Guidelines verduidelijkt: omschrijving bemiddelingsopdracht en omvang bevoegdheid

Guidelines verduidelijkt: omschrijving bemiddelingsopdracht en omvang bevoegdheid

woensdag 17 mei 2017

Zoals aangekondigd in vorige BIV-Mail van 10 mei, zullen we de komende weken enkele bedingen toelichten die verplicht vermeld dienen te worden in de bemiddelingsopdrachten van de vastgoedmakelaar. Vandaag bespreken we artikel 2,1°, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007.
 

“De bemiddelingsopdracht maakt het voorwerp uit van een geschreven overeenkomst. De bedingen van deze bemiddelingsovereenkomst bepalen : 1° De opdracht van de vastgoedmakelaar en de omvang van zijn bevoegdheid. Deze worden in één enkele rubriek van het contract op duidelijke en ondubbelzinnige wijze beschreven, waarbij onder meer duidelijk blijkt of de opdracht van de makelaar het sluiten van de overeenkomst in naam en voor rekening van de consument omvat. In voorkomend geval, een duidelijke omschrijving van de mogelijkheid en de grenzen waarbinnen de vastgoedmakelaar kan onderhandelen over de prijs en de voorwaarden binnen het kader van de afgesproken opdracht”.
 

De volledige opdracht van de vastgoedmakelaar en de omvang van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid dienen duidelijk en ondubbelzinnig in één rubriek beschreven staan (één artikel) in de bemiddelingsovereenkomst beschreven. Het moet duidelijk zijn of de makelaar de opdracht heeft tot het enkel zoeken van een koper/huurder of dat hij in naam en voor rekening van de opdrachtgever een verkoopscompromis- of een verhuurovereenkomst kan sluiten met de koper.

Uit dit artikel vloeit voort dat, indien de bemiddelingsovereenkomst voorziet in complementaire diensten, de contractuele bepalingen hierover onmiddellijk aansluiten bij deze over de opdracht zelf.

Kijk de guidelines er nog eens op na via de website van de FOD Economie.