Archief tuchtrechtspraak

Nr Beslissing Kamer Datum Onderwerp Beslissing
  UK-T7211  Uitvoerende Kamer 06/02/15 Aangeklaagde was van mening dat een geschreven bemiddelingsopdracht niet noodzakelijk was gezien het een vriendendienst betrof. De wet is op dit punt echter duidelijk. Verzaking aan de vormingsplicht. schorsing 2 weken + 10 u extra opleiding samenstellen verkoopdossier
  UK-T7206  Uitvoerende Kamer 30/01/15 De stagemeester liet zijn kantoor over aan een franchisegever. Hij wenste wel nog op te treden als stagemeester maar dan zonder de stagiair te moeten vergoeden. Hij vroeg daarom creditnota's op te stellen teneinde de stageverplichtingen te omzeilen. schorsing 2 maanden
  UK-T6970  Uitvoerende Kamer 30/01/15 Ontoereikend financieel beheer leidde tot niet betaling van de leveranciers. Diverse problemen stonden de afrekening van de verwarming in de weg. Aangeklaagde was echter nalatig en zocht niet naar een oplossing wat kosten voor de VME met zich meebracht. berisping
  UK-T7235  Uitvoerende Kamer 23/01/15 Aangeklaagde hanteert misleidende handelspraktijken door een prijsvergelijking te maken tussen zijn makelaarsloon en dat van de traditionele makelaar zonder alle relevante gegevens objectief te vermelden. Eveneens wordt gebruik gemaakt van misleidende reclame gezien men laat uitschijnen dat door aangeklaagde geleverde diensten dezelfde zijn dan die van de traditionele makelaars, maar dan aan een goedkoper tarief. waarschuwing
  UK-T7171  Uitvoerende Kamer 23/01/15 In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht. berisping + 10 uur extra opleiding
  UK-T7006  Uitvoerende Kamer 23/01/15 Aangeklaagde liet de bemiddelingsopdracht niet ondertekenen door alle mede-eigenaars. De opdracht kon ook onmogelijk exclusief worden uitgevoerd gezien reeds een andere makelaar met de verkoop van dit pand was belast (in het kader van een echtscheiding). berisping + 10 uur extra opleiding
  UK-T7170  Uitvoerende Kamer 16/01/15 Een makelaar dient zich - aanleiding van een verkoop - te informeren over de stedenbouwkundige toestand van het pand teneinde potentiële kopers correcte informatie te kunnen verschaffen. Dit is een essentieel element van de informatieplicht. berisping + 10 uur extra opleiding
  UK-T7132  Uitvoerende Kamer 16/01/15 De advertentie van het immokantoor bevat foutieve informatie gezien de makelaar naliet de stedenbouwkundige toestand van het goed te verifiëren (winkelpand werd aangeboden als appartement). Toen vervolgens de verkoop niet doorging werd het voorschot achtergehouden. schorsing 1 maand + 20 uur extra opleiding
  UK-T6071  Uitvoerende Kamer 16/01/15 De overeengekomen schriftelijke afspraak naar aanleiding van het niet doorgaan van een huurovereenkomst werd door de makelaar niet nageleefd. Tevens werd diens BIV-erkenningsnummer ter beschikking gesteld van een bediende die tevens aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder was. schrapping
  UK-T6687  Uitvoerende Kamer 16/01/15 In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft). schorsing 1 maand
  UK-T7259  Uitvoerende Kamer 16/01/15 Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform het KB Freya is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect. berisping + 10 uur extra opleiding
  UK-T5134  Uitvoerende Kamer 12/12/14 niet inwinnen passende info omtrent pand - misleidende info aan kandidaat-koper schorsing 3 weken
  UK-T7148  Uitvoerende Kamer 28/11/14 weigering tot overdracht van het beheersdossier (wegens niet betaling) maakt een schending van de collegialiteit uit en belemmert het beheer van de mede-eigendom - VME ressorteert niet onder de gedwongen appartementseigendom; de regels van de lastgeving zijn van toepassing schorsing 1 maand
  UK-T7362  Uitvoerende Kamer 28/11/14 de makelaar dient een volledig verkoopsdossier samen te stellen - in casu werden de nodige inspanningen gedaan vrijspraak
  UK-T6674  Uitvoerende Kamer 28/11/14 onvolledige publiciteit door vermelding van een foutief kadastraal inkomen en de mededeling dat klein beschrijf mogelijk was - onvolledig verkoop dossier schorsing 1 week + 6 u vorming
  UK-T6329  Uitvoerende Kamer 26/09/14 niet organiseren AV - geen verslag opmaken van AV - geen medewerking aan het tuchtonderzoek schorsing 2 weken
  UK-T6580  Uitvoerende Kamer 05/09/14 weigering tot terugbetaling voorschot bij niet totstandkomen van de verkoopsovereenkomst waarschuwing
UK-T6572-6735-6860-6893  Uitvoerende Kamer 05/09/14 bemiddeling zonder opdracht - afsluiten van een huurovereenkomst zonder toestemming van de eigenaars - huurwaarborg werd niet op derdenrekening geplaatst - geen antwoord op brieven juridisch assessor - saldo van een waarborg werd niet doorgestort aan de verkoper - voorschot bij verkoop werd niet op derdenrekening geplaatst - voorschot werd niet doorgestort aan de eigenaars - geen terugbetaling van het voorschot bij minnelijke ontbinding van de verkoop schrapping
