Voorwoord

De Minister

David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie © David Clarinval

Als Minister van Zelfstandigen en KMO's, en tevens voogdijminister van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, heb ik de eer het voorwoord te schrijven van jullie jaarverslag 2022.

Ik wens het BIV en zijn managementteam te feliciteren voor de in de loop van dit jaar verrichte werkzaamheden. Naast het werk geleverd voor het beheer en de ontwikkeling van het BIV en diens activiteiten, werd er ook in 2022 hard gewerkt op het vlak van overleg met de federale autoriteiten ter voorbereiding van een reeks hervormingen en om te reageren op de resultaten van het door de Economische Inspectie gevoerde onderzoek.

Het BIV heeft beschikbaarheid en bekwaamheid aan de dag gelegd om bij te dragen aan de voorbereiding van hervormingen rond de uitoefening van de beroepen van vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-syndicus.

De Minister - vervolg

Modernisering van het wettelijk en reglementair kader

Ik zal vóór de zomer een voorontwerp van wet indienen bij de Ministerraad, dat tot doel heeft om in de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar elementen op te nemen die de uitoefening van het beroep moderniseren.

Deze uitoefeningsvoorwaarden werden al 10 jaar niet meer bijgewerkt. Het is mijn taak om rekening te houden met de evolutie van de rechtspraak, in het bijzonder van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en met de kritische opmerkingen geformuleerd door de Europese Commissie. De aangebrachte wijzigingen betreffen de voorwaarden van de uitoefening van het beroep door de bij het BIV ingeschreven rechtspersonen of door de natuurlijke- of rechtspersonen die rechtspersonen besturen die de activiteit van bemiddelaar of van syndicus uitoefenen. Bepaalde vereisten zullen minder zwaar worden gemaakt, waarbij er wel zal over worden gewaakt dat vastgoedmakelaars de leiding blijven hebben.

Het is steeds de betrachting om geen ongerechtvaardigde hindernissen op te werpen voor de uitoefening van het beroep. In dit kader zal er ook rekening worden gehouden met de relevante beroepservaring opgedaan als loontrekkende of in het kader van een ander gereglementeerd beroep om toegang tot het beroep te krijgen.

Ik heb ook nota genomen van de verzoeken van het BIV en van de beroepsfederaties voor wat betreft de noodzaak om de onwettige uitoefening van het beroep van bemiddelaar of van syndicus op een onrechtstreekse manier door mensen die geschrapt zijn, te bestrijden.

Het BIV heeft tevens zijn mening kunnen geven in het kader van de door de minister van Economie opgestarte herzieningsprocedure omtrent het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars, om aldus bij te dragen tot een goed evenwicht tussen de bescherming van de consument en de inachtneming van de belangen van de vastgoedmakelaars.

Ook heeft het BIV gezorgd voor een ontwerp van aanpassing aan zijn stagereglement waarmee procedurele aspecten alsook het verloop van de stage van de vastgoedmakelaars worden verduidelijkt. Dit ontwerp zal binnenkort aan de Ministerraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Witwaspreventie

Uit het onderzoek van de Economische Inspectie, die 334 bemiddelaars controleerde, bleek dat 18% van de vastgestelde inbreuken ging over het niet naleven van de antiwitwasregels die vastgoedmakelaars moeten volgen in het kader van de uitoefening van hun beroep en dat dit 44% van de gecontroleerde ondernemingen betrof.

Opmerkelijk was de vaststelling dat 93,7% van de vastgoedmakelaars die gebruikmaakten van de online AntiWitwastool, volledig in orde was. Blijkt dat deze tool enkel wordt gebruikt door de in Vlaanderen gevestigde vastgoedmakelaars. Het lijkt me dan ook opportuun om het gebruik van deze tool, of van een gelijkwaardige tool uit te breiden, want deze biedt kennelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening ter ondersteuning van de professionals.

Het is belangrijk dat de sector zich op dit vlak voorbeeldig gedraagt.

Het beroep van syndicus

Ik heb verder kennis genomen van de door het BIV afgenomen enquête over het beroep van syndicus. Er moet worden vastgesteld dat het groot tekort aan vastgoedmakelaars-syndici problematisch is voor de goede werking van onze economie en van onze samenleving. Ons land telt meer dan 233.000 appartementsgebouwen die moeten worden beheerd door professionele syndici.

