Hoe staat het met het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)?

De uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen zal met terugwerkende kracht in werking treden tot 1 maart. Daarmee wordt de toegang tot een vervangingsinkomen voor de zelfstandigen van wie de activiteit getroffen wordt door het coronavirus versoepeld. De wet werd op 24 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 26 april vernamen we dat de Ministerraad op initiatief van onze voogdijminister Denis Ducarme een ontwerp van KB had goedgekeurd waarmee de regeling voor het vervangingsinkomen, initieel voorzien voor maart en april, verlengd werd tot 31 mei. Ook werd  de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om de toekenning automatisch te laten gebeuren voor de zelfstandigen die in april een vervangingsinkomen hebben ontvangen en die niet aangegeven hebben dat ze hun activiteiten hebben hervat. Lees het persbericht. Op 18 mei vernamen we dat de Ministerraad een koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat het overbruggingsrecht bijkomend verlengt voor juni (zie persbericht). Dit geldt echter enkel voor zelfstandigen waarvan de activiteit ook in juni minstens 7 dagen onderbroken is door de coronaviruspandemie. Ook in juli en augustus blijft het crisis-overbruggingsrecht behouden voor zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moeten stopzetten als gevolg van corona (maatregel is verlengbaar tot 31/12/20).

Door de hervorming zullen de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt is door het coronavirus, een vervangingsinkomen bekomen voor maart, april en mei, waardoor ze financiële ademruimte krijgen. Het betreft de toekenning van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast). De toekenning zal automatisch gebeuren voor de zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten door de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, en voor de zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door deze maatregelen. Onder “automatisch” wordt verstaan dat deze steun toegekend zal worden op eenvoudige vraag. Lees ook voorgaand persbericht dat verspreid werd door het kabinet van onze minister Ducarme.

De hervorming werd eerder al uitgebreid naar de zelfstandigen in bijberoep getroffen door het coronavirus die gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep. De zelfstandigen in bijberoep die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarlijks inkomen dat minstens gelijk is aan 13.993,77 euro (nettobedrag voor belasting), zullen zo kunnen genieten van het vervangingsinkomen voor maart, april en mei.

Tot slot kunnen ook zelfstandigen in bijberoep van wie de inkomsten zich situeren tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, van een gedeeltelijk overbruggingsrecht genieten, evenals de gepensioneerden actief als zelfstandige met een jaarlijks inkomen hoger dan 6996,89 euro. Zij kunnen een gedeeltelijk vervangingsinkomen aanvragen van 645 euro (807 euro per maand met gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomens ten belope van 1.614 euro. Lees het persbericht terzake van onze voogdijminister Denis Ducarme.

Ter herinnering: voor de aanvragen tot vrijstelling en tot faciliteiten voor de betaling van de sociale bijdragen (vermindering en uitstel), alsook voor de aanvragen overbruggingsrecht, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie).

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer info wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

 

 
08 juni 2020