Herbestemming Religieus Vastgoed 2021

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Welkom & Inleiding

Prof. Sven Sterken, ingenieur-architect en hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de KU Leuven, geeft een inleiding op de dag. Hij is betrokken bij de herbestemming van een tiental kerkgebouwen in Vlaanderen. Vanuit zijn expertise bespreekt hij het discours rond kerkherbestemming en de problematiek rond naoorlogse kerkgebouwen in Vlaanderen.

Actuele ontwikkelingen en Toekomst Religieus vastgoed Vlaanderen

Ellen Descamps, adviseur religieus erfgoed PARCUM (Museum en Expertisecentrum Religieuze Kunst en Cultuur), deelt de huidige stand van zaken rond religieus vastgoed in Vlaanderen. Aan de hand van praktijkcases kijkt hij o.m. naar de ontwikkeling van kerkenbeleidsplannen, parochiekerken vs. kloosterkerken, visie kerkgemeenschappen, beheer/ eigendom- en beheerformules, beheer funerair erfgoed, depotkerken, herbestemming plattelandskerken en de waardering van religieuze collecties.

11:00

Break

11:15

Reactiveren religieus vastgoed als Gemeengoed

Hoe worden gemeenschappen betrokken in een herbestemmingstraject? Wat is de rol van ontwerpend onderzoek? Hoe gaat u om met onzekerheden op lange termijn? Edith Wouters, zaakvoerder CAPasitee culturele architectuurpraktijk en artistiek coördinator AR-TUR, voert een pleidooi voor een holistische benadering van de zoektocht naar een duurzame toekomst voor religieus vastgoed. Vervolgens geeft zij aan de hand van cases uit Nederland en Vlaanderen en het traject voor de Kruisherensite in Diest een aantal aanbevelingen.

 

Beheerformules Religieus Vastgoed

De overheid stimuleert beheerders om hun onroerende goederen een zinvolle en betaalbare bestemming te geven. Daarbij rijzen vaak twijfels over de realiteitszin, haalbaarheid en duurzaamheid van de ideeën. Dries Vanneste, owner ENTRAKT, bespreekt hoe u samen met gemeente- en kerkbesturen gefundeerde beslissingen kunt  nemen voor herbestemming. Daarbij gaat hij in op het beheer en activeren van leegstaand religieus vastgoed voor tijdelijke of permanente invulling, beheerformules, de gepaste juridische vorm en de financiële voorwaarden.

12:45

Lunch

13:45

Investeren & Financiering Religieus Vastgoed

Erwin Vrijens, Head of Real Estate PMV, geeft een actueel overzicht van mogelijke investerings- en financieringsinstrumenten in religieus vastgoed. Er wordt zowel ingegaan op de aanpassingen van de Vlaamse subsidieregeling als het aantrekken van private middelen in het kader van de reactivatie van religieus erfgoed. Tevens duidt hij de evoluties en opportuniteiten binnen het nieuwe goederenrecht evenals fiscale aandachtspunten. Aandacht gaat naar concrete cases en praktijkvoorbeelden met bijzondere focus op lessons learned. De herbestemming van het Brugse “Theresianenklooster” (Weylerkazerne), het “Karmelitessenklooster” in Gent evenals het project Peperbus te Antwerpen worden belicht.

 

Juridische blik herbestemming Religieus Patrimonium

Vanaf 2021 bieden het nieuw burgerlijk wetboek en de gewijzigde regels omtrent erfpacht nieuwe opportuniteiten bij herbestemming van religieus erfgoed. Maar ook het Omgevingsrecht, het eredienstdecreet en het canoniek recht hebben hier grote impact op. Michiel Deweirdt, advocaat vennoot ODIGO Advocaten en voorzitter van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, geeft een actueel overview van de juridische aspecten bij herbestemming van religieuze gebouwen.

15:30

Break

15:45

Vlaamse Overheid: Nieuwe kansen Religieus Erfgoed

Door nieuwe accenten in het beleid ontstaan nieuwe tendensen en kansen voor de herbestemming van religieus erfgoed. Sonja Vanblaere, administrateur-generaal Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaamse Overheid, geeft op basis van haar kennis en ervaring een interessante blik op de verdere toekomst van het religieus erfgoed.

 

Toekomstblik: Ontwijding Kerken en Herbestemming

In de snel veranderende samenleving kan religieus erfgoed niet langer alleen door geloofsgemeenschappen gedragen worden. Er dient nagedacht te worden over de waarde en betekenis van kerkgebouwen waar weinig of geen liturgische vieringen meer plaatsvinden. Werner Van Laer, vicariaal verantwoordelijke Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (onderdeel Aartsbisdom Mechelen-Brussel), bespreekt de toekomst van het religieus vastgoed vanuit de visie van het bisdom rond neven- of herbestemming van kerken en ander religieus vastgoed. Vervolgens gaat hij in op de richtlijnen van de bisdommen in verband met kerken in medegebruik of alleengebruik.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
07/09/2021 in ANTWERPEN 09:00 - 17:15 60
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Crowne Plaza
Adres: Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Michiel Deweirdt, ODIGO Advocaten & Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed Edith Wouters, CAPasitee & AR-TUR Dries Vanneste, ENTRAKT Sonja Vanblaere, Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed Ellen Descamps, PARCUM Werner Van Laer, Vicariaat Vlaams- Brabant & Mech