Om hieraan te verhelpen zal het BIV een informatiecampagne uitwerken, bestemd voor het grote publiek, om mensen bewust te maken van wat redelijkerwijze mag of kan worden verwacht van een syndicus. Er worden ook meer gerichte acties gepland in de hogescholen om meer mensen aan te trekken voor het beroep. Ik dank het BIV voor deze initiatieven en ik zal deze problematiek aandachtig blijven opvolgen.

Ik verheug me erop om samen met jullie dit nieuwe jaar aan te vatten, waarin er veel hervormingen zullen zijn.

Laat ons in 2023 samen verder inspanningen leveren voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

David Clarinval,

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Het Bureau

Imago van het vastgoedberoep opwaarderen wordt een verhaal met blijvend belang

2022 was een productief jaar. We hebben voor het eerst enkele grote projecten kunnen realiseren die we in de loop van 2021 hadden uitgetekend. Soms begaven we ons op onbekend terrein of moesten we uit onze comfortzone treden. Daarbij stelden we steeds de verdere professionalisering van het vastgoedberoep en het waken over een positieve beeldvorming van vastgoedprofessionals voorop.

In februari van vorig jaar besloten de syndici in het dagelijks bestuur dat er een bevraging moest komen over het syndicusberoep. Deze richtte zich in eerste instantie op de actieve syndici en hun medewerkers. De betrokken Bureauleden hadden enkele verontrustende signalen uit hun omgeving opgevangen. De workload bij syndici lag hoog en de appreciatie bij bepaalde mede-eigenaars was soms ver te zoeken. Een wetenschappelijk onderbouwde bevraging, geleid door de Université Catholique de Louvain, moest de pijnpunten detecteren en ons inzicht laten verschaffen in de problematiek.

BIV - De uittredende Bureauleden

De Bureauleden : Olivier Morobé, eerste ondervoorzitter - Nicolas Watillon, voorzitter - Sandrine Galet, tweede ondervoorzitter - Frederiek Thiers, penningmeester

Aan de bevraging, die nooit eerder plaatsvond, hebben bijna 2.000 respondenten uit het brede vakgebied deelgenomen. Niet alleen syndici, maar ook hun bedienden, voormalig syndici, bemiddelaars en vastgoedstudenten. Zo vonden we het eveneens belangrijk om na te gaan hoe het beroep gepercipieerd werd. De enquête legde drie voorname conclusies bloot: 1. de syndici voelen zich regelmatig gestresseerd, 2. de work-life balance is verstoord en 3. mede-eigenaars weten onvoldoende wat de job van syndicus juist inhoudt. Een deel van onze vermoedens werd hierdoor bevestigd. We zullen nu verder met de enquêteresultaten aan de slag gaan. Zo gaan we zowel B2B als B2C een infocampagne lanceren.

Een andere infocampagne, of laat ons ze beter imagocampagne noemen, ging over de vastgoedmakelaar-bemiddelaar. Elk beroep lijdt onder vooroordelen. Die zitten vaak hardnekkig bij de consument ingeworteld waardoor ze moeilijk te bevechten zijn. Ook passages in de media, zoals het tv-programma Topmakelaars, droegen bij tot een foutief of soms ongenuanceerd beeld van het beroep. We voelden dat we iets moesten ondernemen en spraken een communicatiebureau aan om het imago van de bemiddelaar op te vijzelen. Eind oktober dan konden we onze imagocampagne via diverse publicatiekanalen op de consument loslaten. We zijn blij dat we dit proces in gang hebben gezet en maken er een erezaak van om de vele kwaliteiten van de bemiddelaar op tijd en stond te herhalen.

Het Bureau - vervolg

Op digitaal vlak onthouden we zeker de lancering van onze nieuwe website begin mei 2022. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Er werd onderzoek verricht naar de behoeften en wensen van een deel van onze bezoekers. Die informatie legden we naast de ervaringen van onze medewerkers waarna we stap voor stap de nieuwe website hebben uitgebouwd. Het resultaat is een fris ogende, intuïtieve en gebruiksvriendelijke site geworden waar men nu sneller vindt wat men zoekt.

