Wat houdt de polis in en welke activiteiten zijn allemaal verzekerd?

De groepspolis, die het Instituut voor alle BIV-leden bij AXA heeft onderschreven, is volledig conform de (tweede) deontologische richtlijn. Elke BIV-vastgoedmakelaar is  sinds 1 januari 2016 verzekerd via deze collectieve polis. De premie voor de polis wordt telkens in de BIV-bijdrage geïntegreerd.

Verzekerde activiteiten : de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar zoals omschreven door artikel 2 (4° tot 7°) van de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, m.a.w. de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich gewoonlijk als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep en voor rekening van derden bezighoudt met:

  • activiteiten van bemiddelaar met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
  • activiteiten als syndicus die handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
  • activiteiten als rentmeester inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Bijkomend zijn ook verzekerd de activiteiten van:

  • relocator, d.w.z. alle handelingen van bemiddeling met betrekking tot vastgoed (aankoop, verhuring of overdracht van vastgoed) ter begeleiding en raadgeving aan vennootschappen of personen die zich in België vestigen of van firma veranderen;
  • bemiddelaar bij de verkoop van vennootschappen waarvan de activa hoofdzakelijk bestaan uit onroerende goederen voor zover het gaat over vennootschappen met familiale aandeelhouders of vennootschappen waarvan de aandeelhouder zelf een vennootschap (holding) is met familiale aandeelhouders. Zij geldt niet voor de activiteit van GVV (gereglementeerde vastgoedvennootschappen), voor Vastgoedbevaks en/of voor elke andere vorm van beursnotering van een vastgoedbedrijf. Dergelijke activiteiten dienen geval per geval aan de verzekeraar voorgelegd en kunnen desgevallend verzekerd worden via een afzonderlijke polis.

Alhoewel niet voorzien in de deontologische richtlijn werd  ook een luik rechtsbijstand  opgenomen in de polis meer bepaald de ‘strafrechtelijke verdediging’ en het ‘burgerlijk verhaal’. 

 

 

18 mei 2018