Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Aangemaakt op: 16/03/2020
Laatste update: 29/07/2020

De afgelopen dagen worden we overspoeld met vragen van zowel bemiddelaars als syndici omtrent de gevolgen van de maatregelen genomen tegen het coronavirus. In deze FAQ bieden we een zo helder mogelijk antwoord op de bezorgdheden.

Sinds 4 mei zijn de kantoren van het BIV opnieuw geopend! De kantoren zijn echter alleen toegankelijk voor vastgoedmakelaars en louter voor het indienen van documenten (inschrijvingsdocumenten, stageverslagen, enz.). Voorlopig kan er geen enkele fysieke afspraak worden vastgelegd. Alle coronagerelateerde vragen dien je te richten naar info@biv.be. Telefonisch zijn we bereikbaar via het gebruikelijke nummer 02/505.38.50.  Tot nader order zijn dit de openingstijden van de kantoren en van de telefonische receptie: van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u.
Sinds 11 mei worden geleidelijk de competentietest en de schriftelijke bekwaamheidstest hervat. We namen de nodige maatregelen om dit vlot en veilig te laten verlopen. Hou rekening met deze aandachtspunten!

Laatste updates

Update 25/04: Fysieke plaatsbezoeken worden weldra weer mogelijk onder voorwaarden. Lees de FAQ hieronder, bekijk ons gloednieuwe infofilmpje voor de consument en deel het op je sociale media.

Update 6/05: Belgisch premier Sophie Wilmès bevestigt op de persconferentie van de Veiligheidsraad dat de winkels op maandag 11 mei opnieuw mogen openen. Vanaf 11 mei mogen de B2C-kantoren hun activiteiten op het terrein hernemen en hun kantoor heropenen.

Update 8/05: Het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken wordt gepubliceerd in het Staatsblad en preciseert de modaliteiten waaronder ondernemingen hun klanten kunnen ontvangen.

Update 02/06: De Brusselse COVID-19 premie kan niet meer aangevraagd worden.

Update 01/07: De Vlaamse corona hinderpremie en compensatiepremie kunnen niet meer aangevraagd worden. Einddatum van de periode in het volmachtenbesluit houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom vastgelegd op 30 juni.

Update 27/07: Verstrengde maatregelen Nationale Veiligheidsraad. Kantoorbezoek zonder afspraak: alleen tenzij in gezelschap minderjarige of hulpbehoevende persoon. Op afspraak zijn er meerdere personen toegelaten. Plaatsbezoek + opendeurdagen + AV's blijven mogelijk. Pas echter steeds hygiëne- en veiligheidsmaatregelen evenals sectorgids toe!

Algemeen

Wat met mijn vormingsplicht voor dit jaar?

De huidige regel i.v.m. permanente vorming blijft gelden. Maar de mogelijkheden om vorming vanop afstand te volgen (denk aan webinars) werden aanzienlijk uitgebreid. Het op dit moment erkende aanbod kan je terug vinden op  www.biv.be/vorming.

Ook het volgen van gratis BIV e-learning (voor max. 2 uur per jaar) blijft uiteraard een optie.

 

Vanaf 11 mei mag ik mijn kantoor terug openen. Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?

De vastgoedkantoren B2C vallen onder fase 1b van de exit-strategie en kunnen op 11 mei herstarten. Vanaf deze datum kan je je activiteiten op het terrein hervatten. Je mag je kantoor terug openen en zal er klanten mogen ontvangen. De heropstart verloopt echter wel onder strikte voorwaarden. Het Ministerieel Besluit van 8/05/20 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, preciseert dat ondernemingen enkel klanten kunnen ontvangen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

 • één klant per 10 m2 wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
 • indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak.

Premier Sophie Wilmès sprak tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ll. eveneens over volgende belangrijke aandachtspunten:

 • het belang van het naleven van de social distancing (geen fysiek contact en een minimale afstand van 1,5 meter),
 • het dragen van een mondmasker door de klant(en) dat sterk wordt aanbevolen;
 • de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en het feit dat hij alles in het werk moet stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Uiteraard heeft er nauw overleg plaatsgevonden met de sector en de sociale partners rond de heropstart. Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de heropstart veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor bemiddelaars vind je op p. 18, die voor de syndici staan op p. 23. Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. Je kan ook de generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt. Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

We hebben tot slot een informatief filmpje gemaakt voor de consument omtrent het verloop van de fysieke plaatsbezoeken. Daarin tonen we dat de vastgoedmakelaar alle voorzorgs- en beschermingsmaatregelen treft om het plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Deel het filmpje op je eigen site en socials!

Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk blijft nog een tijdje de norm. Organiseer het werk zo dat telewerk maximaal mogelijk is voor de functies die dat toelaten. 