Digitaal werd er tevens voor gezorgd dat de ledenbijdrage in het persoonlijk account van de vastgoedmakelaar raadpleegbaar is. Dit is niet alleen een efficiënte en hedendaagse manier van werken maar bespaart het BIV ook aanzienlijke papier- en verzendkosten. Nog een voorbeeld van digitale efficiëntie vinden we terug in het feit dat hogergenoemd account sinds vorig jaar via Itsme of de e-ID geactiveerd kan worden. Deze kleine stappen maken samen een groot verschil.

In 2022 klopten we ook de actualisering van het stagereglement af. Zo werd o.a. besloten dat stagemeesters zich enkel kunnen inschrijven (en die inschrijving behouden) als hun vormingsverplichting van het voorbije jaar in orde is. Een stagemeester heeft een voorbeeldfunctie, dus dan is het logisch dat hij ook op vormingsvlak toont hoe het moet. Als een stagemeester de afgelopen 5 jaar na het uitwuiven van zijn laatste stagiair geen nieuwe stagiair meer heeft begeleid, dan wordt hij weggelaten op de lijst van stagemeesters. U merkt het, het gaat om een aantal verfijningen. Het reglement moet worden goedgekeurd bij koninklijk besluit en zal vervolgens gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Op vlak van tucht zetten we al enkele jaren in op proactieve controles in de vastgoedkantoren. Afgelopen jaar werden twee nieuwe referendarissen aangeworven, één aan elke taalzijde. Ze worden doorgaans goed onthaald en delen tips, sensibiliseren en controleren. Als het kleine slordigheden betreft die snel worden rechtgezet hoeft het dossier meestal niet voor de Uitvoerende Kamer te komen. Betreft het zware inbreuken, dan wordt er uiteraard wel doorverwezen en moet de betrokkene zich voor diezelfde Kamer komen verantwoorden. In elk gecontroleerd kantoor laten de referendarissen sinds vorig jaar infofiches achter die de vastgoedmakelaar attent maken op zijn verplichtingen.

Daarnaast waren we actief op het Europese front. We bliezen onze samenwerking met CEPI, de Europese vastgoedkoepel, bij ons aantreden nieuw leven in. Op hun bijeenkomsten lichten we onze werking toe ten aanzien van andere landen en onderstrepen we waarom een tucht- en controleorgaan voor vastgoedprofessionals en consumenten van wezenlijk belang is. We achten ons niet superieur en leren graag bij van anderen, maar we zijn er ook van overtuigd dat we zelf waardevolle inzichten en voorbeelden kunnen aandragen. In de contacten met andere Europese landen merken we hoe sterk ze opkijken naar onze regulering.

Tot slot wensen we in dit voorwoord onze voogdijminister, de heer David Clarinval, te bedanken voor de goede en nauwe samenwerking die we tot hiertoe hebben ervaren.

Het spreekt voor zich dat we ons ook dit jaar weer inzetten om het vastgoedberoep verder te professionaliseren. Naast de deontologische controle en het opsporen en laten vervolgen van nepmakelaars, trekken we opnieuw volop de kaart van vorming en sensibilisering van onze leden om omkadering en ondersteuning te garanderen. We blijven een betrouwbare partner die waakt over een integer en correct verloop van het vastgoedgebeuren.

De Bureauleden : Nicolas Watillon, voorzitter - Olivier Morobé, eerste ondervoorzitter - Sandrine Galet, tweede ondervoorzitter - Frederiek Thiers, penningmeester.

Enkele nieuwe titularissen

De vastgoedmakelaar

10.987 vastgoedmakelaars

7.358 mannen (67 %)

3.629 vrouwen (33 %)

8.562 Titularissen
5.009 NL
3.553 FR
5.606 B
2.583 BS
373 S
2.389 Stagiairs
1.349 NL
1.040 FR
2.156 B
93 BS
140 S
36 Occasionele beoefenaars*
12 NL
24 FR
36 B

*Occasionele beoefenaars zijn vastgoedmakelaars die in een andere Europese lidstaat zijn gevestigd en die occasioneel in België bemiddelen. B = bemiddelaars, BS = bemiddelaars-syndici, S = syndici

Geografische verdeling

Beweeg of tik op de kaart om het aantal vastgoedmakelaars per regio te zien...

