Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Aangemaakt op: 16/03/2020
Laatste update: 07/04/2020

De afgelopen dagen worden we overspoeld met vragen van zowel bemiddelaars als syndici omtrent de gevolgen van de maatregelen genomen tegen het coronavirus. In deze FAQ bieden we een zo helder mogelijk antwoord op de bezorgdheden.

We zijn gesloten, maar absoluut nog bereikbaar! We sluiten ons kantoor om de gezondheid van eenieder te beschermen. Zoals vermeld kan je je vragen richten naar info@biv.be. De berichten in deze infobox worden dagelijks door verschillende personeelsleden behandeld. De fysieke sluiting betekent geenszins dat we in deze crisis onze verantwoordelijkheid als beroepsinstituut niet zouden nemen. We blijven de actualiteit nauwgezet opvolgen!

Algemeen

Wat met mijn vormingsplicht voor dit jaar?

De huidige regel i.v.m. permanente vorming blijft gelden. Maar de mogelijkheden om vorming vanop afstand te volgen (denk aan webinars) werden aanzienlijk uitgebreid. Het op dit moment erkende aanbod kan je terug vinden op  www.biv.be/vorming.

Ook het volgen van gratis BIV e-learning (voor max. 2 uur per jaar) blijft uiteraard een optie.

Mag ik achter gesloten deuren nog op mijn kantoor werken?

Werk zoveel mogelijk van thuis uit! Respecteer bij onmogelijkheid van telewerk de regels van social distancing!  Indien je toch op kantoor zou werken dan kan dit enkel met gesloten deuren. Doe je inkomdeur op slot, en hang een bericht op dat je kantoor gesloten is (omwille van corona-maatregelen) en dat je telefonisch en per e-mail bereikbaar blijft ….

 

Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk is de norm! Als zaakvoerder/werkgever faciliteer je dus best telewerk. Toch uit noodzaak op kantoor? Respecteer social distancing.

Meer info rond de regels inzake economische werkloosheid voor je bedienden vind je op deze pagina van de FOD Economie.

 

 

 

Wat met de zittingen, examens en competentietesten op het BIV?

Om de verdere verspreiding van het virus in te perken, heeft het Bureau besloten om alle sessies van zowel de competentietest als van het schriftelijk examen te annuleren.

Van zodra het mogelijk is om je opnieuw in te schrijven hiervoor, informeren we je via onze nieuwskanalen. 

Daarnaast worden ook alle tucht- en administratieve zittingen, evenals de mondelinge examens uitgesteld tot en met minstens 19 april.  Ook hier zullen de betrokkenen - van zodra nieuwe zittingsdata gekend zijn- worden geïnformeerd.

Welke verscherpte maatregelen zijn er van kracht sinds 18/03, 12u?

Op 17 maart hield de federale regering een persconferentie n.a.v. de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Daarbij wou ze niet spreken van het woord ‘lockdown’. Het gaat om versterkte maatregelen. Er werd beslist dat eenieder thuis moet blijven en contact met de buitenwereld moet vermijden, behalve voor wie noodzakelijke verplaatsingen moet doen (apotheek, voeding, tanken…) en voor wie naar zijn werk moet. Buiten komen kan, maar dan enkel met een gezinslid of vriend(in). Hou daarbij afstand, samenscholingen (in groep) zijn hoe dan ook verboden.

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering! Thuiswerk is dus de norm. Is dat niet mogelijk, dan respecteer je maximaal de regels van ‘social distancing’. Indien je toch op kantoor zou werken dan kan dit enkel met gesloten deuren. Doe je inkomdeur op slot en hang het bericht op dat je kantoren gesloten zijn (omwille van corona-maatregelen), en dat men telefonisch en per e-mail bereikbaar blijft …. We rekenen er wel op dat je telewerk mogelijk maakt!

Niet-essentiële zaken (kantoren) moeten verplicht sluiten. Dit betekent echter niet dat je geen werk meer kan verrichten! Dossiers en e-mails behandelen, de vereiste documenten vergaren... dit zal je vanaf je pc moeten gebeuren. Plaatsbezoeken etc. kunnen niet meer plaatsvinden, gezien dit contact vereist met andere personen.

