Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Aangemaakt op: 16/03/2020
Laatste update: 02/09/2021

In deze FAQ proberen we een zo helder mogelijk antwoord op vragen rond de impact van Covid-19 op je kantoor.

Het BIV blijft open. We nemen de nodige maatregelen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Graag je aandacht voor deze zaken: het dragen van een mondmasker is verplicht, gelieve te allen tijde de social distancing (1,5 meter) te respecteren alsook je handen regelmatig te ontsmetten. 

Als je je naar het BIV moet begeven maar in quarantaine geplaatst bent, kom dan in geen geval langs en blijf thuis in het belang van ieders gezondheid! We vragen om ons voorafgaandelijk te verwittigen als je niet kan komen. Bovendien moet ons een medisch attest bezorgd worden in geval je het mondeling examen moet komen afleggen of opgeroepen bent voor een zitting van de Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep.

Laatste updates

Update 01/09: De focus op beperkingen stillaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen dienen evenwel steeds in het achterhoofd gehouden worden

Update 27/06: Telewerk is niet langer verplicht, maar sterk aanbevolen

Update 10/06: De FAQ van het federale Crisiscentrum, aangepast op 10 juni 2021, stelt dat sinds 9 juni 2021 Algemene Vergaderingen zowel binnen als buiten opnieuw toegelaten zijn, met maximum 50 personen. De deelnemerslimiet wordt vanaf 25 juni 2021 opgetrokken tot maximum 100 personen

Update 09/06: De werkgever mag voor werknemers terugkeermomenten op de werkplek inplannen

Update 04/06: Verlenging van de maatregelen i.v.m. de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden tot 30/09

Update 26/04: Niet-essentiële winkels (waaronder vastgoedmakelaarskantoren) moeten niet langer op afspraak werken

Update 26/03: Vastgoedmakelaarskantoren (bemiddeling) werken op afspraak + verplicht registratiesysteem waarop werkgevers moeten aangeven hoeveel werknemers een functie hebben waardoor ze niet kunnen telewerken

Update 26/02: Uitstel Algemene Vergaderingen en tijdelijke versoepeling schriftelijke procedure verlengd tot 30 juni 2021

Update 12/02: Het sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector is beschikbaar

Update 07/02: Plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar zijn weer mogelijk

Update 24/12: Wet rond organisatie Algemene Vergaderingen mede-eigendommen in coronatijden gepubliceerd in het Staatsblad

Update 01/12: Niet-essentiële winkels mogen terug heropenen

Update 04/11: Standpunt over plaatsbezoeken n.a.v. recentste MB

Update 01/11: Verstrengde maatregelen: niet essentiële handelszaken moeten sluiten

Update 29/10: Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn behoudens uitzonderingen verboden. Professionele verplaatsingen behoren niet tot deze uitzonderingen

Update 09/10: Een Algemene Vergadering is een professionele activiteit, waarvoor een maximum aantal van 40 aanwezigen geldt

Algemeen

Wat met mijn vormingsplicht voor dit jaar?

De huidige regel i.v.m. permanente vorming blijft gelden. Maar de mogelijkheden om vorming vanop afstand te volgen (denk aan webinars) werden aanzienlijk uitgebreid. Het op dit moment erkende aanbod kan je terug vinden op  www.biv.be/vorming.

Ook het volgen van gratis BIV e-learning (voor max. 2 uur per jaar) blijft uiteraard een optie.

 

Hoe organiseer ik mijn werkzaamheden en mijn kantoor?

Er treedt een nieuwe fase in de beheersing van het coronavirus COVID-19 in werking. De regering benadrukt de individuele verantwoordelijkheid van eenieder, waarbij de focus op beperkingen stillaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen dienen evenwel steeds in het achterhoofd gehouden worden:

 

  • Telethuiswerk wordt niet langer sterk aanbevolen. Wel nodigt het Overlegcomité de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.
  • Het dragen van een mondmasker is niet standaard verplicht. Dit geldt ook voor plaatsbezoeken. Het blijft evenwel een belangrijke voorzorgsmaatregel. Blijf er een dragen wanneer de social distancing niet gevrijwaard kan worden. In overige situaties ben je natuurlijk vrij om uit voorzorg een mondmasker te blijven dragen en dit ook te vragen aan klanten en bezoekers.
  • Er gelden geen beperkingen meer op het aantal contacten dat je in de privéwoning of in een vakantiewoning mag ontvangen, noch voor activiteiten in een georganiseerd verband. Bijgevolg gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij een plaatsbezoek en tijdens de organisatie van opendeurdagen en kijkdagen.

 

Verder dien je:   

  • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne ter beschikking stellen en de gepaste hygiënemaatregelen treffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • zorgen voor een goede verluchting van je inrichting;
  • duidelijk en zichtbaar te informeren over de geldende preventiemaatregelen.

 

Gelet op de versoepelingen van de beperkende COVID-19 maatregelen geven we ook mee dat zowel de sectorgids van het Sociaal Fonds SF 323 als het sectorprotocol voor plaatsbezoeken naar aanleiding van het Overlegcomité van 20 augustus niet meer geactualiseerd zullen worden. Het is dus niet langer verplicht om er op terug te vallen voor de organisatie van vastgoedactiviteiten.

In het geval van verslechtering van de toestand en wanneer maatregelen die de vastgoedsector treffen opnieuw worden verstrengd kan het mogelijk zijn dat de protocollen opnieuw toepasbaar worden. We zullen op dat ogenblik niet nalaten onze leden te informeren.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.
Wat met de zittingen, examens en competentietesten op het BIV?

Deze blijven doorgaan. We nemen de nodige maatregelen opdat dit vlot en veilig kan verlopen.

We vragen graag je aandacht voor volgende zaken:

 

Beheer

Wat met Algemene Vergaderingen?

Het houden van fysieke algemene vergaderingen is toegelaten. Wat de organisatie van activiteiten betreft beklemtoonde de regering de individuele verantwoordelijkheid van eenieder, waarbij de focus op beperkingen stillaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen dienen evenwel steeds in het achterhoofd gehouden worden.

Algemeen geldt dat het dragen van een mondmasker tijdens een algemene vergadering niet  verplicht is wanneer men rekening houdt met de regels van social distancing, zijnde een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  Wanneer de algemene vergadering plaatsvindt in een horecazaak of congresfaciliteit dient het mondmasker te worden aangezet wanneer men niet neerzit.

 

Het Federaal Parlement nam op 18 december jl. het wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de coronastrijd aan. Daarin worden oplossingen aangereikt in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden. Lees de goedgekeurde tekst. De wet werd op 24 december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen werden bij KB van 24 juni 2021 verlengd tot 30 september 2021. Dat zal ook de definitieve einddatum zijn. Vanaf 1 oktober as. zal dus opnieuw de unanimiteit gelden bij schriftelijke besluitvorming en kan een AV niet langer worden uitgesteld. Men zal nog steeds de keuze hebben om de algemene vergadering fysiek, volledig digitaal of op hybride wijze te laten doorgaan.

 

De drie belangrijke bepalingen omtrent de organisatie van AV’en zijn de volgende:
 

    1. AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars;

  2. Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 30 juni 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen; 

    3. Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

  • Voornoemde punten 1 en 2 traden ‘retroactief’ in werking treden per 1 oktober 2020. Ze blijven gelden tot 30 september 2021. 
  • Punt 3 trad in werking op 24 december 2020.

 

 

 

Stage

Welke implicaties had lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden besliste de Uitvoerende Kamer om de stageperiode voor stagiair-bemiddelaars automatisch te verlengen met de periode van 1 november 2020 t.e.m. 13 december 2020.

Opgelet, enkel het statuut werd verlengd, er is geen sprake van een algemene schorsing van de stages. Stagiairs die in deze periode wel konden verder werken mogen deze gewerkte dagen laten meetellen voor hun stage.

Voor de stagiairs-syndici is een verlenging niet aan de orde, zij kunnen immers het grootste deel van hun taken verderzetten.

 

Om misverstanden te vermijden:

- De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgen stagiair-bemiddelaars iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen.

- De eventueel gewerkte uren of dagen tijdens de periode van 1.11.2020 t.e.m. 13.12.2020 mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Was dit artikel nuttig?