Antwerpen

1.503

Vlaams-Brabant

1.000

Henegouwen

771

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

1.935

West-Vlaanderen

1.603

Oost-Vlaanderen

1.470

Waals-Brabant

748

Luik

701

Limburg

625

Luxemburg

149

Namen

359

Buitenland

123

Leeftijd

 • Titularissen
 • Stagiairs
 • Occasionelen

De gemiddelde leeftijd van de titularis-vastgoedmakelaar is 48 jaar. De stagiair-vastgoedmakelaar is gemiddeld 33 jaar.

Ongeacht of het om titularissen of stagiairs gaat, stellen we vast dat de bemiddelaar gemiddeld 42 is, de syndicus gemiddeld 46 en de bemiddelaar-syndicus gemiddeld 52.

Diploma

 • Bachelor
 • Beroepservaring
 • Ingeschreven via de gemeentelijke lijst (1993)*
 • Master
 • Ondernemersopleiding vastgoedmakelaar
 • Andere
34% 1% 12% 18% 27% 8%
Vereist diploma

*12% van onze leden zijn ingeschreven op basis van gemeentelijke lijsten die in 1993 werden opgesteld en die hen toegang gaven tot het beroep.

Enkele nieuwe titularissen

BIV, Garantie voor een betrouwbare en professionele sector

Missies

Le saviez-vous ?

Verzekering :

Alle vastgoedmakelaars zijn automatisch in orde met hun verzekerings- en borgstellingsplicht via de collectieve polis die het BIV heeft onderschreven. Deze polis is volledig conform volgens het KB van 29 september 2022 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de Vastgoedmakelaarswet. De premie voor de BIV-polis zit in de jaarlijkse BIV-ledenbijdrage inbegrepen.

Het Instituut heeft drie wettelijke opdrachten te vervullen:

 • 1. de toegang tot het beroep controleren en de ledenlijsten bijhouden;
 • 2. toezien op de naleving van de deontologie en tuchtrechtelijk optreden in geval van niet-naleving;
 • 3. mensen die het beroep onwettig uitoefenen uit de markt halen.

Administratieve beslissingen

Het beroep van vastgoedmakelaar is populair, dat tonen de cijfers aan omtrent de nieuwe inschrijvingen op de Lijst van stagiairs, die licht gestegen zijn tegenover het jaar voordien. De meeste stagiairs zijn enkel als bemiddelaar actief. Het aantal nieuw ingeschreven stagiairs dat enkel op de syndicuskolom is ingeschreven kende evenwel een mooie stijging.

Nieuwe inschrijvingen op de Lijst van stagiairs

2022
955 Stagiairs
537 NL
418 FR
844 B
20 BS
91 S
2021
935 Stagiairs
589 NL
346 FR
848 B
30 BS
57 S
Le saviez-vous ?

De stage :

Tijdens de uitoefening van zijn stage, moet de stagiair enkele verplichtingen naleven alvorens hij de bekwaamheidstest aan het einde van de stage kan afleggen. Hij moet 1.500 uren stage afleggen binnen minstens één jaar, alle e-learningmodules doorlopen en moet de stagetool gebruiken. Zo zal hij o.a. zijn persoonlijke tussenkomsten in de stage-activiteiten moeten aantonen door bijlagen te uploaden in een digitale agenda die zich in deze tool bevindt.

Nieuwe inschrijvingen op het Tableau van titularissen

2022
489 Titularissen
280 NL
209 FR
433 B
12 BS
44 S

Wie zijn stage beëindigd heeft en geslaagd is voor de bekwaamheidstest - die uit een schriftelijke en een mondeling proef bestaat - wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen. We tellen 15% minder nieuwe titularissen dan in 2021. Ook de meeste titularissen zijn enkel als bemiddelaar actief. Het aantal nieuwe titularissen dat louter als syndicus actief is, kent een daling met 30%.

2021
579 Titularissen
326 NL
253 FR
501 B
15 BS
63 S

Nieuw ingeschreven stagemeesters

259 Stagemeesters
154 NL
105 FR
209 B
38 BS
12 S

In 2022 werden er in totaal 259 nieuwe stagemeesters ingeschreven. Een stagemeester moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Afgelopen jaar telden we in totaal overigens 3.209 stagemeesters (1.215 op de beide kolommen, 1.906 enkel als bemiddelaar en 88 enkel als syndicus).

Aantal weglatingen

1.055 Weglatingen
558 NL
497 FR
652 B
136 BS
267 S

In 2022 werden 1.055 weglatingen aangevraagd (op één of beide deelkolommen), wat vergelijkbaar was met 2021. Vooral het aantal weglatingen op de syndicus-deelkolom nam af.