De regels gingen in vanaf woensdag 18 maart om 12u en werden door de Nationale Veiligheidsraad op 27 maart nogmaals verlengd tot en met minstens 19 april!

 

Wordt er uitstel van betaling verleend voor de BIV-ledenbijdrage?

Recent mocht je de BIV-bijdrage voor 2020 ontvangen. Rekening houdende met de verscherpte maatregelen en de economische implicaties heeft het BIV beslist om de betalingstermijn voor de bijdrage 2020 uit te stellen tot 30 juni 2020

 
Mogen verhuizingen nog plaatsvinden?

Op de website van het crisiscentrum lezen we in FAQ8 (6 april, 12u): Mogen verhuizingen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?

Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen.  Een dringende verhuizing, binnen het land, uit het land en naar het land is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen indien mogelijk. Het begrip "dringend" verwijst naar:
(1) de ongezondheid van de woning of het dreigende gevaar voor de gezondheid van de bewoners; 
(2)  de  financiële situatie van de bewoners die niet in staat zijn twee woningen tegelijk te betalen;
(3) het feit dat een nieuwe huurder, bij gebrek aan een ander huisvestingsalternatief, de bewoonde woning moet betreden om door de verhuizing in kwestie te worden ontruimd.
 

Weet ook dat veel verhuisfirma’s hun activiteit hebben stopgezet. Wie verhuist zal zich sowieso best wenden tot de gemeentelijke diensten voor een attest toestemming ‘dringende verhuis’. Wij werden geïnformeerd dat er reeds verhuizers door politiediensten boetes kregen opgelegd, omwille van een niet-essentiële verplaatsing.

 
Kan een bemiddelingsopdracht ten gevolge van de corona-maatregelen opgeschort worden?

Bemiddelingsopdrachten met consumenten staan onder zware druk, gezien deze voor een ‘bepaalde duur’ zijn aangegaan. De vastgoedmakelaar heeft zich geëngageerd om prestaties te leveren gedurende deze periode en als tegenprestatie krijgt hij pas een vergoeding indien hij een koper/huurder heeft gevonden.

 

De opdrachtgever/consument heeft er recht op dat de vastgoedmakelaar zich tijdens de hele opdracht kan kwijten van zijn taak. Dit recht heeft voor de vastgoedmakelaar de correlatie dat hij continu de kans heeft om zijn engagementen te realiseren. Dit houdt in dat een obstructie van de mogelijkheid om de dienst te verrichten in se en onder strikte condities voor de hele duur van de belemmering de opschorting van de “bepaalde duur” van de bemiddelingsopdracht meebrengt.

 

Het overmachtsbegrip is belangrijk bij de beoordeling of de duur van de bemiddelingsopdracht ten bate van de vastgoedmakelaar verlengd wordt wegens de COVID-19 crisis en gelieerde voorschriften.

 

In ons recht zijn de eisen voor overmacht erg streng. Maar in de huidige context kan niemand stellen dat het ons inflicterende virus geen overmacht is.  Het is een fabel dat “absolute onmogelijkheid” (voorwaarde voor overmacht) “definitief” moet zijn. Voldoende is dat een verbintenis, op een zeker moment, volstrekt onuitvoerbaar is opdat overmacht is aan te nemen, weliswaar - slechts - met (opschortende) uitwerking voor de tijd concorderend met de duur van de volstrekte verhindering.

 

Samengevat: termijn bemiddelingsopdrachten door corona-maatregelen opgeschort
 
De overheidsmaatregelen beperken de bewegingsvrijheid en het intermenselijk contact zo intensief dat ze een absolute (maar gelukkig tijdelijke) onmogelijkheid zijn voor de prestatie waar de vastgoedmakelaar zich toe verbond.
 
COVID-19 en het overheidsoptreden maken het illusoir dat bemiddelingsopdrachten praktisch en/of juridisch nog uitvoerbaar zijn. Die vaststelling was al apert sinds de maatregelen van 12 maart, maar werd op 18 maart nog extra in de verf gezet.
 
Juridisch gezien kan er in de huidige omstandigheden sprake zijn van een tijdelijke opschorting van de bemiddelingsopdracht ten gevolge van overmacht. Doordat de vastgoedmakelaar wordt verhinderd zijn taken te vervullen, ten gevolge van de opgelegde maatregelen, moet het mogelijk zijn te argumenteren dat de bemiddelingsopdracht tijdelijk wordt opgeschort (minstens sinds 18 maart en dit tot de dag dat vastgoedmakelaars opnieuw actief kunnen zijn (plaatsbezoeken kunnen organiseren, etc.)), tenzij ieder nut om de verbintenissen nog uit te voeren verdwenen zou zijn.

 

Ons lijkt het alvast dat tijdelijke overmacht kan worden ingeroepen om de verbintenissen uit hoofde van de bemiddelingsopdrachten voorlopig op te schorten. De overeenkomst blijft bestaan, en partijen dienen de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, waarbij men gehouden blijft aan loyauteits- en discretieplicht alsook de exclusiviteitsbepalingen.

Het tijdstip waarop het EPC beschikbaar moet zijn bij verkoop en verhuur werd tijdelijk verschoven. Hoe zit het nu?

Op 3 april ll. heeft de Vlaamse Regering beslist om het tijdstip waarop het EPC beschikbaar moet zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020), verlengd met zes maanden voor verkoop en met 3 maanden voor verhuur, moet het EPC pas beschikbaar zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden of bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Zie ook deze pagina op de site van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Concreet geldt het volgende:

Voor VERKOOP

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
  • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.


Voor VERHUUR:

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Beheer

Ik ben syndicus: moet ik mijn kantoor sluiten?

Net zoals voor de bemiddelaars dienen ook de syndickantoren te sluiten. Ook hier kan je bij onmogelijkheid van telewerk achter gesloten deuren werken, maar respecteer de regels van social distancing.

Zorg er wel voor dat je steeds bereikbaar bent voor je mede-eigenaars voor dringende gevallen (zoals bv. interventies voor dringende herstellingen zoals lekken, pannes, elektrische herstellingen, ...). Je interventie op het terrein blijft mogelijk mits naleving van de social distancing-regels.  

 
De benoeming van een nieuwe syndicus stond op de dagorde van de AV, maar deze heb ik noodgedwongen moeten uitstellen. Bevind ik mij nu in een buitenwettelijke situatie?

Via een volmachtenbesluit kon minister van Justitie Koen Geens een oplossing bieden voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook voor het probleem van de aflopende mandaten van syndici, als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees het persbericht van minister Geens.

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is in de praktijk niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat hiervoor sowieso eenieder dient akkoord te gaan (met eenparigheid). In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken.

De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Lees ook de duiding bij het volmachtenbesluit van de minister.

Wat kan ik doen als de financiële middelen van de VME dreigen op te raken?

Je kan in deze periode niet fysiek vergaderen (enige uitzondering is waarbij er op afstand vergaderd wordt op voorwaarde dat de VME met eenparigheid schriftelijk alle beslissingen neemt die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden), maar je bent wel gemachtigd om provisies op te vragen bij de mede-eigenaars om de goede werking (continuïteit) van de VME verder te kunnen garanderen.

Ik ben syndicus. Wat te doen bij een geplande AV tijdens de corona periode? Wettelijk uitstel?

Alle AV's moeten uitgesteld worden tot minstens 19 april 2020.

Omwille van Corona-maatregelen zijn alle Algemene Vergaderingen tot nader bericht uitgesteld, en dit voorlopig tot minstens 19 april 2020. Op vandaag kan een AV op afstand (de wet spreekt van een schriftelijke AV) enkel indien ‘alle’ mede-eigenaars akkoord zijn. Eenparigheid is vereist (cf. art. 577-6 § 11 Burgerlijk Wetboek). In de praktijk lijkt dit weinig werkbaar, mede gelet op de leeftijd van verschillende de mede-eigenaars.

Via een volmachtenbesluit kon minister van Justitie Koen Geens een oplossing bieden voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook voor het probleem van de aflopende mandaten van syndici, als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Lees het persbericht van minister Geens.

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is in de praktijk niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat hiervoor sowieso eenieder dient akkoord te gaan (met eenparigheid). In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken.

De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Lees ook de duiding bij het volmachtenbesluit van de minister.

Stage

Ik kan/wil/mag voorlopig geen stage meer lopen. Wat nu?

We begrijpen de beslissing van de stagemeester die aan zijn stagiair vraagt om tijdelijk geen werkzaamheden meer voor hem te verrichten, dit om besmetting te voorkomen alsmede omdat er te weinig werk is (kantoren zijn niet meer geopend – plaatsbezoeken kunnen niet meer). Evenzeer respecteren we de beslissing van een stagiair die zelf beslist om geen stageactiviteiten te verrichten omwille van dezelfde redenen.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de Uitvoerende Kamer de stageperiode van 36 maanden automatisch en voor alle stagiairs verlengen met de volledige periode van de verplichte sluiting. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen.

Noteer dat er op dit moment geen zittingen van de Uitvoerende Kamer plaatsvinden zodat het een tijd kan duren vooraleer je verdere berichten van het BIV ontvangt.

 - De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgt iedereen iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen. In samenspraak met de stagemeester kan er ook de komende periode – via mail / per post / telefonisch - verder (thuis, of op kantoor achter gesloten deuren) gewerkt worden. Ter herinnering: plaatsbezoeken zijn verboden. Zie ook BIVFlash#6.

 - Deze gewerkte uren of dagen mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

Mijn stageovereenkomst werd verbroken. Wat nu?

Bij een verbreking van de stageovereenkomst moet je als stagiair normaal binnen de 3 maanden een nieuwe stageovereenkomst voorleggen aan de Uitvoerende Kamer. Onder de huidige omstandigheden is het echter quasi onmogelijk om een nieuwe stagemeester te vinden.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de periode van 3 maanden om een nieuwe stagemeester te vinden pas starten zodra de verplichte sluiting van kantoren voorbij is. Hiervoor hoef je als stagiair geen aanvraag te doen.

Opgelet, voor verbrekingen die dateren van voor de verplichte sluiting (zijnde vóór 18 maart jl.) worden de reeds verlopen dagen voorgaand aan 18 maart wel in rekening genomen bij de 3 maanden waarbinnen een nieuwe stageovereenkomst moet bezorgd worden. 

Een voorbeeld: een stage werd verbroken op 05/02/2020. Normaal dient een nieuwe stageovereenkomst bezorgd te worden ten laatste op 04/05/2020. Nu zal dit pas dienen te gebeuren op 04/05/2020 + het aantal dagen van de verplichte sluiting.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

Ik ben een stagiair die aan de stage begon vóór 2019 en werk dus niet met de stagetool. Mijn stage is inmiddels afgerond maar ik bezorgde nog geen stageverslag aan het BIV. Heeft het zin om op dit moment een stageverslag op te sturen naar het BIV?

Absoluut! De stagediensten blijven werken en gaan regelmatig op het BIV langs om opgestuurde stageverslagen op te halen en te behandelen. Hou er wel rekening mee dat de kantoren van het BIV tijdelijk gesloten zijn, waardoor de Uitvoerende Kamer voorlopig geen beslissing tot goedkeuring van je verslag (en toegang tot de bekwaamheidsproef) kan geven. Maar zodra dat wel opnieuw kan, dan ben je dan de eerste in de rij om je stage volledig te kunnen afronden!

Heb ik nog recht op een vergoeding nu mijn stage tijdelijk niet kan verder lopen?

Een zelfstandige (stagiair) die geen prestaties (kan) leveren, kan ook niet factureren voor die prestaties.

- In alle ‘nieuwe’ stageovereenkomsten (stageovereenkomsten vanaf 2019), moet verplicht gefactureerd worden per uur. Enkel gepresteerde uren geven recht op vergoeding;

- Hetzelfde geldt voor eventueel afgesproken bonussen (op gerealiseerde dossiers). Enkel gerealiseerde zaken geven recht op vergoeding. Mocht er zich tijdens de periode van verplichte sluiting toch een realisatie voordoen geeft deze uiteraard wel nog steeds recht op de afgesproken vergoeding of bonus;

- Voor stagiairs die forfaitair betaald worden is het aangewezen dat stagiair en stagemeester zelf tot een vergelijk komen. Minstens dienen de nog gepresteerde dagen (van vóór de verplichte sluiting) pro rata betaald te worden.

Waar kan ik terecht met vragen over steunmaatregelen?

Met dergelijke vragen ga je best te rade bij jouw sociaal verzekeringsfonds en/of bij je boekhouder. Een handig overzicht kan je ook terugvinden op de website van Unizo.   

Heeft het zin om op dit moment een aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs te laten indienen voor een toekomstig stagiair? Kan ik zelf een aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagemeesters indienen?

Zeker, je kan ons alle nodige documenten reeds bezorgen. Wij bekijken of het dossier volledig is en laten iets weten als er zaken zouden ontbreken. Hou er wel rekening mee dat de kantoren van het BIV tijdelijk gesloten zijn, waardoor er geen competentietesten mogelijk zijn en de aanvraag tot inschrijving nog niet volledig kan afgerond worden. De medewerkers blijven bereikbaar op ‘info@biv.be’. Zodra het opnieuw mogelijk is om competentietesten af te leggen berichten we daar uiteraard over via een algemene BIV-mail en zijn de toekomstige stagiairs die reeds een volledig dossier indienden de eerste in de rij om de inschrijving te vervolledigen en de stage te kunnen starten.

Moet ik mijn stagiair verder betalen indien ik (tijdelijk) geen werk meer kan voorzien?

Een zelfstandige (stagiair) die geen prestaties (kan) leveren, kan ook niet factureren voor die prestaties.

- In alle ‘nieuwe’ stageovereenkomsten (stageovereenkomsten vanaf 2019), moet verplicht gefactureerd worden per uur. Enkel gepresteerde uren geven recht op vergoeding;

- Hetzelfde geldt voor eventueel afgesproken bonussen (op gerealiseerde dossiers). Enkel gerealiseerde zaken geven recht op vergoeding. Mocht er zich tijdens de periode van verplichte sluiting toch een realisatie voordoen geeft deze uiteraard wel nog steeds recht op de afgesproken vergoeding of bonus;

- Voor stagiairs die forfaitair betaald worden is het aangewezen dat stagiair en stagemeester zelf tot een vergelijk komen. Minstens dienen de nog gepresteerde dagen (van vóór de verplichte sluiting) pro rata betaald te worden.

Ik geef mijn stagiair nog thuiswerk opdrachten (administratie van lopende dossiers). Mag dit nog verder worden aangevuld in de stagetool?

Absoluut, de kantoren moeten dan wel gesloten blijven, het is niet verboden om lopende dossiers administratief verder op te volgen (via mail, per post, telefonisch). Indien dit door uw stagiair gebeurt mag deze dit laten meetellen als stage-activiteit.

Ik heb voorlopig geen werk meer voor mijn stagiair. Wat nu?

We begrijpen de beslissing van de stagemeester die aan zijn stagiair vraagt om tijdelijk geen werkzaamheden meer voor hem te verrichten, dit om besmetting te voorkomen alsmede omdat er te weinig werk is (kantoren zijn niet meer geopend – plaatsbezoeken kunnen niet meer). Evenzeer respecteren we de beslissing van een stagiair die zelf beslist om tijdelijk zijn stage te onderbreken omwille van dezelfde redenen.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de Uitvoerende Kamer de stageperiode van 36 maanden automatisch en voor alle stagiairs verlengen met de volledige periode van de verplichte sluiting. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen.

Noteer dat er op dit moment geen zittingen van de Uitvoerende Kamer plaatsvinden zodat het een tijd kan duren vooraleer je verdere berichten van het BIV ontvangt.

De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgt iedereen iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen. In samenspraak met de stagemeester kan er ook de komende periode - via mail / per post / telefonisch - verder (thuis, of op kantoor achter gesloten deuren) gewerkt worden. Ter herinnering: plaatsbezoeken zijn verboden. Zie ook  BIVFlash#6. Deze gewerkte uren of dagen mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

 

 

Ik ben een stagiair die met de stagetool moet werken (stage begonnen vanaf 2019). Kan ik mijn agenda in de stagetool nog aanvullen? Mag ik ook nog nieuwe items toevoegen in de periode van de verplichte sluiting van het kantoor?

Zeker. Stagiairs die misschien wat achterstand opbouwden bij het invullen van de stagetool kunnen van deze periode gebruik maken om dit in orde te brengen. Lees er ook nog eens de handleiding bij de stagetool op na, zodat je goed weet wat wij wel en niet verwachten.

Indien jouw stagemeester je tijdens deze periode van verplichte sluiting nog opdrachten geeft mag je deze zeker ook aanvullen in de agenda van de stagetool. De kantoren moeten dan wel gesloten blijven, het is niet verboden om lopende dossiers administratief verder op te volgen (via mail, per post, telefonisch). Ter herinnering: plaatsbezoeken  zijn verboden. Zie BIVFlash#6.

Steunmaatregelen

Op welke steunmaatregelen van de overheid kan ik terugvallen?

Op de site van de FOD Economie vind je een overzicht verschillende maatregelen die de federale regering recent heeft goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen werden door de gevolgen van het coronavirus. Onze voogdijminister, de heer Denis Ducarme maakte ons op 24 maart dit document over met een samenvatting van de steunmaatregelen voor zelfstandigen.

Eveneens nuttig zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

UNIZO beschikt over een speciale coronalijn voor ondernemers (0800 20 750). Ook niet UNIZO-leden kunnen hierop terecht. Op hun website vind je de laatste stand van zaken rond de impact van het coronavirus op je bedrijf. Zo worden de nieuwe regels rond tijdelijke werkloosheid door overmacht, het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen (in tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang, voor voorwaarden: zie link) en de fiscale steunmaatregelen hier helder toegelicht.

Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie van de Vlaamse overheid?

Vrijdag 27 maart kregen we de bevestiging dat vastgoedkantoren met een fysieke exploitatie- of uitbatingszetel (winkelpand) die dit verplicht, geheel of gedeeltelijk, moeten sluiten door de overheidsmaatregelen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Vastgoedkantoren die niet beschikken over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek komen vooralsnog niet in aanmerking, syndicuskantoren komen ook niet in aanmerking.

Hiermee haalt de sector haar slag thuis! Je kan als vastgoedkantoor nu al je aanvraag bij VLAIO indienen voor het bekomen van de hinderpremie, ten belope van 4.000 euro. Je kan enkel een premie krijgen in geval van sluiting van je fysieke locatie. Je hebt nog tot en met 5 mei 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Van zodra ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Ze onderzoeken de voorwaarden en beslissen uiteindelijk of je de premie krijgt. Een bevestiging hiervan ontvang je per mail, waarna VLAIO bij positief gevolg het bedrag op je rekening zal overschrijven. 

Van zodra we de verdere modaliteiten kennen, brengen we je op de hoogte. 

 

Dat betekent dat vastgoedmakelaar-bemiddelaars die dus niet over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek beschikken, niet in aanmerking komen. We begrijpen volkomen dat ook leden zonder fysieke onderneming graag beroep hadden kunnen doen op de Vlaamse hinderpremie. Hierna wat bijkomende duiding over de hinderpremie:

De bedoeling van deze subsidie is het steunen van ondernemingen die volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben. Dit hangt samen met de aard van de hinderpremie. Zo is ze initieel bedoeld in geval van hinder door openbare werken waardoor het kantoor niet kan openen. Vandaar dat de Corona hinderpremie ook nu beperkt is tot de kantoren.
 
Deze voorwaarde – het hebben van een exploitatiezetel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen – geldt nu eenmaal voor “alle” sectoren. De wetgever voorziet hierop geen uitzonderingen. Je kan best zelf nagaan of je aan deze voorwaarde voldoet. Voor meer info omtrent de voorwaarden inzake deze Vlaamse hinderpremie kunnen we verwijzen naar website van de Vlaamse Overheid en van VLAIO zelf. Het VLAIO is ook bereikbaar via haar infolijn 0800 20 555.
 
We herinneren ook dat de hinderpremie slechts één specifieke subsidie is. Weet dat er zowel op het Federale als op het Vlaamse niveau ook andere premies en tegemoetkomingen in het leven werden geroepen of werden uitgebreid in het licht van de coronaproblematiek. Denk maar aan het crisis-overbruggingsrecht  voor zelfstandigen. Een overzicht is te vinden op de site van Unizo.  

Hoe staat het met het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)?

De uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen zal met terugwerkende kracht in werking treden tot 1 maart. Daarmee wordt de toegang tot een vervangingsinkomen voor de zelfstandigen van wie de activiteit getroffen wordt door het coronavirus versoepelt. De wet werd op 24 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de sociale verzekeringsfondsen nu kunnen overgaan tot de betaling van de uitkeringen voor maart aan de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt werd in het kader van de absoluut noodzakelijke sanitaire maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om te strijden tegen de verspreiding van het virus. 

Door de hervorming zullen de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt is door het coronavirus, een vervangingsinkomen bekomen voor maart en april, waardoor ze financiële ademruimte krijgen. De toekenning zal automatisch gebeuren voor de zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten door de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, en voor de zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door deze maatregelen. Onder “automatisch” wordt verstaan dat deze steun toegekend zal worden op eenvoudige vraag.

De hervorming werd ook uitgebreid naar de zelfstandigen in bijberoep getroffen door het coronavirus die gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep. De zelfstandigen in bijberoep die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarlijks inkomen dat minstens gelijk is aan 13.993,78 euro (nettobedrag voor belasting), of verplichte kwartaalbijdragen van 717,38 euro (zonder kosten), zullen zo kunnen genieten van het vervangingsinkomen voor maart en april. 

De zelfstandige moet zich in de eerste plaats richten tot zijn sociaal verzekeringsfonds. (Group S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, Steunt Elkander, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie). Een vereenvoudigd formulier voor de aanvraag van de steun is beschikbaar op de websites van de sociale verzekeringsfondsen.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u. Lees ook het persbericht dat verspreid werd door het kabinet van onze voogdijminister Denis Ducarme.

 

Verhuur

Wat met mijn activiteiten binnen de toeristische verhuur?

Vastgoedmakelaars die ook aan toeristische verhuur doen, dienen te weten dat recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken, Airbnb’s, ...) per direct moeten sluiten en dit al minstens tot en met 19 april. Huidige bewoners van toeristische woningen (uitgezonderd wie er permanent woont) moeten deze verlaten. Weet ook dat binnenlandse toeristen en ook tweede verblijvers zich niet naar de kust, de ardennen of andere vakantiegebieden mogen verplaatsen daar niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. Buitenlandse toeristen mogen België niet in omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mogen plaatsbeschrijvingen nog plaatsvinden?

De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving is toegelaten, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel onmogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv.) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole.

Hoe verloopt de intredende plaatsbeschrijving?

De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving is toegelaten, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel onmogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv.) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole.

De beperkende maatregelen – ter bestrijding van de coronacrisis -  leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.

Drie opties:

  1. De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) aan te stellen die in hun naam de intredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat de deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden. De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Zij kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd. 

 

  1. Indien huurder en verhuurder ervoor opteren om zelf de plaatsbeschrijving op te stellen en fysiek contact te vermijden (niet op hetzelfde ogenblik de intredende plaatsbeschrijving opstellen), kan volgende werkwijze gevolgd worden: de verhuurder stelt de plaatsbeschrijving op en stoffeert deze zo veel mogelijk met foto’s. Ook de meterstanden worden genoteerd en van de meters worden foto’s genomen. Nadien geeft hij een kopie van deze plaatsbeschrijving en de sleutels tegen ontvangstbewijs af aan de huurder. Vervolgens gaat de huurder ter plaatse om de woning te bezoeken en de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving te overlopen. Indien de huurder niet akkoord is, reageert hij ten laatste de volgende dag schriftelijk ten aanzien van de verhuurder.  

 

  1. Tot slot kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen).
Hoe verloopt de uittredende plaatsbeschrijving?

De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving is toegelaten, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel onmogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv.) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole.

De beperkende maatregelen – ter bestrijding van de coronacrisis -  leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient in ieder geval de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.

Twee opties:

  1. De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) aan te stellen die in hun naam de uittredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat deze alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden.  De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Huurder en verhuurder kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd. 

 

  1. Daarnaast kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen). 

Verkoop

Ik ben bemiddelaar: moet ik mijn kantoor sluiten?

Ingevolge de verscherpte  maatregelen die op 17 maart werden afgekondigd moeten alle niet-essentiële zaken de deuren sluiten tot en met minstens 19 april! Dit betekent dus ook de vastgoedkantoren. Enkel supermarkten en voedingswinkels, banken, krantenwinkels, postkantoren, apotheken en benzinestations mogen nog open blijven in België. 

Deze fysieke sluiting van je kantoor betekent echter niet dat je niet meer kan werken. Telewerk is de norm. Dossiers en e-mails behandelen, de vereiste documenten vergaren... dit zal vanaf je pc moeten gebeuren. Plaatsbezoeken, kunnen niet meer plaatsvinden, gezien dit contact vereist met andere personen. 

 
Mogen plaatsbezoeken nog plaatsvinden?

Neen, dat mag niet!

In FAQ 7bis van het crisiscentrum van 24/03, 22u45 die we op 25/03 hebben ontvangen, wordt de vraag gesteld: Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, …) nog plaatsvinden? 

>> "Neen, een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd." 

We concluderen hieruit dat er een totaalverbod geldt voor iedereen: de particulier, de vastgoedmakelaar, de notaris… Voor onze sector was het cruciaal dat zowel particulieren als professionelen op één en dezelfde lijn werden gezet.

De website van Vlaio (Agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid) vermeldt het als volgt: “Vastgoedmakelaars mogen dossiers van op afstand voorbereiden, maar mogen geen klanten ontvangen of plaatsbezoeken doen. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.”

Met 'dossiers op afstand voorbereiden' bedoelt men dat je verder kan werken aan je huidige verkoopdossiers, zoals eerder gemeld van thuis of bij onmogelijkheid van telewerk achter gesloten deuren op je kantoor. Denk aan de behandeling van je e-mails, het verrichten van opzoekingen, het opstellen en laten ondertekenen van compromissen (door deze per post te versturen of door te werken via digitale ondertekening),... Ter herinnering: je kantoor moet gesloten zijn en je mag er geen klanten ontvangen!

 

Daarnaast verduidelijken we dat zowel nieuwe virtuele plaatsbezoeken als nieuwe fotoreportages voor panden niet toegelaten zijn! Heb je de afgelopen weken of dagen filmpjes of foto's gemaakt? Behoud en gebruik ze dan, maar nieuwe acties mag je dus niet ondernemen! Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen die bijgevolg niet toegelaten zijn! Weet dat ook foto's laten nemen niet meer kan. Zelfs de professionele fotografen mogen van hun eigen beroepsorganisatie geen foto's meer nemen, noch in hun studio, noch op locatie. Een bijkomend argument dus om het zelf ook niet te doen. Doe je het toch, dan is dit op eigen risico.

Kan een ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst nu nog plaatsvinden?

Het ondertekenen van overeenkomsten kan ook via de post gebeuren. Postdiensten beschouwt men als een essentiële dienst, dus die blijven functioneren.  Als de betrokkene zich op wandelafstand bevindt, kan deze ook in de brievenbus worden gedeponeerd. Daarnaast ontstaan er initiatieven rond digitaal ondertekenen. Zo biedt beroepsorganisatie CIB aan alle vastgoedmakelaars de mogelijkheid om alle documenten inzake verkoop of verhuur te kunnen laten ondertekenen via een gedigitaliseerd platform. Voor meer info terzake kan je mailen naar support@realsmart.be. Meer info over digitaal ondertekenen vind je ook op deze pagina van FOD Economie.

 
Wat als de 4-maand termijn na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst door het coronavirus overschreden dreigt te worden?

Normaal moet de notariële akte binnen de vier  maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst verleden worden. Het is de bedoeling om die termijn nu met twee maanden te verlengen.De modaliteiten hierrond worden op korte termijn bekeken, zo leerde ons contactname met het kabinet van Vlaams minister van Wonen en Financiën Matthias Diependaele.

 
Was dit artikel nuttig?