Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Aangemaakt op: 16/03/2020
Laatste update: 28/06/2021

In deze FAQ proberen we een zo helder mogelijk antwoord op vragen rond de impact van Covid-19 op je kantoor.

Het BIV blijft open. We nemen de nodige maatregelen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Graag je aandacht voor deze zaken: het dragen van een mondmasker is verplicht, gelieve te allen tijde de social distancing (1,5 meter) te respecteren alsook je handen regelmatig te ontsmetten. 

Als je je naar het BIV moet begeven maar in quarantaine geplaatst bent, kom dan in geen geval langs en blijf thuis in het belang van ieders gezondheid! We vragen om ons voorafgaandelijk te verwittigen als je niet kan komen. Bovendien moet ons een medisch attest bezorgd worden in geval je het mondeling examen moet komen afleggen of opgeroepen bent voor een zitting van de Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep.

Laatste updates

 

Update 27/06: Telewerk is niet langer verplicht, maar sterk aanbevolen

Update 10/06: De FAQ van het federale Crisiscentrum, aangepast op 10 juni 2021, stelt dat sinds 9 juni 2021 Algemene Vergaderingen zowel binnen als buiten opnieuw toegelaten zijn, met maximum 50 personen. De deelnemerslimiet wordt vanaf 25 juni 2021 opgetrokken tot maximum 100 personen

Update 09/06: De werkgever mag voor werknemers terugkeermomenten op de werkplek inplannen

Update 04/06: Verlenging van de maatregelen i.v.m. de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden tot 30/09

Update 26/04: Niet-essentiële winkels (waaronder vastgoedmakelaarskantoren) moeten niet langer op afspraak werken

Update 26/03: Vastgoedmakelaarskantoren (bemiddeling) werken op afspraak + verplicht registratiesysteem waarop werkgevers moeten aangeven hoeveel werknemers een functie hebben waardoor ze niet kunnen telewerken

Update 26/02: Uitstel Algemene Vergaderingen en tijdelijke versoepeling schriftelijke procedure verlengd tot 30 juni 2021

Update 12/02: Het sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector is beschikbaar

Update 07/02: Plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar zijn weer mogelijk

Update 24/12: Wet rond organisatie Algemene Vergaderingen mede-eigendommen in coronatijden gepubliceerd in het Staatsblad

Update 01/12: Niet-essentiële winkels mogen terug heropenen

Update 04/11: Standpunt over plaatsbezoeken n.a.v. recentste MB

Update 01/11: Verstrengde maatregelen: niet essentiële handelszaken moeten sluiten

Update 29/10: Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn behoudens uitzonderingen verboden. Professionele verplaatsingen behoren niet tot deze uitzonderingen

Update 09/10: Een Algemene Vergadering is een professionele activiteit, waarvoor een maximum aantal van 40 aanwezigen geldt

Algemeen

Wat met mijn vormingsplicht voor dit jaar?

De huidige regel i.v.m. permanente vorming blijft gelden. Maar de mogelijkheden om vorming vanop afstand te volgen (denk aan webinars) werden aanzienlijk uitgebreid. Het op dit moment erkende aanbod kan je terug vinden op  www.biv.be/vorming.

Ook het volgen van gratis BIV e-learning (voor max. 2 uur per jaar) blijft uiteraard een optie.

 

Mag ik mijn kantoor openen?

Vastgoedmakelaarskantoren (zowel vastgoedmakelaar-bemiddelaars als vastgoedmakelaar-syndici) zijn open, zij het onder strikte voorwaarden.  Syndici worden aanzien als essentiële beroepen/dienstverleners, de syndicuskantoren mochten aldus steeds open blijven.

Vastgoedmakelaarskantoren dienen met het volgende rekening te houden:

 • één consument per 10m² van voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten, indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 40 m2 bedraagt, is het toegelaten om vier consumenten te ontvangen;
 • het mondmasker is verplicht in de voor publiek toegankelijke ruimtes;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor personen die buiten wachten;
 • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne moeten ter beschikking worden gesteld en de gepaste hygiënemaatregelen worden getroffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 • je dient te zorgen voor een goede verluchting;
 • de onderneming  informeert duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.

Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de kantoorwerking veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de 'generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van het Overlegcomité. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk is sterk aanbevolen, tenzij dit onmogelijk is gezien de aard van de functie. Wanneer telewerk niet wordt toegepast moeten de passende preventiemaatregelen worden nageleefd.

Meer info vind je in de sectorgids

Werkgevers moeten maandelijks, via een online registratiesysteem dat door de RSZ op haar portaalsite ter beschikking wordt gesteld, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend. Wanneer dit aantal niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, moet er geen nieuwe aangifte gedaan worden.

 

Wat met de zittingen, examens en competentietesten op het BIV?

Deze blijven doorgaan. We nemen de nodige maatregelen opdat dit vlot en veilig kan verlopen.

We vragen graag je aandacht voor volgende zaken:

 

Mogen verhuizingen plaatsvinden?

Niet noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Alle verhuizingen zijn  mogelijk.

 
Kan een bemiddelingsopdracht ten gevolge van de corona-maatregelen opgeschort worden?

Bemiddelingsopdrachten met consumenten staan onder zware druk, gezien deze voor een ‘bepaalde duur’ zijn aangegaan. De vastgoedmakelaar heeft zich geëngageerd om prestaties te leveren gedurende deze periode en als tegenprestatie krijgt hij pas een vergoeding indien hij een koper/huurder heeft gevonden.

 

De opdrachtgever/consument heeft er recht op dat de vastgoedmakelaar zich tijdens de hele opdracht kan kwijten van zijn taak. Dit recht heeft voor de vastgoedmakelaar de correlatie dat hij continu de kans heeft om zijn engagementen te realiseren. Dit houdt in dat een obstructie van de mogelijkheid om de dienst te verrichten in se en onder strikte condities voor de hele duur van de belemmering de opschorting van de “bepaalde duur” van de bemiddelingsopdracht meebrengt.

 

Het overmachtsbegrip is belangrijk bij de beoordeling of de duur van de bemiddelingsopdracht ten bate van de vastgoedmakelaar verlengd wordt wegens de COVID-19 crisis en gelieerde voorschriften.

 

In ons recht zijn de eisen voor overmacht erg streng. Maar in de huidige context kan niemand stellen dat het ons inflicterende virus geen overmacht is.  Het is een fabel dat “absolute onmogelijkheid” (voorwaarde voor overmacht) “definitief” moet zijn. Voldoende is dat een verbintenis, op een zeker moment, volstrekt onuitvoerbaar is opdat overmacht is aan te nemen, weliswaar - slechts - met (opschortende) uitwerking voor de tijd concorderend met de duur van de volstrekte verhindering.

 

Samengevat: termijn bemiddelingsopdrachten door corona-maatregelen opgeschort
 
De overheidsmaatregelen beperken de bewegingsvrijheid en het intermenselijk contact zo intensief dat ze een absolute (maar gelukkig tijdelijke) onmogelijkheid zijn voor de prestatie waar de vastgoedmakelaar zich toe verbond.
 
COVID-19 en het overheidsoptreden maken het illusoir dat bemiddelingsopdrachten praktisch en/of juridisch nog uitvoerbaar zijn. Die vaststelling was al apert sinds de maatregelen van 12 maart, maar werd op 18 maart nog extra in de verf gezet.
 
Juridisch gezien kan er in de huidige omstandigheden sprake zijn van een tijdelijke opschorting van de bemiddelingsopdracht ten gevolge van overmacht. Doordat de vastgoedmakelaar wordt verhinderd zijn taken te vervullen, ten gevolge van de opgelegde maatregelen, moet het mogelijk zijn te argumenteren dat de bemiddelingsopdracht tijdelijk wordt opgeschort (minstens sinds 18 maart en dit tot de dag dat vastgoedmakelaars opnieuw actief kunnen zijn (plaatsbezoeken kunnen organiseren, etc.)), tenzij ieder nut om de verbintenissen nog uit te voeren verdwenen zou zijn.

 

Ons lijkt het alvast dat tijdelijke overmacht kan worden ingeroepen om de verbintenissen uit hoofde van de bemiddelingsopdrachten voorlopig op te schorten. De overeenkomst blijft bestaan, en partijen dienen de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, waarbij men gehouden blijft aan loyauteits- en discretieplicht alsook de exclusiviteitsbepalingen.

Het tijdstip waarop het EPC beschikbaar moet zijn bij verkoop en verhuur werd tijdelijk verschoven. Hoe zit het nu?