Aantal administratieve beslissingen

3.600 Beslissingen
2.299 NL
1.301 FR

Alles samen werden er 3.600 administratieve beslissingen genomen ((weder)inschrijvingen, weglatingen,...).

52 Beroepen
23 NL
29 FR
60 Beslissingen
23 NL
37 FR
24 Zittingen
13 NL
11 FR

Wie een administratieve beslissing van de Uitvoerende Kamer betwist, kan hiertegen in hoger beroep gaan bij de Kamer van Beroep.

Enkele nieuwe titularissen

Tucht en dienst Opsporing

Tuchtbeslissingen

De Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het BIV opende 1.011 dossiers op basis van een klacht of ambtshalve door de rechtskundig assessor (via steekproefsgewijze controles van onze referendarissen). Dat is een onafhankelijk advocaat, benoemd door de minister van Middenstand, die de tenlastelegging onderzoekt en informatie verzamelt. Aan Franstalige kant werden 536 dossiers geopend. Het aantal geopende dossiers bleef stabiel in vergelijking met 2021. De weg naar het Instituut wordt vlot gevonden.

Totaal
NL
FR
 • Geopende dossiers
 • Doorverwijzingen naar de Uitvoerende Kamer
 • Dossiers waarover beslist werd
 • Aantal tuchtbeslissingen
1.057 Seponeringen
756 NL
301 FR

De rechtskundig assessor kan na zijn onderzoek beslissen om de klacht seponeren. De redenen hiervoor kunnen velerlei zijn: na onderzoek staat vast dat de vastgoedmakelaar niet onrechtmatig of niet onzorgvuldig heeft gehandeld, het onderzoek leverde onvoldoende aanwijzingen op, het betreft een burgerlijk geschil waarbij het BIV niet bevoegd is, er werd intussen reeds een minnelijke oplossing gevonden enz. De assessor kan deze seponering afhankelijk maken van het respecteren van bepaalde voorwaarden door de betrokkene. Hij kan tevens aanbevelingen formuleren die hij nuttig acht.

Als de assessor van oordeel is dat de feiten een zwaarwichtige deontologische tekortkoming inhouden, wordt de vastgoedmakelaar in kwestie opgeroepen voor de Uitvoerende Kamer. Het is zo dat meerdere klachten tegen eenzelfde vastgoedmakelaar soms worden gebundeld. In dergelijke samengevoegde tuchtdossiers wordt vaak tot één beslissing gekomen.

Wat de in totaal 276 uitspraken betreft, kon de Uitvoerende Kamer hetzij vrijspreken (2%), hetzij een tuchtsanctie opleggen. Inzake tuchtsancties ging het om schrappingen (8%) en schorsingen (52%), maar ook om berispingen (7%) en waarschuwingen (11%). Verder telden we 20% uitspraken ondergebracht onder de categorie ‘andere’, denk aan een beslissing tot aanvullend onderzoek, een uitstel enz.

De uitspraken houden het vaakst verband met inbreuken rond syndicschap, bemiddeling bij verkoop en de vormingsplicht. De Kamers kunnen overigens geen schadevergoeding opleggen. Dat kan enkel een burgerlijke rechtbank.

Totaal
NL
FR
 • Schrappingen
 • Schorsingen
 • Berispingen
 • Waarschuwingen
 • Vrijspraken
 • Andere*

*voorbeelden hiervan zijn een beslissing tot aanvullend onderzoek, een uitstel, een verzoek tot inzage van de motivering...

Totaal
NL
FR
 • Controles
 • Lopende dossiers
 • Zonder gevolg
 • Vermaning RA
 • Oproeping UK

Zoals hoger vermeld, brengen ook de controles die door de rechtskundig assessor worden ingesteld, en die door onze referendarissen in de vastgoedkantoren worden uitgevoerd, heel wat dossiers met zich mee. Aan Nederlandstalige zijde gebeurden er 354 controles. Van de bevindingen bij het onderzoek maakt de referendaris een verslag op, dat aan de rechtskundige assessor wordt overgemaakt. Indien er lichte tekortkomingen worden vastgesteld, dan zal aan de vastgoedmakelaar worden gevraagd zich te conformeren met de regelgeving en daarvan het bewijs te leveren. Wanneer vervolgens blijkt dat de vastgoedmakelaar zich heeft geconformeerd, wordt het onderzoek afgesloten zonder verder gevolg. In het geval er gewichtiger inbreuken werden vastgesteld, dan wordt de vastgoedmakelaar door de rechtskundige assessor naar de Uitvoerende Kamer doorverwezen.