  UK-T6870  Uitvoerende Kamer 05/09/14 laattijdig uitnodigen voor AV (minder dan 15 dagen) - geen antwoord op vragen mede-eigenaars - geen verslag AV binnen de 30 dagen - geen antwoord op briefwisseling van de juridische assessor waarschuwing
  UK-T6832  Uitvoerende Kamer 05/09/14 samenwerking met een niet-erkende gedurende 7 maanden - regularisatie schorsing 3 maanden
  UK-T6987  Uitvoerende Kamer 05/09/14 aankoopbelofte werd niet overgemaakt aan de opdrachtgever - bemiddeling zonder opdracht waarschuwing
  UK-T6814-7126  Uitvoerende Kamer 05/09/14 financieel wanbeheer - uitoefening tijdens schorsing 24 maanden schrapping
  UK-T6537  Uitvoerende Kamer 29/08/14 opeisen van een bijkomend commissieloon van de koper zonder medeweten van de verkoper - overeenkomsten niet conform KB Freya - onvoldoende vorming schorsing 1 week + 4 uren opleiding
  UK-T7177  Uitvoerende Kamer 22/08/14 achterhouden voorschot bij ontbinding van de verkoopsovereenkomst waarschuwing
  UK-T7087  Uitvoerende Kamer 22/08/14 voorschot niet op derdenrekening geplaatst en nadien achtergehouden van dit voorschot - onvoldoende aandacht aan de permanente vorming en geen antwoord aan het BIV schrapping
  UK-T6538  Uitvoerende Kamer 01/08/14 foutief factureren van het commissieloon (aan de verkopers in plaats van aan de tussenkomende vennootschap) - onterecht inhouden commissieloon voor het verlijden van de akte geen sanctie – opschorting uitspraak 3 jaar
UK-T6434  Uitvoerende Kamer 04/10/13 Tekoopstelling zonder schriftelijke opdracht (na verzoek tot schatting door eigenaar), eerste inbreuk. Berisping
 UK-T6171  Uitvoerende Kamer 04/10/13 Syndicus zou geweigerd hebben om zijn ontslag als agendapunt op te nemen op de algemene vergadering, dit bleek onwaar. In zijn hoedanigheid van rentmeester werd het huurgeld niet tijdig overgemaakt.  Berisping
UK-T6560  Uitvoerende Kamer 27/09/13 Compromis getekend na ontvangst van eer eerder (lager) bod. Vrijspraak
UK-T6470  Uitvoerende Kamer 27/09/13 Overtreding van de antiwitwaswetgeving: aanvaarden van een te grote som cash geld. Berisping
UK-T6422  Uitvoerende Kamer 27/09/13 De vastgoedmakelaar zou zich onvoldoende gekweten hebben van zijn infoplicht, deze beschuldiging bleek onterecht. Vrijspraak
UK-T6541-6562  Uitvoerende Kamer 02/08/13 Misleidend adverteren – Onvoldoende vorming volgen. Berisping
UK-T5625  Uitvoerende Kamer 02/08/13 Als syndicus de Algemene Vergadering niet correct inlichten aangaande de vennootschap van waaruit men werkt. Waarschuwing
UK-T6446  Uitvoerende Kamer 04/07/13 Niet beschikken over een geschreven opdracht, geen correct verkoopdossier samenstellen. Waarschuwing
UK-T6288  Uitvoerende Kamer 28/06/13 Een syndicus handelt correct als hij de uitbetaling door de verzekering niet doorstort naar een eigenaar omdat deze geen bewijs (factuur) kunnen voorleggen van het herstel van de schade. Vrijspraak
UK-T6282  Uitvoerende Kamer 28/06/13 Onrechtmatige toe-eigening van derdengelden.  Schrapping
UK-T6525  Uitvoerende Kamer 10/06/13 Stagiair beëindigd contract met stagemeester maar bezorgt geen nieuwe stageovereenkomst aan het BIV binnen een periode van 3 maanden. Schrapping
UK-T6396  Uitvoerende Kamer 07/06/13 Als syndicus de VME niet correct vertegenwoordigen in rechte alsook zichzelf nog een (verschuldigde) som uitbetalen na afloop van zijn mandaat. Waarschuwing
UK-T6433  Uitvoerende Kamer 17/05/13 Samenwerken met niet erkende derde, onvoldoende controle op bediende waardoor een voorschot niet correct werd doorgestort. Schrapping
UK-T6348  Uitvoerende Kamer 17/05/13 Niet beschikken over een geschreven opdracht. Waarschuwing
N° 776  Chambre d'appel 24/09/12 Stagiaire – non paiement de commissions – employé licencié – absence de délivrance du C4 – non paiement de rémunérations – régisseur – négligences dans la gestion – non rétrocession de sommes au client – absence d’établissement des décomptes – absence de réponses aux demandes du client – manquement aux articles 1, 14, 24, 28, 29, 70 et 71 du code de déontologie Suspension
de 15 jours
N° 769  Chambre d'appel 07/08/12 Syndic – prélèvement indu de sommes – non convocation d’assemblées générales – non transmission des documents au syndic successeur – absence de paiement des fournisseurs – non tenue de la comptabilité – absence de réponses aux demandes des clients et de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 8, 15, 16, 27, 29, 44, 78 et 80 du code de déontologie Radiation
UK-T2129  Uitvoerende Kamer 06/07/12 Deloyaal gedrag t.a.v. collega-vastgoedmakelaars Geen sanctie 
N° DD-909  Chambre exécutive 26/06/12 Mission de vente – mise en vente d’un bien sans autorisation – absence de contrat écrit – manquement aux articles 1, 8 et 17 du code de déontologie Suspension
de 8 jours
N° DD-908  Chambre exécutive 26/06/12 Missions de vente – publicités trompeuses et mensongères – dissimulation de la qualité d’agent immobilier – absence de contrat écrit – manquement aux articles 1, 8, 17, 20 et 21 du code de déontologie Suspension
de 15 jours
N° DD-897  Chambre exécutive 29/05/12 Syndic – non transmission d’informations au successeur – manquement aux articles 1, 16, et 23 du code de déontologie Blâme
