming vermelden die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de financiële borgstelling, evenals het polisnummer. Syndici moeten voortaan documenten als afrekeningen en de vermogensstaat van de VME geen 5 maar wel 10 jaar na datum van de verkregen kwijting bewaren.

Eind augustus werd voor het eerst de ondertekening van een huurovereenkomst volledig digitaal afgehandeld. Alle nodige documenten werden op een elektronisch platform verzameld en vervolgens met de e-ID ondertekend. Deze manier van werken zorgt voor een enorme tijdswinst, gezien klanten zich niet langer hoeven te verplaatsen voor het ondertekenen van onderhandse documenten. We hopen dat steeds meer kantoren in de toekomst dezelfde weg kunnen inslaan. Als Instituut kunnen we enkel maar toejuichen dat deze logische digitale evolutie zich ook in onze sector aftekent.

Ook intern werd er gedigitaliseerd. Nu de eerste helft van ons mandaat is gepasseerd, kunnen we de vruchten plukken van interne projecten die we twee jaar geleden in gang hebben gezet. Omdat een goede, gediversifieerde stage en een kwalitatief stagemeesterschap belangrijk zijn, ontwikkelden we een digitale, innovatieve tool, die zowel voor de stagiair als voor de stagemeester toegankelijk is. De tool is verplicht voor alle nieuw ingeschreven stagiairs sinds 1 januari. In de tool kunnen beide partijen het verloop van de stage opvolgen aan de hand van een tijdlijn die aangeeft waar de stagiair zich in het traject bevindt. Het is de bedoeling dat zowel de stagiair als de stagemeester na x-aantal gelogde stagedagen elk de stage evalueren. Zo hopen we eventuele problemen sneller te kunnen detecteren.

Nieuwe stagemeesters nodigen we uit om een instapvorming te volgen. Zo wordt van meet af aan duidelijk wat er van hen wordt verwacht en welke componenten een goede stage zeker moet bevatten. Bovendien zal de tool een digitale agenda bevatten, waar de stagiair documenten ter bewijs kan aanhechten. Dit vervangt de voormalige, vaak lijvige stageverslagen. Op die manier kan niet alleen de stagiair, maar ook de stagedienst van het BIV aanzienlijk efficiënter werken. Een winwinsituatie dus.

Maar daar stopt het digitale verhaal niet. Zo lanceerden we nieuwe platformen voor de competentietest en de schriftelijke bekwaamheidsproef. Samen met enkele experten uit het vakgebied, waaronder de docenten van de verschillende hogescholen die een bachelor vastgoed aanbieden, hebben we de vragen grondig geüpdatet. Ook dat is professionaliseren. Verder werd de e-learning gemoderniseerd door de cursussen te integreren in de persoonlijke webruimte van de vastgoedmakelaar, waar hij voortaan ook al zijn vormingsattesten terugvindt. Heel wat cursussen kregen bovendien een update ingevolge nieuwe wetgeving, denk maar aan het Vlaams Huurdecreet en de hervormde Wet op de Mede-eigendom, die op 1 januari van dit jaar van kracht werden.

Het BIV was nauw betrokken bij deze hervorming en maakte deel uit van de werkgroep die zich over de aanpassing en de verbetering van deze wet boog. We zijn ervan overtuigd dat de hervorming de taken van de syndicus ten goede zal komen. Ook de versoepeling van enkele meerderheden binnen de algemene vergadering zal de werking de besluitvorming ongetwijfeld efficiënter laten verlopen. Het BIV kon bekomen dat enkele punten uit het algemeen reglement van mede-eigendom werden opgenomen in het reglement van interne orde, waardoor de syndicus dit regelement onmiddellijk kan actualiseren. Belangrijk is ook dat een bevoorrecht schuldeiserschap werd toegekend aan de VME. Deze zal een voorrecht genieten op de kavel van de verzuimende mede-eigenaar voor de nog aan de VME verschuldigde sommen (beperkt tot de bijdragen van twee boekjaren).

We hopen oprecht dat we in 2019 verder kunnen borduren aan initiatieven die het imago van de sector en de professionalisering van het beroep ten goede komen. De verfijning van de stagetool, het faciliteren van een divers vormingsaanbod en een uitgekiende communicatiestrategie maken daar zeker deel van uit. We blijven waken over een correcte uitoefening van het beroep en we blijven onze sector vrijwaren van onwettige beoefenaars die een gevaar vormen voor de consument en die het imago van de sector aantasten. Ook in het nieuwe jaar staan we meer dan ooit ten dienste van onze leden en van de consument!