Le saviez-vous ?

De derdenrekening :

Alle bemiddelaars en rentmeesters moeten verplicht over een derdenrekening beschikken. Voor syndici geldt deze verplichting niet. De derdenrekening wordt gebruikt voor betalingen van en aan derden (bv. voorschotten) en zorgt voor een strikte scheiding tussen het beroeps- en eigen vermogen van de vastgoedmakelaar. Deze rekening is wettelijk beschermd waardoor de gelden hierop buiten de boedel van de vastgoedmakelaar vallen en bij een mogelijk faillissement niet kunnen worden gebruikt om (bevoorrechte) schuldeisers mee te betalen.

Totaal
NL
FR
 • Beroepen
 • Ingediend door vastgoedmakelaar
 • Ingediend door rechtskundig assessor
 • Ingediend door Bureau

Eveneens voor wat tuchtbeslissingen betreft, kan de betrokken vastgoedmakelaar, de rechtskundige assessor van de Uitvoerende Kamer als het Bureau hoger beroep aantekenen bij de Kamer van Beroep.

Totaal
NL
FR
 • Beslissingen in beroep
 • Bevestiging van de sanctie
 • Lichtere sanctie
 • Zwaardere sanctie
 • Onontvankelijk / zonder voorwerp
 • Herroeping van de sanctie*

* Dit betreft een eerder uitgesproken ‘sanctie met uitstel’ die wordt herroepen, meestal omdat de persoon de opgelegde voorwaarde niet naleefde. Bv.: een persoon krijgt twee maanden schorsing; waarvan één maand effectief en één maand met uitstel onder de voorwaarde van het volgen van extra vormingsuren. Als betrokkene de voorwaarde niet naleeft, (dus geen extra vormingsuren volgt), dan wordt de originele ‘sanctie met uitstel’ herroepen waardoor de maand ‘schorsing met uitstel’ wordt omgezet naar één maand effectief.

Dienst Opsporing haalt onwettige beoefenaars uit de markt

De strijd tegen onwettige beoefenaars is primordiaal voor het BIV

Tegenover de 10.987 erkende vastgoedmakelaars die de deontologische code onderschreven hebben, vormingsverplichtingen hebben en over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken, staat een kleine maar hardnekkige groep van nepmakelaars, die de wet- en regelgeving met de voeten treden en een bedreiging zijn voor de consument. De opsporing en vervolging van deze nepmakelaars blijft dan ook een voorname taak van het BIV.

372 Geopende dossiers
125 NL
247 FR

In 2022 werden 372 dossiers omtrent illegale makelaardij geopend. Dat zijn er bijna 40 minder dan in 2021 (408). Deze dossiers kwamen tot stand op basis van klachten van consumenten of vastgoedmakelaars of door het proactieve werk van onze privédetectives. Vorig jaar maakten zij 486 inspectieverslagen op.

Niet elk geopend dossier hoeft voor een rechtbank te komen. In eerste instantie vragen en krijgen we informatie. Als na onderzoek blijkt dat het toch geen onwettige uitoefening betreft, bv. omdat de betrokkene als bediende tewerkgesteld is in een vastgoedkantoor, of omdat de syndicus een mede-eigenaar blijkt te zijn, dan kan het dossier snel worden afgesloten. Als er daarentegen sprake is van illegale uitoefening, dan kan de makelaar kiezen om zich in regel te stellen en het erkenningstraject aan te vatten. Zoniet zal hij de activiteiten met onmiddellijke ingang moeten stopzetten.

Gebeurt dat niet, dan onderneemt het BIV gerechtelijke stappen. Ook in 2022 mochten illegale makelaars er nagenoeg altijd van uitgaan dat, als ze zich niet in regel stelden en de zaak voor de rechtbank kwam, een gerechtelijke veroordeling zou volgen. In de praktijk kwam dit neer op het onmiddellijk stopzetten van de illegale activiteit, vaak gekoppeld aan een dwangsom, die tot wel 5.000 euro per inbreuk per dag kon oplopen.

