Ik ben syndicus. Mag ik mijn kantoor heropenen?

Syndici worden aanzien als essentiële beroepen/dienstverleners, de syndicuskantoren mochten aldus steeds open blijven. De volgende modaliteiten worden meegegeven:

 • één consument per 10m² van voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten, indien de publiek toegankelijke vloeroppervlakte echter minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 • het mondmasker is verplicht in de voor publiek toegankelijke ruimtes;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor personen die buiten wachten;
 • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne moeten ter beschikking worden gesteld en de gepaste hygiënemaatregelen worden getroffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • je dient te zorgen voor een goede verluchting;
 • de onderneming  informeert duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de consumenten mogen worden ontvangen in groepen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. 

Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de kantoorwerking veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor de syndici staan op p.23. Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de 'generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van het Overlegcomité. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

 

Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

 

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is gezien de aard van de functie.

De werkgever mag echter voor werknemers terugkeermomenten inplannen onder de volgende voorwaarden :

 • de werknemers kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
 • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest zijn;
 • vooraf moeten de nodige instructies gegeven worden over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen;
 • de werknemers moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
 • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;
 • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
 • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Teambuildings blijven verboden.

Werkgevers moeten maandelijks, via een online registratiesysteem dat door de RSZ op haar portaalsite ter beschikking wordt gesteld, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend. Wanneer dit aantal niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, moet er geen nieuwe aangifte gedaan worden.

08 juni 2021