Stefaan Leliaert, voorzitter, Nicolas Watillon, ondervoorzitter, Alain Deketelaere, ondervoorzitter, Cécile Vause, penningmeester.

Elke vastgoedmakelaar moet erkend zijn door het BIV. En alleen kandidaten met voldoende kennis en vaardigheden krijgen zo’n erkenning...

Dit zijn de vastgoedmakelaars

10.431 Leden
7.139 Mannen (68,5%)
3.292 Vrouwen (31,5%)
8.274 Titularissen
4.830 NL
3.113 B
4.955 BS
206 S
3.444 FR
2.102 Stagiairs
1.199 NL
1.838 B
163 BS
101 S
903 FR
55 Occasionelen*
25 NL
55 B
30 FR

(*) Occasionelen zijn vastgoedmakelaars die in een andere Europese lidstaat zijn gevestigd en die occasioneel in België bemiddelen.

Geografische verdeling

Beweeg over de kaart om het aantal vastgoedmakelaars per regio te zien...

Buitenland

115

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de titularis-vastgoedmakelaar is 48 jaar. De stagiair-vastgoedmakelaar is gemiddeld 34 jaar. Ongeacht of het om titularissen of stagiairs gaat, stellen we vast dat de bemiddelaar gemiddeld 41 is, de syndicus gemiddeld 45 en de bemiddelaar-syndicus gemiddeld 50.

Diploma

Administratieve beslissingen

Het beroep van vastgoedmakelaar blijft populair, dat bewijzen ook de cijfers omtrent de nieuwe inschrijvingen op de Lijst van stagiairs.

Nieuwe inschrijvingen op de Lijst van stagiairs
2018
867 Stagiairs
515 NL
758 B
60 BS
49 S
352 FR
2017
873 Stagiairs
515 NL
751 B
68 BS
54 S
372 FR

Wie zijn stage beëindigd heeft en geslaagd is voor de bekwaamheidstest wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen. De meeste titularissen zijn enkel als bemiddelaar actief. Slechts een kleine minderheid kiest enkel voor het syndicschap of voor een combinatie van beide activiteiten. Het aantal nieuwe titularissen steeg met ruim 30% ten aanzien van 2017.

Nieuwe inschrijvingen op het Tableau van titularissen
2018
620 Titularissen
338 NL
542 B
23 BS
55 S
282 FR
2017
468 Titularissen
238 NL
398 B
32 BS
38 S
230 FR

Vorig jaar werden in totaal 209 nieuwe stagemeesters ingeschreven. Een stagemeester moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Nieuwe ingeschreven stagemeesters
209 Stagemeesters
112 NL
64 B
144 BS
1 S
97 FR

In 2018 werden bijna 700 weglatingen gevraagd. Het gaat hoofdzakelijk om aanvragen van vastgoedmakelaars die hun activiteiten op één, of op beide deelkolommen wensen stop te zetten.

Aantal weglatingen
697 Weglatingen
376 NL
378 B
213 BS
106 S
321 FR

Alles samen werden er vorig jaar 3333 administratieve beslissingen genomen (inschrijvingen, weglatingen).

Aantal administratieve beslissingen
3.333 Administratieve beslissingen
2169 NL
1164 FR

Wie een administratieve beslissing van de Uitvoerende Kamer betwist, kan hiertegen in beroep gaan.

74 Aantal beroepen
31 NL
43 FR
65 Aantal beslissingen
25 NL
40 FR
34 Aantal zittingen
21 NL
13 FR

Een erkenning moet je verdienen en blijven verdienen. Wie het spel niet eerlijk speelt, mag ons verwachten. Erkend of niet-erkend...

Tuchtbeslissingen

De tuchtrechtbanken van het BIV treden in werking op basis van klachten wanneer een erkend vastgoedmakelaar een deontologische regel overtreedt. Er kwamen vorig jaar quasi evenveel klachten binnen dan in 2017. Aan Nederlandstalige zijde werd wel een daling van bijna 5% vastgesteld.

774 Seponeringen
446 NL (60.6%)
328 FR (74%)

De rechtskundig assessor onderzoekt de klacht en verzamelt informatie. Hij kan seponeren (bv. bij een gebrek aan bewijs, als er geen deontologische fout kon worden vastgesteld…). Er werd 774 keer geseponeerd (446 of 60,6% aan Nederlandstalige kant en 328 maal aan Franstalige zijde of 74).

