Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 456

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1890 (D7663)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – Formation permanente – non-respect d’une sanction disciplinaire

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4021 (T11316)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 onvoldoende aandacht besteed aan zijn permanente vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel op voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4003 (T12286)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed een bod hebben aanvaard in naam van de opdrachtgevers, zonder dat hij gemachtigd was de koop in naam en voor rekening van uw opdrachtgevers af te sluiten. Vervolgens zou hij de opdrachtgevers op ongeoorloofde wijze onder druk hebben gezet om het door hem aanvaarde bod te tekenen en een commissieloon te betalen. De leden van de Uitvoerende Kamer achtten de tenlastelegging bewezen, en leggen hem als sanctie een waarschuwing op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Verbod uitoefening zonder opdracht
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4000 (T12288)

Samenvatting

Aangeklaagde moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer, aangezien hij in het kader van de activiteiten van zijn bvba zou hebben samengewerkt met een niet-erkende vastgoedmakelaar. Aangeklaagde werd voor gelijkaardige feiten eerder gesanctioneerd. Ter zitting verschijnt niemand. De leden kunnen de aangereikte stukken en het gebrek aan ontkenning slechts op één wijze vatten en weerhouden de inbreuk ten laste van aangeklaagde. Sanctie: 6 maand schorsing.

Aard van de klacht

Samenwerking met niet-erkenden

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3988 (T10603)

Samenvatting

Aangeklaagde werd opgeroepen met oog op de mogelijkheid tot het voeren van verweer aangaande de niet-naleving van een eerdere tuchtbeslissing die aangeklaagde hield tot het volgen van opleidingen gedurende 38 uren. Uit de gegevens blijkt dat in het jaar 2020 11 ½ uur opleiding werd gevolgd, waardoor geenszins voldaan werd aan de haar opgelegde tuchtbeslissing. Bij gebreke aan verweer is er ook geen enkel argument hiertoe voorradig. Derhalve valt aangeklaagde de eerder met uitstel uitgesproken 1 maand schorsing te beurt.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1881 (D8357)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire - compte de tiers – prélèvements injustifiés - manque de collaboration avec l’Institut – manquements aux devoirs de probité, transparence, de diligence, de loyauté et violation des articles 1, 29, 30, 44 et 66 du Code de déontologie, de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier et de l’article 21/2 § 1er à §6 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier.

Aard van de klacht

Transactions financières
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1879 (D8251)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé IPI – absence de compte de tiers - formation permanente - violation des articles 1, 3, 4, 29, 30, 37 et 66 du Code de déontologie et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1884 (D8369)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé IPI - mentions obligatoires – contrat de courtage non conforme à la réglementation – honoraires mentionnés hors TVA - PEB – absence de collaboration avec l’Institut - formation permanente

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Devoir de recherche et d'info
Collaboration à l'instruction
Contrat non conforme

Artikels

Collaboration co-exclusive avec des confrères
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1883 (D8248)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – publicité – renseignements urbanistiques – contrat de courtage non conforme à la réglementation – manquements aux devoirs d’information, loyauté, transparence et probité et violation aux articles 1, 12 et 20 du Code de déontologie

Aard van de klacht

Courtage vente
Contrat non conforme
Devoir de recherche et d'info

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Publicité trompeuse du bien présenté
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3978 (T11756)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar-beheerder wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij onder andere in het kader van het beheer van een onroerend goed nagelaten zou hebben het nodige te doen om het goed te laten voldoen aan de heersende woningkwaliteitsnormen. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 80 uren.

Aard van de klacht

Rentmeesterschap

Artikels

Beheerder: advies aan opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3959 (T11791)

Samenvatting

Aangeklaagde schreef gelden van de derdenrekening op naam van haar kantoor over naar de rekening op naam een bvba met de vermelding ‘voor even’, zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die conform instructie van de opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overgeschreven worden, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat aangeklaagde kon aantonen dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Sanctie: schrapping.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1857 (D8267)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – convention de location – commission dé réservation – conflit d’intérêt – devoirs de transparence, d’information, de probité et de dignité - violations des articles 1, 8, 27, 28 et 39 du Code de déontologie

Aard van de klacht

Courtage location
Probité et dignité

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Interdiction des conflits d’intérêt
Projet écrit de convention
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1856 (D7722)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé – compte de tiers – prélèvements sans justification – confusion de patrimoines - non supervision d’un stagiaire - formation permanente - mentions obligatoires – certificat PEB – manquements aux devoirs d’honorabilité, de probité, de diligence, de formation – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Obligation de formation
Stage
Probité et dignité

Artikels

Décomptes clairs et détaillés
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1855 (D8543)

Samenvatting

Cotisations – formation permanente – non-respect d’une condition probatoire d’une suspension disciplinaire – absence de diligence - violation de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007, des articles 1, 37 et 44 du Code de Déontologie et de l’article 19 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier.

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction
Cotisation IPI

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3918 (T11983)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar-syndicus moest zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij onduidelijk was in de hoedanigheid waarin hij tussenkwam op de Algemene Vergadering. Hierdoor had hij diverse belangenconflicten gecreëerd...

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Artikels

Vorming stagiair
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing