Juridische aspecten van vastgoed | Wegwijs in ruimtelijke ordening en omgeving

Organisator: Postuniversitair Centrum Kulak
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren20.00

Sessie 1 - Inleiding en algemeen kader – voorstelling Case study
Situering ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht – stand van zaken
Bevoegdheidskader: gewest-provincie-gemeente
Krachtlijnen en kenmerken van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en omgeving
Begrippenkader en terminologie
Bestuurlijke organisatie en bevoegde diensten
Voorstelling case study (fictief project)

Sessie 2 - Ruimtelijke planning en beleidsinstrumenten
ACTUEEL: Witboek Beleidsplan Ruimte – Juridisch kader Beleidsplanning – Voorontwerp Instrumentendecreet
Soorten plannen – hiërarchie en onderlinge verhoudingen
Ruimtelijke structuurplannen vs. beleidsplannen
Plannen van aanleg (gewestplan, BPA)
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)
Stedenbouwkundige verordeningen
Recht van voorkoop, onteigening, aankoopplicht en rooilijnplannen
Planschade, planbatenheffing en activeringsheffing

Sessie 3 - Informatieverplichtingen en -instrumenten. Effectbeoordelingen
Plannen- en vergunningenregister
Register van onbebouwde percelen
Informatieplichten (algemeen, instrumenterende ambtenaar, overeenkomsten, publiciteit, sancties)
Stedenbouwkundig uittreksel en attest
Planologisch attest
(nieuw) as-built attest
Projectvergadering
Effectbeoordelingen: milieueffectrapportage (plan-MER, project-MER, project-m.e.r.-screening), natuurtoetsen, watertoets

Sessie 4 - Vergunningenbeleid (I)
De vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen
De vrijgestelde handelingen
De meldingsplicht
De vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden
De beoordelingsgronden
Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
Zonevreemde basisrechten
Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven via planologisch attest

Sessie 5 - Vergunningenbeleid (II)
De (nieuwe) omgevingsvergunning (inclusief bespreking overgangsregelingen)
    Toepassingsgebied
    Bevoegde overheden
    Dossiersamenstelling
    Het digitaal Omgevingsloket
    Behandeling van de aanvraag en procedureverloop
    Beslissingstermijnen en bekendmaking
    Administratief beroep
    Administratieve lus
    Aanvragen voor ‘gemengde’ projecten
    Voorwaarden en lasten verbonden aan vergunningen
    Fasering, zakelijk karakter, regularisatie
    Geldingsduur en wijzigbaarheid

Sessie 6 - Vergunningenbeleid (III)
De Raad voor Vergunningsbetwistingen – bevoegdheid en procedure
Capita selecta:
-    Recente rechtspraak vergunningenbeleid
-    EPB-regelgeving en vergunningen
-    Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen
-    ‘Checklist’ omgevingsrecht; aandachtspunten voor risico en waardering

Sessie 7 - Handhaving
Overzicht van het nieuwe Handhavingsdecreet (Titel VI VCRO)
-    Bouwmisdrijven en bouwinbreuken
-    Handhavingsactoren, verbalisanten RO en milieutoezichthouders
-    Toezichtsbevoegdheden
-    Rechterlijke maatregelen
-    Stakingsbevel
-    Nieuwe bestuurlijke maatregelen
-    Bestuurlijke beboeting
-    Strafsancties
-    Herstelmaatregelen
-    Verjaring van de strafvordering en de herstelvordering
-    Minnelijke schikking
Privaatrechtelijke handhaving (o.a. milieustakingsvordering)

SESSIE 8 - Capita selecta Omgevingsrecht
Decreet grond- en pandenbeleid (activeringsmaatregelen, o.a. heffingen)
Raakvlakken ruimtelijke ordening en milieuwetgeving (m.b.t. vastgoed): bodemwetgeving, materialen- en afvalstoffenrecht,
   grondverzet, brownfieldconvenanten
Onroerend erfgoeddecreet
Natuurbescherming en integraal waterbeleid

 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
07/10/2019 in LEUVEN 16:00 - 20:00 45
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Huis Bethlehem
Adres: Schapenstraat 34, 3000 Leuven (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Mario Deketelaere
13/01/2020 in KORTRIJK 16:00 - 20:00 45
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Adres: E. Sabbelaan 53, 8500 KORTRIJK (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Mario Deketelaere