Wat met Algemene Vergaderingen?

Het houden van fysieke algemene vergaderingen is toegelaten. Wat de organisatie van activiteiten betreft beklemtoonde de regering de individuele verantwoordelijkheid van eenieder, waarbij de focus op beperkingen stillaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen dienen evenwel steeds in het achterhoofd gehouden worden.

Algemeen geldt dat het dragen van een mondmasker tijdens een algemene vergadering niet  verplicht is wanneer men rekening houdt met de regels van social distancing, zijnde een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  Wanneer de algemene vergadering plaatsvindt in een horecazaak of congresfaciliteit dient het mondmasker te worden aangezet wanneer men niet neerzit.

 

Het Federaal Parlement nam op 18 december jl. het wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de coronastrijd aan. Daarin worden oplossingen aangereikt in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden. Lees de goedgekeurde tekst. De wet werd op 24 december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen werden bij KB van 24 juni 2021 verlengd tot 30 september 2021. Dat zal ook de definitieve einddatum zijn. Vanaf 1 oktober as. zal dus opnieuw de unanimiteit gelden bij schriftelijke besluitvorming en kan een AV niet langer worden uitgesteld. Men zal nog steeds de keuze hebben om de algemene vergadering fysiek, volledig digitaal of op hybride wijze te laten doorgaan.

 

De drie belangrijke bepalingen omtrent de organisatie van AV’en zijn de volgende:
 

    1. AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars;

  2. Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 30 juni 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen; 

    3. Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

  • Voornoemde punten 1 en 2 traden ‘retroactief’ in werking treden per 1 oktober 2020. Ze blijven gelden tot 30 september 2021. 
  • Punt 3 trad in werking op 24 december 2020.

 

 

 

02 september 2021