Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 386

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3421 (T9710)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar moet voor de Uitvoerende Kamer verschijnen wegens het schenden van de discretieplicht. Naar aanleiding van het door de opdrachtgeefster vroegtijdig willen stopzetten van de opdracht werd door de aangeklaagde vastgoedmakelaar een mail verzonden naar de opdrachtgeefster. Haar ex-echtgenoot, diens raadsman en de notaris die de scheiding van de opdrachtgevers regelde werden in kopie geplaatst. In de mail werd verwezen naar de verhuisplannen van de opdrachtgeefster naar het buitenland, wat de opdracht bemoeilijkt zou hebben. Deze informatie werd haar echter vertrouwelijk meegedeeld, daar de verstandhouding met de ex-echtgenoot niet optimaal was. De leden van de Uitvoerende Kamer oordeelden dat de schending van de discretieplicht bewezen was. Dat de ex-echtgenoot nader en met details die de opdracht te buiten gaan, middels eigen inzichten/commentaar van aangeklaagde werd ingelicht is namelijk foutief en valt buiten de opdracht van aangeklaagde. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren, specifiek aangaande privacy/deontologie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Kwijting ontvangen gelden
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3418 (T10024)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van diverse dossiers gelden die op haar derdenrekening stonden hebben aangewend voor eigen doeleinden. Op de zitting betwist de raadsman de feiten niet, aangeklaagde ging failliet en had het financieel moeilijk.

De leden van de Uitvoerende Kamer erkennen dat het aanwenden van andermans gelden een heel laakbaar gegeven is, wat invloed heeft op de gehele beroepsgroep. Aangeklaagde wordt geschrapt van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3407 (T9619)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar kan voor een periode van drie jaar geen bewijsstukken van permanente vorming voorleggen. Ter zitting haalt de raadsman van de aangeklaagde gezondheidsproblemen van een familielid als reden voor het niet volgen van vorming aan. Het belang van de permanente vorming wordt niet ontkend. De leden van de Uitvoerende Kammer tillen zwaar aan het ontbreken van bewijzen van permanente vorming, wat een noodzaak is ter garantie dat elke erkende vastgoedmakelaar over de meest actuele kennis beschikt. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 40 uren als sanctie.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3404 (T9991)

Samenvatting

Aangeklaagde zou een eerder opgelegde sanctie van twee maanden schorsing niet hebben nageleefd, hetgeen blijkt uit het inspectieverslag van de Dienst Depistage van het Beroepsinstituut Van Vastgoedmakelaars. De leden van de Uitvoerende Kamer achten de feiten bewezen, en leggen aangeklaagde 6 maanden schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars op als sanctie. Aangezien de aangeklaagde ondertussen de weglating van de lijst van erkende vastgoedmakelaars aanvroeg treedt de sanctie in werking bij een eventuele wederinschrijving.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie

Artikels

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3401 (T9845)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar diende zich naar aanleiding van verschillende deontologische dossiers te verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer. Zo zou hij onder andere hebben nagelaten zijn opdrachtgever mondeling in te lichten over de uitvoering van de opdracht en hebben nagelaten een volledig verkoopdossier samen te stellen. Ook benaderde hij verschillende verkopers van onroerende goederen herhaaldelijk onder een valse naam en stelde zich voor als een geïnteresseerde kandidaat-koper. Hij legde meermaals een afspraak tot bezichtiging vast, en maakte zich pas na de bezichtiging als erkend vastgoedmakelaar kenbaar met het oog op het sluiten van een bemiddelingsopdracht met de eigenaars.

De Uitvoerende Kamer legde een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Collegialiteit
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: controle gelijktijdige opdracht collega
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3381 (T9787)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten in het kader van de verkoop van twee appartementen geen betrouwbare informatie over de bewoonbare oppervlakte aan de opdrachtgevers over te hebben gemaakt en kandidaat-kopers niet op een correcte wijze te hebben geïnformeerd. De leden van de U.K. menen dat alle verschafte uitleg aangeeft dat aangeklaagde nagelaten heeft zelf voorafgaandelijk de nodige verificatie ter plaatse te voeren. Hij krijgt een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Vrijspraak