N° DD-896  Chambre exécutive 29/05/12 Syndic – absence de convocation d’une assemblée générale – non paiement de fournisseurs – non rétrocession d’une indemnité à un copropriétaire – absence d’établissement des comptes – absence d’indication du numéro IPI – menaces pénalement répréhensibles à l’encontre d’un copropriétaire – absence de réponse aux demandes de copropriétaires et à celles de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 20, 44, 70, 78, 79, 80 et 83 du code de déontologie Suspension
d'1 an
N° DD-891  Chambre exécutive 29/05/12 Omission durant l’instruction disciplinaire – poursuites recevables – prélèvements injustifiés sur le compte de tiers – manquement aux articles 1 et 23 du code de déontologie Suspension
d'1 an
N° 759  Chambre d'appel 16/05/12 Préposé – non respect de l’obligation de contrôle et de supervision – manquement aux articles 1 et 4 du code de déontologie Blâme
N° 758  Chambre d'appel 16/05/12 Mission de vente – achat du bien par un employé de l’agence – non respect de l’obligation d’informer le client de ce lien – conflit d’intérêts – manquement aux articles 1 et 38 du code de déontologie Suspension
d'1 mois
UK-T2082  Uitvoerende Kamer 16/05/12 Misleidende reclame – Bewust foutieve info verspreiden Waarschuwing
UK-T5681  Uitvoerende Kamer 16/03/12 Onderzoeksplicht – antidateren documenten Berisping
N° 730  Chambre d'appel 15/02/12 Missions de vente – non rétrocession de sommes aux clients – fonds de tiers non versés sur un compte de tiers – manquement aux articles 1, 28 et 29 du code de déontologie Suspension
d'1 mois
N° DD-867  Chambre exécutive 24/01/12 Non paiement de cotisations à l’IPI – défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 5, 32 et 44 du code de déontologie Radiation
N° DD-864  Chambre exécutive 24/01/12 Syndic – non transmission ou transmission tardive de documents au successeur – restitution tardive de liquidités – transferts injustifiés de fonds entre copropriétés – détournements de fonds – absence d’établissement des comptes – défaut de couverture
d’assurance professionnelle et de cautionnement – non présentation aux auditions fixées par le rapporteur – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 5, 32, 44, 69, 70, 77 et 78 du code de déontologie
Radiation
N° DD-861  Chambre exécutive 24/01/12 Mission de vente – non rétrocession d’une somme aux candidats acquéreurs – réclamation indue d’une commission aux candidats acquéreurs – mission de location – non rétrocession d’une somme au bailleur – conflit d’intérêts – manquement aux articles 1, 27, 28, 29 et 38 du code de déontologie Radiation
 N° DD-860  Chambre exécutive 24/01/12 Syndic – non établissement de procès verbaux d’assemblées – absence de réalisation des appels de fonds décidés – non paiement et paiements tardifs de fournisseurs – virements effectués sans justification – détournements de fonds – non transmission de documents au successeur – absence de présentation et de clôture des comptes – non paiement de la prime d’assurance responsabilité civile (annulation de la police d’assurance) – non présentation à une audition fixée par le rapporteur – non respect de décisions disciplinaires de suspension
– manquement aux articles 1, 5, 12, 27, 32, 44, 49, 69, 70, 71, 75, 76, 78 et 83 du code de déontologie
Radiation
UK-T5611  Uitvoerende Kamer 06/01/12 Geen EPC opvragen – vergoeding vorderen die niet contractueel was vastgelegd Waarschuwing
UK-T2001  Uitvoerende Kamer 06/01/12 Nalaten een correct financieel beheer te voeren – overschrijven van onverschuldigde beheersvergoeding - Inbreuk op de artikelen 1, 27, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV Waarschuwing
UK-T1996  Uitvoerende Kamer 06/01/12 Nalaten EPC tijdig op te vragen – vorderen van vergoedingen die niet waren overeengekomen - nalaten om de intresten op het voorschot teug te storten - Inbreuk op de artikelen 1,12, 27 en 28 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 4 van het Besluit 11 januari 2008 van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit Waarschuwing
UK-T1993  Uitvoerende Kamer 16/12/11 Plegen van valsheid in geschrifte - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV en op art. 196 Sw. Schorsing van
1 maand
UK-T1988  Uitvoerende Kamer 09/12/11 Samenwerken met een niet-erkende derde - Inbreuk op de artikelen 1, 4 en 22 van de plichtenleer van het BIV Schorsing van
6 maanden
UK-T1987  Uitvoerende Kamer 09/12/11 Optreden als vastgoedmakelaar na beëindiging van de bemiddelingsopdracht – onrechtmatig factureren - Inbreuk op de artikelen 17 en 27 van de plichtenleer van het BIV en art. 2, 7° van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaar Vrijspraak
N° 708  Chambre d'appel 07/12/11 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – non rétrocession d’une somme à un client – absence de remise d’une copie du contrat au client – non respect des engagements contractuels durant la période de préavis – manquement aux articles 1, 8, 15, 22 et 29 du code de déontologie