Als de assessor van oordeel is dat een tuchtrechtelijke veroordeling noodzakelijk is, wordt de vastgoedmakelaar in kwestie opgeroepen voor de Uitvoerende Kamer. Meerdere klachten tegen eenzelfde vastgoedmakelaar worden soms gebundeld. In dergelijke samengevoegde tuchtdossiers wordt vaak tot één beslissing gekomen.

De Uitvoerende Kamer kan ofwel vrijspreken, ofwel een tuchtsanctie opleggen. De Kamers kunnen geen schadevergoeding opleggen. Dat enkel een burgerlijke rechtbank.

Het is mogelijk om de beslissing in beroep aan te vechten.

Onwettige uitoefening

Tegenover de bijna 10.500 erkende vastgoedmakelaars die de deontologische code onderschreven hebben, vormingsverplichtingen hebben en over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken, staat een kleine groep nepmakelaars. Zij treden de wet- en regelgeving met de voeten en vormen een gevaar voor de consument. De opsporing en vervolging van deze nepmakelaars blijft dan ook een voorname taak van het BIV.

Alle 34 vonnissen en arresten die werden uitgesproken, waren allen positief voor het BIV. In vier gevallen kwam het tot een akkoordvonnis. In vier andere gevallen werd er een dwangsom gevorderd.

In 2018 werden 432 dossiers omtrent illegale makelaardij geopend. Die klachten werden hetzij rechtstreeks gemeld door consumenten of vastgoedmakelaars of kwamen tot stand op basis van 479 inspectieverslagen van onze privédetectives.

432 Geopende dossiers
in 2018
215 NL
217 FR
201 Betrof geen BIV-erkenning
130 NL
71 FR
231 Betrof een niet-erkende die samenwerkte met een BIV-lid*
85 NL
146 FR

* Hiervoor kan zowel de niet-erkende worden bestraft, via de rechtbanken, voor onwettige beoefening als de erkende, waarbij hij sanctie riskeert voor de Uitvoerende Kamer.

Niet elk geopend dossier komt voor de rechtbank. In eerste instantie vragen en krijgen we informatie. Als de persoon niet onwettig handelt, omdat de klacht over een bediende in een vastgoedkantoor gaat of omdat de syndicus een mede-eigenaar blijkt te zijn, kan een dossier snel worden afgesloten. Als er daarentegen sprake is van illegale uitoefening kan de makelaar kiezen om zich in regel te stellen en het erkenningstraject aan te vatten, of om de activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Opgelost zonder juridische actie : 214 dossiers

Bekijk het animatiefilmpje over de dienst Opsporing die we afgelopen jaar lanceerden.

De vastgoedmakelaars maakten ook in 2018 grondig gebruik van onze informatie- en ondersteuningsinitiatieven...

Vorming

Vastgoedmakelaars moeten hun kennis permanent bijscholen. Om dat mogelijk te maken, waakt de werkgroep vorming over een kwalitatief vormingsaanbod.

In 2018 werden aan Nederlandstalige zijde 599 nieuwe vormingen en 20 nieuwe vormingsverstrekkers erkend. Aan Franstalige kant telden we 217 nieuwe erkende vormingen en 3 nieuwe erkende vormingsverstrekkers. We reikten vorig jaar allemaal samen 18.345 vormingsattesten uit. Sinds de oprichting van ons vormingsplatform Edux werden aan beide taalkanten 127 vormingsverstrekkers erkend.

E-learning

Via de e-learning kunnen vastgoedmakelaars online cursussen volgen die meetellen voor hun vormingsplicht. De onderwerpen zijn divers (verkoop, huur, deontologie...) en worden regelmatig geactualiseerd.

Leessessies

55.401 (NL) + 37.983 (FR)

Testsessies

9.888 (NL) + 6.165 (FR)

Juridische helpdesk

Juristen, gespecialiseerd in vastgoedrecht, geven antwoord op alle juridische vragen die verband houden met de vastgoedmakelaarsactiviteit, via juridische eerstelijnshulp.

