Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 386

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3335 (T9583)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-rentmeester heeft in het kader van het beheer van een appartement nagelaten huurgelden over te maken aan de opdrachtgevers. Aangeklaagde geeft geen verweer/uitleg na meerdere malen te zijn uitgenodigd en hierover uitdrukkelijk bevraagd te zijn geweest. Hij verschijnt ook niet op de zitting. De leden van de Uitvoerende Kamer zien gelet op de bewezenverklaring van de aanklachten slecht 1 sanctie als de juiste en dit is de schrapping van het tableau van aangeklaagde.

Aard van de klacht

Rentmeesterschap
Eer en waardigheid
Financiële verrichtingen

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1583 (D7009)

Samenvatting

Régisseur - prélèvements abusifs – détournement - contrat fictif – absence de formation - devoirs de probité, loyauté, dignité, délicatesse et formation - manquement aux articles 1, 26 à 29, 36, 44, 69 et 70 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Régisseur
Transactions financières
Obligation de formation
Probité et dignité
Contrat non conforme

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
honoraires
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3329 (T9496)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in de periode 2015-2017 geen permanente vorming hebben gevolgd. Dit wordt op de zitting bevestigd, de vastgoedmakelaar geeft aan de behoefte niet te hebben gehad. De Uitvoerende Kamer tilt hier zwaar aan, en geeft de aangeklaagde de sanctie van 1 maand voorwaardelijke schorsing, op voorwaarde van het volgen van 45 uren permanente vorming.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3324 (T9436)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar bemiddelde over de verkoop van een woning zonder over een bemiddelingsopdracht vanwege alle mede-eigenaars te beschikken. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat deze inbreuken tegen de deontologie ernstig zijn. Aangeklaagde had van bij aanvang alle nodige verificaties moeten uitvoeren en de nodige documenten moeten opvragen. Hij krijgt een schorsing van twee weken met uitstel en het volgen van 6 uur permanente vorming specifiek aangaande de samenstelling van een verkoopdossier en het opstellen van een verkoopsovereenkomst als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Controle identiteit en hoedanigheid opdrachtgever
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1525 (D6326)

Samenvatting

Syndic – collaboration avec un tiers non agréé IPI – conflit d’intérêt – dissimulation d’informations aux copropriétaires – paiement indu – remboursement tardif de sommes dues à l’ACP – mention de son n° IPI pendant son omission du tableau des titulaires - manquement aux articles 1, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 38, 44, 72, 76 et 78 du Code de déontologie

Aard van de klacht

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Devoir de recherche et d'info
Non respect sanction

Artikels

Conseils objectifs au commettant pour la souscription d’assurances
collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Fin de la mission - exercice jusqu'au terme
Formation stagiaire
Interdiction d’exercer sans mission
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Véracité des informations sur la qualité ou l’activité d'agent immobilier
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3307 (T9541)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus zou financiële verrichtingen hebben gedaan namens de Vereniging van Mede-eigenaars na de beëindiging van zijn mandaat. Hij was er uitdrukkelijk op gewezen door zijn opvolger dat hij dit niet meer mocht doen. De aangeklaagde erkend zijn fout en stortte de bedragen terug. Hij wordt door de UK gesanctioneerd met een berisping.

Aard van de klacht

Syndicus - financieel beh.

Artikels

Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3304 (T9264)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus zou hebben nagelaten de jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren, en gedurende drie jaar geen afrekeningen voor de VME hebben opgesteld. De Uitvoerende Kamer tilt hier zwaar aan, en legt de aangeklaagde de sanctie van 2 weken schorsing met uitstel gedurende 3 jaar op.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.

Artikels

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1550 (D6835)

Samenvatting

Courtier – non restitution d’un acompte – non réponse à l’assesseur juridique - manquement aux articles 1, 29 et 44 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Transactions financières

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1560 (D5254)

Samenvatting

Courtier – restitution tardive d’acomptes – contrat de courtage – compte de tiers – prête nom – abus de confiance - pas de contrat écrit - non suivi des formations – antécédents disciplinaires - manquement aux articles 1, 3, 4, 8, 22, 28, 29, 30, 36, 44 et 67 du Code de déontologie ainsi qu’à la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67 et 69 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Courtage vente
Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Projet écrit de convention
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1559 (D7058)

Samenvatting

Courtier – prête nom – collaboration avec un tiers non agréé – non supervision d’agence – non suivi des formations – non réponse à l’assesseur juridique – honoraires – publicité trompeuse – non-respect des obligations en cas de fin de contrat - antécédents disciplinaires - manquement aux articles 1, 3, 4, 15, 16, 17, 22, 23, 36, 44 et 53 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006.