Suspension
de 15 mois

N° 707  Chambre d'appel 07/12/11 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 1, 4, 22 et 23 du code de déontologie Suspension
d'1 an
UK-T1973  Uitvoerende Kamer 18/11/11 Doen ontstaan  van een belangenconflict binnen de vereniging van mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV Berisping
UK-T1966  Uitvoerende Kamer 04/11/11 Gebrek aan respect en ontzag – gebruik niet conforme website - Inbreuk op de artikelen 1,20 en 44 van de plichtenleer van het BIV Waarschuwing
UK-T1962  Uitvoerende Kamer 04/11/11 Onrechtmatig vragen en innen van vergoedingen - Inbreuk op de artikelen 1 en 27 van de plichtenleer van het BIV Schorsing van
1 maand
N° 696  Chambre d'appel 26/10/11 Mission de vente – non rétrocession d’un acompte aux candidats acquéreurs alors que la vente n’a pas été finalisée – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 29 et 44 du code de déontologie.

Suspension
de 8 jours

N° 695  Chambre d'appel 26/10/11 Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – demande d’omission du tableau introduite postérieurement à l’intentement des poursuites disciplinaires – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie. Radiation
UK-T1948  Uitvoerende Kamer 07/10/11 Incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 44, 69, ,70 77, 78, 80 en 83 van de plichtenleer van het BIV alsook op artikelen 577-8 §4, 3°,§4 5°,§4 9° B.W. Waarschuwing
UK-T1942  Uitvoerende Kamer 07/10/11 Niet respecteren exclusiviteitcontract van collega-makelaar – niet beschikken over een schriftelijke overeenkomst – achterhouden gelden– laattijdig overmaken van gelden aan de bestemmeling – gebrek aan respect en ontzag – nalaten opdrachtgever te informeren – gebrek aan controle en toezicht –weigeren mee te werken aan het tuchtonderzoek – gebruik niet conforme bemiddelingsopdrachten - Inbreuk op de artikelen 1, 4, 8, 23, 28, 29, 44, 48, 49 en 64 van de plichtenleer van het BIV. Schrapping
UK-T1938  Uitvoerende Kamer 07/10/11 Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Schrapping
UK-T1937  Uitvoerende Kamer 07/10/11 Niet organiseren algemene vergadering – overeenkomst afsluiten zonder toestemming algemene vergadering
Inbreuk op de artikelen 1, 73 en 78 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 577-8 §4, 1° B.W. en 577-8 §4, 3° B.W.
Berisping
N° 690  Chambre d'appel 06/10/11 Syndic – non tenue de la comptabilité – non convocation d’assemblées générales – non
paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non transmission des documents au syndic judiciaire – non rétrocession de sommes – manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie.
Radiation
UK-T1930  Uitvoerende Kamer 09/09/11 Niet betalen ledenbijdrage – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44, van de plichtenleer van het BIV Schrapping
UK-T1928  Uitvoerende Kamer 09/09/11 Gebrek aan objectiviteit –incorrect financieel beheer – mogelijk maken van een belangenconflict  - nalatig technisch beheer - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8§4 5° en 577-8§4 4°van het Burgerlijk Wetboek Vrijspraak
UK-T1926  Uitvoerende Kamer 09/09/11 Gebrek aan respect en ontzag – misleidende informatie verstrekken – incorrect financieel beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger  - niet antwoorden op vragen van de mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1, 19, 44, 70 en 76 van de plichtenleer van het BIV alsook op de artikelen 577-8 §4 5° en 577-8 §4 9°van het Burgerlijk Wetboek Waarschuwing
N° DD-727  Chambre exécutive 29/08/11 Mission de vente – publicité trompeuse – informations inexactes quant à la localisation géographique de biens – manquement aux articles 1 et 53 du code de déontologie. Avertissement
N° DD-726  Chambre exécutive 29/08/11 Mise en vente d’un bien sans autorisation – défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – régularisation en cours d’instance –absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – circonstances particulières propres à la cause – manquement aux articles 1, 3, 5, 17, 32 et 44 du code de déontologie. Blâme
N° DD-725  Chambre exécutive 29/08/11 Contrat de courtage – non respect de la réglementation – mise en vente d’un bien sans autorisation – manque de confraternité – défaut de ouverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 8, 5, 12, 13, 17, 20, 32 et 44 du code de déontologie. Radiation
UK-T1917  Uitvoerende Kamer 26/08/11 Nalaten huurgelden onverwijld door te storten –gebrekkige informatieverstrekking - Inbreuk op de artikelen 1, 12, 29 en 33 van de plichtenleer van het BIV Schorsing van
7 dagen
UK-T1909  Uitvoerende Kamer 19/08/11 Onwettig stageverloop – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 11 van het Stagereglement Schrapping
UK-T1906  Uitvoerende Kamer 19/08/11 Incorrecte informatieverstrekking – gebrek aan controle en toezicht - Inbreuk op de artikelen 4 en 53 van de plichtenleer van het BIV Vrijspraak
UK-T1902  Uitvoerende Kamer 19/08/11 Niet meedelen juridische band met kopende partij - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV Vrijspraak
KvB-T681  Kamer van Beroep 21/07/11 Niet betalen ledenbijdrage - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV
schrapping
Schrapping
KvB-T679  Kamer van Beroep 21/07/11 Niet beschikken over een financiële borgstelling - Inbreuk op artikel 1, 5, 32 van de plichtenleer van het BIV en op hoofdstuk 7, Afdeling 4 alsook artikel 94/3 van de WHPC Schrapping
KvB-T687  Kamer van Beroep 19/07/11 Gebrekkige verificatie/meldingsplicht – onrechtmatig innen van gelden - achterhouden gelden – gebruik incorrecte en onvolledige documenten -Inbreuk op de artikelen 1, 10, 12, 13, 20, 28 , en 29 van de plichtenleer van het BIV Schorsing van
24 maanden
KvB-T686  Kamer van Beroep 19/07/11 Niet beschikken over een bemiddelingsopdracht – niet informeren over de stand van zaken van het dossier – incorrecte afhandeling huur – miskennen keuzerecht opdrachtgever.
Inbreuk op de artikelen 1, 8, 17, 18, 49, 50 ,58 en 60 van de plichtenleer van het BIV;
op artikel 2 van het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars en artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit.
Berisping
KvB-T685  Kamer van Beroep 19/07/11 Oneerlijke mededinging – belangenneming – niet gedragen naar eer en waardigheid
Inbreuk op de artikelen 3 en 23 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 245 van het Strafwetboek

Schorsing van
12 maanden

N° 681  Chambre d'appel 05/07/11 Missions de vente – non rétrocession de sommes aux clients – fonds de tiers non versés sur un
compte de tiers – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire –
manquement aux articles 1, 28, 29 et 44 du code de déontologie
Radiation
UK-T1897  Uitvoerende Kamer 01/07/11 Achterhouden gelden – niet conforme uitoefening van de taak van rentmeester – niet correct afwerken huurdossier - gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 17, 28, 29 en 44 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 10 van de woninghuurwet Schrapping
UK-T1896  Uitvoerende Kamer 01/07/11 Achterhouden gelden – niet conforme uitoefening van de taak van rentmeester – niet correct afwerken huurdossier - gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 17, 28, 29 en 44 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 10 van de woninghuurwet Schorsing van
3 maanden
UK-T1895  Uitvoerende Kamer 01/07/11 Achterhouden gelden – niet conforme uitoefening van de taak van rentmeester – niet correct afwerken huurdossier - gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 17, 28, 29 en 44 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 10 van de woninghuurwet Vrijspraak
UK-T1887  Uitvoerende Kamer 24/06/11 Niet naleven Woningbouwwet – niet naleven rechterlijke uitspraak – onrechtmatig innen van ereloon – ontvreemden van gelden – gebrek aan respect en ontzag –  schaden van de consument - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 10, 25, 27, 28, 29 ,30, 44 en 67 van de plichtenleer van het BIV en op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de WMPC Schrapping
N° DD-717  Chambre exécutive 21/06/11 Mission de vente – publicité trompeuse – information inexacte quant à la localisation
géographique du bien – manquement aux articles 1 et 53 du code de déontologie
Avertissement
UK-T1882  Uitvoerende Kamer 27/05/11 Niet nakomen stageovereenkomst – onrechtmatige facturatie – niet vermelden waarborgorganisme op website - Inbreuk op de artikelen 1, 20 en 27 van de plichtenleer van het BIV en op artikelen 8, §1 en 13 van het Stagereglement van het BIV Vrijspraak
UK-T1875  Uitvoerende Kamer 27/05/11 Nalaten voorschot op derdenrekening te zetten - Inbreuk op de artikelen 1, 28, en 29 van de plichtenleer van het BIV Schrapping
N° DD-571  Chambre exécutive 24/05/11 Violation du devoir de discrétion – manquement aux articles 1 et 34 du code de déontologie Blâme
N° DD-569  Chambre exécutive 24/05/11 Mise en vente d’un bien – absence de convention – publicité trompeuse – non déclaration à l’IPI d’un changement d’agence – manquement aux articles 1, 8, 11, 12, 13, 17, 20 et 44 du code de déontologie  Blâme
N° 671  Chambre d'appel 10/05/11 Missions de vente – non rétrocession de sommes aux clients et aux candidats acquéreurs – fonds de tiers non versés sur un compte de tiers – absence d’établissement de factures – informations inexactes sur les biens – inversion du nom des parties dans le compromis de vente – stagiaire : non paiement de la rémunération convenue – défaut de couverture
d’assurance professionnelle et de cautionnement – collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de réponses aux clients et aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 3, 4, 8, 12, 16, 22, 28, 29, 31, 32 et 44 du code de déontologie
 Radiation
UK-T1855  Uitvoerende Kamer 06/05/11 Achterhouden van gelden – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 28, 29 en 44 van de plichtenleer van het BIV Schrapping
UK-T1854  Uitvoerende Kamer 06/05/11 Nalaten een correcte en volledige afrekening op te stellen – gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 36, 38 en 44  van de plichtenleer van het BIV Vrijspraak
N° 666  Chambre d'appel 26/04/11 Mission de vente – fonds de tiers non versés sur un compte de tiers – perception d’une somme à l’insu du commettant – absence de réponse au conseil des acquéreurs – condamnation par le tribunal à rembourser la somme – manquement aux articles 1 et 26 à 30 du code de déontologie

Suspension
de 4 mois

N° 663  Chambre d'appel 26/04/11 Dénigrement d’un confrère – manque de confraternité – manquement aux articles 1 et 23 du code de déontologie Avertissement
N° DD-558  Chambre exécutive 26/04/11 Mission de vente – non rétrocession de sommes aux clients et aux candidats acquéreurs – défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 5, 29, 32 et 44 du code de déontologie Radiation
N° DD-557  Chambre exécutive 26/04/11 Syndic – absence d’établissement de bilans et de balances – départ prématuré lors d’une assemblée générale – manquement aux articles 70 et 72 du code de déontologie Blâme
KvB-T662  Kamer van Beroep 05/04/11

Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag

Schorsing van
10 maanden
KvB-T650  Kamer van Beroep 05/04/11 Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag Vrijspraak
N° DD-552  Chambre exécutive 05/04/11 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 1, 4, 22 et 23 du code de déontologie Suspension de 3 mois
N° DD-553  Chambre exécutive 29/03/11 Mission de vente – non rétrocession de sommes aux clients et aux candidats acquéreurs – défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 5, 29, 32 et 44 du code de déontologie Radiation
UK-T3987  Uitvoerende Kamer 25/03/11 Verkeerde weergave oppervlakte perceel – nalaten opdrachtgever te informeren – op eigen initiatief contractsvoorwaarden wijzigen – gebruik niet conforme bemiddelingsopdracht Waarschuwing
KvB-T654  Kamer van Beroep 17/03/11 Inbreuk op de antiracismewet en de antidiscriminatiewet  - weigeren een huurcontract af te sluiten Waarschuwing
UK-T4599  Uitvoerende Kamer 25/02/11 Niet naleven van het niet-concurrentiebeding Vrijspraak
UK-T5139  Uitvoerende Kamer 25/02/11 Niet overmaken van het saldo van het ontvangen voorschot Schorsing van
14 dagen
KvB-T646  Kamer van Beroep 23/02/11 Aanvraag tot eerherstel Toegestaan
UK-T3909  Uitvoerende Kamer 11/02/11 Deloyaal gedrag ten opzichte van een collega-makelaar Vrijspraak
N° 653  Chambre d'appel 02/02/11 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction effective de la société – régisseur – non rétrocession d’un solde de garantie locative au client – rédaction d’états des lieux incomplets – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 3, 4, 12, 22, 44 et 53 du code de déontologie. Suspension
d'1 an
N° DD-540  Chambre exécutive 02/02/11 Syndic – non tenue de la comptabilité – non transmission des documents au syndic successeur – absence de réponses aux demandes du conseil de gérance et à celles de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 14, 16, 44, 70 et 80 du code de déontologie. Suspension
de 8 jours
N° DD-535  Chambre exécutive 25/01/11 Syndic – absence de réponses aux demandes d’un copropriétaire et à celles de l’autorité disciplinaire – manque de suivi dans la gestion de la copropriété – non communication de la qualité de syndic à des tiers intervenants – manquement aux articles 1, 44 et 78 du code de déontologie.  Suspension
de 2 mois
N° 648  Chambre d'appel 17/01/11 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – circonstances atténuantes particulières –manquement aux articles 4 et 22 du code de déontologie.  Suspension
de 8 jours
N° 646  Chambre d'appel 17/01/11 Contrat de courtage – honoraires correspondant au surplus par rapport au prix demandé par le client – clause de reconduction tacite non conforme à la loi – contrats équivoques – manquement aux articles 1, 8, 26, 46 et 65 du code de déontologie. Blâme 
KvB-T644  Kamer van Beroep 11/01/11 Naamslening – gebruik van niet conforme documenten – gebruik van niet conforme bemiddelingsopdrachten - onvoldoende controle en/of continu toezicht te hebben georganiseerd - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 4, 8, 20 en 22 van de plichtenleer van het BIV, alsook inbreuk op het KB van 12 januari 2007 Schrapping
KvB-T643  Kamer van Beroep 11/01/11 Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV Schrapping
N° DD-520  Chambre exécutive 21/12/10 Syndic – absence de convocation d’assemblées générales ordinaires – absence d’établissement ou établissement tardif de bilans et de relevés de charges – compte bancaire du fonds de roulement constamment débiteur – paiement des charges au moyen du fonds de réserve sans accord de l’assemblée générale – transmission tardive des
documents au syndic successeur – manquement aux articles 1, 23, 70, 75 et 78 du code de déontologie.

Suspension
de 3 mois

N° 642  Chambre d'appel 07/12/10 Contrat de courtage – honoraires correspondant au surplus par rapport au prix demandé par le client – manquement à l’article 65 du code de déontologie – antécédents disciplinaires – sanction antérieure.

