De rekening-courant: stand van zaken anno 2021

Organisator: FHS-Seminaries
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Verrichtingen in en met de rekening-courant behoren tot de dagelijkse praktijk van de ondernemingen, misschien meer zelfs het laatste jaar. Het is dan ook van groot belang dat deze verrichtingen periodiek tegen het licht worden gehouden. Hierbij zijn twee uitgangspunten mogelijk:

Enerzijds is het zo dat ondernemingen gelden ter beschikking kunnen stellen van bestuurders, zaakvoerders en kaderleden. We spreken in het vakjargon over ‘debetsaldo rekening-courant’.

Een eerste aanpassing slaat op de aftrekbaarheid van interesten die aan de vennootschap moeten worden betaald of waarop de bedrijfsleider zal  belast worden. Voor aanslagjaar 2021 bedraagt het tarief voor de voordelen van alle aard 10,20%. Tijdens de uiteenzetting hopen we voldoende alternatieven mee te geven zodat niemand dit tarief effectief nog ten laste gelegd krijgt. 

Een tweede aanpassing heeft betrekking op het begrip “lening” dat vanaf 1 januari 2020 (terug) vervangen wordt door het aloude begrip “vordering”. Op deze manier wordt de gangbare discussie tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie opgelost in het voordeel van de fiscus. Hierbij staat het begrip “geldlening” centraal. Veelal zal het een feitenkwestie blijken. Zo heeft het Hof van Cassatie onlangs nog geoordeeld dat de overname van schulden in rekening-courant kan kwalificeren als een geldlening. 

Anderzijds is de terbeschikkingstelling van fondsen aan de vennootschap door bestuurders en zaakvoerders – al dan niet op vandaag nog terecht - evenzeer schering en inslag. In het vakjargon spreken we over ‘creditsaldo rekening-courant’. Bij de toekenning van een geldlening aan de vennootschap moet gelet worden dat enerzijds de lening niet hoger is dan het eigen vermogen van de vennootschap en anderzijds dat de ontvangen interest niet hoger is dan de marktrentevoet. Indien één van deze grenzen wordt overschreden, dan wordt het overschrijdend deel omgezet in een dividend. 

Met ingang van aj. 2021 wordt de maximum marktrentevoet voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd wettelijk vastgeklikt aan de gemiddelde rentetarieven van de MFI verhoogd met 2,50%. Voor 2020 bedroeg de maximale creditrente 4,07% (1,57 MFI-rentevoet november 2020 + 2,50% verhoging). 

In dit seminarie is het de bedoeling om, naast de juridische aspecten vooral de fiscale aspecten van het gebruik en de werking van de rekening-courant te onderzoeken. Daarbij krijgt u ondermeer een overzicht van de rechtspraak en rechtsleer. Zowel de debet- als de creditverrichtingen worden besproken. Ook krijgt u enkele tips en tricks waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de rekening-courant. 

Volgende vragen krijgen o.a. een antwoord: 

  • Wat is het fiscaal regime van de interesten die de vennootschap aan de bedrijfsleider betaalt voor de ter beschikking gestelde gelden? 
  • Wat zijn de fiscale gevolgen als de vennootschap respectievelijk bedrijfsleider geen interesten betaalt? 
  • Is de terbeschikkingstelling van financiële middelen via een rekening-courant vandaag eigenlijk nog een optimalisatie m.b.t. het verkrijgen van een inkomen uit een vennootschap? Zijn er geen betere methoden?
  • Kunnen bezoldigingen en voordelen van alle aard zonder beperking geboekt worden op rekening-courant? 
  • Wat met het saldo van de rekening-courant in geval van overlijden? 
  • Welke praktische oplossingen bestaan er om het debetsaldo van de rekening-courant te verminderen? 
  • Eindigt de taxatie van het voordeel als de bedrijfsleider zijn opdracht stopzet? Is het antwoord anders wanneer de blote eigendom geschonken wordt aan de ‘nieuwe’ bedrijfsleider ?
  • Is omzetting van de debetstand in een gewone lening mogelijk? Zijn daaraan voorwaarden verbonden? 

Tijdens het seminarie worden zo veel als mogelijk in de praktijk bestaande gevallen besproken en wordt op basis van wetgeving, administratieve beslissingen en rechtspraak een oplossing voorgesteld.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
06/12/2021 (Webinar) 13:30 - 17:00 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Leo De Broeck