Op 3 april ll. heeft de Vlaamse Regering beslist om het tijdstip waarop het EPC beschikbaar moet zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020), verlengd met zes maanden voor verkoop en met 3 maanden voor verhuur, moet het EPC pas beschikbaar zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden of bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Zie ook deze pagina op de site van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Concreet geldt het volgende:

Voor VERKOOP

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
 • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.


Voor VERHUUR:

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Plaatsbezoeken

Mogen plaatsbezoeken plaatsvinden?
Vanaf 13 februari 2021 zijn plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar opnieuw mogelijk. Dit moet evident gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Hierbij dient het sectorprotocol strikt nageleefd te worden. Het protocol werd op 11 februari 2021 gevalideerd door de bevoegde ministers. 

Download het sectorprotocol

Het protocol bestaat uit 13 punten met diverse praktische afspraken (zoals het aanstellen van een Corona-coördinator binnen het kantoor, maximaal aantal aanwezigen bij een bezoek, etc.). In de nieuwste sectorgids wordt ook naar dit protocol verwezen. 

Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. 

Verstuur voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. 

Zorg ervoor dat er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen. 

Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden.

Het protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, en geldt voor alle types van bezoeken, al dan niet in aanwezigheid van potentiële kopers of huurders, die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…). 

Dit protocol kan geactualiseerd worden in functie van eventuele aangepaste richtlijnen. We brengen je tijdig op de hoogte van elke wijziging die zich zou voordoen. 

We maakten een infofilmpje voor de consument waarin wordt uitgelegd dat je er alles aan doet om dat plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen! Deel het gerust op je site en social media en stuur het filmpje ook voor elk plaatsbezoek naar de bezoekers door. 

Beheer

Wat met Algemene Vergaderingen?
De FAQ van het federale Crisiscentrum, aangepast op 10 juni 2021, stelt dat sinds 9 juni 2021 Algemene Vergaderingen zowel binnen als buiten opnieuw toegelaten zijn, met maximum 50 personen. Bovendien is de deelnemerslimiet vanaf 25 juni 2021 opgetrokken tot maximum 100 personen, vanaf 30 juli wordt dit 200 personen. Het is evenwel belangrijk om steeds de veiligheidsvoorschriften te respecteren en in het bijzonder wat volgt: garandeer de social distancing van 1,5 m tussen elke persoon (let erop de AV te organiseren in een zaal die voldoende groot is); waak over de mondmaskerplicht; één mede-eigenaar per kavel komt naar de AV; zorg voor een goede verluchting.

 

Het Federaal Parlement nam op 18 december jl. het wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de coronastrijd aan. Daarin worden oplossingen aangereikt in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden. Lees de goedgekeurde tekst. De wet werd op 24 december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen werden bij KB van 24 juni 2021 verlengd tot 30 september 2021.

 

De drie belangrijke bepalingen omtrent de organisatie van AV’en zijn de volgende:
 

    1. AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars;

  2. Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 30 juni 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen; 

    3. Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

 • Voornoemde punten 1 en 2 traden ‘retroactief’ in werking treden per 1 oktober 2020. Ze blijven gelden tot 30 juni 2021. 
 • Punt 3 trad in werking op 24 december 2020.

 

 

 

Stage

Welke implicaties heeft deze tweede lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden besliste de Uitvoerende Kamer om de stageperiode voor stagiair-bemiddelaars automatisch te verlengen met de periode van 1 november 2020 t.e.m. 13 december 2020.

Opgelet, enkel het statuut werd verlengd, er is geen sprake van een algemene schorsing van de stages. Stagiairs die in deze periode wel konden verder werken mogen deze gewerkte dagen laten meetellen voor hun stage.

Voor de stagiairs-syndici is een verlenging niet aan de orde, zij kunnen immers het grootste deel van hun taken verderzetten.

 

Om misverstanden te vermijden:

- De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgen stagiair-bemiddelaars iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen.

- De eventueel gewerkte uren of dagen tijdens de periode van 1.11.2020 t.e.m. 13.12.2020 mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Waar kan ik terecht met vragen over steunmaatregelen?

Met dergelijke vragen ga je best te rade bij je sociaal verzekeringsfonds en/of bij je boekhouder. Een handig overzicht kan je ook terugvinden op de website van Unizo.   

Steunmaatregelen

Op welke steunmaatregelen van de overheid kan ik terugvallen?

UNIZO beschikt over een speciale coronalijn voor ondernemers (0800 20 750). Ook niet UNIZO-leden kunnen hierop terecht. Op hun website vind je de laatste stand van zaken rond de impact van het coronavirus op je bedrijf. Zo worden de nieuwe regels rond tijdelijke werkloosheid door overmacht, het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen  en de fiscale steunmaatregelen hier helder toegelicht.

Met vragen rond steunmaatregelen ga je best te rade bij je sociaal verzekeringsfonds en/of bij je boekhouder. 

Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie van de Vlaamse overheid? En zoniet, heb ik dan recht op de compensatiepremie?

Vrijdag 27 maart kregen we de bevestiging dat vastgoedkantoren met een fysieke exploitatie- of uitbatingszetel (winkelpand) die dit verplicht, geheel of gedeeltelijk, moeten sluiten door de overheidsmaatregelen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Vastgoedkantoren die niet beschikken over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek komen niet in aanmerking, syndicuskantoren komen ook niet in aanmerking.

De corona hinderpremie kon worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni 2020.

Hiermee haalt de sector haar slag thuis! Je kan als vastgoedkantoor je aanvraag bij VLAIO indienen voor het bekomen van de hinderpremie, ten belope van 4.000 euro. 

Van zodra ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Ze onderzoeken de voorwaarden en beslissen uiteindelijk of je de premie krijgt. Een bevestiging hiervan ontvang je per mail, waarna VLAIO bij positief gevolg het bedrag op je rekening zal overschrijven.

Nadat we diverse berichten van verontruste vastgoedmakelaars met fysiek kantoor die van het VLAIO een weigering van de corona hinderpremie ontvingen, besloten we het kabinet Crevits aan te schrijven. Het volgende werd ons nogmaals bevestigd: "Vastgoedmakelaars met een fysieke vestiging waar klanten worden ontvangen, komen juridisch in aanmerking voor een hinderpremie. Het is van belang om deze fysieke vestiging te bewijzen. De diensten van VLAIO doen bijkomend onderzoek naar deze fysieke vestiging en baseren daarop hun besluit. De ondernemingen die niet akkoord zijn met het besluit kunnen best een mail sturen naar coronahinderpremie@vlaio.be mét voldoende motivering waaruit blijkt dat zij wel aan de voorwaarden voldoen. In de praktijk zal dit onder meer foto’s van gevel, etalage, binneninrichting moeten bevatten. Op basis van deze bijkomende motivatie maakt VLAIO haar definitieve beslissing."

Met andere woorden: wanneer u denkt te voldoen aan de voorwaarden en toch een negatieve beslissing van het VLAIO ontving kan u op een gemotiveerde manier (met foto’s) bezwaar kenbaar maken.

We herinneren ook dat de hinderpremie slechts één specifieke subsidie is. Weet dat er zowel op het Federale als op het Vlaamse niveau ook andere premies en tegemoetkomingen in het leven werden geroepen of werden uitgebreid in het licht van de coronaproblematiek. Denk maar aan het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Een overzicht is te vinden op de site van Unizo.

 

De corona compensatiepremie…

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars die niet over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek beschikken, komen dus niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Ondernemers binnen de vastgoedsector die niet over een winkelpand of etalage beschikken, of louter zelfstandige medewerkers hebben daarentegen recht op de éénmalige compensatiepremie.

De corona compensatiepremie kon worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni 2020.

Je kan de aanvraag indienen bij het VLAIO. Lees hoe je de premie exact dient aan te vragen.

Belangrijk is dat je onderneming een omzetdaling van minstens 60% heeft geleden ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. De periode waarin de omzetdaling zich moest voordoen liep van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.

De compensatiepremie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. De overige bijberoepers kunnen 1.500 euro bekomen.

Voor starters is een uitzondering in de voorwaarden voorzien. Startende ondernemingen nemen als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Hoe staat het met het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)?

De federale Ministerraad van vrijdag 6 november 2020 keurde nieuwe steunmaatregelen goed voor de sectoren die getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-crisis. Enkele daarvan hebben betrekking op het overbruggingsrecht.

 

1.     Het dubbele crisis-overbruggingsrecht wordt in december verlengd.


Op 23 oktober werd het crisis-overbruggingsrecht verdubbeld voor de maanden oktober en november. Op voorstel van minister Clarinval heeft de beperkte Ministerraad aanstaande vrijdag ingestemd met een verlenging van deze maatregel voor de maand december.           
Tot het einde van het jaar zullen deze maandelijkse vergoedingen dus 2.583,38 euro bedragen voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast.

Ter herinnering: dit crisis-overbruggingsrecht kan worden aangevraagd door alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun activiteit geheel of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten na een beslissing van een overheidsinstantie (federale overheid, gefedereerde entiteit, gemeente...) in het kader van de COVID-19-crisis. Voorbeeld: de eigenaar van een bar, een discotheek of een restaurant (zelfs als hij take away aanbiedt), een foorkramer, een evenementenorganisator, enz.          

Deze verdubbeling van de vergoedingen geldt ook voor actieve zelfstandigen in sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van sectoren die hun activiteiten hebben moeten staken en die zich bijgevolg ook genoodzaakt zien hun activiteiten te staken. Voorbeeld: een brouwer die alleen bars en cafés bevoorraadt.     

Als deze activiteit slechts gedeeltelijk wordt stopgezet, behoudt de zelfstandige toegang tot het enkelvoudige overbruggingsrecht.  

De toegang tot het crisis-overbruggingsrecht geldt ook in het geval van aanvullende gewestelijke steun.        

2.     Versoepeling van de toekenningsvoorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht

 

Op voorstel van David Clarinval heeft de beperkte Ministerraad ook beslist om tijdelijk de toekenningsvoorwaarden voor het klassieke overbruggingsrecht te versoepelen zodat het nog toegankelijker wordt.

 

Dit klassieke overbruggingsrecht, ook “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” genoemd, laat momenteel toe om een minimuminkomen te verzekeren aan de zelfstandige die, nadat hij moest sluiten, zijn activiteit heropstart met een verlies van minstens 10% van zijn inkomsten of van zijn bestelboek. Maar het geeft ook, al langer, een dekking in geval van faillissement of van stopzetting van de activiteit van de werker.

 

Ondanks de crisisondersteuning die de laatste maanden werd opgezet, kan de activiteit voor sommigen immers financieel niet rendabel meer zijn. In hun geval blijft de toegang tot het klassieke overbruggingsrecht te complex wegens te strenge toekenningsmodaliteiten die de minister beslist heeft tijdelijk te versoepelen.

 

Er zijn vier versoepelingen:

 

-        I. De toekenning van het klassieke overbruggingsrecht is voortaan cumuleerbaar met andere vervangingsinkomsten tot een bepaald plafond. Dit geldt met name voor zelfstandigen die op het moment van hun faillissement of stopzetting van hun activiteit recht hebben op een werkloosheidsuitkering van de RVA of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

 

Indien de aldus ontvangen bedragen lager zijn dan het overbruggingsrecht (1.291,69 euro voor een alleenstaande, 1.614,10 euro met gezinslast), kunnen zij een aanvulling aanvragen om aan dit niveau te komen.       
Om van deze maatregel te kunnen genieten moet het faillissement of de stopzetting van activiteit plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Indien nodig kan deze termijn bij Koninklijk Besluit worden verlengd

 

-        II. De toekenning van het klassieke overbruggingsrecht is niet langer beperkt tot 12 of 24 maanden gedurende de loopbaan.  
Dit is bedoeld voor:

-zelfstandigen die in het verleden al een beroep hebben moeten doen op de faillissementsverzekering of het overbruggingsrecht, en die dus een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht als dit zich in 2020 of 2021 voordoet;

-zij die in 2020 en 2021 gebruik maken of zullen maken van het overbruggingsrecht bij faillissement en die later in hun loopbaan nog steeds gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht.

 

-        III. Om toegang te krijgen tot het klassieke overbruggingsrecht, moeten starters nu ten minste twee kwartalen aan sociale bijdragen hebben betaald in plaats van vier. Deze tijdelijke versoepeling is toegankelijk voor alle zelfstandigen die de laatste drie jaar zijn begonnen met hun activiteit. Zoals de organisaties die zelfstandigen vertegenwoordigen wensen, maakt deze hervorming het mogelijk het beginsel van de verzekering te respecteren. Tegelijkertijd biedt ze bescherming tegen mogelijke misbruiken, en dat alles in dienst van degenen die het risico hebben genomen om ondernemer te worden.     
Deze maatregel is van toepassing op faillissementen en stopzettingen van activiteit die plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Indien nodig kan deze termijn bij Koninklijk Besluit worden verlengd.

-        IV. De maanden waarin de zelfstandige het overbruggingsrecht heeft genoten, worden voortaan voor de berekening van zijn pensioen gelijkgesteld met perioden van activiteit. De berekening van het recht op dit laatste zal gebaseerd zijn op het minimuminkomen dat wordt gebruikt voor de berekening van de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep voor het jaar waarin het gelijkgestelde kwartaal zich bevindt.    

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing op faillissementen en stopzettingen van activiteit die plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 worden de kwartalen gelijkgesteld. Zo zal een zelfstandige die in februari 2021 failliet gaat, voor het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2021 en voor het 1e kwartaal van 2022 in aanmerking komen voor een pensioengelijkstelling.

 

3.     Een nieuw crisis-overbruggingsrecht in januari 2021

Op voorstel van de minister van Zelfstandigen en kmo's heeft de beperkte Ministerraad zijn principeakkoord gegeven aan de invoering van een nieuw crisis-overbruggingsrecht dat in januari 2021 in werking zal treden.

 

Het doel van deze hervorming, die David Clarinval in overleg met het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ zal uitvoeren, is het ondersteunen van zelfstandigen die een inkomensverlies lijden als gevolg van COVID-19, na een tijdelijke onderbreking van de activiteit of een daling van de omzet.

 

De twee huidige vormen van overbruggingsrecht - ter ondersteuning van de heropstart en crisis- zullen worden samengevoegd tot één crisis-overbruggingsrecht.

 

De bedoeling is de praktische problemen die werknemers die door sluitingen worden getroffen, dagelijks ondervinden, beter aan te pakken door hen ook de best mogelijke ondersteuning te bieden en minder ruimte voor interpretatie te laten bij de heropstart van hun activiteiten.

 

Enkele andere tussenkomsten werden ook aangekondigd:

 

    Aanvullend uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage

 

De beperkte Ministerraad van deze vrijdag heeft ook een extra termijn toegekend voor de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage. Aanvankelijk was de termijn al uitgesteld tot 31 oktober, maar deze werd verlengd tot 31 december 2020.

 

Aangezien deze maatregel een wetswijziging vereist, heeft David Clarinval de RSVZ inmiddels opdracht gegeven om voor 31 december geen herinnering te sturen naar zelfstandigen die deze bijdrage nog niet hebben betaald. Dit geeft hen een extra adempauze, wat bijzonder welkom is in deze complexe periode.

 

     Verlenging van de COVID-19-crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid

 

Op voorstel van de minister van Zelfstandigen en kmo's heeft de beperkte Ministerraad ook ingestemd met de uitbreiding van de "COVID-19-crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid" voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. De einddatum ervan wordt dus verlengd van 31 december 2020 tot 31 maart 2021.

Deze maatregel maakt een aanvullende crisisuitkering mogelijk voor de periode van arbeidsongeschiktheid tijdens de COVID-periode.

 

Deze is van kracht sinds maart 2020 en geeft zelfstandigen, die slechts een uitkering van 990,60 euro per maand (tarief samenwonende) krijgt, de mogelijkheid om een toeslag van 301,09 euro te ontvangen van hun ziekenfonds. Deze twee tussenkomsten samen zijn goed voor een bedrag van 1.291,69 euro per maand, wat neerkomt op het enkelvoudig overbruggingsrecht.

 

Deze vergoeding wordt toegekend:

-        aan de samenwonende zelfstandige zonder familie ten laste waarvan is erkend dat deze vanaf 1 maart 2020 ten minste acht dagen arbeidsongeschikt is;

-        aan de samenwonende zelfstandige zonder familie ten laste, die de toegestane activiteit tijdens zijn arbeidsongeschiktheid gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen (ten vroegste) vanaf 1 maart 2020 moet staken.

 

    Aanzuiveringsplan met behoud van de terugbetaling van ziektekosten

 

Ten slotte heeft de beperkte Ministerraad ermee ingestemd dat zelfstandigen die in 2020 uitstel van betaling van hun sociale bijdragen hebben gekregen als gevolg van de coronacrisis, in 2021 toegang tot een aanzuiveringsplan kunnen vragen.

 

Een zelfstandige die een dergelijk uitstel heeft gekregen, kan zijn betalingen voor maximaal één jaar uitstellen (tot 31 maart 2021 voor de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020, enz.)

 

In 2021 zullen sommige zelfstandigen dus hun voorlopige bijdragen van 2020 moeten betalen, die van 2021, de uitgestelde bijdragen van 2018 en de regularisatiebijdragen van 2019 die mogelijk in 2021 verschuldigd zijn.

 

De maatregel die vrijdag is genomen, stelt de werknemers in dit geval in staat om te genieten van een aanzuiveringsplan met een looptijd van een jaar (maximaal 12 termijnen) voor de bijdragen met betrekking tot 2020 waarop de uitstelmaatregel is toegepast. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat zij een vrijstelling van hun bijdragen voor 2020 aanvragen, waardoor hun pensioen later kwetsbaarder zou worden.

 

In de praktijk zullen de bij dit aanzuiveringsplan betrokken bijdragen 2020 kunnen worden betaald op ten laatste:

-        31 maart 2022 voor de bijdragen van het 1e kwartaal 2020

-        30 juni 2022 voor de bijdragen van het 2e kwartaal 2020

-        30 september 2022 voor de bijdragen van het 3e kwartaal 2020

-        31 december 2022 voor de bijdragen van het 4e kwartaal2020.

Als het wordt gevolgd zal dit aanzuiveringsplan niet leiden tot verhogingen wegens laattijdige betaling en er zal geen impact zijn op de gezinsbijslag, de verzekering arbeidsonbekwaamheid, de moederschapsverzekering, de moederschapshulp, de vaderschapsuitkering, het pensioen, enz.

Het heeft ook geen invloed op de terugbetaling van de medische zorg van de zelfstandige. De verplichting om sociale bijdragen te betalen voor het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd– d.w.z. de bijdragen 2020 voor de terugbetalingen in 2022 – zal immers tijdelijk worden opgeschorst.

 

 
Kan ik aanspraak maken op de COVID-19 premie van de Brusselse overheid?

Ja, dankzij de herhaalde oproepen en de gezamenlijke inspanningen van het BIV en de Franstalige beroepsorganisatie Federia heeft de Brusselse gewestregering besloten dat de vastgoedkantoren een vergoeding kunnen krijgen als compensatie voor de geleden verliezen door de corona-maatregelen.

De premieaanvraag COVID-19 moest uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

 

Welk bedrag? 

4.000 euro per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van 20.000 euro per onderneming.
 

Voor wie? 

Elke bemiddelaar in aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed die over minstens één bedrijfszetel in het Brussels Gewest beschikt (NACE-code 68.311), in hoedanigheid van zelfstandige of als vennootschap, met minder van 50 voltijdse equivalenten.
 

Hoe aanvragen?

 • Ga naar deze site: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
 • Ga aan de hand van je ondernemingsnummer na of je aan welbepaalde voorwaarden voldoet. Tip: Verzeker je ervan dat je NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen je effectieve activiteit weerspiegelt;
 • Vul het formulier in;
 • Voeg een bankafschrift toe met betrekking tot je onderneming (bedrijfsnaam en rekeningnummer) evenals je laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte;

Voor alle info over deze premie en de andere steunmaatregelen voor bedrijven, neem contact op via 1819 of stuur een e-mail naar info@1819.brussels.

Verhuur

Wat met mijn activiteiten binnen de toeristische verhuur?

Vakantieparken kunnen openen, onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Ieder huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd in een toeristisch logies ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Verkoop

Wat als de 4-maand termijn na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst door het coronavirus overschreden dreigt te worden?

Normaal moet de notariële akte binnen de vier  maanden na de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst verleden worden. Het is de bedoeling om die termijn nu met twee maanden te verlengen. De modaliteiten hierrond worden op korte termijn bekeken, zo leerde ons contactname eind maart met het kabinet van Vlaams minister van Wonen en Financiën Matthias Diependaele... Het is vooralsnog onduidelijk hoelang deze versoepeling zal duren.

 
Was dit artikel nuttig?