Suspension
de 3 mois

N° 641  Chambre d'appel 07/12/10 Mission de vente – perception et rétention d’un acompte sans vérification de la situation matrimoniale particulière du candidat acheteur – clause lacunaire dans le compromis de vente – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 26, 29, 30, 44 et 55 du code de déontologie. Suspension
de 8 jours
N° DD-514  Chambre exécutive 30/11/10 Syndic – démission – absence de convocation d’une assemblée générale pour désigner un successeur – transmission des clés et documents relatifs à l’immeuble à un copropriétaire non désigné en qualité de syndic – non transmission d’extraits bancaires au syndic successeur – détournement de fonds appartenant à la copropriété – paiement des factures d’une copropriété au moyen de fonds appartenant à une autre copropriété – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 26, 27, 31, 44, 69, 78 et 83 du code de déontologie – fonds détournés intégralement remboursés – antécédents disciplinaires – sanctions antérieures. Suspension
d'1 an
UK-1718  Uitvoerende Kamer 19/11/10 Schaden van een collega-makelaar – oneerlijke handelspraktijken – gebrek aan respect en ontzag– gebruik van niet conforme bemiddelingsopdrachten - onvoldoende controle en/of continu toezicht te hebben georganiseerd – onrechtmatig toe-eigenen van titels - gebruik van niet conforme documenten Schorsing van
24 maanden
KvB-T633  Kamer van Beroep 17/11/10 Samenwerken met niet-erkende derden Schrapping
N° 632  Chambre d'appel 08/11/10 Mission de vente – conflit d’intérêts – absence d’information du client – manquement aux articles 1 et 38  du code de déontologie Suspension de
15 jours
N° 631  Chambre d'appel 08/11/10 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – fausses déclarations aux instances disciplinaires – manquement aux articles 4, 22, 23 et 44 du code de déontologie Suspension de
6 mois
N° DD-510  Chambre exécutive 26/10/10 Syndic – non tenue d’assemblées générales – absence de transmission des décomptes, des états de trésorerie et des mises à jour des provisions mensuelles – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – absence de réponses aux demandes du président du conseil de gérance et aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquements aux articles 1, 44, 70, 73 et 78 du code de déontologie Radiation
N° DD-506  Chambre exécutive 26/10/10 Régisseur – absence d’indexation des loyers – non rétrocession de sommes au client – non transmission d’une copie du bail au client – absence de réponses aux demandes du client et aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquements aux articles 1, 28, 29, 44, 70, 72 et 84 du code de déontologie – antécédents disciplinaires – sanctions antérieures Radiation
UK-T1670  Uitvoerende Kamer  22/10/10 Samenwerking met een niet erkende derde Schorsing van
2 maanden
UK-T1671  Uitvoerende Kamer  22/10/10 Foutieve informatieverstrekking Vrijspraak
UK-T1672  Uitvoerende Kamer  22/10/10 Gebrek aan respect en ontzag Schrapping
KvB-T625  Kamer van Beroep  14/10/10 Gebrek aan respect en ontzag Vrijspraak
N° 627  Chambre d'appel  12/10/10 Composition des Chambres exécutives et d’appel – concurrents potentiels – impartialité des instances disciplinaires – défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – régularisation en cours d’instance – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie Suspension
d'1 mois
 
N° 626  Chambre d'appel  12/10/10 Estimation de la valeur d’un immeuble – sous-évaluation manifeste – rapport de complaisance établi pour les besoins de la cause – manquement aux articles 1, 10, 44 et 45 du code de déontologie Suspension de
3 mois
KvB-T619  Kamer van Beroep  28/09/10 Gelden achterhouden –niet beschikken over een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden - samenwerken met een niet erkende derde – gebrek aan controle en toezicht Schrapping
KvB-T621  Kamer van Beroep  28/09/10 Samenwerken met een niet erkende derde Schorsing van 3 maanden
KvB-T618  Kamer van Beroep  28/09/10 Samenwerken met een niet erkende derde Schorsing van 3 maanden
N° DD-499  Chambre exécutive 28/09/10 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 22 et 23 du code de déontologie Suspension de
8 jours
N° DD-498  Chambre exécutive 28/09/10 Syndic – absence d’établissement des comptes – non transmission des décomptes au notaire – non paiement de sommes dues à un fournisseur – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquements aux articles 1, 16, 44, 70, 71 et 78 du code de déontologie Suspension de
12 mois
UK-T1596  Uitvoerende Kamer 24/09/10

Niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden. Inbreuk op de artikelen 1,5en 32 van de plichtenleer van het BIV en de WMPC.

Schrapping
N° DD496  Chambre exécutive 31/08/10 Non paiement des honoraires d’un avocat – défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – régularisation en cours d’instance – manquements aux articles 1 et 44 du code de déontologie Suspension de
15 jours
N° DD491  Chambre exécutive 16/07/10 Syndic d’immeuble – non transmission d’informations au successeur – omission de procéder aux appels de fonds provisionnels – manquement aux articles 1, 16, 23, 70 et 71 du code de déontologie Suspension de
2 mois
N° 614  Chambre d'appel  29/06/10 Syndic d’immeuble – non tenue d’assemblées générales – absence d’approbation des comptes – non exécution d’un jugement – commande de services pour compte de la copropriété à une société avec laquelle il a des liens – opérations bancaires et financières irrégulières - manquement aux articles 1, 26, 27, 70, 76 et 78 du code de déontologie.  Radiation
N° 613  Chambre d'appel  29/06/10 Mission de vente – sous-évaluation – acquisition indirecte – conflit d’intérêts – manquement aux articles 1, 38, 45 et 68 du code de déontologie.  
 Suspension de 
3 mois
N° DD489  Chambre exécutive  22/06/10 Syndic d’immeuble – absence de désignation par une assemblée générale – contrat faisant référence à une assemblée générale inexistante – mission de régisseur exécutée sur la base d’un contrat de syndic faisant référence à une assemblée générale inexistante – manquement aux articles 1, 8, 12, 17 et 72 du code de déontologie.  Avertissement
UK-T1089  Uitvoerende Kamer  28/05/10 Niet conforme stage lopen – gebrek aan ontzag t.a.v de tuchtoverheid - Inbreuk op de artikelen 1 en, 44van de plichtenleer van het BIV; artikel 11 stagereglement. Zonder voorwerp
KvB-T608  Kamer van Beroep  19/05/10 Samenwerken met een niet erkende derde Schorsing van 3 maanden
UK-T1028

 

