Ik ben syndicus. Wat te doen bij een geplande AV tijdens de corona periode? Wettelijk uitstel?

Via een volmachtenbesluit kon minister van Justitie Koen Geens een oplossing bieden voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook voor het probleem van de aflopende mandaten van syndici, als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees ook de duiding bij het volmachtenbesluit van de minister.

In het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 verscheen het KB van 9 april 2020 nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake de mede-eigendom in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De fysieke algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden.

Er bestaat nog altijd de mogelijkheid de AV schriftelijk te organiseren. Een schriftelijke AV kan enkel indien “alle” mede-eigenaars akkoord zijn. Eenparigheid is dus vereist (cf. art. 577-6 § 11 Burgerlijk Wetboek). Let wel: beslissingen welke bij een authentieke akte moeten worden verleden kunnen niet op deze manier genomen worden. Een AV via virtuele weg (zoals skype, videoconference, …) kan een schriftelijke procedure ondersteunen, maar de schriftelijke procedure is vereist en eenieder dient akkoord te zijn.  

Een AV enkel via telefonische weg of via videoconferentie kan o.b.v. huidige wetgeving niet. Wij blijven dit punt politiek aankaarten om de wetgeving aan te passen, opdat in de (nabije) toekomst online AV's mogelijk zouden zijn, en liefst met een eenvoudiger meerderheid (dan de eenparigheid).

De oplossing die aangereikt wordt is de volgende: de algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen de vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften. De mogelijkheid de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen blijft evenwel bestaan.

De maatregelen gelden voorlopig tot 30 juni.

UPDATE 21/05: Minister Geens stelt in een nieuwe richtlijn van 21 mei dat er opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden. Het standpunt dat wordt verdedigd luidt dat niet gekeken dient te worden naar het samenscholingsverbod. Volgens de richtlijn mag men mensen samenbrengen voor een AV, op voorwaarde dat de zaal groot genoeg is om de afstand van anderhalve meter tussen de mede-eigenaars te garanderen. Lees de tekst van deze richtlijn en onze bedenking hierbij in BIVFlash#23.

 

25 mei 2020