Steden en gemeenten kunnen onroerende voorheffing o.a. per wijk laten verschillen

Steden en gemeenten kunnen onroerende voorheffing o.a. per wijk laten verschillen

woensdag 9 mei 2018

Afgelopen woensdag 2 mei 2018 werd in de plenaire vergadering het decreet aangenomen rond de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad. Daardoor zouden de gemeenten mogelijkheid krijgen om de onroerende voorheffing (ov) te differentiëren, bijvoorbeeld per wijk.

Gezien verwacht wordt dat de komende jaren de bevolking, en dan voornamelijk de één- en tweepersoonshuishoudens sterk zal toenemen, komt de woningmarkt onder druk te staan. Om dat op te vangen, zullen steden en gemeenten voortaan de mogelijkheid hebben om de ov, bv. per wijk te laten verschillen. Vandaag hebben ze maar één tarief voor de opcentiemen van de ov, die berekend wordt op het KI. Concreet betekent het dat wijk X met hogere of lagere opcentiemen wordt belast op het KI dan een naburige wijk Y binnen dezelfde gemeente. Zo wil men wonen in een stads- of dorpskern aantrekkelijker maken. Gemeenten kunnen bovendien ook andere criteria hanteren om te differentiëren, zoals bv. het type belastingplichtigen (bedrijven of particulieren).

De differentiatie kan bestaan onder de vorm van vrijstellingen of verminderingen, die louter de gemeentelijke opcentiemen betreffen. De gewestelijke basisheffing blijft ongewijzigd. De juridische bezwaren die de Raad van State opwierp, werden opgelost door een toevoeging aan het decreet lokaal bestuur, waardoor de gemeenteraad de vrijstellingen en verminderingen kan bepalen. Het nieuwe decreet zal in voege treden vanaf aanslagjaar 2019.