 Uitvoerende Kamer  07/05/10 Zijn mandaat te buiten gaan - Inbreuk op de artikelen 1, 9, 49 en 50 van het Reglement van Plichtenleer en de WHPC. Waarschuwing
N° DD472  Chambre exécutive  04/05/10 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – manquement aux articles 1, 4, 19 et 22 du code de déontologie.  Suspension de
12 mois
N° DD471  Chambre exécutive  04/05/10 Stagiaire – non paiement de la rémunération convenue – manquement à l’article 22 du règlement de stage et aux articles 1 et 24 du code de déontologie.  Avertissement
UK-T828  Uitvoerende Kamer  08/04/10 Niet conform beheer - gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1, 44, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV. Schrapping
UK-T827  Uitvoerende Kamer  08/04/10 Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en, 44 van de plichtenleer van het BIV. Schrapping
N° DD463  Chambre exécutive  23/03/10 Syndic d’immeuble – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non paiement d’un fournisseur – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 44 et 78 du code de déontologie.  Suspension
d'1 mois
N° DD462  Chambre exécutive  23/03/10 Stagiaire INFAC – non paiement de la rémunération convenue – régularisation en cours d’instance – manquement aux articles 1, 3, 4 et 24 du code de déontologie.  Blâme
UK-T813  Uitvoerende Kamer  18/03/10 Schenden exclusiviteitscontract van een collega-makelaar – oncollegiaal optreden - Inbreuk op de artikelen 1, 8, 17, 23, 48 en 64 van de plichtenleer van het BIV, op de WHPC en het KB van 12 januari 2007. Waarschuwing
UK-T807  Uitvoerende Kamer  18/03/10 Derdenverzet.  
UK-T806  Uitvoerende Kamer  18/03/10 Niet naleven informatieplichten - Inbreuk op de artikelen 1,12 en 53 van de plichtenleer van het BIV en op Hoofdstuk VII, Afdeling 4, Onderafdeling 3 van de WHPC. Bewezen geen sanctie
N° DD459  Chambre exécutive  23/02/10 Syndic d’immeuble – non réclamation de quotes-parts de charges communes – non paiement des fournisseurs – non publication des comptes de la société – régisseur : non rétrocession de sommes aux clients – détournement de sommes des comptes de sociétés – manquement aux articles 1, 28, 29, 30, 69, 70, 77 et 78 du code de déontologie.  Radiation
N° DD451  Chambre exécutive  23/02/10 Convention de stage – non respect de la clause de non concurrence – manquement aux articles 1, 23 et 24 du code de déontologie.

 Suspension
d'1 mois

N° DD450  Chambre exécutive  23/02/10 Mise en vente d’un bien – absence de convention – manque de confraternité – manquement aux articles 1, 17, 23 et 48 du code de déontologie.  Suspension
de 15 jours
UK-T802  Uitvoerende Kamer  11/02/10 Sluiten van een overeenkomst zonder te beschikken over alle nuttige informatie - Inbreuk op de artikelen 1, 12 en 53 van het Reglement van Plichtenleer en Hoofdstuk VII, Afdeling 4 van de WHPC. Vrijspraak
UK-T793  Uitvoerende Kamer  11/02/10 Niet plaatsen van het voorschot op de derdenrekening – overeenkomsten gebruiken die onduidelijk en dubbelzinnig zijn opgesteld– geen kwijting/ facturatie verlenen van geïnde bedragen –veinzen van een hoger bod – onduidelijk adverteren - gebrek aan toezicht en controle – gebruik van niet-conforme documenten - Inbreuk op de artikelen 1,4,8, 20, 22 ,23, 25, 27, 28, 33, 44 van de plichtenleer van het BIV en artikel 94 van de WHPC. Schorsing van 3 maanden
KvB-T594  Kamer van Beroep  28/01/10 Niet betalen ledenbijdrage - niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – gebrek aan respect en ontzag Schrapping
N° DD444  Chambre exécutive  26/01/10 Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – régularisation en cours d’instance – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie.  Suspension
d'1 mois
N° DD436  Chambre exécutive  26/01/10 Contrat de courtage – non respect de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers – poursuite de la mission après la fin du contrat – manquement aux articles 1, 5, 8 et 10 du code de déontologie.  Suspension
de 15 jours
N° DD434  Chambre exécutive  26/01/10 Publicité en vue de la vente diffusée après la fin de la mission – prix de vente annoncé inférieur à celui convenu avec le commettant – réclamation d’indemnités indues – pressions exercées sur le commettant – absence de réponses aux communications du commettant – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 10, 11, 17, 27 et 44 du code de déontologie.  Suspension
de 15 jours
N° DD433  Chambre exécutive  26/01/10 Défaut de couverture d’assurance professionnelle et de cautionnement – absence de réponses aux demandes de l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 5, 32 et 44 du code de déontologie.  Radiation
N° 599  Chambre d'appel  20/01/10 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence de contrôle et de direction effective de la société – manquement aux articles 4 et 22 du code de déontologie.  Suspension
de 18 mois
N° 598  Chambre d'appel  20/01/10 Collaboration à l’exercice illégal de la profession – acte délictueux visant à octroyer le bénéfice indu de la loi organique sur les CPAS – amendement tardif – manquement aux articles 1, 22 et 23 du code de déontologie.  Suspension
d'1 an
UK-T789  Uitvoerende Kamer  14/01/10 Weigeren de BIV-bijdrage te betalen – niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden - Inbreuk op de artikelen 1,5, 23 en 32 van de plichtenleer van het BIV en de artikelen 93- 94 van de WHPC. Schrapping
UK-T780  Uitvoerende Kamer  14/01/10 Weigeren een lijst van alle mede-eigenaars van het gebouw mee te delen aan appartementseigenaars die hierom verzochten - Inbreuk op de artikelen 1,78 en 80 van de plichtenleer van het BIV. Bewezen geen sanctie