Hoe kan ik me best voorbereiden voor de schriftelijke bekwaamheidsproef?

We geven eerst een korte toelichting bij de wijze waarop het schriftelijk examen tot stand kwam om vervolgens te komen tot hoe je je het best kan voorbereiden op het schriftelijk examen.

Om te bepalen welke thema’s bevraagd worden in de schriftelijke bekwaamheidsproef duidde het BIV een werkgroep van ervaringsdeskundigen aan. Deze stelden onderstaande lijst van te bevragen thema’s op. Zij deden dit op basis van hun eigen expertise, maar ook aan de hand van ontwerpen van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323). Deze beroepskwalificatiedossiers brengen in kaart wat het beroep van vastgoedmakelaar inhoudt en welke kennis nodig is om alle taken die dit beroep met zich meebrengt te volbrengen. De onderwerpenlijst werd vervolgens afgetoetst door drie Vlaamse hogescholen die een voltijdse vastgoedopleiding aanbieden (te weten Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen). Voormelde hogescholen hebben op ons verzoek over deze thema’s vragen opgesteld.

Op die manier kwamen wij tot onderstaande lijst van te bevragen thema’s:

 • Beheer en rentmeesterschap
 • Boekhouden en ondernemen
 • Bouwkunde
 • Woningbouwwet
 • Contractenrecht incl. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving
 • Deontologie
 • Vastgoedfiscaliteit
 • Hypothecair krediet en verzekeringen
 • Omgevingsrecht
 • Verhuur
 • Verkoop
 • Waardebepaling
 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht

Hoe kan je je het best voorbereiden op het schriftelijk examen?

De stage is bedoeld om je klaar te stomen om vastgoedmakelaar te worden. Logisch gevolg: het is de bedoeling dat je tijdens je stage, wanneer je met beide voeten in de praktijk staat, de nodige kennis over elk aspect van het beroep opdoet. Vandaar dat we er bij elke gelegenheid op hameren dat je stage leerrijk, gevarieerd en uitdagend moet zijn. Ziedaar ook het nut van de competentietest: om hiaten in je kennis bloot te leggen, zodat je daar tijdens je stage extra nadruk op kunt leggen.

We beschouwen de praktijk als de beste en meest up-to-date leerschool. E-learning is in het kader van de stage slechts een duwtje in de rug dat we als Instituut voor jou voorzien. Verder dan dat kunnen we niet gaan. Onze rol is het controleren dat wie vastgoedmakelaar wil worden, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het ook te zijn. We zijn geen onderwijsinstelling die cursussen kan opstellen en updaten over al deze onderwerpen en eventuele nieuwe onderwerpen in de toekomst.

De e-learningscursussen die wij online ter beschikking hebben kunnen voor wat betreft het studeren van deze onderwerpen een hulp vormen. We houden deze cursussen steeds actueel, op het examen wordt immers ook van jou verwacht dat je de meest recente stand van de regelgeving kent.

Maar het louter instuderen van de e-learingscursussen zal niet volstaan om het schriftelijk examen succesvol af te leggen. De e-learningscursussen beschouwen wij immers als basisleerstof, vooral bedoeld om stagiairs die zonder vooropleiding in het vastgoed aan de start komen meteen een jumpstart te geven in het bijbenen van hun kennis.

Het is aan te raden bovenstaande lijst van bevraagde thema’s grondig te overlopen en voor jezelf na te gaan of je daar (voldoende) kennis van hebt. Sommige zaken zullen wellicht wat extra studiewerk vragen. Het erkend vormingsaanbod kan helpen om hiaten in uw kennis op te vangen (zie daarvoor: https://www.biv.be/vorming/permanente-vormingen-voor-vastgoedmakelaars). Ook op de officiële websites van de overheid vind je vaak een juiste en compacte samenvatting over een topic waar je misschien minder van weet. Vb: https://belastingen.vlaanderen.be/registratiebelasting of https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster.

Ten slotte bestaat er uiteraard ook een uitgebreid aanbod aan studieboeken en naslagwerken. Online kan je via de websites van gespecialiseerde uitgeverijen de titels uit hun aanbod bestellen. 

En wat als ik een eerste keer toch niet slaag?

Iedereen die de schriftelijke bekwaamheidsproef aflegde krijgt daarover feedback in het rapport dat je kan terugvinden in je persoonlijke account op biv.be. Daar kan je per thema jouw score bekijken. Op die manier krijg je een beeld van de onderwerpen waarop je minder goed scoorde en die je dus eventueel nog wat moet bijschaven.

Je krijgt in je account geen overzicht van de vragen. Niet-geslaagde stagiairs die dat wensen, bieden we wel de mogelijkheid om hun examen in te kijken. Hierbij gaat het dan enkel om een mogelijkheid tot inzage, er wordt geen bijkomende uitleg of feedback gegeven.

10 april 2019