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3379 (T9844)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, een bemiddelingsopdracht hebben afgesloten en deze hebben geantidateerd. Dit zou hij gedaan hebben in de wetenschap dat collega-vastgoedmakelaars reeds door de opdrachtgever belast waren met een co-exclusieve bemiddelingsopdracht. De leden van de U.K. menen dat er niet afdoende bewijs van antidatering voorligt, en spreken de aangeklaagde vrij van de tenlastelegging.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Collegialiteit
Eer en waardigheid
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3363 (T9686)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van een verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten op te volgen of een door de koper te betalen waarborg op de derdenrekening van aangeklaagde werd overgeschreven. De leden van de U.K. spreken t.a.v. aangeklaagde de sanctie van berisping uit.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1581 (D7144)

Samenvatting

courtier – rétention d’acomptes - transfert tardif - compte de tiers – transferts injustifiés - formation professionnelle - devoirs de dignité, de loyauté, de diligence, de délicatesse, d’information et de probité – manquement aux articles 1, 28, 29, 36 44, 67 et 69 du Code de déontologie et à la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier.

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Transactions financières
Confraternité
Obligation de formation
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Artikels

Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1580 (D6642)

Samenvatting

Courtier – collaboration avec des personnes non agréés IPI – non supervision d’agence - irrespect – garantie locative - absence de formation - devoirs de dignité, délicatesse, probité et confraternité - manquement aux articles 1, 3, 4, 22, 23, 28, 36 et 44 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Confraternité
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1565 (D7048)

Samenvatting

Stage fictif – faux en écritures et usage de faux - absence de formation - devoirs de probité, de loyauté, de dignité, de délicatesse, de confraternité et de respect de l’Institut et de ses organes - manquement aux articles 1, 23, 36 et 44 du Code de déontologie et 3, 8, 9 et 13 du règlement de stage.

Aard van de klacht

Obligation de formation
Stage
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction
Confraternité

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3359 (T9599)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed niet beschikt hebben over een schriftelijke opdracht, en publiciteit hebben gevoerd gedurende de exclusieve opdracht van een vastgoedmakelaar-collega. Verzwarend is dat aangeklaagde voor gelijkaardige feiten werd gesanctioneerd. Bovendien werd in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 onvoldoende aandacht besteed aan de permanente vorming. Sanctie: 1 maand schorsing, waarvan 2 weken met uitstel gedurende 3 jaren. De Uitvoerende Kamer verbindt aan de voorwaardelijke schorsing ten belope van 2 weken de voorwaarde van het volgen van bijkomende opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Collegialiteit
Vormingsverplichting
Niet-conforme overeenkomst

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Collegialiteit
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: voorbehoud met betrekking tot de prijs
Vastgoedmakelaar: respect opdracht collega
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3357 (T9744)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in verschillende dossiers nagelaten derdengelden over te maken aan de instrumenterende notaris. De gelden zijn verdwenen en niet gearriveerd ten bedrage en op rekeningnummer aan wie het toebehoorde. De vastgoedmakelaar geeft hier geen toelichting over, op geen enkele briefwisseling van het Instituut werd er gereageerd door de aangeklaagde. De leden van de Uitvoerende Kamer tillen zwaar aan dergelijke feiten die het imago van élke vastgoedmakelaar aantasten. De Uitvoerende Kamer oordeelt dan ook dat de schrapping van de aangeklaagde de enige gepaste sanctie is om op tuchtrechtelijk vlak het juiste signaal te geven.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid

Artikels

Borgstelling
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3353 (T9669)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed nagelaten hebben betrouwbare informatie over te maken aan de bij de opdracht betrokken personen omtrent de aard van het goed, door het goed in de publiciteit te omschrijven als een woning terwijl het in werkelijkheid een handelspand betreft. De koper werd na ondertekening van het compromis voorgespiegeld dat een functiewijziging naar woning mogelijk is. De leden van de U.K. stellen de nederige erkenning door aangeklaagde op prijs en leggen hem een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3337 (T9545)

Samenvatting

Op een platform voor vastgoedadvertenties werd een advertentie geplaatst, maar er werd nagelaten duidelijk te vermelden dat deze advertentie afkomstig was van een vastgoedmakelaar. Er werd vermeld dat het appartement werd verkocht door een particulier en dat de eigenaar kon worden gecontacteerd. De leden van de U.K. zijn van oordeel dat het publiek, en elke geïnteresseerde in het pand is gerechtigd te weten dat de eigenaar/verkoper de hoedanigheid van erkend vastgoedmakelaar heeft en op die gronden gebonden is om de vigerende regelgeving en wetten na te leven.

Ook besteedde de vastgoedmakelaar onvoldoende aandacht aan zijn permanente vorming.

Sanctie : een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Bekijk de beslissing