BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Nog enkele dingen vóór de stage begint...

Nog enkele dingen vóór de stage begint...

Aangemaakt op: 17/03/2021
Laatste update: 19/03/2021

Stageovereenkomst

Het model van stageovereenkomst van het BIV bevat alle nuttige en noodzakelijke informatie. Als je dit gebruikt, ben je zeker dat je goed zit. Wil je toch iets anders gebruiken, dan moet je minstens de gegevens van dit model opnemen. 

Eventueel kan er bij aanvang van de stage of op een later tijdstip een addendum of een bijkomende stageovereenkomst door de partijen worden ondertekend. In dat geval moet ook dit addendum goedgekeurd worden door de Uitvoerende Kamer. 

Bemiddelaar en syndicus? Hoofdstage en bijstage

Wie vastgoedmakelaar-bemiddelaar én vastgoedmakelaar-syndicus wil worden moet een ‘hoofdstage’ kiezen die 200 dagen duurt en een ‘aanvullende’ stage van 100 dagen volbrengen.  

Beide stages kunnen tegelijkertijd of na elkaar gelopen worden. Als je een stage als bemiddelaar en tegelijkertijd een stage als syndicus doet, dan heb je twee stage-agenda's om in te vullen. Vul de juiste activiteit aan in de juiste agenda. 

Voor wat betreft de (schriftelijke en mondelinge) bekwaamheidsproef moet de hoofdstage eerst als geldig gevalideerd worden vooraleer je de bekwaamheidsproeven voor de bijstage kan afleggen. Met andere woorden: je moet toelating gekregen hebben om de bekwaamheidsproef af te leggen voor je hoofdstage, alvorens je diezelfde toelating kan krijgen voor je bijstage. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In de bijdrage die iedere titularis en stagiair jaarlijks betaalt, zit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (+ borgstelling) inbegrepen.  

Je bent ook als stagiair dus automatisch verzekerd zodra je wordt ingeschreven op de lijst van stagiairs. 

Stage lopen in het buitenland

Elke stage wordt verplicht gelopen in en voor een kantoor in België. Het is dus niet mogelijk om (een deel van) de stage in het buitenland te volbrengen. 

De derdenrekening

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars krijgen regelmatig gelden gestort die tijdelijk moeten bijgehouden worden voor anderen in het kader van hun professionele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een waarborg of een voorschot, betaald bij de aankoop van een woning. Deze gelden moeten gescheiden blijven van het eigen vermogen van de vastgoedmakelaar. Dat wordt gedaan via een derdenrekening (ook wel kwaliteitsrekening genoemd). Het is dus een aparte bankrekening die gebruikt wordt voor betalingen van en aan derden. 

Bij je inschrijving op de lijst van stagiairs (je aanvraag “vastgoedmakelaar worden”) wordt gevraagd om een bewijs (attest van de bank) te uploaden dat je over zo’n derdenrekening beschikt. Dit mag de derdenrekening van het stagekantoor zijn.  

Hou er rekening mee dat als je tijdens je stage eigen activiteiten ontwikkelt buiten het kantoor van de stagemeester, je voor deze activiteiten over een eigen derdenrekening moet beschikken. 

Wie enkel stage loopt als syndicus hoeft niet over een derdenrekening te beschikken. 

Schijnzelfstandigheid? 

Soms krijgen we de vraag of een stagiair geen schijnzelfstandige is.

De BIV-regelgeving (zie BIV-stagereglement, art. 9 en art. 14 §1,3°, en Vastgoedmakelaarswet van 2013, art. 5§1 en art. 8) leggen op dat de stage dient te verlopen onder het zelfstandigenstatuut, net zoals dat voor bijvoorbeeld een stagiair-advocaat het geval is.

Je hebt met andere woorden de plicht zelfstandige te zijn en je mag geen arbeidsovereenkomst hebben met je stagemeester tijdens je stage. Bij je aanvraag om vastgoedmakelaar te worden, is het toevoegen van een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringskantoor verplicht. Daarmee staaf je natuurlijk je statuut van zelfstandige. 

Gebruik ons modeldocument voor een stageovereenkomst. Dit document is volledig conform het stagereglement en is getoetst aan de problematiek van de schijnzelfstandigheid. 

Consulteer de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie over schijnzelfstandigheid.

Was dit artikel nuttig?