In 2022 werden alle 14 vonnissen of arresten uitgesproken in het voordeel van het BIV.

Enkele nieuwe titularissen

Informatie en
ondersteuning

Vormingen

In 2022 werden aan Nederlandstalige zijde 732 nieuwe vormingen en 14 nieuwe vormingsverstrekkers erkend. Aan Franstalige kant telden we 342 nieuwe erkende vormingen en 12 nieuwe erkende vormingsverstrekkers. We reikten allemaal samen 40.416 vormingsattesten uit. Sinds de oprichting van ons vormingsplatform Edux eind 2015 werden aan beide taalkanten 220 vormingsverstrekkers erkend.

In een snel veranderende vastgoedwereld moeten onze leden hun kennis permanent bijscholen. Daarom zorgt de werkgroep vorming dat er een kwalitatief en gediversifieerd vormingsaanbod voorhanden is.

Via het vormingsplatform Edux kan al wie vormingen organiseert, een erkenning aanvragen voor een bepaald aantal vormingsuren. Van zodra deze erkend zijn, worden ze opgenomen in het totale vormingsaanbod op BIV.be.

Le saviez-vous ?

De vorming :

Elke vastgoedmakelaar ingeschreven op het Tableau van titularissen dient 10 uur permanente vorming te volgen per kalenderjaar en per deelkolom waarop hij is ingeschreven. Het is erg belangrijk om bij te blijven gezien de snel veranderende vastgoedwetgeving. De vormingsplicht is dan ook een meerwaarde als je beroep doet op de diensten van een vastgoedmakelaar.

Communicatie

94

Uitgestuurde nieuwsbrieven (BIV-Mail en IPI-Mail)

8

Magazines (BIV-NEWS en IPI-NEWS)

7

Uitgestuurde persberichten

BIV E-learning

Er werden afgelopen jaar alles samen 39.816 BIV e-learningcursussen succesvol afgelegd, waarvan 21.770 ter Nederlandstalige zijde en 18.046 aan Franstalige kant.

Via de BIV e-learning kunnen vastgoedmakelaars online cursussen volgen die voor max. 2 uur van hun jaarlijkse vormingplicht meetellen. Voor stagiairs zijn ze verplicht. De onderwerpen zijn uiteenlopend. Zo kan het gaan om verkoop (Wet Breyne, samenstellen van een waterdicht verkoopdossier...), huurovereenkomsten (Vlaamse, Brusselse en Waalse huurwetgeving,...), deontologie, mede-eigendom, anti-discriminatie… De inhoud van de BIV e-learning wordt regelmatig geactualiseerd, om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

Juridische helpdesk

4.250 oproepen
1.842

Beantwoorde oproepen Nederlandstalige juridische helpdesk

2.408

Beantwoorde oproepen Franstalige juridische helpdesk

Voor juridische eerstelijnshulp kunnen BIV-leden terecht bij de juridische helpdesk. Juristen, gespecialiseerd in vastgoedrecht, geven er antwoord op alle juridische vragen die verband houden met de vastgoedmakelaarsactiviteit. De juristen geven geen schriftelijk advies en onderzoeken geen documenten. Voor alle BIV-gerelateerde zaken, zoals de werking, de wettelijke opdrachten, de toelatingsvoorwaarden, de stage, dossiers in behandeling, enz. dient de vastgoedmakelaar contact op te nemen met het Instituut.

Ontmoetingen

Het BIV nodigt elk trimester de nieuwe titularissen uit voor een heuglijk moment uit hun carrière : de uitreiking van de getuigschriften en naamborden in het gezelschap van de Bureauleden.

In 2022 mochten we 280 nieuwe Nederlandstalige titularissen welkom heten op het Tableau. Aan Franstalige zijde waren dat er 209.

Afgelopen jaar organiseerden we aan beide taalzijden vormingen voor (toekomstige) stagemeesters rond het gebruik van de stagetool. Aan Nederlandstalige kant werd ook een stagemeestervorming op locatie georganiseerd, waarmee de deelnemers zes uur permanente vorming konden verdienen. Daarnaast werden in de diverse provincies ook roadshows georganiseerd waar we de werking van het BIV gingen toelichten.

