Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  30 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2554 (T7187)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een onroerend goed in het kader van een verkoopsopdracht niet oprecht te hebben geschat. Het lijkt de Uitvoerende Kamer duidelijk dat de aangeklaagde vanaf het begin van de opdracht de bedoeling had persoonlijk het onroerend goed aan te kopen. Op dat ogenblik dient de aangeklaagde zich te onthouden als vastgoedmakelaar-bemiddelaar op te treden, gezien geen objectiviteit meer kan gegarandeerd worden. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging bewezen en legt hem de sanctie op van 1 week schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: verplichting geschreven overeenkomst / naleving WER
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2546 (T7171)
  Samenvatting: 

  In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2335 (T6422)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar zou zich onvoldoende gekweten hebben van zijn infoplicht, deze beschuldiging bleek onterecht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  02 augustus 2013
  Uitvoerende Kamer
  2309 (T6541)
  Samenvatting: 

  Misleidend adverteren – Onvoldoende vorming volgen.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Vormingsverplichting
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  04 juli 2013
  Uitvoerende Kamer
  2307 (T6446)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een geschreven opdracht, geen correct verkoopdossier samenstellen.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  15 juni 2012
  Uitvoerende Kamer
  2089 (T5855)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een schattingsverslag te hebben opgesteld dat de reële marktwaarde van voormeld goed niet benadert. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging niet bewezen, en spreekt hem vrij. Wel geeft de Kamer mee dat op basis van algemene artikels in tijdschriften en verzekeringswaarden men niet kan overgaan tot berekeningen van de waarde van een goed.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  16 mei 2012
  Uitvoerende Kamer
  2082 (T5876)
  Samenvatting: 

  Misleidende reclame – Bewust foutieve info verspreiden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 maart 2012
  Uitvoerende Kamer
  2036 (T5681)
  Samenvatting: 

  Onderzoeksplicht – antidateren documenten.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  06 januari 2012
  Uitvoerende Kamer
  1996 (T5611)
  Samenvatting: 

  Geen EPC opvragen – vergoeding vorderen die niet contractueel was vastgelegd.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Financiële verrichtingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  19 augustus 2011
  Uitvoerende Kamer
  1906 (T5199)
  Samenvatting: 

  Incorrecte informatieverstrekking – gebrek aan controle en toezicht - Inbreuk op de artikelen 4 en 53 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  25 maart 2011
  Uitvoerende Kamer
  1826 (T3987)
  Samenvatting: 

  Verkeerde weergave oppervlakte perceel – nalaten opdrachtgever te informeren – op eigen initiatief contractsvoorwaarden wijzigen – gebruik niet conforme bemiddelingsopdracht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  22 oktober 2010
  Uitvoerende Kamer
  1671 (T3990)
  Samenvatting: 

  Foutieve informatieverstrekking

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Bewezen geen sanctie
  18 maart 2010
  Uitvoerende Kamer
  806 (T3691)
  Samenvatting: 

  Niet naleven informatieplichten - Inbreuk op de artikelen 1,12 en 53 van de plichtenleer van het BIV en op Hoofdstuk VII, Afdeling 4, Onderafdeling 3 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  25 februari 2010
  Uitvoerende Kamer
  802 (T3701)
  Samenvatting: 

  Sluiten van een overeenkomst zonder te beschikken over alle nuttige informatie - Inbreuk op de artikelen 1, 12 en 53 van het Reglement van Plichtenleer en Hoofdstuk VII, Afdeling 4 van de WHPC.

  Aard klacht: 
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  30 oktober 2009
  Uitvoerende Kamer
  737 (T2966)
  Samenvatting: 

  De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben bemiddeld met een niet-conforme overeenkomst en tekort geschoten hebben aan de informatieplicht door o.a. nagelaten te hebben melding te maken van een hoogspanningscabine met erfdienstbaarheid op het terrein. Ook zou hij niet beschikken over een verzekering beroepsaansprakelijkheid of een financiële waarborg derdengelden. Aangezien de gebreken m.b.t. de informatieplicht moeilijk vast te stellen waren, de vastgoedmakelaar wel beschikt over een verzekering en derdenrekening en zijn blanco tuchtrechtelijk verleden werd hem een waarschuwing als sanctie opgelegd.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Niet-conforme overeenkomst
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Verzekering & borgstelling

Pagina's