Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 456

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3653 (T10946)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar dient voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, aan geïnteresseerden had gevraagd om hun domicilie mee te delen en dit als vereiste voor het afleggen van een bezichtiging. De leden van de U.K. stellen dat het behoort geweten te zijn dat het opvragen van domiciliegegevens voorafgaand aan een bezichtiging disproportioneel is. De vastgoedmakelaar krijgt een waarschuwing als sanctie opgelegd.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3652 (T10939)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, hebben bemiddeld zonder geschreven opdracht vanwege alle eigenaars en het pand ook nadat een van de mede-eigenaars had te kennen gegeven het pand niet via zijn diensten te willen verkopen, verder te koop aan te bieden. Ook voerde hij publiciteit met vermelding van een foutieve verdieping waarop het onroerend goed gelegen zou zijn, en met vermelding van een oppervlakte van 90 m² terwijl hij hierover nog geen zekerheid had. De Uitvoerende Kamer aanziet de tenlasteleggingen als bewezen. Voor de volledigheid stelt de U.K. dat het in wezen niet formeel een voorafgaandelijke vereiste vormt van álle mede-eigenaars tegelijk een schriftelijke opdracht te hebben. Doch enige sterkmaking ontbreekt. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande de samenstelling van een verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1752 (D7866)

Samenvatting

Cotisation – absence de formation - non-collaboration avec l’Institut – non-respect de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1730 (D7739)

Samenvatting

Stage – signature contrefaite du maître de stage - faux en écriture et usage de faux - articles 9 et 13 du règlement de stage

Aard van de klacht

Stage

Artikels

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3648 (T10677)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld op basis van een geschreven bemiddelingsovereenkomst dewelke niet voldoet aan de vereisten. Ook heeft hij nagelaten de kopers van een onroerend goed betrouwbare informatie te verschaffen, door mee te delen dat er geen stookolietank aanwezig was terwijl er in werkelijkheid wel nog een stookolietank bij goed aanwezig was. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan de permanente vorming. De Uitvoerende Kamer weerhoudt alle tenlasteleggingen en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 3 weken, waarvan 1 week effectief en 2 weken met uitstel op. Het uitstel is verbonden aan de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3646 (T10622)

Samenvatting

De aangeklaagde stagiair-vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten zich op een transparante wijze te veruitwendigen als BIV-erkend vastgoedmakelaar, en dit door na te laten in de advertenties die hij hanteerde zijn BIV-nummer te vermelden en duidelijk te stellen dat hij tussenkwam als zelfstandig vastgoedmakelaar in het kader van vastgoedbemiddeling. De leden van de U.K. kunnen de erkenning door de aangeklaagde waarderen. Hij krijgt een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermeldingen op documenten en website
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3639 (T10603)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in de jaren 2017 en 2018 hebben nagelaten voldoende aandacht te besteden aan de permanente vorming. Er werd slechts 1 uur vorming gevolgd, terwijl aangeklaagde gehouden was over de loop van 2 burgerlijke jaren 20 uren vorming te volgen. Bovendien laat de vastgoedmakelaar na te antwoorden op de briefwisseling van het Instituut. Sanctie: 1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 3 jaren. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 38 uren verbonden, die dienen uitgevoerd bovenop de deontologische verplichting van bijscholing en met uitsluiting van de e-learning.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3625 (T10384)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten op een degelijke wijze zijn kantoor te hebben georganiseerd waardoor er oneigenlijk gebruik van de derdenrekening kon worden gemaakt door medewerkers. De vastgoedmakelaar haalt een uitdovend scenario van carrière aan, maar dit houdt volgens de Uitvoerende Kamer tuchtrechtelijk weinig steek. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Er moet gewezen worden dat de aangeklaagde werd weggelaten bij het Instituut. De Uitvoerende Kamer heeft echter de bevoegdheid te oordelen over tuchtvervolgingen die betrekking hebben op feiten voorafgaand aan de beslissing tot verwijdering van de vastgoedmakelaar van het Tableau, mits de rechtskundig assessor het onderzoek heeft aangevat uiterlijk een jaar na voornoemde beslissing.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen
Toezicht kantoor en personeel
Eer en waardigheid

Artikels

Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Vastgoedmakelaar: voorschriften teneinde medecontractant te worden van opdrachtgever – verbod overdraagbare optie
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3623 (T10516)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 onvoldoende aandacht besteed aan uw permanente vorming. De vastgoedmakelaar reageert niet op de briefwisseling vanuit het Instituut en verschijnt ook niet ter zitting, waardoor de leden van de U.K. geen omstandigheden in aanmerking kunnen nemen voor het totaal ontberen van het volgen van de deontologisch opgelegde vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaren, met als voorwaarde het volgen van opleidingen ten belope van 50 uren.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1721 (D7782)

Samenvatting

Courtier – agent immobilier intermédiaire - gestion compte de tiers – prélèvement anticipé des commissions - contrats irréguliers – honoraires HTVA – adresse de signature – déficit de formation - manquement aux articles 1, 29, 30, 31, 37 et 66 du Code de déontologie

Aard van de klacht

Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Artikels

Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1720 (D7241)

Samenvatting

Courtier – agent immobilier intermédiaire - absence de compte de tiers – non collaboration avec l’Institut – régisseur - absence de décompte aux clients - manque de transparence – absence de PEB dans les publicités – déficit de formation - manquement aux articles 1, 29, 37, 44, 66, 68, 69 et 70 du Code de déontologie

Aard van de klacht

Régisseur
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens : opérations bancaires sur comptes uniquement par transferts et justifiables
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3616 (T10371)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder, door kadastrale gegevens op te vragen voor onroerende goederen waar hij geen bemiddelingsopdrachten voor had. De vastgoedmakelaar verklaart dat de opzoekingen kaderen in het maken van een gratis schatting die ze voor deze eigendom uitgevoerd hebben. Slechts sinds een aantal maanden wordt geverifieerd of de aanvrager ook effectief eigenaar is. De Uitvoerende Kamer herinnert aangeklaagde aan de bepalingen in de deontologie van de vastgoedmakelaar en de door de gebruiker aanvaardde end-user agreement in de databank. De vastgoedmakelaar krijgt een berisping als sanctie, met bijkomend het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren, specifiek aangaande de informatieplicht.

Aard van de klacht

Collegialiteit
Eer en waardigheid

Artikels

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3612 (T9615)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar kreeg bij een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer een voorwaardelijke schorsing van drie weken als sanctie. Dit met voorwaarde van het volgen van 30 uur vorming. Bij opvolging stellen de leden van de U.K. vast dat aangeklaagde (die ter zitting niet verschijnt) niet de nodige attesteren van 30 uur vorming voorlegt. De voorwaardelijke sanctie wordt dan ook omgezet in een effectieve schorsing.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie

Artikels

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1708 (D7500)

Samenvatting

Syndic – non-respect d’une sanction disciplinaire - exercice de la profession pendant une suspension - non-respect article 21 loi 11/02/2013 – information des copropriétaires

Aard van de klacht

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Non respect sanction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1710 (D7764)

Samenvatting

Courtier – agent immobilier intermédiaire - prête nom – collaboration tiers non agréé IPI – non supervision agence – absence de compte de tiers - manquement aux articles 1, 3, 4, 12, 22, 23, 29, 30, 45 et 66 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Supervision bureau & personnel

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing