Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Coronavirus: Over de impact van Covid-19 op je kantoor

Aangemaakt op: 16/03/2020
Laatste update: 30/11/2021

In deze FAQ proberen we een zo helder mogelijk antwoord op vragen rond de impact van Covid-19 op je kantoor.

Het BIV blijft open. We nemen de nodige maatregelen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Graag je aandacht voor deze zaken: het dragen van een mondmasker is verplicht, gelieve te allen tijde de social distancing (1,5 meter) te respecteren alsook je handen regelmatig te ontsmetten. 

Als je je naar het BIV moet begeven maar in quarantaine geplaatst bent, kom dan in geen geval langs en blijf thuis in het belang van ieders gezondheid! We vragen om ons voorafgaandelijk te verwittigen als je niet kan komen. Bovendien moet ons een medisch attest bezorgd worden in geval je het mondeling examen moet komen afleggen of opgeroepen bent voor een zitting van de Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep.

Laatste updates

Update 30/11: Fysieke Algemene vergaderingen zijn verboden

Update 20/11: Verstrengingen nav de vierde golf. Telethuiswerk wordt verplicht + CST voor bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen

Update 29/10: Mondmaskers weer verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen

Update 01/10: Afschaffing mondmaskerplicht op verschillende plekken

Update 01/09: De focus op beperkingen stillaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen dienen evenwel steeds in het achterhoofd gehouden worden

Update 27/06: Telewerk is niet langer verplicht, maar sterk aanbevolen

Update 10/06: De FAQ van het federale Crisiscentrum, aangepast op 10 juni 2021, stelt dat sinds 9 juni 2021 Algemene Vergaderingen zowel binnen als buiten opnieuw toegelaten zijn, met maximum 50 personen. De deelnemerslimiet wordt vanaf 25 juni 2021 opgetrokken tot maximum 100 personen

Update 09/06: De werkgever mag voor werknemers terugkeermomenten op de werkplek inplannen

Update 04/06: Verlenging van de maatregelen i.v.m. de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden tot 30/09

Update 26/04: Niet-essentiële winkels (waaronder vastgoedmakelaarskantoren) moeten niet langer op afspraak werken

Update 26/03: Vastgoedmakelaarskantoren (bemiddeling) werken op afspraak + verplicht registratiesysteem waarop werkgevers moeten aangeven hoeveel werknemers een functie hebben waardoor ze niet kunnen telewerken

Update 26/02: Uitstel Algemene Vergaderingen en tijdelijke versoepeling schriftelijke procedure verlengd tot 30 juni 2021

Update 12/02: Het sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector is beschikbaar

Update 07/02: Plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar zijn weer mogelijk

Update 24/12: Wet rond organisatie Algemene Vergaderingen mede-eigendommen in coronatijden gepubliceerd in het Staatsblad

Update 01/12: Niet-essentiële winkels mogen terug heropenen

Update 04/11: Standpunt over plaatsbezoeken n.a.v. recentste MB

Update 01/11: Verstrengde maatregelen: niet essentiële handelszaken moeten sluiten

Update 29/10: Samenscholingen van meer dan 4 personen zijn behoudens uitzonderingen verboden. Professionele verplaatsingen behoren niet tot deze uitzonderingen

Update 09/10: Een Algemene Vergadering is een professionele activiteit, waarvoor een maximum aantal van 40 aanwezigen geldt

Algemeen

Wat met mijn vormingsplicht voor dit jaar?

De huidige regel i.v.m. permanente vorming blijft gelden. Maar de mogelijkheden om vorming vanop afstand te volgen (denk aan webinars) werden aanzienlijk uitgebreid. Het op dit moment erkende aanbod kan je terug vinden op  www.biv.be/vorming.

Ook het volgen van gratis BIV e-learning (voor max. 2 uur per jaar) blijft uiteraard een optie.

 

Hoe organiseer ik mijn werkzaamheden en mijn kantoor?

Je dient:

 

  • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne ter beschikking stellen en de gepaste hygiënemaatregelen treffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • zorgen voor een goede verluchting van je inrichting;
  • duidelijk en zichtbaar te informeren over de geldende preventiemaatregelen.
  • Ook is het dragen van een mondmasker verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen. Dit geldt voor alle personen vanaf 10 jaar.

 

Telethuiswerk

 

Telethuiswerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie. De werkgevers bezorgen de personen die niet kunnen thuiswerken een attest dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Tot en met 19 december 2021 mag maximum één dag per week per persoon een terugkeermoment ingelast worden. Vanaf 20 december 2021 wordt dit maximaal twee dagen per week. Tot 19 december 2021 mag per dag ook maximum 20% van de werknemers voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 20 december wordt dit maximaal 40%. Indien de onderneming minder dan 10 personeelsleden telt mogen maximum 5 personen tegelijk aanwezig zijn. Personen kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten.

De werkgevers moeten bovendien maandelijks per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Dit moet gebeuren via het elektronische registratiesysteem op de portaalsite van de sociale zekerheid. De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van dit besluit en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021. De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen. Opgelet: deze registratieplicht is niet van toepassing op KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn.

Wat met de zittingen, examens en competentietesten op het BIV?

Deze blijven doorgaan. We nemen de nodige maatregelen opdat dit vlot en veilig kan verlopen.

We vragen graag je aandacht voor volgende zaken:

 

Beheer

Wat met Algemene Vergaderingen?

Op vrijdag 26 november 2021 kwam het Overlegcomité samen om nieuwe maatregelen te nemen om de coronacrisis in te dijken. Deze maatregelen hebben ook een invloed op de organisatie van Algemene Vergaderigen. De maatregelen zijn op zaterdag 27 november 2021 in werking getreden en blijven tot nader order van kracht


De autoriteiten bevestigden ons op 30 november 2021 dat fysieke algemene vergaderingen binnen een mede-eigendom verboden zijn, gezien ze beschouwd worden als private bijeenkomsten. Ook hybride vergaderingen zijn verboden. De enige mogelijkheid is dus dat algemene vergaderingen volledig digitaal worden georganiseerd.

De FAQ van de overheid vermeldt het als volgt:

Het Overlegcomité heeft beslist dat private bijeenkomsten, behoudens de vermelde uitzonderingen, verboden zijn. Ondanks het feit dat een algemene vergadering mede-eigendom een wettelijke verplichting is, vallen algemene vergaderingen mede-eigendom onder private bijeenkomsten en kunnen deze bijgevolg niet fysiek plaatsvinden, tenzij ze in een privéwoning zouden doorgaan. Deze moeten dus volledig digitaal georganiseerd worden. Indien het niet mogelijk is om de vergadering digitaal te organiseren, kunnen deze vergaderingen rechtsgeldig worden uitgesteld tot een latere datum waarop de huidige maatregelen niet meer van toepassing zijn. Van zodra de maatregelen een fysieke algemene vergadering mede-eigendom mogelijk maken dienen deze vergaderingen zo vlug mogelijk georganiseerd te worden.

Gezien de syndici nood hebben aan concrete oplossingen werd er vanuit de sector bij Justitieminister Van Quickenborne aangedrongen om opnieuw een versoepelde schriftelijke besluitvorming in te voeren. We houden jullie op de hoogte hieromtrent.

De syndici en mede-eigenaars bevinden zich duidelijk in een situatie van overmacht. Deze overmacht houdt in:

  • De annulatie van alle algemene vergaderingen van de komende weken

  • Het Overlegcomité interpreteert de Pandemiewet als volgt: het KB primeert tijdens haar werkingsduur. Op grond daarvan beargumenteert het OCC dat alle algemene vergaderingen uitgesteld kunnen worden tot na de periode waarin het KB met de veiligheidsvoorschriften van kracht is. Nadien zouden ze ‘ingehaald’ moeten worden.

  • Het mandaat van de syndicus, van de leden van de Raad van Mede-Eigendom, van de commissarissen van de rekeningen, … moet o.i. wegens overmacht als verlengd worden beschouwd. Elke andere interpretatie zou impliceren dat gebouwen zonder syndicus, Raad, commissarissen, … vallen, waardoor niemand nog het beheer waarneemt en niemand bevoegd is om na de overmachtsperiode een algemene vergadering samen te roepen.

  • Voor het nieuwe werkjaar wordt best gewerkt met voorlopige twaalfden. Gelet op de overmachtssituatie is dat de enige realistische piste om het goed beheer van het gebouw te blijven waarborgen.

Stage

Welke implicaties had lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden besliste de Uitvoerende Kamer om de stageperiode voor stagiair-bemiddelaars automatisch te verlengen met de periode van 1 november 2020 t.e.m. 13 december 2020.

Opgelet, enkel het statuut werd verlengd, er is geen sprake van een algemene schorsing van de stages. Stagiairs die in deze periode wel konden verder werken mogen deze gewerkte dagen laten meetellen voor hun stage.

Voor de stagiairs-syndici is een verlenging niet aan de orde, zij kunnen immers het grootste deel van hun taken verderzetten.

 

Om misverstanden te vermijden:

- De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgen stagiair-bemiddelaars iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen.

- De eventueel gewerkte uren of dagen tijdens de periode van 1.11.2020 t.e.m. 13.12.2020 mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Was dit artikel nuttig?