Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  30 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2554 (T7187)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een onroerend goed in het kader van een verkoopsopdracht niet oprecht te hebben geschat. Het lijkt de Uitvoerende Kamer duidelijk dat de aangeklaagde vanaf het begin van de opdracht de bedoeling had persoonlijk het onroerend goed aan te kopen. Op dat ogenblik dient de aangeklaagde zich te onthouden als vastgoedmakelaar-bemiddelaar op te treden, gezien geen objectiviteit meer kan gegarandeerd worden. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging bewezen en legt hem de sanctie op van 1 week schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: verplichting geschreven overeenkomst / naleving WER
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2528 (T6878)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zijn BIV-erkenningsnummer ter beschikking hebben gesteld van niet BIV-erkende personen en een samenwerking gehad hebben met een persoon die deze activiteit onwettig uitoefende gezien hij ten gevolge van een tuchtrechtelijke beslissing geschorst was van het Tableau van vastgoedmakelaars. Bovendien liet hij het vertrouwen in een bediende zo ver gaan hem te laten beschikken over het eigenlijke beheer van de budgetten van de vereniging van mede-eigenaars. Binnen het toevertrouwde mandaat kon hij vrijelijk instaan voor het beheer en de besteding van deze gelden. Dit had tot gevolg dat de vastgoedmakelaar-syndicus in wiens naam de bediende opereerde te laat opmerkte dat voorschotten niet werden gestort op een daartoe bestemde werkrekening, maar doorgesluisd naar het persoonlijk bankrekeningnummer van de bediende. De Uitvoerende Kamer acht de feiten bewezen, en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 5 maanden als sanctie op.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Samenwerking met niet-erkenden
  Financiële verrichtingen
  Toezicht kantoor en personeel
  Eer en waardigheid
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2279 (T6433)
  Samenvatting: 

  Samenwerken met niet erkende derde, onvoldoende controle op bediende waardoor een voorschot niet correct werd doorgestort.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Samenwerking met niet-erkenden
  Financiële verrichtingen
  Toezicht kantoor en personeel
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  20 december 2012
  Uitvoerende Kamer
  2186 (T6043)
  Samenvatting: 

  Een vastgoedmakelaar wordt voor de Uitvoerende Kamer van het BIV opgeroepen die, na ondertekening van een overeenkomst tussen de verkoper en koper van een onroerend goed waarvoor de aangeklaagde bemiddelde, instemde om mee te werken aan een televisieprogramma. Een medewerkster van de aangeklaagde vastgoedmakelaar werd gevolgd, en in de reportage werd informatie meegedeeld die duidelijk verwees naar de koper van de voormelde woning. Zo werden gesteld dat het hierbij ging om “rijke zakenlui uit Luxemburg”, “een jong gezin met 3 kindjes” en “hun budget van 1,5 miljoen euro”. De kopers waren hiervan niet op de hoogte en gaven geen toestemming. Op de zitting bleek echter dat de bewuste opmerkingen uit de reportage werden geknipt, waardoor de tenlastegelegde feiten niet bewezen konden worden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  06 juli 2012
  Uitvoerende Kamer
  2129 (T5277)
  Samenvatting: 

  Deloyaal gedrag t.a.v. collega-vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  29 mei 2012
  Chambre Exécutive
  891 (D3422)
  Samenvatting: 

  Omission durant l’instruction disciplinaire – poursuites recevables – prélèvements injustifiés sur le compte de tiers – manquement aux articles 1 et 23 du code de déontologie.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  16 mei 2012
  Chambre d'Appel
  759 (D3422)
  Samenvatting: 

  Préposé – non respect de l’obligation de contrôle et de supervision – manquement aux articles 1 et 4 du code de déontologie.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Toezicht kantoor en personeel
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  16 mei 2012
  Uitvoerende Kamer
  2082 (T5876)
  Samenvatting: 

  Misleidende reclame – Bewust foutieve info verspreiden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 maart 2012
  Uitvoerende Kamer
  2036 (T5681)
  Samenvatting: 

  Onderzoeksplicht – antidateren documenten.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  06 januari 2012
  Uitvoerende Kamer
  2001 (T5380)
  Samenvatting: 

  Nalaten een correct financieel beheer te voeren – overschrijven van onverschuldigde beheersvergoeding - Inbreuk op de artikelen 1, 27, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  16 december 2011
  Uitvoerende Kamer
  1993 (T5417)
  Samenvatting: 

  Plegen van valsheid in geschrifte - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV en op art. 196 Sw.

  Aard klacht: 
  Syndicus - administratief beh.
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  09 december 2011
  Uitvoerende Kamer
  1987 (T5455)
  Samenvatting: 

  Optreden als vastgoedmakelaar na beëindiging van de bemiddelingsopdracht – onrechtmatig factureren - Inbreuk op de artikelen 17 en 27 van de plichtenleer van het BIV en art. 2, 7° van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaar.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  18 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1973 (T4331)
  Samenvatting: 

  Doen ontstaan van een belangenconflict binnen de vereniging van mede-eigenaars - Inbreuk op de artikelen 1 en 38 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  04 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1966 (T5274)
  Samenvatting: 

  Gebrek aan respect en ontzag – gebruik niet conforme website - Inbreuk op de artikelen 1,20 en 44 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Medewerking tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  04 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1962 (T5063)
  Samenvatting: 

  Onrechtmatig vragen en innen van vergoedingen - Inbreuk op de artikelen 1 en 27 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid

Pagina's