Mensen
en middelen

Directie en communicatiedienst

DIRECTIECOMITÉ

 • Jurgen Vansteene
  juridisch directeur (NL)
 • Olivier Aoust
  juridisch directeur (FR)
 • Stefaan Jonckheere
  financieel en logistiek directeur

DEPARTEMENT COMMUNICATIE EN VORMING

 • Steven Lee
  directeur en communicatieverantwoordelijke FR sl@ipi.be
 • Anne-Sophie Bausière
  assistente communicatie en vorming FR asb@ipi.be
 • Dorien Stevens
  communicatieverantwoordelijke NL ds@biv.be
 • Frank Damen
  digital manager fd@biv.be

Financiële balans

Onze rekencommissarissen en onze bedrijfsrevisor hebben hun verslag met betrekking tot de rekeningen over het boekjaar 2022 overhandigd en dit overeenkomstig de hun toevertrouwde opdracht tot nazicht van de jaarrekeningen. Deze rekeningen werden door de Nationale Raad op 23 maart 2023 goedgekeurd.

€ 2.730.500,36Activa
€ 976.074,21 Vaste Activa
€ 4.280.965,13 - € 3.304.890,92 (afschrijvingen) Terreinen en gebouwen
€ 2.907.456,50 - € 2.907.456,50 (afschrijvingen) Installaties, machines & uitrustingen
€ 201.230,91 - € 201.230,91 (afschrijvingen) Meubilair
€ 1.754.426,15 Vlottende activa
€ 101.765,90 Vorderingen op hoogstens 1 jaar
€ 372.843,80 Leveranciers met debetsaldo
€ 2.203,49 Overlopende rekeningen
€ 1.277.612,96 Liquide middelen
€ 2.730.500,36Passiva
€ 1.813.112,26 Eigen vermogen
€ 0,00 Beschikbare reserves
€ 0,00 Bestemmingsfonds
€ 1.215.117,38 Over te dragen winsten
€ 597.994,88 Sociaal Passief
€ 917.388,10Totaal van de schulden
€ 565.885,36 Handelsschulden
€ 349.431,04 Schulden m.b.t. belastingen, sociale lasten & bezoldigingen
€ 2.071,70 Overlopende rekeningen
RESULTAATREKENING
€ 10.031.587,07Totaal opbrengsten
€ 9.036.732,97 Ledenbijdragen + dossierkosten
€ 55.538,20 Rappelkosten + recuperatie gerechtskosten
€ 2.460,12 Financiële opbrengsten
€ 797.299,68 Diverse ontvangsten
€ 25.351,66 Uitzonderlijke opbrengsten
€ 114.204,44 Opbrengsten huur & huurlasten
€ 10.031.587,07 Totaal kosten
€ 5.759.076,67 Diverse goederen en diensten
€ 718.004,31 Zitpenningen
€ 56.009,31 Verplaatsingsonkosten
€ 3.093.306,08 Bezoldigingen
€ 8.218,55 Financiële kosten
€ 148.114,58 Belastingen & roerende voorheffing
€ 745.793,33 Afschrijvingen investeringen
€ 6.384,73 Uitzonderlijke uitgaven
€ -503.320,49 Over te dragen verlies 2022

Zittingen, bijeenkomsten en examens

Zittingen Uitvoerende Kamers en Kamers van Beroep

51 (NL) + 53 (FR)

Bijeenkomsten Bureau

44

Bijeenkomsten Nationale Raad

8

Competentietestmomenten

410

De competentietest is een niet-eliminerende schriftelijke test die voor aanvang van de stage moet worden afgelegd, en die aantoont hoe het gesteld is met de verworven beroepskennis op dat moment.

Schriftelijke examenmomenten

277

Aan het einde van de stage wordt een praktische bekwaamheidstest afgelegd. Deze bestaat eerst uit een schriftelijke test. Wie hiervoor slaagt, legt vervolgens een mondelinge test af. Wie op beide delen minstens 60% haalt, en dus geslaagd is, wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen.

Mondelinge examenmomenten

39 (NL) + 25 (FR)

Aan het einde van de stage wordt een praktische bekwaamheidstest afgelegd. Deze bestaat eerst uit een schriftelijke test. Wie hiervoor slaagt, legt vervolgens een mondelinge test af. Wie op beide delen minstens 60% haalt, en dus geslaagd is, wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen.

Hier vind je ons