Wat bij verbreking van de stageovereenkomst?

De stageovereenkomst kan op 2 manieren verbroken worden:

  1. éénzijdige verbreking: de stageovereenkomst kan door stagiair of stagemeester vervroegd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij wanneer de omstandigheden dit niet zouden toelaten. De partij die de overeenkomst opzegt, moet de andere partij alsook de Uitvoerende Kamer daarvan per aangetekende brief inlichten.
  2. onderlinge verbreking: stagiair en stagemeester stellen samen een verbrekingsbrief op waarvan een kopie per aangetekend schrijven wordt overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer.

Hiervoor is geen standaarddocument voorhanden. Je moet zelf een opzegbrief opstellen waarin je zeker het volgende vermeldt:

  • de datum van verbreking
  • de eventuele opzegtermijn

In deze brief kan je ook de eventueel nog openstaande facturen of verschuldigde commissies vermelden (zie ook "Wat als mijn stagemeester mij niet correct betaalt?"). Als stagiair dien je een tussentijds stageverslag - met bijhorende documenten - op te maken over de gelopen stage tot aan de verbrekingsdatum. De voorbije stagedagen kunnen pas meetellen voor je stage indien het stageverslag is ondertekend door de stagemeester met wie de stage werd verbroken.

Om de stage verder te zetten, moet je als stagiair binnen 3 maanden vanaf het ogenblik van het vervroegde einde van de stageovereenkomst een nieuwe stageovereenkomst ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de Uitvoerende Kamer. Gebeurt dat niet, kan je ambtshalve worden weggelaten van de lijst van stagiairs.

Het deel van de stage dat op het moment van de verbreking van de stageovereenkomst al is volbracht, telt mee voor de totale stageduur, mits voorleggen van een tussentijds stageverslag. De periode tussen het beëindigen van de stageovereenkomst en de goedkeuring door de Uitvoerende Kamer van de nieuwe stageovereenkomst komt daarentegen niet in aanmerking.

De stage begint opnieuw te lopen vanaf het moment dat de Uitvoerende Kamer een nieuwe stageovereenkomst met een andere stagemeester goedkeurt. 

22 augustus 2019