4.366 beantwoorde oproepen

1.811
Nederlandstalige juridische helpdesk
2.555
Franstalige juridische helpdesk

Communicatie

Uitgestuurde nieuwsbrieven

46 BIV-Mail / 46 IPI-Mail

Magazines

4 BIV-News / 4 IPI-News

Uitgestuurde persberichten

5 NL / 2 FR

Ontmoetingen

 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen
 • BIV - Ontmoetingen

In 2018 werden 338 Nederlandstalige titularissen uitgenodigd voor een huldigingsmoment waarop ze hun getuigschriften en naamborden ontvingen. Aan Franstalige zijde mochten we 282 nieuwe titularissen verwelkomen.

In 2018 stapte was het BIV aanwezig op Batibouw, de congressen van CIB-Vlaanderen en Federia alsook op het Salon van de Mede-eigendom. We bezochten enkele hogescholen en ontvingen regelmatig studenten om onze rol binnen de sector toe te lichten.

Dit alles vraagt mensen, middelen en afspraken...

Personeel

Directiecomite

 • Jurgen Vansteene
  juridisch directeur (NL)
 • Olivier Aoust
  juridisch directeur (FR)
 • Stefaan Jonckheere
  financieel en logistiek directeur

Departement communicatie en vorming

 • Steven Lee
  Directeur en communicatieverantwoordelijke FR - sl@ipi.be
 • Dorien Stevens
  Communicatieverantwoordelijke NL - ds@biv.be
 • Claire Gilissen
  Communicatieverantwoordelijke FR (tot 19/10/2018)
 • Frank Damen
  Digital manager - fd@biv.be

Middelen

Onze rekencommissarissen en onze bedrijfsrevisor hebben hun verslag met betrekking tot de rekeningen over het boekjaar 2018 overhandigd en dit overeenkomstig de hun toevertrouwde opdracht tot nazicht van de jaarrekeningen. Deze rekeningen werden door de Nationale Raad op 28 maart 2019 goedgekeurd.

Financiële balans

€ 3.743.062,87 Activa
€ 1.124.374,20 Vaste activa
€ 3.501.347,95 - € 2.376.973,75 (afschrijvingen) Terreinen en gebouwen
€ 1.865.345,23 - € 1.865.345,23 (afschrijvingen) Installaties, machines & uitrustingen
€ 105.668,96 - € 105.668,96 (afschrijvingen) Meubilair
€ 2.618.688,67 Volttende activa
€ 153.340,43 Vorderingen op hoogstens 1 jaar
€ 269.011,50 Leveranciers met debetsaldo
€ 111,80 Overlopende rekeningen
€ 2.196.224,94 Liquide middelen
€ 3.743.062,87 Passiva
€ 3.091.443,55 Eigen vermogen
€ 490.000,00 Beschikbare reserves
€ 472.500,00 Bestemmingsfonds
€ 1.370.406.61 Over te dragen winsten
€ 758.536,94 Sociaal Passief
€ 651.619,32 Schulden
€ 294.084,71 handelsschulden
€ 355.403,86 schulden m.b.t. belastingen, sociale lasten & bezoldigingen
€ 2.130,75 Overlopende rekeningen
Resultaatrekening
€ 9.820.048,07 Opbrengsten
€ 8.512.736,31 Ledenbijdragen + dossierkosten
€ 144.893,44 Rappelkosten + recuperatie gerechtskosten
€ 654,75 Financiële opbrengsten
€ 538.054,36 Diverse ontvangsten
€ 524.759,98 Uitzonderlijke opbrengsten
€ 98.949,23 Opbrengsten huur & huurlasten
€ 9.820.048,07 Kosten
€ 5.383.957,11 Diverse goederen en diensten
€ 548.958,97 Zitpenningen
€ 60.062,02 Verplaatsingsonkosten
€ 2.363.562,88 Bezoldigingen
€ 3.956,42 Financiële kosten
€ 119.221,72 Belastingen & roerende voorheffing
€ 527.272,91 Afschrijvingen investeringen
€ 472.500,00 Uitzonderlijke kosten
€ 340.556,04 Over te dragen winst 2018

Afspraken (vergaderingen, zittingen en examens)

Aantal bijeenkomsten Uitvoerende Kamers en Kamers van Beroep
39 NL + 30 FR
Aantal bijeenkomsten Bureau
45
Aantal bijeenkomsten Nationale Raad
9
Aantal competentietestmomenten
113
Aantal mondelinge examenmomenten
48 (NL) + 22 (FR)
Aantal schriftelijke examenmomenten
99

Onze gegevens...