Wat bij verbreking van de stageovereenkomst?

De stageovereenkomst kan op 2 manieren verbroken worden:

  1. éénzijdige verbreking: de stageovereenkomst kan door stagiair of stagemeester vervroegd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij wanneer de omstandigheden dit niet zouden toelaten. De partij die de overeenkomst opzegt, moet de andere partij alsook de Uitvoerende Kamer daarvan per aangetekende brief inlichten.
  2. onderlinge verbreking: stagiair en stagemeester stellen samen een verbrekingsbrief op waarvan een kopie per aangetekend schrijven wordt overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer.

Hiervoor is geen standaarddocument voorhanden. Je moet zelf een opzegbrief opstellen waarin je zeker het volgende vermeldt:

  • de datum van verbreking
  • de eventuele opzegtermijn

In deze brief kan je ook de eventueel nog openstaande facturen of verschuldigde commissies vermelden (zie ook "Wat als mijn stagemeester mij niet correct betaalt?"). Als stagiair dien je een tussentijds stageverslag - met bijhorende documenten - op te maken over de gelopen stage tot aan de verbrekingsdatum. De voorbije stagedagen kunnen pas meetellen voor je stage indien het stageverslag is ondertekend door de stagemeester met wie de stage werd verbroken.

16 maart 2017