Organiseer het werk zo dat social distancing (1,5 meter afstand tussen personen) maximaal wordt gerespecteerd voor wie op kantoor aanwezig is. Creëer voldoende afstand tussen werkposten en heb aandacht voor de hygiënemaatregelen, circulatie etc.

Meer info vind je in de sectorgids

 

 

 

Wat met de zittingen, examens en competentietesten op het BIV?

Sinds 11 mei werden de competentietesten en schriftelijke bekwaamheidsproeven hervat (evenals de tucht-en administratieve zittingen en mondelinge examens) Diegenen die hun competentietest of schriftelijke bekwaamheidstest geannuleerd zagen door de coronamaatregelen ontvingen reeds een uitnodiging waardoor ze zich als eerste terug konden herinschrijven. Nadien werd de inschrijvingen voor iedereen terug opengesteld.

Wat de pratische organisatie betreft, hebben we een computerzaal ingericht op de eerste verdieping. De tafels werden voldoende ver uit elkaar geplaatst maar we vragen graag je aandacht voor volgende zaken:

 

Mogen verhuizingen terug plaatsvinden?

Alle verhuizingen zijn opnieuw toegestaan.

 
Kan een bemiddelingsopdracht ten gevolge van de corona-maatregelen opgeschort worden?

Bemiddelingsopdrachten met consumenten staan onder zware druk, gezien deze voor een ‘bepaalde duur’ zijn aangegaan. De vastgoedmakelaar heeft zich geëngageerd om prestaties te leveren gedurende deze periode en als tegenprestatie krijgt hij pas een vergoeding indien hij een koper/huurder heeft gevonden.

 

De opdrachtgever/consument heeft er recht op dat de vastgoedmakelaar zich tijdens de hele opdracht kan kwijten van zijn taak. Dit recht heeft voor de vastgoedmakelaar de correlatie dat hij continu de kans heeft om zijn engagementen te realiseren. Dit houdt in dat een obstructie van de mogelijkheid om de dienst te verrichten in se en onder strikte condities voor de hele duur van de belemmering de opschorting van de “bepaalde duur” van de bemiddelingsopdracht meebrengt.

 

Het overmachtsbegrip is belangrijk bij de beoordeling of de duur van de bemiddelingsopdracht ten bate van de vastgoedmakelaar verlengd wordt wegens de COVID-19 crisis en gelieerde voorschriften.

 

In ons recht zijn de eisen voor overmacht erg streng. Maar in de huidige context kan niemand stellen dat het ons inflicterende virus geen overmacht is.  Het is een fabel dat “absolute onmogelijkheid” (voorwaarde voor overmacht) “definitief” moet zijn. Voldoende is dat een verbintenis, op een zeker moment, volstrekt onuitvoerbaar is opdat overmacht is aan te nemen, weliswaar - slechts - met (opschortende) uitwerking voor de tijd concorderend met de duur van de volstrekte verhindering.

 

Samengevat: termijn bemiddelingsopdrachten door corona-maatregelen opgeschort
 
De overheidsmaatregelen beperken de bewegingsvrijheid en het intermenselijk contact zo intensief dat ze een absolute (maar gelukkig tijdelijke) onmogelijkheid zijn voor de prestatie waar de vastgoedmakelaar zich toe verbond.
 
COVID-19 en het overheidsoptreden maken het illusoir dat bemiddelingsopdrachten praktisch en/of juridisch nog uitvoerbaar zijn. Die vaststelling was al apert sinds de maatregelen van 12 maart, maar werd op 18 maart nog extra in de verf gezet.
 
Juridisch gezien kan er in de huidige omstandigheden sprake zijn van een tijdelijke opschorting van de bemiddelingsopdracht ten gevolge van overmacht. Doordat de vastgoedmakelaar wordt verhinderd zijn taken te vervullen, ten gevolge van de opgelegde maatregelen, moet het mogelijk zijn te argumenteren dat de bemiddelingsopdracht tijdelijk wordt opgeschort (minstens sinds 18 maart en dit tot de dag dat vastgoedmakelaars opnieuw actief kunnen zijn (plaatsbezoeken kunnen organiseren, etc.)), tenzij ieder nut om de verbintenissen nog uit te voeren verdwenen zou zijn.

 

Ons lijkt het alvast dat tijdelijke overmacht kan worden ingeroepen om de verbintenissen uit hoofde van de bemiddelingsopdrachten voorlopig op te schorten. De overeenkomst blijft bestaan, en partijen dienen de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, waarbij men gehouden blijft aan loyauteits- en discretieplicht alsook de exclusiviteitsbepalingen.