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Confraternité
Obligation de formation
Non respect sanction
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Fin de la mission - exercice jusqu'au terme
Interdiction d’exercer sans mission
Restitution des documents au commettant
Vérification de la solvabilité
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3285 (T9016)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van onroerende goederen in verschillende dossiers hebben bemiddeld zonder geschreven bemiddelingsopdracht die voldoet aan de voorschriften van het K.B. van 12 januari 2007, hebben nagelaten in de gevoerde publiciteit de stedenbouwkundige informatie te vermelden, en geen compleet en actueel verkoopdossier samengesteld te hebben.

Aangeklaagde geeft aan de Uitvoerende Kamer geen informatie te hebben bezorgd aangezien de klacht zou zijn ingediend onder een valse naam. De vastgoedmakelaar zou hiervoor klacht hebben neergelegd wegens laster en eerroof, waardoor de raadsman van de aangeklaagde meent dat de huidige zaak op heden niet in overweging en beoordeling kan worden genomen.

De Uitvoerende Kamer oordeelt dat een klager niet is gehouden zijn identiteit en zijn adres op te geven, en dat uitdrukkelijk is geoordeeld door het Hof van Cassatie dat een tuchtoverheid zich niet moet onthouden tot een uitspraak over feiten die het voorwerp uitmaken van een strafvervolging die nog niet definitief afgesloten is. De makelaar krijgt 2 weken effectieve schorsing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3284 (T9472)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou nagelaten hebben een huurwaarborg van 1050 euro aan huurders terug te geven. Ook geeft de makelaar blijk van een manifest gebrek aan ontzag en respect jegens de tuchtoverheid door niet op passende wijze te antwoorden op vragen om inlichtingen van de Uitvoerende Kamer. De U.K. oordeelt dat de makelaar zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlasteleggingen zoals opgenomen in de plichtenleer en aan art. 461 Sw, en leggen hem de sanctie van schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars op.

De makelaar was reeds sinds 20.01.2018 geschrapt. De U.K. heeft, krachtens art. 14, § 4 van de Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar de bevoegdheid om te oordelen over tuchtvervolgingen die betrekking hebben op feiten die voorafgaan aan de beslissing die de vastgoedmakelaar heeft verwijderd van het tableau, mits de rechtskundig assessor het onderzoek heeft aangevat uiterlijk een jaar na deze beslissing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3282 (T7076)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar kreeg in een vorige tuchtbeslissing 2 maanden schorsing met uitstel gedurende 1 jaar opgelegd. Dit uitstel werd verbonden aan de voorwaarde tot het volgen van bijkomende vorming ten belope van 30 uur. Er werden geen bewijzen van opleidingen en vormingen overgemaakt. De Uitvoerende Kamer oordeelt aldus dat de eerdere sanctie in effectief wordt omgezet.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Niet-naleving tuchtsanctie

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3281 (T9447)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een woning, de opdrachtgevers na hun aanvaarding van een uitgebracht bod ongeoorloofd onder druk hebben gezet om een tweede gewijzigd bod te aanvaarden. De Uitvoerende Kamer oordeelt dat de vastgoedmakelaar strijdig aan het mandaat van zijn opdrachtgever handelde, en legt hem een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande de opmaak van verkoopovereenkomsten als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Vastgoedmakelaar: overeenkomst met gegadigde enkel bij mandaat/sterkmaking
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3275 (T9221)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar voerde op een oncollegiale wijze publiciteit. Ze impliceerde dat andere makelaars aan te hoge erelonen werken. De vastgoedmakelaar krijgt door de Uitvoerende Kamer een waarschuwing opgelegd.

Aard van de klacht

Collegialiteit
Eer en waardigheid

Artikels

Co-exclusieve samenwerking tussen collega's
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing