Hoe staat het met het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)?

De uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen zal met terugwerkende kracht in werking treden tot 1 maart. Daarmee wordt de toegang tot een vervangingsinkomen voor de zelfstandigen van wie de activiteit getroffen wordt door het coronavirus versoepelt. De wet werd op 24 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de sociale verzekeringsfondsen nu kunnen overgaan tot de betaling van de uitkeringen voor maart aan de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt werd in het kader van de absoluut noodzakelijke sanitaire maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om te strijden tegen de verspreiding van het virus. 

Door de hervorming zullen de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt is door het coronavirus, een vervangingsinkomen bekomen voor maart en april, waardoor ze financiële ademruimte krijgen. De toekenning zal automatisch gebeuren voor de zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten door de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, en voor de zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door deze maatregelen. Onder “automatisch” wordt verstaan dat deze steun toegekend zal worden op eenvoudige vraag.

De hervorming werd ook uitgebreid naar de zelfstandigen in bijberoep getroffen door het coronavirus die gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep. De zelfstandigen in bijberoep die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarlijks inkomen dat minstens gelijk is aan 13.993,78 euro (nettobedrag voor belasting), of verplichte kwartaalbijdragen van 717,38 euro (zonder kosten), zullen zo kunnen genieten van het vervangingsinkomen voor maart en april. 

De zelfstandige moet zich in de eerste plaats richten tot zijn sociaal verzekeringsfonds. (Group S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, Steunt Elkander, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie). Een vereenvoudigd formulier voor de aanvraag van de steun is beschikbaar op de websites van de sociale verzekeringsfondsen.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u. Lees ook het persbericht dat verspreid werd door het kabinet van onze voogdijminister Denis Ducarme.

 
25 maart 2020