Het tijdstip waarop het EPC beschikbaar moet zijn bij verkoop en verhuur werd tijdelijk verschoven. Hoe zit het nu?

Op 3 april ll. heeft de Vlaamse Regering beslist om het tijdstip waarop het EPC beschikbaar moet zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020), verlengd met zes maanden voor verkoop en met 3 maanden voor verhuur, moet het EPC pas beschikbaar zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden of bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Zie ook deze pagina op de site van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Concreet geldt het volgende:

Voor VERKOOP

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
 • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.


Voor VERHUUR:

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Beheer

Ik ben syndicus. Wat is de werkwijze als ik mijn beheerkantoor terug mag heropenen op 11 mei?

De beheerkantoren vallen onder fase 1b (B2C) en kunnen op 11 mei hun kantoor heropenen. De heropening verloopt wel onder strikte voorwaarden. Het Ministerieel Besluit van 8/05/20 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, preciseert de modaliteiten waaronder ondernemingen hun klanten kunnen ontvangen (zie artikel 1, §2.

Premier Sophie Wilmès sprak tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ll. eveneens over volgende belangrijke aandachtspunten:

 • het belang van het naleven van de social distancing (geen fysiek contact en een minimale afstand van 1,5 meter),
 • het dragen van een mondmasker door de klant(en) dat sterk wordt aanbevolen;
 • de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en het feit dat hij alles in het werk moet stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Uiteraard heeft er nauw overleg plaatsgevonden met de sector en de sociale partners rond de heropstart. Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de heropstart veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor de syndici staan op p.23Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de 'generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

Wat kan ik doen als de financiële middelen van de VME dreigen op te raken?

Minister Geens stelt in een  richtlijn van 21 mei dat er opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden.  Volgens de richtlijn mag men mensen samenbrengen voor een AV, op voorwaarde dat de zaal groot genoeg is om de afstand van anderhalve meter tussen de mede-eigenaars te garanderen. Lees de tekst van deze richtlijn in de BIV flash nr 23.

De algemene vergaderingen die door de beperkende coronamaatregelen niet konden plaatsvinden in de (lockdown)periode vanaf 10 maart 2020 moeten plaatsvinden binnen de vijf maanden na 30 juni 2020. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt, in afwachting van een nieuwe algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. De syndici kunnen, in overeenstemming met de beslissingen uit het vorige werkjaar, de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars. Dit om de goede werking (continuïteit) van de VME verder te kunnen garanderen. Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van de vergoeding die proportioneel zal moeten worden bepaald, blijven van toepassing.

Ik ben syndicus. Wat met Algemene Vergaderingen nu lockdownperiode voorbij is ? Wettelijk uitstel?

Minister Geens stelt in een  richtlijn van 21 mei dat er opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden.  Volgens de richtlijn mag men mensen samenbrengen voor een AV, op voorwaarde dat de zaal groot genoeg is om de afstand van anderhalve meter tussen de mede-eigenaars te garanderen. Lees de tekst van deze richtlijn in de BIV flash nr 23.

De algemene vergaderingen die door de beperkende coronamaatregelen niet konden plaatsvinden in de (lockdown)periode vanaf 10 maart 2020 moeten plaatsvinden binnen de vijf maanden na 30 juni 2020. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. De algemene vergadering moet dan uiterlijk tegen eind november georganiseerd worden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij deze eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften. De mogelijkheid de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen blijft evenwel bestaan.

 

Ingevolge de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 werd contact genomen met het kabinet Geens. 

Volgens de minister is er voor algemene vergaderingen niets veranderd: ‘Na bijkomende navraag bij het crisiscentrum, kan ik bevestigen dat een algemene vergadering van mede-eigenaars nog steeds als professionele activiteit geldt’. Met andere woorden: algemene vergaderingen zijn volgens de minister niet verboden en kunnen/moeten plaatsvinden.

Er is geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, ook niet in Antwerpen. Mede-eigenaars mogen zich nog altijd verplaatsen om een algemene vergadering bij te wonen, ook wanneer ze daarvoor de gemeente- of provinciegrenzen moeten oversteken. Let wel, in Antwerpen moet men rekening houden met de avondklok die geldt tussen 23u30 en 6u ’s ochtends. Iedere Antwerpse mede-eigenaar die een algemene vergadering bijwoont, moet om 23u30 thuis zijn.

Het standpunt van de minister inzake het aantal deelnemers blijft tevens ongewijzigd. Net omdat een algemene vergadering een professionele activiteit vormt, zijn de regels inzake sociale bubbels er niet op van toepassing: ‘er geldt in principe geen maximum aantal deelnemers, maar er wordt met aandrang gevraagd om de basisrichtlijnen op het vlak van afstand en hygiëne na te leven’.

Bij de organisatie van algemene vergaderingen moeten de veiligheidsvoorschriften uit de sectorgids nauwgezet worden toegepast!

 

De Minister deed tevens enkele suggesties om binnen het bestaande wettelijk kader 'creatief' te handelen. Hierna een letterlijke weergave:

 • Alle vergaderingen kunnen grondig worden voorbereid op basis van voorafgaande telefonische contacten / video gesprekken. Op basis hiervan kan worden bekeken of er consensus kan worden bereikt, wat de mogelijkheid biedt om de procedure schriftelijk te voeren. Indien niet, kan de vergadering op fysieke wijze doorgaan, maar eventueel met een beperkt debat of met een focus op de belangrijkste discussiepunten
 • Mede-eigenaars die niet willen deelnemen aan de vergadering, zijn hiertoe niet verplicht. Indien ze toch mee willen beslissen, kunnen ze een volmacht verlenen. Voor elke mede-eigendom kan het aantal deelnemers zo theoretisch gezien worden beperkt tot 5 personen + de syndicus, als er maximaal gebruik wordt gemaakt van de volmachten. Dit zal niet overal haalbaar zijn, en hoeft ook niet het streefdoel te zijn, maar toont wel aan dat het aantal deelnemers heel sterk kan worden beperkt. Het is ook belangrijk de mede-eigenaars erop te wijzen dat het verlenen van volmachten het voordeel biedt dat het quorum kan worden bereikt, zodat er een meer gedragen beslissing kan worden bereikt. 
 • Indien noodzakelijk omdat het quorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering een oplossing bieden. Dit is uiteraard niet ideaal, maar gelet op de uitzonderlijke omstandigheden is het ook geen probleem dat dit eenmalig plaatsvindt.
 • In combinatie met de volmachten, kan er een ‘hybride’ vergadering plaatsvinden die deels fysiek, deels via video kan doorgaan. Mede-eigenaars die dat wensen kunnen de vergadering volgen via video en zelfs deelnemen aan het debat. Omdat het niet mogelijk is te stemmen via video, kan dit verlopen via een lasthebber die wel ter plaatse deelneemt. Deze methode biedt zeker voordelen voor een mede-eigendom waar sommige mede-eigenaars niet en anderen dan weer wel fysiek willen deelnemen aan de vergadering.
 • Het is belangrijk om naar de syndici en de mede-eigenaars te communiceren dat zolang de belangrijkste regels op het vlak van basishygiëne en afstand houden worden gegarandeerd, het risico op besmetting laag blijft.
 • Gelet op bovenstaande suggesties, is het vooral essentieel dat de syndici in dialoog gaan met de mede-eigenaars om te beoordelen welke piste het beste wordt gevolgd voor een specifieke mede-eigendom.

 

 

Stage

Welke implicaties heeft de lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de Uitvoerende Kamer de stageperiode van 36 maanden automatisch en voor alle stagiairs verlengen met de volledige periode van de verplichte sluiting, wat neerkomt op een verlenging van je statuut met 53 dagen. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen.

Weet dat de administratieve zittingen van de Uitvoerende Kamer op korte termijn worden hervat. De verlenging van je statuut zal binnenkort worden aangepast in je persoonlijke account. Dit zal aan elke stagiair en stagemeester ook nog individueel worden meegedeeld (via een gepersonaliseerde e-mail dan wel via een persoonlijk bericht in de stagetool voor wie de stagetool gebruikt uiteraard).

 - De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgt iedereen iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen.

 - Eventuele gewerkte uren of dagen tijdens de lockdownperiode mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

Mijn stageovereenkomst werd tijdens de lockdownperiode verbroken. Wat nu?

Bij een verbreking van de stageovereenkomst moet je als stagiair normaal binnen de 3 maanden een nieuwe stageovereenkomst voorleggen aan de Uitvoerende Kamer. Onder de huidige omstandigheden is het echter quasi onmogelijk om een nieuwe stagemeester te vinden.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de periode van 3 maanden om een nieuwe stagemeester te vinden pas starten zodra de verplichte sluiting van kantoren voorbij is. Hiervoor hoef je als stagiair geen aanvraag te doen.

Opgelet, voor verbrekingen die dateren van voor de verplichte sluiting (zijnde vóór 18 maart jl.) worden de reeds verlopen dagen voorgaand aan 18 maart wel in rekening genomen bij de 3 maanden waarbinnen een nieuwe stageovereenkomst moet bezorgd worden. 

Een voorbeeld: een stage werd verbroken op 05/02/2020. Normaal dient een nieuwe stageovereenkomst bezorgd te worden ten laatste op 04/05/2020. Nu zal dit pas dienen te gebeuren op 04/05/2020 + het aantal dagen van de verplichte sluiting.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

Heb ik nog recht op een vergoeding voor mijn nog gepresteerde werk tijdens de lockdownperiode?

Een zelfstandige (stagiair) die geen prestaties (kan) leveren, kan ook niet factureren voor die prestaties.

- In alle ‘nieuwe’ stageovereenkomsten (stageovereenkomsten vanaf 2019), moet verplicht gefactureerd worden per uur. Enkel gepresteerde uren geven recht op vergoeding;

- Hetzelfde geldt voor eventueel afgesproken bonussen (op gerealiseerde dossiers). Enkel gerealiseerde zaken geven recht op vergoeding. Mocht er zich tijdens de periode van verplichte sluiting toch een realisatie voordoen geeft deze uiteraard wel nog steeds recht op de afgesproken vergoeding of bonus;

- Voor stagiairs die forfaitair betaald worden is het aangewezen dat stagiair en stagemeester zelf tot een vergelijk komen. Minstens dienen de nog gepresteerde dagen (van vóór de verplichte sluiting) pro rata betaald te worden.

Waar kan ik terecht met vragen over steunmaatregelen?

Met dergelijke vragen ga je best te rade bij jouw sociaal verzekeringsfonds en/of bij je boekhouder. Een handig overzicht kan je ook terugvinden op de website van Unizo.   

Moet ik mijn stagiair verder blijven betalen voor zijn nog geleverde prestaties tijdens de lockdownperiode?

Een zelfstandige (stagiair) die geen prestaties (kan) leveren, kan ook niet factureren voor die prestaties.

- In alle ‘nieuwe’ stageovereenkomsten (stageovereenkomsten vanaf 2019), moet verplicht gefactureerd worden per uur. Enkel gepresteerde uren geven recht op vergoeding;

- Hetzelfde geldt voor eventueel afgesproken bonussen (op gerealiseerde dossiers). Enkel gerealiseerde zaken geven recht op vergoeding. Mocht er zich tijdens de periode van verplichte sluiting toch een realisatie voordoen geeft deze uiteraard wel nog steeds recht op de afgesproken vergoeding of bonus;

- Voor stagiairs die forfaitair betaald worden is het aangewezen dat stagiair en stagemeester zelf tot een vergelijk komen. Minstens dienen de nog gepresteerde dagen (van vóór de verplichte sluiting) pro rata betaald te worden.

Steunmaatregelen

Op welke steunmaatregelen van de overheid kan ik terugvallen?

Op de site van de FOD Economie vind je een overzicht verschillende maatregelen die de federale regering recent heeft goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen werden door de gevolgen van het coronavirus. Het kabinet van onze voogdijminister, de heer Denis Ducarme maakte ons op 9 april dit document over met een samenvatting van de steunmaatregelen voor zelfstandigen.

Eveneens nuttig zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

UNIZO beschikt over een speciale coronalijn voor ondernemers (0800 20 750). Ook niet UNIZO-leden kunnen hierop terecht. Op hun website vind je de laatste stand van zaken rond de impact van het coronavirus op je bedrijf. Zo worden de nieuwe regels rond tijdelijke werkloosheid door overmacht, het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen (in tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang, voor voorwaarden: zie link) en de fiscale steunmaatregelen hier helder toegelicht.

Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie van de Vlaamse overheid? En zoniet, heb ik dan recht op de compensatiepremie?

Vrijdag 27 maart kregen we de bevestiging dat vastgoedkantoren met een fysieke exploitatie- of uitbatingszetel (winkelpand) die dit verplicht, geheel of gedeeltelijk, moeten sluiten door de overheidsmaatregelen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Vastgoedkantoren die niet beschikken over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek komen niet in aanmerking, syndicuskantoren komen ook niet in aanmerking.

De corona hinderpremie kon worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni 2020.

Hiermee haalt de sector haar slag thuis! Je kan als vastgoedkantoor je aanvraag bij VLAIO indienen voor het bekomen van de hinderpremie, ten belope van 4.000 euro. 

Van zodra ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Ze onderzoeken de voorwaarden en beslissen uiteindelijk of je de premie krijgt. Een bevestiging hiervan ontvang je per mail, waarna VLAIO bij positief gevolg het bedrag op je rekening zal overschrijven.

Nadat we diverse berichten van verontruste vastgoedmakelaars met fysiek kantoor die van het VLAIO een weigering van de corona hinderpremie ontvingen, besloten we het kabinet Crevits aan te schrijven. Het volgende werd ons nogmaals bevestigd: "Vastgoedmakelaars met een fysieke vestiging waar klanten worden ontvangen, komen juridisch in aanmerking voor een hinderpremie. Het is van belang om deze fysieke vestiging te bewijzen. De diensten van VLAIO doen bijkomend onderzoek naar deze fysieke vestiging en baseren daarop hun besluit. De ondernemingen die niet akkoord zijn met het besluit kunnen best een mail sturen naar coronahinderpremie@vlaio.be mét voldoende motivering waaruit blijkt dat zij wel aan de voorwaarden voldoen. In de praktijk zal dit onder meer foto’s van gevel, etalage, binneninrichting moeten bevatten. Op basis van deze bijkomende motivatie maakt VLAIO haar definitieve beslissing."

Met andere woorden: wanneer u denkt te voldoen aan de voorwaarden en toch een negatieve beslissing van het VLAIO ontving kan u op een gemotiveerde manier (met foto’s) bezwaar kenbaar maken.

We herinneren ook dat de hinderpremie slechts één specifieke subsidie is. Weet dat er zowel op het Federale als op het Vlaamse niveau ook andere premies en tegemoetkomingen in het leven werden geroepen of werden uitgebreid in het licht van de coronaproblematiek. Denk maar aan het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Een overzicht is te vinden op de site van Unizo.

 

De corona compensatiepremie…

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars die niet over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek beschikken, komen dus niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Ondernemers binnen de vastgoedsector die niet over een winkelpand of etalage beschikken, of louter zelfstandige medewerkers hebben daarentegen recht op de éénmalige compensatiepremie.

De corona compensatiepremie kon worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni 2020.

Je kan de aanvraag indienen bij het VLAIO. Lees hoe je de premie exact dient aan te vragen.

Belangrijk is dat je onderneming een omzetdaling van minstens 60% heeft geleden ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. De periode waarin de omzetdaling zich moest voordoen liep van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.

De compensatiepremie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. De overige bijberoepers kunnen 1.500 euro bekomen.

Voor starters is een uitzondering in de voorwaarden voorzien. Startende ondernemingen nemen als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Hoe staat het met het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)?

De uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen zal met terugwerkende kracht in werking treden tot 1 maart. Daarmee wordt de toegang tot een vervangingsinkomen voor de zelfstandigen van wie de activiteit getroffen wordt door het coronavirus versoepeld. De wet werd op 24 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 26 april vernamen we dat de Ministerraad op initiatief van onze voogdijminister Denis Ducarme een ontwerp van KB had goedgekeurd waarmee de regeling voor het vervangingsinkomen, initieel voorzien voor maart en april, verlengd werd tot 31 mei. Ook werd  de sociale verzekeringsfondsen gevraagd om de toekenning automatisch te laten gebeuren voor de zelfstandigen die in april een vervangingsinkomen hebben ontvangen en die niet aangegeven hebben dat ze hun activiteiten hebben hervat. Lees het persbericht. Op 18 mei vernamen we dat de Ministerraad een koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat het overbruggingsrecht bijkomend verlengt voor juni (zie persbericht). Dit geldt echter enkel voor zelfstandigen waarvan de activiteit ook in juni minstens 7 dagen onderbroken is door de coronaviruspandemie. Ook in juli en augustus blijft het crisis-overbruggingsrecht behouden voor zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moeten stopzetten als gevolg van corona (maatregel is verlengbaar tot 31/12/20).

Door de hervorming zullen de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt is door het coronavirus, een vervangingsinkomen bekomen voor maart, april en mei, waardoor ze financiële ademruimte krijgen. Het betreft de toekenning van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast). De toekenning zal automatisch gebeuren voor de zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten door de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, en voor de zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door deze maatregelen. Onder “automatisch” wordt verstaan dat deze steun toegekend zal worden op eenvoudige vraag. Lees ook voorgaand persbericht dat verspreid werd door het kabinet van onze minister Ducarme.

De hervorming werd eerder al uitgebreid naar de zelfstandigen in bijberoep getroffen door het coronavirus die gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep. De zelfstandigen in bijberoep die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarlijks inkomen dat minstens gelijk is aan 13.993,77 euro (nettobedrag voor belasting), zullen zo kunnen genieten van het vervangingsinkomen voor maart, april en mei.

Tot slot kunnen ook zelfstandigen in bijberoep van wie de inkomsten zich situeren tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, van een gedeeltelijk overbruggingsrecht genieten, evenals de gepensioneerden actief als zelfstandige met een jaarlijks inkomen hoger dan 6996,89 euro. Zij kunnen een gedeeltelijk vervangingsinkomen aanvragen van 645 euro (807 euro per maand met gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomens ten belope van 1.614 euro. Lees het persbericht terzake van onze voogdijminister Denis Ducarme.

Ter herinnering: voor de aanvragen tot vrijstelling en tot faciliteiten voor de betaling van de sociale bijdragen (vermindering en uitstel), alsook voor de aanvragen overbruggingsrecht, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen (Groupe S, Xerius, Liantis, Partena, Acerta, Securex-Integrity, Incozina, Multipen, L’Entraide, UCM en de Nationale Hulpkas – deze laatste is een overheidsinstantie).

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer info wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

 

 
Kan ik aanspraak maken op de COVID-19 premie van de Brusselse overheid?

Ja, dankzij de herhaalde oproepen en de gezamenlijke inspanningen van het BIV en de Franstalige beroepsorganisatie Federia heeft de Brusselse gewestregering besloten dat de vastgoedkantoren een vergoeding kunnen krijgen als compensatie voor de geleden verliezen door de corona-maatregelen.

De premieaanvraag COVID-19 moest uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

 

Welk bedrag? 

4.000 euro per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van 20.000 euro per onderneming.
 

Voor wie? 

Elke bemiddelaar in aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed die over minstens één bedrijfszetel in het Brussels Gewest beschikt (NACE-code 68.311), in hoedanigheid van zelfstandige of als vennootschap, met minder van 50 voltijdse equivalenten.
 

Hoe aanvragen?

 • Ga naar deze site: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
 • Ga aan de hand van je ondernemingsnummer na of je aan welbepaalde voorwaarden voldoet. Tip: Verzeker je ervan dat je NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen je effectieve activiteit weerspiegelt;
 • Vul het formulier in;
 • Voeg een bankafschrift toe met betrekking tot je onderneming (bedrijfsnaam en rekeningnummer) evenals je laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte;

Voor alle info over deze premie en de andere steunmaatregelen voor bedrijven, neem contact op via 1819 of stuur een e-mail naar info@1819.brussels.

Verhuur

Wat met mijn activiteiten binnen de toeristische verhuur?

Vastgoedmakelaars die ook aan toeristische verhuur doen, dienen te weten dat de verhuur van recreatieve en toeristische woningen mag hernemen vanaf 8 juni.

 

Vanaf 8 juni is het opnieuw toegelaten om in België toeristische uitstappen te maken (één dag of meerdaags). Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar of vanuit de EU met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland en Zwitserland.

 

Recent werd een Ministerieel Besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat het sinds 20 mei toegelaten is om zich opnieuw naar zijn tweede verblijf te mogen begeven. 

Wat wordt aanzien als een tweede verblijf? Het gaat om een huis, een appartement en een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een stacaravan, bungalow...). Lees ook de FAQ van het Nationaal crisiscentrum.

Wie mag naar een tweede verblijf? Het gaat om de eigenaar(s) of de langetermijnhuurder(s) (minstens 1 jaar) en de mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Mogen plaatsbeschrijvingen plaatsvinden?

Ja, deze mogen plaatsvinden mits inachtname van de beschermings- en veiligheidsvoorschriften, zoals vermeld in de sectorgids, zie p. 18 en verder. 

Hoe verloopt de intredende plaatsbeschrijving?

De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving is toegelaten, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel onmogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv.) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole.

De beperkende maatregelen – ter bestrijding van de coronacrisis -  leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.

Drie opties:

 1. De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) aan te stellen die in hun naam de intredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat de deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden. De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Zij kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd. 

 

 1. Indien huurder en verhuurder ervoor opteren om zelf de plaatsbeschrijving op te stellen en fysiek contact te vermijden (niet op hetzelfde ogenblik de intredende plaatsbeschrijving opstellen), kan volgende werkwijze gevolgd worden: de verhuurder stelt de plaatsbeschrijving op en stoffeert deze zo veel mogelijk met foto’s. Ook de meterstanden worden genoteerd en van de meters worden foto’s genomen. Nadien geeft hij een kopie van deze plaatsbeschrijving en de sleutels tegen ontvangstbewijs af aan de huurder. Vervolgens gaat de huurder ter plaatse om de woning te bezoeken en de door de verhuurder opgestelde plaatsbeschrijving te overlopen. Indien de huurder niet akkoord is, reageert hij ten laatste de volgende dag schriftelijk ten aanzien van de verhuurder.  

 

 1. Tot slot kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen).
Hoe verloopt de uittredende plaatsbeschrijving?

De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving is toegelaten, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel onmogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv.) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole.

De beperkende maatregelen – ter bestrijding van de coronacrisis -  leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient in ieder geval de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.

Twee opties:

 1. De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) aan te stellen die in hun naam de uittredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat deze alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden.  De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Huurder en verhuurder kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd. 

 

 1. Daarnaast kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen). 

Verkoop

Ik ben bemiddelaar. Wat is de werkwijze als ik mijn kantoor mag heropenen op 11 mei?

De vastgoedkantoren B2C vallen onder fase 1b van de exit-strategie en kunnen op 11 mei herstarten. Vanaf deze datum kan je je activiteiten op het terrein hervatten. Je mag je kantoor terug openen en zal er klanten mogen ontvangen. De heropstart verloopt echter wel onder strikte voorwaarden. Het Ministerieel Besluit van 8/05/20 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, preciseert dat ondernemingen enkel klanten kunnen ontvangen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

 • één klant per 10 m2 wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
 • indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak.

Premier Sophie Wilmès sprak tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ll. eveneens over volgende belangrijke aandachtspunten:

 • het belang van het naleven van de social distancing (geen fysiek contact en een minimale afstand van 1,5 meter),
 • het dragen van een mondmasker door de klant(en) dat sterk wordt aanbevolen;
 • de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en het feit dat hij alles in het werk moet stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Uiteraard heeft er nauw overleg plaatsgevonden met de sector en de sociale partners rond de heropstart. Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de heropstart veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor bemiddelaars vind je op p. 18, die voor syndici op p. 23. Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de generieke gids 'veilig aan het werk' van de FOD WASO raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

We hebben tot slot een informatief filmpje gemaakt voor de consument omtrent het verloop van de fysieke plaatsbezoeken. Daarin tonen we dat de vastgoedmakelaar alle voorzorgs- en beschermingsmaatregelen treft om het plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Deel het filmpje op je eigen site en socials!

Onder welke regels mogen plaatsbezoeken opnieuw plaatsvinden?
Op 11 mei mogen de B2C-kantoren hun activiteiten hernemen. Alle activiteiten, waaronder de fysieke plaatsbezoeken zijn opnieuw mogelijk. We maakten alvast een infofilmpje voor de consument waarin wordt uitgelegd dat je er alles aan doet om dat plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen! Deel het gerust op je site en social media en stuur het filmpje ook voor elk plaatsbezoek naar de bezoekers door. 

Met betrekking tot de organisatie en de richtlijnen bij plaatsbezoeken verwijzen we graag naar de sectorgids, die het BIV BIV samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 heeft uitgewerkt. De sectorgids bevat specifieke richtlijnen en aandachtspunten voor zowel de vastgoedprofessional (bv. handschoenen en een mondmasker dragen bij elk bezoek, de veiligheidsvoorschriften voorafgaandelijk aan elk bezoek herhalen en vragen om deze strikt na te leven, het ontsmetten van alle deurklinken, trapleuningen en alle aangeraakte zaken in het pand...), de kandidaat-koper of huurder (het dragen van een bij voorkeur zelf meegebracht mondmasker, het verbod om zaken aan te raken in het pand...) en de bewoner (de woning verlaten tijdens het bezoek indien mogelijk...). Overhandig zo min mogelijk papieren documenten en kies voor de digitale oplossing (ondertekening) waar mogelijk.

Graag verwijzen we ook naar de handige flyers en affiches opgesteld door het Sociaal Fonds 323 met aandachtspunten voor een vlot en veilig verloop van de werkzaamheden (in het kader van een plaatsbezoek, bij een afspraak op kantoor, voor het personeel...). Stuur ze digitaal door waar nodig en hang de affiches op in je kantoor!

 

 

Wat als de 4-maand termijn na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst door het coronavirus overschreden dreigt te worden?

Normaal moet de notariële akte binnen de vier  maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst verleden worden. Het is de bedoeling om die termijn nu met twee maanden te verlengen. De modaliteiten hierrond worden op korte termijn bekeken, zo leerde ons contactname eind maart met het kabinet van Vlaams minister van Wonen en Financiën Matthias Diependaele... Het is vooralsnog onduidelijk hoelang deze versoepeling zal duren.

 
Kunnen opendeurdagen worden georganiseerd?

Voortaan mag dat opnieuw. Het blijft daarbij belangrijk om de social distancing te respecteren en het aantal personen dat de woning tegelijk bezoekt te beperken. Verder moeten de regels rond handhygiëne worden opgevolgd bij het betreden en verlaten van de woning. Stel hier bij voorkeur een controlepersoon voor aan. Zorg tevens voor voldoende verluchting in het pand. Tot slot is het aan te raden om de contactgegevens bij te houden van de bezoekers met het oog op contact-tracing. 

Consulteer de herwerkte sectorgids voor verdere details.

Het SF 323 stelt ook affiches ter beschikking in het Nederlands, Frans, Engels en Duits waar de richtlijnen omtrent de opendeurdagen zijn in opgenomen.
 

Was dit artikel nuttig?